Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИIII. Загальна гігієнічна оцінка умов праці

1. Якщо на робочому місці фактичні значення рівнів шкідливих факторів знаходяться в межах оптимальних або допустимих рівнів, умови праці на цьому робочому місці відповідають гігієнічним вимогам і відносяться відповідно до 1 або 2 класу.

Якщо рівень хоча б одного фактора перевищує допустиму величину, то умови праці на такому робочому місці (залежно від величини перевищення та відповідно до гігієнічних критеріїв цієї Гігієнічної класифікації праці) як за окремим фактором, так і при їх поєднаній дії, можуть бути віднесені до 1-4 ступенів 3 класу шкідливих або 4 класу небезпечних умов праці.

2. Віднесення факторів до конкретного класу визначається за фактично виміряними параметрами виробничого середовища і трудового процесу.

Для встановлення класу умов праці перевищення ГДК, ГДР можуть бути встановлені протягом одного дня (зміни), типового(ї) для певного технологічного процесу.

При нетиповому або епізодичному впливі (протягом окремих днів, тижнів, місяців) гігієнічну оцінку умов праці виконують за еквівалентною експозицією та/або за максимальним рівнем фактора залежно від мети досліджень.

3. Гігієнічна оцінка умов праці з урахуванням комбінованої та сполучної дії виробничих факторів:

на підставі результатів вимірів оцінюються умови праці для окремих факторів відповідно до глав 2-12 розділу II цієї Гігієнічної класифікації праці, де враховані ефекти сумування та потенціювання при комбінованій дії хімічних речовин, біологічних факторів, різних частотних діапазонів електромагнітних випромінювань тощо. Результати гігієнічної оцінки шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу вносяться до додатка 19 до цієї Гігієнічної класифікації праці;загальна гігієнічна оцінка умов праці за ступенем шкідливості та небезпечності встановлюється за найбільш високим класом та ступенем шкідливості.

4. При скороченні часу контакту зі шкідливими факторами (захист часом), застосуванні ефективних засобів індивідуального захисту рівень професійного ризику ушкодження здоров’я зменшується, внаслідок чого умови праці можуть бути оцінені як менш шкідливі (відповідно до сертифіката відповідності на ЗІЗ), але не нижче ступеня 3.1 класу 3.

5. У складних випадках умови праці працівників оцінюються з урахуванням показників професійної захворюваності, функціонального стану організму та захворюваності за даними облікової медичної документації працівника. Результати попереднього (періодичних) медичного(их) огляду(ів) працівників заносяться до Картки працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду, наведеній у додатку 7 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113, та форми первинної облікової документації № 025/о «Медична картка амбулаторного хворого № ___», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.

До складних випадків належать:

особливі форми організації робіт (тривалість зміни більше 8 або 9 годин, вахтовий метод тощо);

роботи, пов’язані переважно з переміщеннями та впливом на працівника факторів, що змінюються за інтенсивністю, часом дії та природою;

роботи, які погіршують функціональний стан працівника та вимагають забезпечення його спеціальними засобами індивідуального захисту;

складні комбінації факторів виробничого середовища та трудового процесу (у тому числі сполучна дія декількох факторів).

Начальник Управління громадського здоров’я А. Григоренко

  Додаток 1 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (пункт 2.1 глави 2 розділу ІІ)

КЛАСИ
умов праці залежно від вмісту в повітрі робочої зони хімічних речовин, у тому числі аерозолів переважно фіброгенної дії

Групи шкідливих речовин (за особливостями біологічної дії-1) Класи умов праці
допустимий шкідливий небезпечний
3.1 3.2 3.3 3.4
кратність перевищення ГДК, разів
Шкідливі речовини переважно загальнотоксичної дії 1, 2 класів небезпечності-2 ≤ГДК 1,1-3,0 3,1-6,0 6,1-10,0 10,1-20,0 >20,0
Шкідливі речовини переважно загальнотоксичної дії 3, 4 класів небезпечності-2 ≤ГДК 1,1-3,0 3,1-10,0 10,1-15,0 >15,0 -
Речовини з гостроспрямованим механізмом дії-3 ≤ГДК 1,1-2,0 2,1-4,0 4,1-6,0 6,1-10,0 >10,0**
Подразнювальні речовини-4 ≤ГДК 1,1-2,0 2,1-5,0 5,1-10,0 10,1-50,0 >50,0**
Канцерогени-5 - - - - - -
І група ≤ГДК - - - - *
ІІА група ≤ГДК - - - * -
Алергени-6 ≤ГДК 1,1-2,0 2,1-3,0 3,1-15,0 15,1-20,0 >20,0
Речовини переважно фіброгенної дії-7 ≤ГДК 1,1-2,0 2,1-5,0 5,1-10,0 >10,0

__________
-1Якщо речовина чинить два і більше ефектів, які підпадають під різні групи щодо особливостей біологічної дії, клас умов праці визначається за ефектом, який оцінюється більш жорстко.
-2Значення граничнодопустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони, що наведені в додатках 1-7 до «Перечня Общесоюзных санитарно-противоэпидемических правил и норм «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», затвердженого Головним державним санітарним лікарем СРСР від 26 травня 1988 року № 4617-88.
-3Відповідно до значень ГДК та орієнтовно безпечних рівнів впливу шкідливих речовин у повітрі робочої зони, особливістю яких є гостроспрямована дія (позначка «Г»).
-4Відповідно до значень ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони.
-5Відповідно до значень ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони, особливістю яких є канцерогенна дія (позначка «К»), та Гігієнічного нормативу України «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13 січня 2006 року № 7.
-6Відповідно до значень ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони, особливістю яких є алергенна дія (позначка «А»).
-7Відповідно до значень ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони, особливістю яких є фіброгенна дія (позначка «Ф»).
*Незалежно від концентрації шкідливої речовини в повітрі робочої зони умови праці мають бути віднесені до цього класу.
**Перевищення вказаного рівня для речовин з гостроспрямованим механізмом дії може призвести до гострого отруєння працюючих, у тому числі й смертельного.

  Додаток 2 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (пункт 2.3 глави 2 розділу ІІ)

ВИЗНАЧЕННЯ
ступеня шкідливості при послідовній дії хімічних речовин

Критерії визначення ступеня шкідливості Клас та ступінь шкідливості
0,125-1,0 3 клас, 1 ступінь
1,01-2,0 3 клас, 2 ступінь
2,01-3,0 3 клас, 3 ступінь
3,01-4,0 3 клас, 4 ступінь
>4,0 4 клас

  Додаток 3 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (пункт 3.1 глави 3 розділу ІІ)

КЛАСИ
умов праці залежно від вмісту в повітрі робочої зони шкідливих чинників біологічного походження

Шкідливі чинники* Класи умов праці
допустимий шкідливий небезпечний
3.1 3.2 3.3 3.4
перевищення ГДК, разів
Мікроорганізми-продуценти, препарати, що містять живі клітини та спори мікроорганізмів* ≤ГДК 1,1-10,0 10,1-100,0 >100 - -
Патогенні мікроорганізми** Особливо небезпечні інфекції*** - - - - - +
Збудники інших інфекційних захворювань - - + + - -

__________
*Значення граничнодопустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони, що наведені в додатках 1-7 до «Перечня Общесоюзных санитарно-противоэпидемических правил и норм «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», затвердженого Головним державним санітарним лікарем СРСР від 26 травня 1988 року № 4617-88.
**Умови праці нижчевказаних категорій працівників відносять до відповідного класу без проведення досліджень. Роботу в спеціалізованих медичних, інфекційних, туберкульозних, ветеринарних установах та підрозділах, спеціалізованих господарствах для хворих тварин відносять:
до 4 класу небезпечних умов, якщо працівники проводять роботи зі збудниками (або мають контакт з хворими) особливо небезпечних хвороб;
до ступеня 3.2 - умови праці працівників підприємств м’ясної та шкіряної промисловості, робітників, зайнятих ремонтом та обслуговуванням каналізаційних систем;
до ступеня 3.3 - умови праці працівників, які мають контакт зі збудниками інших інфекційних хвороб, а також працівників патоморфологічних відділень, прозекторських, моргів.
***Відповідно до Державних санітарних правил 9. Епідеміологія. 9.5. Стан здоров’я населення у зв’язку з впливом мікробіологічного фактора. Безпека роботи з мікроорганізмами І-ІІ групи патогенності, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року № 35.

  Додаток 4 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (пункти 4.1 глави 4 та 5.1 глави 5 розділу ІІ)

КЛАСИ
умов праці залежно від рівня шуму, вібрації, інфразвуку та ультразвуку на робочому місці

Назва фактора, показника, одиниці виміру Класи умов праці
допустимий шкідливий небезпечний
3.1 3.2 3.3 3.4
ШУМ: рівні звуку, до (включно)
рівень звуку, дБА; еквівалентний рівень звуку, дБАекв. ≤ГДР* >115
рівень звукового тиску в будь-якій октавній смузі, дБ >135**
ІНФРАЗВУК: перевищення ГДР, до (включно)
загальний рівень звукового тиску, дБ Лін; еквівалентний загальний рівень звукового тиску, дБ Лінекв. ≤ГДР* >20
УЛЬТРАЗВУК ПОВІТРЯНИЙ: рівні звукового тиску в октавних (1/3 октавних) смугах частот, дБ ≤ГДР* >40
УЛЬТРАЗВУК КОНТАКТНИЙ: логарифмічний рівень пікового значення віброшвидкості, дБ ≤ГДР* >20
ВІБРАЦІЯ ЛОКАЛЬНА: еквівалентний скоригований рівень віброшвидкості/віброприскорення, дБекв./разів перевищення ГДР, до (включно)
≤ГДР*** 3/1,4 6/2 9/2,8 12/4 >12/4
ВІБРАЦІЯ ЗАГАЛЬНА: еквівалентний скоригований рівень віброшвидкості/віброприскорення, дБекв./разів ≤ГДР*** 6/2 12/4 18/6 24/8 >24/8
ВІБРАЦІЯ ІМПУЛЬСНА: перевищення ГДР, до (включно)
сумарна кількість імпульсів для пікового значення віброприскорення ≤ГДР**** 1,3 2,0 3,2 5,0 >5
пікове значення віброприскорення, дБ >160

__________
* Відповідно до ДСН 3.3.6.037-99.
** Відповідно до ГОСТ 12.1.003-83.
*** Відповідно до ДСН 3.3.6.039-99.
**** Відповідно до ДСН 3.3.6.039-99 (таблиця 4) визначається перевищення кількості виміряних імпульсів за робочу зміну/годину відносно допустимої кількості імпульсів (ГДР) для цього виміряного пікового значення віброприскорення в діапазоні 120-160 дБ. Визначення вібраційного навантаження від імпульсної вібрації при послідовній роботі кількома інструментами наведено в додатку 11 до ДСН 3.3.6.039-99.

  Додаток 5 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (пункт 6.1 глави 6 розділу ІІ)

КЛАСИ
умов праці за окремими показниками мікроклімату для виробничих приміщень та відкритих територій у теплу пору року

Показники мікроклімату Класи умов праці
оптимальний допустимий шкідливий небезпечний
3.1 3.2 3.3 3.4
Температура повітря, °С* за ДСН 3.3.6.042-99** перевищення ГДР, °С
на 0,1-3,0 на 3,1-6,0 на 6,1-9,0 на 9,1-12,0 -
Швидкість руху повітря, м/с* за ДСН 3.3.6.042-99 перевищення ГДР, разів
до 3 більше 3 - - -
Відносна вологість повітря, % за ДСН 3.3.6.042-99 перевищення ГДР, %
до 25 більше 25 - - -
Теплове випромінювання, Вт/м-2 за ДСН 3.3.6.042-99 за ДСН 3.3.6.042-99 пункти 1.2.5, 1.2.6 перевищення ГДР, Вт/м-2
до 140 - - - -
141-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3500 >3500

__________
* Вище допустимих значень за категорією робіт по важкості праці.
** Відповідно до ДСН 3.3.6.042-99.

  Додаток 6 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (пункт 6.1 глави 6 розділу ІІ)

КЛАСИ
умов праці за показником ТНС-індексу* для виробничих приміщень незалежно від періоду року та відкритих територій у теплу пору року

Категорія робіт Загальні енерговитрати, Вт Класи умов праці
оптимальний допустимий шкідливий небезпечний
3.1 3.2 3.3 3.4
до 139 21,0-23,4 23,5-26,4 26,5-26,6 26,7-27,4 27,5-28,6 28,7-31,0 більше 31,0
140-174 20,2-22,8 22,9-25,8 25,9-26,1 26,2-26,9 27,0-27,9 28,0-30,3 більше 30,3
175-232 19,2-21,9 22,0-25,1 25,2-25,5 25,6-26,3 26,3-27,3 27,4-29,9 більше 29,9
233-290 18,2-20,9 21,0-23,9 24,0-24,2 24,3-25,0 25,1-26,4 26,5-29,1 більше 29,1
більше 290 17,0-18,9 19,0-21,8 21,9-22,2 22,3-23,4 23,5-25,7 25,8-27,9 більше 27,9
Додаток 7 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (пункт 6.1 глави 6 розділу ІІ)

КЛАСИ
умов праці за окремими показниками мікроклімату для виробничих приміщень в холодну пору року

Показники мікроклімату Класи умов праці
оптимальний допустимий шкідливий небезпечний
3.1 3.2 3.3 3.4
Температура повітря, °С* за ДСН 3.3.6.042-99** вище або нижче ГДР, °С
до ±2,0 ±(2,1-4,0) ±(4,1-6,0) ±(6,1-8,0) -
Швидкість руху повітря, м/с* за ДСН 3.3.6.042-99 перевищення ГДР, разів
до 3 більше 3 - - -
Відносна вологість повітря, % за ДСН 3.3.6.042-99 перевищення ГДР, %
до 15 більше 15 - - -
Теплове випромінювання, Вт/м-2 за ДСН 3.3.6.042-99 за ДСН 3.3.6.042-99 пункти 1.2.5, 1.2.6 перевищення ГДР, Вт/м-2
до 140 - - - -
141-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3500 > 3500

__________
* Вище допустимих значень за категорією робіт по важкості праці.
** Відповідно до ДСН 3.3.6.042-99.

  Додаток 8 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (пункт 6.1 глави 6 розділу ІІ)

КЛАСИ
умов праці за показниками мікроклімату для відкритих територій в холодну пору року, в неопалюваних та охолоджених приміщеннях*

Показник Класи умов праці
допустимий шкідливий (нижня межа)** небезпечний
3.1 3.2 3.3 3.4
Температура повітря, °С
Кліматичні зони:
-10,0 -14,9 - -10,1 -20,0 - -15,0 -25,0 - -20,1 -30,0 - -25,1 нижче -30
-7,0 -12,0 - -7,1 -17,0 - -12,1 -22,0 - -17,1 -27,0 - -22,1 нижче -27

__________
* При застосуванні одягу з відповідною теплоізоляцією (J, °С, м-2/Вт); 0,61 (2); 0,51 (3).
** Наведені значення температури повітря стосовно різних класів не виключають регламентації часу перебування в несприятливому мікрокліматі (сумарне за робочий час та безперервне).

  Додаток 9 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (пункт 6.5 глави 6 розділу ІІ)

ВИЗНАЧЕННЯ
ступеня шкідливості мікроклімату за зміну

Критерії визначення ступеня шкідливості Клас та ступінь шкідливості
До 0,1 2 клас
Від 0,1 до 1,0 3 клас, 1 ступінь
Від 1,01 до 2,0 3 клас, 2 ступінь
Від 2,01 до 3,0 3 клас, 3 ступінь
Від 3,01 до 4,0 3 клас, 4 ступінь

  Додаток 10 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (пункт 7.2 глави 7 розділу ІІ)

КЛАСИ
умов праці за показниками атмосферного тиску

Фактор та показники Класи умов праці
оптимальний допустимий шкідливий
3.1 3.2 3.3 3.4
Атмосферний тиск: підвищений, атм. природний фон до 1,2 до 1,8 до 2,4 до 3,0 більше 3,0
знижений, над рівнем моря, м до 600 до 1000 до 2000 до 3000 до 4000 вище 4000

  Додаток 11 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (пункт 8.1 глави 8 розділу ІІ)

КЛАСИ
умов праці при дії неіонізуючих електромагнітних випромінювань (перевищення ГДР, разів)

Показник виробничого середовища Класи умов праці
допустимий - 2 шкідливий - 3 небезпечний - 4
1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь
Постійне магнітне поле** ≤ГДР* ≤5 ≤10 ≤50 ≥100 -
Електростатичне поле*** ≤ГДР* ≤3 ≤5 ≤10 >10 -
Електричні поля промислової частоти (50 Гц)** ≤ГДР* ≤3 ≤5 ≤10 >10 >40
Магнітні поля промислової частоти (50 Гц)** ≤ГДР* ≤5 ≤10 ≤50 >50 -
Електромагнітні поля радіочастотного діапазону**:
0,001-0,01 МГц ≤ГДР* ≤3 ≤5 ≤10 >10 -
0,01-0,06 МГц ≤ГДР* ≤3 ≤5 ≤10 >10 -
0,06-3,0 МГц ≤ГДР* ≤3 ≤5 ≤10 >10 -
3,0-30,0 МГц ≤ГДР* ≤3 ≤5 ≤10 >10 -
30,0-300,0 МГц ≤ГДР* ≤3 ≤5 ≤10 >10 >100****
300,0 МГц - 300,0 ГГц ≤ГДР* ≤3 ≤5 ≤10 >10 >100****
Імпульсні ЕМП в діапазоні частот 0-1000 МГц ≤ГДР* ≤3 ≤5 ≤10 >10 >100****

__________
* Значення ГДР, з якими порівнюються вимірювані на робочих місцях величини ЕМП, визначаються залежно від тривалості дії фактора протягом робочого дня.
** Відповідно до ДСН 3.3.6.096-2002.
*** Відповідно до «Санитарно-гигиенических норм допустимой напряженности электростатического поля», затверджених заступником Головного державного санітарного лікаря СРСР від 10 жовтня 1977 року № 1757-77, та ГОСТ 12.1.045-84 «Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля».
**** Перевищення максимального значення ГДР за ДСН 3.3.6.096-2002.

  Додаток 12 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (пункт 8.1 глави 8 розділу ІІ)

КЛАСИ
умов праці при дії неіонізуючих електромагнітних випромінювань оптичного діапазону (лазерне та ультрафіолетове)

Показник виробничого середовища Класи умов праці
допустимий - 2 шкідливий - 3 небезпечний - 4
1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь
Лазерне випромінювання* ≤ГДР1, 2 ≤ГДР1, 2 < 10 ГДР1, 2 < 10-2 ГДР1, 2 < 10-3 ГДР1, 2 > 10-3 ГДР1, 2
Ультрафіолетове випромінювання За наявності виробничих джерел УФ-А, УФ-В, УФ-С ДІО** > ДІО** - - - -
За наявності джерел УФО профілактичного призначення УФ-В, мВт/м-2*** 9-45 <9 >45 - - - - - - - -

__________
* Відповідно до СанПиН 5804-91 «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров» (ГДР1 - для хронічної дії, ГДР2 - для одноразової дії).
** Відповідно до СН 4557-88. При перевищенні допустимої інтенсивності опромінення (ДІО) робота дозволяється за умови використання засобів колективного або індивідуального захисту.
*** Відповідно до Методичних вказівок «Профилактическое ультрафиолетовое облучение людей с применением искусственных источников ультрафиолетового излучения», затверджених заступником Міністра охорони здоров’я СРСР від 03 серпня 1989 року № 5046-89, оцінюється профілактичне опромінення, його недостатність (< 9 мВт/м-2) або небезпечність (> 45 мВт/м-2). У цих випадках джерело вимикається і при оцінці параметрів визначається як відсутність профілактичного опромінення.

  Додаток 13 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (пункт 9.3 глави 9 розділу ІІ)

КЛАСИ
умов праці за ступенем шкідливості та небезпечності при дії іонізуючих випромінювань

Тип іонізуючого опромінення Класи умов праці
оптимальний допустимий шкідливий небезпечний
3.1 3.2 3.3 3.4
Е (річна ефективна доза опромінення персоналу) мЗв⋅рік-1
Зовнішнє - - Е < 10 10≤Е<15 15≤Е<20* 20≤Е<50** 50≤Е<100**
Внутрішнє - - Е < 1 1≤Е<1,5 1,5≤Е<3*** 3≤Е<5*** Е≥5***

__________
* Внутрішнє опромінення практично відсутнє.
** Внутрішнє опромінення практично відсутнє, а рівень зовнішнього опромінення лімітується за правилами так званого «підвищеного опромінення, що планується».
*** Сума доз внутрішнього і зовнішнього опромінення не повинна перевищувати 20 мЗврік-1 для класу 3.3 і 50 або 100 мЗврік-1 для класів 3.4 та 4 відповідно (в умовах «підвищеного опромінення, що планується»).

  Додаток 14 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (пункт 10.1 глави 10 розділу ІІ)

КЛАСИ
умов праці залежно від параметрів світлового середовища виробничих приміщень

Фактор, показник Класи умов праці
допустимий шкідливий
3.1 3.2 3.3 3.4
Природне освітлення
Коефіцієнт природного освітлення (КПО, %) ≥0,6* 0,1÷0,6 < 0,1 або відсутнє - -
Штучне освітлення
Освітленість робочої поверхні (Е, лк) для розрядів зорових робіт I-IV, VII Ен* 0,5Ен÷<Ен <0,5Ен - -
V, VI, VIII Ен* н - - -
Прямий відблиск відсутність наявність - - -
Коефіцієнт пульсації освітленості, Кпн, % Кпн* пн - - -
Додаток 15 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (пункт 11.1 глави 11 розділу ІІ)

КЛАСИ
умов праці за показниками важкості праці

№ з/п Показники важкості трудового процесу Класи умов праці  
оптимальний (легка) допустимий (середньої важкості) шкідливий (важка)  
 
3.1 3.2
Загальні енергозатрати організму, Вт до 174 до 290 291-348 349-406
1.1 Зовнішнє фізичне динамічне навантаження, виражене в одиницях механічної роботи за зміну, кг/м (Вт) - - - -
1.1.1 При регіональному навантаженні (з переважною участю м’язів рук та плечового суглоба):
для чоловіків до 6500 (22,5) до 13 000 (45) до 18 000 більше 18 000
для жінок до 3900 (13,5) до 7800 (27) до 10 800 більше 10 800
1.1.2 При загальному навантаженні (за участю м’язів рук, тулуба, ніг):
для чоловіків до 22 000 (45) до 44 000 (90) до 61 600 більше 61 600
для жінок до 13 200 (31,5) до 26 400 (63) до 36 960 більше 36 960
Маса вантажу, що постійно підіймається та переміщується вручну, кг:
для чоловіків до 15 до 30 до 35 більше 35
для жінок до 5 до 7 до 15 більше 15
Стереотипні робочі рухи (кількість за зміну) - - - -
3.1 При локальному навантаженні (за участю м’язів кистей та пальців рук) до 20 000 до 40 000 до 60 000 більше 60 000
3.2 При регіональному навантаженні (при роботі з переважною участю м’язів рук та плечового суглоба) до 10 000 до 20 000 до 30 000 більше 30 000
Статичне навантаження Величина статичного навантаження за зміну при утриманні вантажу, докладанні зусиль, кг/с - - - -
4.1 Однією рукою: - - - -
для чоловіків до 18 000 до 36 000 до 70 000 більше 70 000
для жінок до 11 000 до 22 000 до 42 000 більше 42 000
4.2 Двома руками: - - - -
для чоловіків до 36 000 до 70 000 до 140 000 більше 140 000
для жінок до 22 000 до 42 000 до 84 000 більше 84 000
4.3 За участю м’язів тулуба та ніг: - - - -
для чоловіків до 43 000 до 100 000 до 200 000 більше 200 000
для жінок до 26 000 до 60 000 до 120 000 більше 120 000
Робоча поза вільна зручна поза, можливість зміни пози («сидячи – стоячи») за бажанням працівника; перебування в позі «стоячи» до 40% часу зміни періодичне перебування в незручній позі (робота з поворотом тулуба, незручним розташуванням кінцівок) та/або фіксованій позі (неможливість зміни взаєморозташування різних частин тіла відносно одна одної) до 25% часу зміни; перебування у вимушеній позі до 10%, в позі «стоячи» - до 60% часу зміни періодичне перебування в незручній та/або фіксованій позі від 25% до 50% часу зміни; перебування у вимушеній позі (навпочіпки, на колінах тощо) від 10 % до 25 % часу зміни; перебування в позі «стоячи» від 60% до 80% часу зміни перебування в незручній та/або фіксованій позі більше 50% часу зміни; перебування у вимушеній позі (на колінах, навпочіпки тощо) більше 25% часу зміни; перебування в позі «стоячи» більше 80 % часу зміни  
 
Нахили тулуба (вимушені, більше 30°), кількість за зміну до 50 51-100 101-300 більше 300
Переміщення у просторі (переходи, обумовлені технологічним процесом, протягом зміни), км - - - -
7.1 По горизонталі до 4 до 8 до 12 більше 12
7.2 По вертикалі до 2 до 4 до 8 більше 8

  Додаток 16 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (пункт 11.1 глави 11 розділу ІІ)

КЛАСИ
умов праці за показниками напруженості праці

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.