Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗемельна рента: сутність та її форми.

Земельна рента як економічна категорія виражає відносини привласнення додаткового продукту власником землі у формі орендної плати за право користування землею. Проте рента не тотожна орендній платі. Крім ренти як плати за користування землею орендна плата містить відсоток на вкладений у землю капітал, а також амортизацію цього капіталу. При високих орендних ставках власник землі може привласнювати частину середнього прибутку сільськогосподарського підприємця.

Земельна рента і орендна плата є загальною економічною основою будь-якого суспільства. Спочатку земельна рента виникла і розвивалася у формі традиційної земельної ренти. Виникнення підприємницьких виробничих відносин стало умовою існування сучасної земельної ренти. Проте земельна рента завжди є економічною основою реалізації власності на землю. Це доход, не пов'язаний з підприємницькою діяльністю; це частина додаткового продукту, який створюється сільськогосподарськими виробниками, що господарюють на землі.

Як уже зазначалося, в сільському господарстві в процесі виробництва беруть участь природні процеси і біологічні фактори. У зв'язку з цим в сільському господарстві крім суспільних факторів слід розрізняти такі природні фактори, як кліматичні умови, хімічний і механічний склад землі, біологічні та інші моменти. Залежно від цих факторів одна й та сама кількість і якість праці може бути представлена в більшій або меншій кількості продуктів, споживних вартостей.

Якою б великою не була роль природних факторів, сільськогосподарський продукт створюється працею людей. Тому провідна роль у розвитку сільськогосподарського виробництва завжди належить економічним факторам. Це положення має особливе значення для з'ясування рентних відносин у сільському господарстві.Незалежно від форми власності на землю утворюється диференційна рента. Причиною її є монополія на землю як на об'єкт господарювання. Виникнення цієї монополії означає існування відособлених виробників у системі товарно-грошових відносин, а також своєрідний синтез існуючих природних і економічних умов для утворення диференційної ренти.

Першою природною умовою існування диференційної ренти є відмінності у природній родючості землі, а також місцезнаходжен-ня земельних ділянок по відношенню до ринку (місць реалізації продукції). Розвиток науки і техніки, широке використання їх досягнень у сільському господарстві впливають на ці відмінності, проте повністю усунути їх неможливо.

Господарства, розміщені на кращих землях, створюють додатковий чистий доход. Цього останнього позбавлені господарства, що знаходяться на гірших землях. Якби вони одержували його, то монополія на землю як об'єкт господарювання зникла б.

Другою природною умовою утворення диференційної ренти є обмеженість землі. Земля у просторі обмежена, ще обмеженіші кращі за родючістю землі. Продукція, що виробляється на кращих і середніх землях, не може задовольнити потреби суспільства, тому у господарський оборот залучаються також ділянки землі, відносно гірші за родючістю і місцезнаходженням.

Господарства, які використовують кращі землі, мають більше продукції з одиниці земельної площі та одержують додатковий про-дукт, який є матеріальною основою диференційної ренти.

Необхідною економічною умовою перетворення цього додаткового продукту в диференційну ренту є наявність товарно-грошових відносин і особливості дії закону вартості у сільському господарстві. Ця особливість полягає в тому, що суспільна вартість сільськогосподарських продуктів визначається середніми витратами суспільне необхідної праці у господарствах, що розташовані на гірших за родючістю і місцезнаходженням землях при середньому рівні орга-нізації виробництва. Господарства, які розташовані на кращих та середніх землях, мають нижчу індивідуальну вартість сільськогос-подарської продукції, проте реалізують її за цінами, які визнача-ються вартістю на гірших землях. Це дає можливість одержувати додатковий чистий доход, який утворюється понад середній чистий доход.

Слід розрізняти дві форми диференційної ренти - першу і другу. Перша диференційна рента є додатковим чистим доходом, який одержують в результаті продуктивнішої праці на кращих за родю-чістю і місцезнаходженням землях.

Друга диференційна рента виникає в результаті підвищення продуктивності землі на основі використання ефективніших засобів виробництва, тобто додаткових вкладень у землю.

Що є спільного для першої та другої диференційної ренти? По-перше, причина утворення - монополія на землю як на об'єкт господарювання.

По-друге, основа виникнення - відмінності в родючості землі. Взаємозв'язок диференційної першої і другої рент полягає в тому, що вони засновані на використанні родючості земель. Тільки перша рента пов'язана з природною, а друга - з економічною родючістю грунтів. Друга диференційна рента характеризує інтенсивний розвиток сільського господарства.

У сучасних умовах підвищення попиту на сільськогосподарську сировину виникає необхідність освоєння нових земель з низькою родючістю. В той самий час обмеженість землі, а також прискорення науково-технічного прогресу в сільському господарстві зумовлюють деяке зниження ролі природної родючості.

Широке використання сучасної техніки і технології стирає різницю в ефективності рівновеликих витрат капіталу на різних за родючістю землях, що сприяє зменшенню другої диференційної ренти. Паралельно діють фактори, які сприяють збільшенню її, а саме різниця ступеня використання інтенсивних факторів в різних господарствах зберігається, а в деяких випадках і посилюється.

Таким чином, диференційна рента - це за своєю сутністю не що інше, як додатковий прибуток, який отримують у будь-якій сфері промислового виробництва на будь-який капітал, що функціонує в умовах вище середніх. У сільському, господарстві він є більш-менш постійним, оскільки грунтується на різній родючості різних катего-рій землі.

У країнах, де панує приватна власність на землю і діє міжгалузева конкуренція, існує ще й абсолютна рента, яка утворюється на всіх використаних землях, у тому числі на гірших. Причиною її є монополія на приватну власність на землю, яка закріплює високу норму прибутку в сільському господарстві понад середню норму прибутку. Отже, абсолютна рента - це надлишок вартості сільськогосподарського продукту над його ціною виробництва.

Висока норма прибутку в сільському господарстві може створюватися внаслідок існування ряду факторів: низької органічної будови капіталу, використання дешевшої робочої сили, більш швидкого обо-роту коштів, економії на постійному капіталі та ін. Значення цих факторів у кожній країні неоднакове і весь час змінюється. Так, у розвинутих країнах рівень органічної будови капіталу в сільському господарстві вже піднявся до рівня промисловості. Тому ця умова для створення абсолютної ренти відпала, проте причина виникнення абсолютної ренти - монополія приватної власності на землю - залишається. Ось чому слід брати до уваги, що можуть існувати і діяти інші фактори утворення високої норми прибутку в сільському господарстві, а монополія приватної власності на землю лише закріплює цю високу норму прибутку і примушує реалізовувати сільськогосподарську продукцію за її вартістю, яка вища за ціну ви-робництва.

Отже, абсолютну ренту породжує не низька будова землеробського капіталу, а монополія приватної власності на землю, яка не дає можливості конкуренції вирівняти прибуток з низькопобудова-ного капіталу.

У практиці сучасних розвинутих країн підвищення органічної будови капіталу в землеробстві зумовлює зменшення абсолютної ренти, проте зростання загального розміру функціонуючого капі-талу сприяє збільшенню її.

Приватна власність на землю і необхідність виплати ренти за всі використані землі можуть призвести до перетворення абсолютної ренти в монопольну, коли ціна на сільськогосподарську продукцію вища за її вартість.

З рентою пов'язана ціна землі. Вона визначається як капіталізована рента, тобто грошовий капітал, що забезпечує його власникові той самий доход, але у формі не ренти, а суми відсотка на вкладення у банк. Ціну землі розраховують за формулою

де R - рента; S - норма позикового відсотка.

Звідси ціна на землю залежить від розміру земельної ренти і позикового відсотка.

Науково-технічний прогрес і підвищення інтенсивності сільського господарства зумовлюють необхідність додаткових вкладень у зем-леробство, що, призвело до Зростання диференційної ренти і відповідно до зростання цін на землю.

 

ВИСНОВКИ

 

1. Дохід представляє собою загальну суму грошей, зароблених або отриманих протягом будь-якого періоду (звичайно за рік). Розподіл національного продукту відповідно до внеску у його виробництво кожного фактора виробництва називається функціональним або первинним. Результатом первинного розподілу ВНП виступають факторні доходи. заробітна плата, відсоток, рента, прибуток.

2. У категорії грошових доходів розрізняють номінальний і реальний дохід.

3. Праця, як і будь-який чинник виробництва, приносить його носію грошовий дохід – заробітну плату. Сучасна економічна наука розглядає заробітну плату як ціну, що виплачується найманим працівникам за використання їхньої праці. Осонвні функції заробітної плати: стимулююча, розподільча, соціальна. Заробітна плата існує у двох основних формах: погодинній і відрядній. В економіці розвинутих країн світу існують такі системи заробітної плати: тарифні, преміальні та колективні.

4. Підприємницька діяльність передбачає одержання прибутку. Норма прибутку свідчить, на скільки відсотків зріс авансований капітал і є досить точним критерієм ефективності використання авансованого капіталу. Наслідком міжгалузевої конкуренції є утворення середньої (загальної) норми прибутку на рівновеликий капітал.

5. Капітал як ресурс набуває форми торгового капіталу, якщо він забезпечує рух продукту від виробника до споживача. Функцією торгового капіталу є обслуговування процесу купівлі і продажу товарів. Позичковий капітал - це грошовий капітал, який передається підприємцем- власником підприємцю-позичальнику в тимчасове користування за відповідну плату з метою отримання прибутку.

6. Земельна рента як економічна категорія виражає відносини привласнення додаткового продукту власником землі у формі орендної плати за право користування землею. Проте рента не тотожна орендній платі. Незалежно від форми власності на землю утворюється диференційна рента. Причиною її є монополія на землю як на об'єкт господарювання. Слід розрізняти дві форми диференційної ренти - першу і другу. У країнах, де панує приватна власність на землю і діє міжгалузева конкуренція, існує ще й абсолютна рента, яка утворюється на всіх використаних землях, у тому числі на гірших.

7. З рентою пов'язана ціна землі. Вона визначається як капіталізована рента, тобто грошовий капітал, що забезпечує його власникові той самий доход, але у формі не ренти, а суми відсотка на вкладення у банк.

 

Вивичення матеріалу, поданого в темі 9, передбачає засвоєння таких термінів і понять:


Абсолютна рента;

диференціальна рента;

дохід;

заробітна плата;

монопольна рента;

номінальна заробітна плата;

норма прибутку;

норма процента;

позичковий процент;

прибуток;

прожитковий мінімум;

реальна заробітна плата;

земельна рента;

фізіологічний мінімум;

ціна землі.


 

ВПРАВИ

 

Вправа 1. Для кожного наведеного положення підберіть доречний відповідник з-поміж запропонованих нижче термінів або понять:

 

1. Певна кількість грошових коштів, матеріальних благ чи послуг, отриманих фізичною особою, підприємством чи економікою в цілому за певний проміжок часу.

2. Сума грошей, яку отримує найманий працівник за певний проміжок часу.

3. Ціна, що її сплачує роботодавець найманому працівникові за функціональне використання його праці.

4. Вартісна величина середньодушового сукупного доходу, що забезпечує такий рівень задоволення потреб у харчуванні, нижче якого існування людини неможливе.

5. Вартість набору товарів і послуг, визначеного на основі обгрунтованих нормативів споживання та забезпеченості населення першочерговими життєвими засобами.

6. Додатковий чистий дохід, отриманий у результаті продуктивнішої праці на кращих за родючістю та місцезнаходженням землях або завдяки підвищенню продуктивності землі за рахунок додаткових вкладень капіталу.

7. Відношення прибутку до всього авансованого капіталу, виражене у відсотках.

8. Капіталізована рента, тобто грошовий капітал, що забезпечує його власникові відповідний дохід, але не у формі ренти, а величиною, еквівалентною відсотку на вкладення в банк.

9. Відношення величини процента до величини позичкового капіталу, виражене у відсотках.

10. Ціна, що її сплачують за використання землі та інших природних ресурсів.

11. Рента, яка утворюється через монополію приватної власності на землю.

12. Рента, яка утворюється через обмеженість і невідтворюваність земель особливої якості чи певних кліматичних умов.

13. Кількість товарів та послуг, яку можна придбати в певний момент часу за суму номінальної заробітної плати.

14. Дохід власників підприємства, визначений як різниця між виручкою від реалізації і загальними витратами на виробництво та реалізацію продукції.

15. Плата кредитору за користування позиченими грошима або матеріальними цінностями.

 

Терміни і поняття:

 


а) абсолютна рента;

б) диференціальна рента;

в) дохід;

г) заробітна плата;

д) монопольна рента;

е) номінальна заробітна плата;

ж) норма прибутку;

и) норма процента;

к) позичковий процент;

л) прибуток;

м) прожитковий мінімум;

н) реальна заробітна плата;

п) земельна рента;

р) фізіологічний мінімум;

с) ціна землі.


 

Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь:

 

1. Ціна землі залежить від:

 

а) розміру ренти;

б) банківського відсотка;

в) правильно – пп а,б.;

г) правильна відповідь відсутня.

 

2. Позичковий процент – це:

 

а) прибуток на вкладений у справу капітал;

б) частина прибутку, привласнена підприємцем;

в) плата за користування кредитом;

г) строк окупності позичкового капіталу.

 

3. Якщо крива попиту на землю зрушиться праворуч, величина економічної ренти:

 

а) збільшиться;

б) зменшиться;

в) не зміниться;

г) крива попиту на землю не може зрушитися праворуч.

 

4. Реальна заробітна плата на відміну від номінальної – це:

 

а) визначена сума матеріальних і духовних благ, що може придбати працівник за отриману номінальну заробітну плату;

б) номінальна заробітна плата з урахуванням податків і внесків у фонд соціального страхування;

в) сума грошей, необхідна для нормального відтворення робочої сили;

г) реальна заробітна плата завжди дорівнює номінальній.

 

5. На підприємстві з переважно автоматизованою працею форма заробітної плати:

 

а) відрядна;

б) погодинна;

в) реальна;

г) вірна відповідь відсутня.

 

6. З різницею у природній якості землі пов’язана:

 

а) абсолютна рента;

б) диференціальна рента I;

в) диференціальна рента II;

г) диференціальна рента I і II.

 

7. Прибуток – це:

 

а) виручка з урахуванням витрат;

б) виручка за мінусом витрат;

в) частка витрат у виручці;

г) витрати плюс виручка.

 

8. Безпосереднім чинником, що впливає на прибуток підприємця, не може бути:

 

а) обсяг реалізованої продукції;

б) ціна одиниці реалізованої продукції;

в) витрати виробництва;

г) правильна відповідь відсутня.

 

9. За трудовим договором працівник повинен одержувати за роботу 300 грн. на місяць. Це його:

 

а) номінальна заробітна плата;

б) реальна заробітна плата;

в) оплата за працю;

г) прибуток.

 

10. Рентний дохід – це дохід:

 

а) одержуваний власниками землі;

б) одержуваний від продажу землі;

в) сплачуваний за користування землею та іншими природними ресурсами;

г) одержуваний від продажу землі і решти природних ресурсів.

 

11. Причина виникнення диференціальної ренти:

 

а) монополія приватної власності на землю;

б) низька органічна будова капіталу в сільському господарстві;

в) монополія на землю як об'єкт господарювання;

г) наявність землі виняткової якості.

 

12. Диференціальна земельна рента виникає:

 

а) на всіх ділянках землі;

б) на економічно кращих ділянках землі;

в) на економічно гірших ділянках землі;

г) правильна відповідь відсутня.

 

13. Авансовані у виробництво кошти – це гроші:

 

а) виплачені працівникам підприємства як аванс;

б) отримані у вигляді позики з правом їх використання тільки на виробничі цілі;

в) вкладені у підприємство і розподілені серед його засновників;

г) вкладені в придбання ресурсів, необхідних для функціонування підприємства.

 

14. Номінальна заробітна плата – це:

 

а) сума грошей, яку отримує найманий працівник за певний проміжок часу;

б) певна кількість грошових коштів, матеріальних облаг чи послуг, отриманих фізичною особою, підприємством чи економікою в цілому за певний проміжок часу;

в) вартість набору товарів і послуг, визначеного на основі обґрунтованих нормативів споживання та забезпеченості населення першочерговими життєвими засобами;

г) вірна відповідь відсутня.

 

15. Дохід – це;

 

а) сума грошей, яку отримує найманий працівник за певний проміжок часу;

б) певна кількість грошових коштів, матеріальних облаг чи послуг, отриманих фізичною особою, підприємством чи економікою в цілому за певний проміжок часу;

в) вартість набору товарів і послуг, визначеного на основі обґрунтованих нормативів споживання та забезпеченості населення першочерговими життєвими засобами;

г) вірна відповідь відсутня.

 

16. Якщо інфляції в економіці починається знижуватися, то як це вплине на реальну заробітну плату:

 

а) зменшується;

б) зростає;

в) залишається незмінною;

г) вірна відповідь відсутня.

 

17. Індекс реальної заробітної плати обчислюється як:

 

а) відношення індексу номінальної заробітної плати до індексу цін на предмети споживання та послуги;

б) відношення індексу цін на предмети споживання до індексу номінальної заробітної плати;

в) відношення величини номінальної заробітної плати до величини позичкового процесу;

г) вірна відповідь відсутня.

 

18. На величину заробітної плати не впливають:

 

а) попит та пропозиція на решту праці;

б) розмір податків;

в) інтенсивність праці;

г) вірна відповідь відсутня.

 

19. Вартісна величина середньодушового сукупного доходу , що забезпечує такий рівень задоволення потреб у харчуванні, життя якого існування людини неможливе-це:

 

а) прожитковий мінімум;

б) фізіологічний мінімум;

в) реальна заробітна плата;

г) вірна відповідь відсутня.

 

20. Вартість набору товарів і послуг, визначеного на основі обґрунтованих нормативів споживання та забезпечення населення першочерговими життєвими засобами – це:

 

а) прожитковий мінімум;

б) фізіологічний мінімум;

в) реальна заробітна плата;

г) вірна відповідь відсутня.

 

21. Основне джерело позичкового капіталу:

 

а) особисті кошти банку;

б) тимчасово вільні гроші різних суб'єктів;

в) вірно пп. а,б.

г) вірна відповідь відсутня.

 

22. За рахунок чого привласнює прибуток торговий посередник:

 

а) за рахунок завищення цін;

б) за рахунок купівлі у виробника за цінами нижче роздрібних;

в) за рахунок зниження витрат обігу;

г) вірна відповідь відсутня.

 

23. Джерело позичкового проценту:

 

а) рух позичкового капіталу;

б) прибуток та інші доходи позичальників;

в) зниження витрат обігу;

г) вірна відповідь відсутня.

 

24. Відношення прибутку до всього авансованого капіталу, вираження у відсотках – це:

 

а) позичковий процент;

б) прибуток;

в) норма прибутку;

г) вірна відповідь відсутня.

 

25. Відношення величини процента до величині позичкового капіталу, вираження у відсотках – це:

 

а) позичковий процент;

б) норма позичкового проценту;

в) норма прибутку банку;

г) вірна відповідь відсутня.

 

26. Дохід власників підприємства, визначений як різниця між виручкою від реалізації і загальними витратами на виробництво та реалізацію продукції – це:

 

а) позичковий процент;

б) торговий прибуток;

в) прибуток;

г) вірна відповідь відсутня.

 

27. Яка рента виникає від додаткових вкладень капіталу у землю:

 

а) диференційна рента I;

б) диференційна рента II;

в) абсолютна рента;

г) монопольна рента.

 

28. Причиною якої ренти є монополія приватної власності на землю:

 

а) монопольної ренти;

б) диференціальної ренти;

в) абсолютної ренти;

г) вірна відповідь відсутня.

 

29. Рента, утворена обмеженістю і не відтворюваністю земель особливої якості чи певних кліматичних умов – це:

 

а) монопольної ренти;

б) диференціальної ренти;

в) абсолютної ренти;

г) вірна відповідь відсутня.

 

30. До складу орендної плати за земельну ділянку входить:

 

а) земельна рента;

б) амортизація споруд;

в) відсоток від використання споруд;

г) всі відповіді вірні.

 

Вправа 3. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове:

 

1. Категорії “підприємницький дохід” і “прибуток” – синоніми.

2. Динаміка цін на предмети споживання прямо впливає на зміни реальної заробітної плати.

3. Динаміка цін предметів споживання зворотно впливає на зміни реальної заробітної плати.

4. Якщо ціна землі дорівнює 60 тис. од., а норма банківського процента – 4%, то величина земельної ренти дорівнює 24 тис. од.

5. Норма позичкового процента дорівнює 20%, якщо ви отримали в позику 2000 грн, а через рік повернули 2500 грн.

6. Орендна плата і рента – тотожні поняття.

7. Номінальна заробітна плата передбачає повну оплату робітникові його товару – робочої сили.

8. Власник 10 тис. грн одержить дохід у розмірі 3 тис. грн, якщо віддасть їх у позику під 30% річних.

9. Земельна рента – це нетрудовий дохід, який отримує власник землі.

10. Диференціальна рента – це надлишок над середнім прибутком.

11. Диференціація доходів є абсолютно неминучим явищем в будь-якій економічній системі.

12. Величина отримуваних доходів не здійснює ніякого впливу на світогляд людини.

13. Заробітна плата є наслідком реалізації підприємницьких здібностей.

14. Капітал приносить доход у вигляді ренти.

15. Рентний доход – це доход, який отримують від продажу землі та інших природних ресурсів.

16. Прибуток – це сума грошей, отриманих від реалізації товарів та послуг.

17. Рівень купівельної спроможності людей визначається тільки величиною доходів.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.