Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТематика семінарських занять.

Тематика семінарських занять.

Тема І. Українські землі в складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ – у перший 1 третині ХІХ ст..

Семінарське заняття 1 (4 год.)

1. Українські землі в складі Російської імперії: адміністративно-територіальний устрій, регіональний поділ, національний та соціальний склад населення.

2. Реформи Марії-Терезії та Йосипа ІІ та їх значення для розвитку західноукраїнських територій.

3. Західноукраїнські землі на початку ХІХ ст.: адміністративно-територіальний устрій, регіональний поділ, національний та соціальний склад населення.

4. Міжнародні відносини та українські землі в 1 третині ХІХ ст.:

· Україна в російсько-турецькій війні 1806-1812 рр.;

· Україна в планах Наполеона та у війні 1812 р.;

· Місце України в російсько-турецькій війні 1828-1829 рр.

Семінарське заняття 2 (4 год.)

1. Національне відродження в Україні (кінець ХVІІІ – 1 пол. ХІХ ст.): причини, прояви та наслідки:

· національна ідея в суспільно-політичному русі України;

· «Історія русів» та її вплив на національне відродження;

· культурне відродження на Слобожанщині.

2. Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні. «Руська трійця».

3. Масонські ложі: причини виникнення, програма, діяльність.

4. Декабристські товариства в Україні: виникнення, програми, діяльність, повстання Чернігівського полку, причини поразки повстання 1825 р.

5. Польський визвольний рух 30-х років ХІХ ст. та його вплив на український суспільно-політичний рух.

 

Джерела

1. Україна в планах Наполеона І Бонапарта (1812 р.) // Історія України: Джерельний літопис…– С.246-247.

2. Розпорядження про створення Українського козацького війська (1812 р.) // Історія України: Джерельний літопис…– С.248.

3. І.П.Котляревський про формування 5-го Полтавського козацького полку (1812 р.) // Історія України: Джерельний літопис…– С.248-249.

4. З революційної прокламації «Південного Товариства» (1825 р.) // Історія України: Джерельний літопис…– С.250-251.

5. Проект договору «Південного Товариства» з Польським патріотичним товариством // Історія України: Джерельний літопис…– С.251-252.

6. З «Присяги об'єднаних слов'ян» // Історія України: Джерельний літопис…– С.252.

7. Із «Записок» І.І.Горбачевського // Історія України: Джерельний літопис…– С.253-254.

8. Із свідчень С.І.Муравйова-Апостола про діяльність таємних товариств декабристів на Україні // Історія України: Джерельний літопис…– С.254-259.

Література

Ададуров В.В. Меморандуми польських авторів початку ХІХ ст. як джерело уявлень уряду Наполеона Бонапарта про південно-західні окраїни Російської імперії / В.В.Ададуров // Український історичний журнал. – 2008. – № 2. – С.154-171.

Борисенко В.Й. Курс української історії. З найдавніших часів до ХХ ст./ В.Й.Борисенко. – К.: Либідь, 1998. – 616 с.

Войтенко Ю.М. Відродження української еліти в Правобережній Україні в кінці ХVІІІ – першій третині ХІХ ст. / Ю.М.Войтенко // // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.ХІІ. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 136-142. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Голованов О. Інженерна підготовка міста Києва до оборони напередодні та під час війни 1812 р. / О.Голованов // Київська старовина. – 2000. – № 4.

Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / С.Грабовський, С.Ставрояні, Л.Шкляр. – К., 1995.

Грушевський М. Історія України-Русі: В 11т., 12 кн. / М.Грушевський [Редкол.: П.С.Сохань та ін.] – К.: Наук. думка, 1993. – 592 с.

Дмитрієнко М.Ф. Адміністративно-територіальний устрій українських земель: історія, проекти, реальність (ХІХ – початок ХХ ст.) / М.Ф.Дмитрієнко // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.VІ. – К.: Інститут історії України НАН України, 2003. – С. 108-114. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї / Д.Донцов. – К., 1991.

Дорошенко Д.І. Нарис історії України: В 2-х томах. / Д.І. Дорошенко. – К.: Глобус, 1992. – Т. 2. – К.: Глобус, 1992. – 238 с.

Захарчук О. Україна в планах Наполеона Бонапарта / О.Захарчук // Київська старовина. – 1995. – № 3.

Іванченко Р. Україна від Кия до Кравчука – Короткий нарис історії української державності / Р.Іванченко. – К., 1992.

Історія України: Джерельний літопис / [Упоряд. В.І.Червінський, М.І.Обушний, Т.Ю.Горбань, В.С.Кругляков та ін.]; за ред. В.І.Червінського та М.І.Обушного. – К.: ДП «Дирекція ФВД». – 2008. – 800 с.

Історія України в особах. ХІХ – ХХ ст. – К., 1995.

Історія України [Під ред. М.О.Скрипника]. – К.: Центр навч.літ., 2003. – 367 с.

Історія України та її державності / [Дещинський Л.Є., Гаврилів І.О., Зінкевич Р.Д., Денисов Я.Я., Тарабан В.М., Шеломенцев-Терський С.В.]; за науковою редакцією д.і.н., проф. Л.Є.Дещинського: Видання 3-е, перероб. і доп.: Навч.посіб. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2005. – 368 с.

Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських занять / За ред. В.М.Литвина. – К.: Знання, 2006. – 607 с.

Казьмирчук Г. Концепції майбутнього державного устрою України в програмних документах декабристів / Г.Казьмирчук, А.Сілкін // Розбудова держави. – 1999. – № 2.

Казьмирчук Г.Д. Рух декабристів: дискусійні питання та спроба їх розв'язання (до 180-річчя повстання) / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В.Латиш // Український історичний журнал. – 2005. – № 6. – С. 50-65.

Казьмирчук Г.Д. Міжнародна ювілейна науково-теоретична конференція, присвячена 175-й річниці від початку виступу декабристів / Г.Д. Казьмирчук, О.В.Ляпіна // Український історичний журнал. – 2001. – № 3. – С. 149-152.

Калініч Т.Д. Початковий етап інкорпорації Правобережної України до складу Російської імперії (кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст.) / Т.Д.Калініч // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.ХІ. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 235-247. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Колісник В. Український рух в Австро-Угорщині / В.Колісник // Історія України. – 2001. – № 41.

Коляда І. «Декабристи – історична випадковість…?» Нарис з історії російського опозиційного руху на початку ХІХ ст. в Україні / І.Коляда, О.Куриленко // Історія в школі. – 2005. – № 11-12. – С.8-21.

Коляда І., Куриленко О. «За нашу й вашу свободу». Нарис з історії польського національно-визвольного руху / І.Коляда, О.Куриленко // Історія в школі. – 2006. – № 10. – С.10-17.

Крижанівська О. Основні проблеми сучасного українського масонознавства / О.Крижановська // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.VІІ. – К.: Інститут історії України НАН України, 2004. – С. 257-269. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Мамсик Т.С. К переосмыслению исторической роли декабристов: И.И.Пущин и другие… / Т.С. Мамсик // // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.ХІV. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – С. 21-40. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Мокрогуз О. Національне відродження в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. / О.Мокрогуз, Л.Шолох // Історія України. – 2002. – № 21-24.

Нариси з історії українського національного руху. – К., 1994.

Орленко П. Легендарний Кармалюк (кінець ХVІІІ – 1 пол. ХІХ ст.) П.Орленко // Історичний календар. – 2002. – Вип.8.

Пасічник М. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи / М.Пасічник: [Навч. посіб.] – К.: Знання, 2005. – 735 с.

Петренко С.Д. Українське козацтво в останній чверті ХVІІІ – на початку ХХ ст. / С.Д.Петренко // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.ХV. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – С. 129-133. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Реєнт О. Потенціал національного відродження України в імперську добу / О.Реєнт // Історія України. – 2001. – № 42.

Реєнт О.П. Духовні й культурні підстави соборності України в ХІХ ст. та на початку ХХ ст. / О.П.Реєнт // // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.ХІ. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 8-17. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Сарбей В. «Руська трійця» / В.Сарбей // Історія України в особах. ХІХ – ХХ ст. – К., 1995.

Слюдикова Т. Декабристи і Україна / Т.Слюдикова, Л.Сухих// Історія України. –2001. – №20.

Франчук В. Декабристи і родина Потебень / В.Франчук // Український історичний журнал. – 1992. – № 3.

Шах Т. Україна в планах Наполеона Бонапарта / Т.Шах // Молодь України. – 1996. – 6 листопада.

Завдання для самостійного опрацювання

Статті для конспектування

1. Дмитрієнко М.Ф. Адміністративно-територіальний устрій українських земель: історія, проекти, реальність (ХІХ – початок ХХ ст.) / М.Ф.Дмитрієнко // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.VІ. – К.: Інститут історії України НАН України, 2003. – С. 108-114. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

2. Казьмирчук Г.Д. Рух декабристів: дискусійні питання та спроба їх розв'язання (до 180-річчя повстання) / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В.Латиш // Український історичний журнал. – 2005. – № 6. – С. 50-65.

3. Крижанівська О. Основні проблеми сучасного українського масонознавства / О.Крижановська // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.VІІ. – К.: Інститут історії України НАН України, 2004. – С. 257-269. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Завдання для самостійної роботи

1. Що таке військові поселення? Чому вони виникали? На контурній карті позначте райони України, де вони були розміщені. Чим пояснити, що царський уряд Російської імперії обирав саме ці райони України для розміщення військових поселень?

2. Члени «Товариства об'єднаних слов'ян» вважали своїм найважливішим завданням ліквідацію російського самодержавства та скасування кріпацтва і лише потім створення федерації рівноправних слов'янських народів. Чому на думку декабристів виконання останнього завдання не можливе без розв'язання перших двох?

3. Керівник Південного Товариства декабристів П.Пестель заявляв відносно України, що Малоросія ніколи не була і бути не може самостійною. Відтак вона повинна назавжди поступитися своїм правом бути незалежною державою. Як ці слова характеризують погляди дворянських революціонерів у національному питанні? Чи могли ці погляди бути іншими?

4. Чому, незважаючи на наявність державного кордону між Російською та Австрійською імперіями, національно-визвольний рух у Західній та Східній Україні був єдиним? Для того, щоб ваша відповідь була більш обґрунтованою, складіть порівняльну характеристику національно-визвольного руху в Західній та Східній Україні за таким планом:

· причини національно-визвольного руху;

· рушійні сили;

· вимоги та мета;

· засоби досягнення поставленої мети;

· наслідки;

· історичне значення.

5. Які висновки можна зробити на підставі таких фактів: після придушення польського повстання 1831 р. на Правобережній Україні до кримінальної відповідальності було притягнуто 5627 осіб. З них 4017 були польськими поміщиками або шляхтичами та лише 1237 були селянами. Чим пояснити, що українське селянство Правобережної України ставилося до цього питання, як до польської справи і майже не підтримувало його?

 

 

Джерела

1. Із кріпосницьких указів царського уряду про покарання селян // Історія України: Джерельний літопис…– С.260-261.

2. З указу царського уряду про зобов’язаних селян // Історія України: Джерельний літопис…– С.261-262.

3. Інвентарні правила (29 грудня 1648 р.) // Історія України: Джерельний літопис…– С.262-265.

4. З протоколу допиту Лук’яна Кобилиці про причини виступу селян Русько-Кимполунзької округи // Історія України: Джерельний літопис…– С.266-267.

5. Повідомлення Буковинської адміністрації про вжиті заходи щодо антиурядових дій Лук’яна Кобилиці // Історія України: Джерельний літопис…– С.267-268.

6. З таємної інформації шефа жандармерії графа О.Ф.Орлова про Кирило-Мефодіївське товариство // Історія України: Джерельний літопис…– С.271-274.

 

Література

Бойко М.П. Культурологічні та історичні умови формування поглядів членів Кирило-Мефодіївського товариства / М.П.Бойко// Грані. – 2002. – № 3.

Борисенко В.Й. Курс української історії. З найдавніших часів до ХХ ст./ В.Й.Борисенко. – К.: Либідь, 1998. – 616 с.

Гордуновський О.М. Розвиток промислового виробництва у поміщицьких господарствах Правобережної України першої половини ХІХ ст./ О.М.Гордуновський // Український історичний журнал. – 2000. – № 1. – С.61-71.

Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / С.Грабовський, С.Ставрояні, Л.Шкляр. – К., 1995.

Грушевський М. Історія України-Русі: В 11т., 12 кн. / М.Грушевський [Редкол.: П.С.Сохань та ін.] – К.: Наук. думка, 1993. – 592 с.

Грушевський О. З настроїв та думок Кирило-Мефодіївського братства / О. Грушевський // Хроніка. – 2000. – № 5-6.

Донік О.М. Участь дворян України в промисловому виробництві (початок ХІХ – 1850-ті рр.) / О.М.Донік // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.ХІІІ. – К.: Інститут історії України НАН України, 2007. – С. 121-136. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Донік О.М. Етнічна структура купецтва в Україні (ХІХ ст.) / О.М.Донік // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.ХV. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – С. 20-27. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї / Д.Донцов. – К., 1991.

Дорошенко Д.І. Нарис історії України: В 2-х томах. / Д.І. Дорошенко. – К.: Глобус, 1992. – Т. 2. – К.: Глобус, 1992. – 238 с.

Дрібниця В. Революція 1848-1849 рр. в австрійській імперії та український національно-визвольний рух / В.Дрібниця, О.Реєнт // Історія України. – 2001. – № 13.

Дудченко Г.М. Кирило-Мефодіївське товариство в публіцистичній та науковій спадщині М.Костомарова / Г.М.Дудченко // Український історичний журнал. – 2003. – № 3. – С.82-89.

Іванченко Р. Україна від Кия до Кравчука – Короткий нарис історії української державності / Р.Іванченко. – К., 1992.

Історія України: Джерельний літопис / [Упоряд. В.І.Червінський, М.І.Обушний, Т.Ю.Горбань, В.С.Кругляков та ін.]; за ред. В.І.Червінського та М.І.Обушного. – К.: ДП «Дирекція ФВД». – 2008. – 800 с.

Історія України [Під ред. М.О.Скрипника]. – К.: Центр навч.літ., 2003. – 367 с.

Історія України та її державності / [Дещинський Л.Є., Гаврилів І.О., Зінкевич Р.Д., Денисов Я.Я., Тарабан В.М., Шеломенцев-Терський С.В.]; за науковою редакцією д.і.н., проф. Л.Є.Дещинського: Видання 3-е, перероб. і доп.: Навч.посіб. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2005. – 368 с.

Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських занять / За ред. В.М.Литвина. – К.: Знання, 2006. – 607 с.

Колісник В. Український рух в Австро-Угорщині / В.Колісник // Історія України. – 2001. – № 41.

Куриленко О.В. Український та зарубіжний історіографічний концепт: соціально-економічна історія України першої половини ХІХ ст. / О.В.Куриленко // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип. ХV. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – С. 255-259. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Лановик Б.Д. Історія господарства: Україна і світ / Б.Д.Лановик, Р.М.Матейко, З.М.Матисякевич. – К., 1995.

Лановик Б.Д. Економічна історія України / Б.Д.Лановик, Р.М.Матейко, З.М.Матисякевич. – К., 1998.

Молчанов В.Б. Соціально-правове становище сільського населення у першій половині ХІХ ст. (до 1861 р.) / В.Б.Молчанов // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.Х. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – С. 34-49. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Орлик В.М. Податкова політика Російської імперії в Україні у дореформений період / В.М.Орлик // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.ХV. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – С. 113-119. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Орлик В.М. Фінансова політика Російської імперії в українських губерніях у ХІХ ст. (історіографія проблеми)/ В.М.Орлик // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.ХІ. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 85-95. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Орленко П. Легендарний Кармалюк (кінець ХVІІІ – 1 пол. ХІХ ст.) // Історичний календар. – 2002. – Вип.8.

Пасічник М. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи / М.Пасічник: [Навч. посіб.] – К.: Знання, 2005. – 735 с.

Пінчук Ю. Державницькі ідеї Кирило-Мефодіївців у спадщині М.Костомарова / Ю.Пінчук // Історія в школі. – 1997. – № 1,2.

Реєнт О. Потенціал національного відродження України в імперську добу / О.Реєнт // Історія України. – 2001. – № 42.

Сергієнко Г. Кирило-Мефодіївське товариство: утвердження ідеї національного відродження України в слов'янському світі / Г.Сергієнко // Український історичний журнал. – 1996. – № 6.

Симоненко І. Як же насправді називалося Кирило-Мефодіївське товариство? / І.Симоненко // Історія України. – 1999. – № 14,15.

Хохлачов В. Перші будителі України: Всеукраїнська науково-освітня конференція «Кирило-Мефодіївське товариство: люди, ідеї, традиції (До 150-річчя створення і діяльності)» // Вісник НАН України. – 1996. – № 7-8.

 

Завдання для самостійного опрацювання

Статті для конспектування

1. Дрібниця В. Революція 1848-1849 рр. в австрійській імперії та український національно-визвольний рух / В.Дрібниця, О.Реєнт // Історія України. – 2001. – № 13.

2. Куриленко О.В. Український та зарубіжний історіографічний концепт: соціально-економічна історія України першої половини ХІХ ст. / О.В.Куриленко // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип. ХV. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – С. 255-259. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

3. Молчанов В.Б. Соціально-правове становище сільського населення у першій половині ХІХ ст. (до 1861 р.) / В.Б.Молчанов // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.Х. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – С. 34-49. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

4. Сергієнко Г. Кирило-Мефодіївське товариство: утвердження ідеї національного відродження України в слов'янському світі / Г.Сергієнко // Український історичний журнал. – 1996. – № 6.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Заповніть таблицю та спробуйте відповісти на запитання до неї.

Нові капіталістичні явища в економіці України в 1 пол. ХІХ ст.. Феодально-кріпосницькі відносини, що гальмували розвиток економіки
     

У чому ви вбачаєте основну суперечність в економічному розвитку України першої половини ХІХ ст.? Чому і як феодальні відносини гальмували прогресивний розвиток України?

2. Доведіть фактами, що в 1 пол. ХІХ ст.. кріпацтво заважало розвиткові прогресивних відносин у промисловості, сільському господарстві та торгівлі.

3. Дослідники вважають, що суть загальної кризи феодалізму полягає в тому, що дальший прогресивний розвиток суспільства був неможливим на базі феодально-кріпосницьких відносин. Просування вперед було можливим лише на базі дрібнотоварних та капіталістичних відносин. Це вимагало негайного знищення кріпацтва. Чи згодні ви з таким твердженням? Які факти з історії України можна привести на його користь?

4. Чим пояснити, що у 50-х рр. ХІХ ст. понад 70% всіх вільнонайманих робітників, які на той час були в Російській імперії, працювали саме в Україні? Яке це мало значення для розвитку виробництва?

5. Чому в 1 пол. ХІХ ст. в сільському господарстві України вільнонаймана праця була найбільш поширена на Півдні? Чим пояснити, що особливо інтенсивно вона використовувалася під час напружених польових робіт?

6. На контурній карті позначте зовнішньоекономічні зв'язки України в пол. ХІХ ст.. З якими країнами Україна була зв'язана в ті часи? Що було предметом українського експорту, а що Україна імпортувала? Чому саме ці товари використовувалися у зовнішній торгівлі?

7. На контурній карті позначте найбільш крупні міста, порти та ярмарки, що існували в Україні у 1 пол. ХІХ ст.?

8. На контурній карті України позначте райони найбільш крупних народних повстань 1 пол. ХІХ ст.. Які висновки можна зробити на підставі цієї карти?

9. Чи згодні ви з думкою, що селянська боротьба в 1 пол. ХІХ ст. в Україні була спрямована на революційну ліквідацію феодально-кріпосницьких відносин та заміну їх більш прогресивною капіталістичною системою? Відповідь обґрунтуйте.

10. У 1 пол. ХІХ ст. уряд Австрійської імперії проводив на західноукраїнських землях політику всілякого обмеження місцевої промисловості та зміцнення феодально-кріпосницьких відносин. Так, у 1841 р. у Східній Галичині було лише 29,4 тисячі ремісників. Чому австрійський уряд заважав розвитку промисловості у Східній Галичині? Якої мети він намагався при цьому досягти? Чому цей уряд навмисно зміцнював феодально-кріпосницькі відносини? Чи можна було зовсім припинити розвиток західноукраїнських земель? Свою думку обґрунтуйте.

11. Що було спільного в політиці австрійського та російського урядів відносно України в 1 пол. ХІХ ст.? Чим пояснити це спільне?

12. Характеризуючи спрямованість Кирило-Мефодіївського товариства, дослідники вважають, що воно носило національно-визвольний та республіканський характер. Вони доводять, що це товариство було більш демократичним, ніж декабристські організації. Якими фактами можна підтвердити таку характеристику Кирило-Мефодіївського товариства?

 

Половині ХІХ ст..

Література

Борисенко В.Й. Курс української історії. З найдавніших часів до ХХ ст./ В.Й.Борисенко. – К.: Либідь, 1998. – 616 с.

Борисевич С.О. Політико-правове розв’язання поземельного становища «вільних людей» / С.О.Борисевич // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.ХІV. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – С. 107-110. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Вєтрова Г.В. Особливості проведення реформи 1861 р. в Катеринославській губернії / Г.В.Вєтрова // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.ХІІ. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 214-221. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Волковинський В.М. Східна (Кримська) війна 1853-1856 рр. і Україна / В.М.Волковинський //Український історичний журнал. – 2004. –№6. – С.26-46.

Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / С.Грабовський, С.Ставрояні, Л.Шкляр. – К., 1995.

Довжук І.В. Харчова промисловість Наддніпрянської України другій половині ХІХ ст.: деякі аспекти розвитку / І.В.Довжук // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.Х. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – С. 27-33. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Донік О.М. Етнічна структура купецтва в Україні (ХІХ ст.) / О.М.Донік // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.ХV. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – С. 20-27. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Дорошенко Д.І. Нарис історії України: В 2-х томах. / Д.І. Дорошенко. – К.: Глобус, 1992. – Т. 2. – К.: Глобус, 1992. – 238 с.

Історія України: Джерельний літопис / [Упоряд. В.І.Червінський, М.І.Обушний, Т.Ю.Горбань, В.С.Кругляков та ін.]; за ред. В.І.Червінського та М.І.Обушного. – К.: ДП «Дирекція ФВД». – 2008. – 800 с.

Історія України та її державності / [Дещинський Л.Є., Гаврилів І.О., Зінкевич Р.Д., Денисов Я.Я., Тарабан В.М., Шеломенцев-Терський С.В.]; за науковою редакцією д.і.н., проф. Л.Є.Дещинського: Видання 3-е, перероб. і доп.: Навч.посіб. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2005. – 368 с.

Казанська Т. Соціальне походження промислової буржуазії України в ХІХ ст./ Т.Казанська // Український історичний журнал. – 1996. – №2.

Лановик Б.Д. Історія господарства: Україна і світ / Б.Д.Лановик, Р.М.Матейко, З.М.Матисякевич. – К., 1995.

Лановик Б.Д. Економічна історія України / Б.Д.Лановик, Р.М.Матейко, З.М.Матисякевич. – К., 1998.

Ніколаєва Т.М. Соціальний та національний склад підприємницького прошарку в Україні в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. / Т.М.Ніколаєва // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип. ХІV. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – С.285 – 292.

Маркітан Л.П. Східна (Кримська) війна 1853-1856 рр. та увічнення пам’яті її героїв у фотокінодокументах / Л.П.Маркітан //Український історичний журнал. – 2004. –№6. – С.121-134.

Орлик В.М. Фінансова політика Російської імперії в українських губерніях у ХІХ ст. (історіографія проблеми)/ В.М.Орлик // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.ХІ. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 85-95. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Павлюк В.В. Магнатерія Волині в умовах розвитку ринкових відносин у другій половині ХІХ ст. / В.В.Павлюк // Український історичний журнал. – 2000. – №1. – С.102-108.

Панченко П. Аграрна історія України / П.Панченко, В.Шмарчук. – К.: Знання, 2000.

Пасічник М. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи / М.Пасічник: [Навч. посіб.] – К.: Знання, 2005. – 735 с.

Різниченко С. Запровадження земств на правобережній Україні (Земська реформа 1864 р.) / С.Різниченко // Київська старовина. – 1999. – № 4.

Рудь О.М. Особливості ведення поміщицького господарства на правобережних українських землях у післяреформений період / О.М.Рудь // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип. Х. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – С.51-57.

Шевченко В.М. Передумови скасування кріпацтва (соціально-економічний аспект) / В.М.Шевченко // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.ХІV. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – С. 139-146. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Якименко М. Становлення селянського (фермерського) господарства в Україні після скасування кріпосного права (1861 – 1918 рр.) / М.Якименко // Український історичний журнал. – 1996. – № 1.

 

Завдання для самостійного опрацювання

Статті для конспектування

1. Вєтрова Г.В. Особливості проведення реформи 1861 р. в Катеринославській губернії / Г.В.Вєтрова // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.ХІІ. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 214-221. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

2. Шевченко В.М. Передумови скасування кріпацтва (соціально-економічний аспект) / В.М.Шевченко // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.ХІV. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – С. 139-146. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

3. Шевченко В.М. Проблеми ринкових аграрних відносин в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в історіографії / В.М.Шевченко // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.ХV. – К.: Інститут історії України НАН України, 2007. – С. 188-205. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Під час підготовки реформи 1861 р. серед поміщиків існували дві точки зору на звільнення селян. Частина їх пропонувала звільнити селян зовсім без орної землі, лише з присадибною ділянкою. Інші ж були за те, щоб дати селянам таку частку землі, з якої не можна було прохарчуватися, але можна було б сплачувати державні податки. Чим пояснити наявність цих двох точок зору серед поміщиків щодо звільнення селян? Яку спільну мету мали на увазі прибічники їх обох? Якими могли б бути наслідки, якби здійснилася та чи інша з них?

2. Згідно з умовами реформи 1861 р., якщо у поміщиків Південної України лишалося менше половини тієї землі, якою вони володіли до реформи, а у поміщиків Лівобережжя – менше третини, то вони мали право відібрати необхідну кількість землі у селян. Причому на Півдні України ця частка була значно більша, ніж на Лівобережжі. Чим це пояснити? Чиї інтереси в даному випадку захищав закон?

3. Що таке відрізки, викуп, уставні грамоти, тимчасово зобов'язані селяни?

4. Деякі вчені вважають, що боротьба селян напередодні та після скасування кріпацтва була об'єктивно спрямована на те, щоб сільське господарство розвивалося американським шляхом. Чи згодні ви з такою думкою? Відповідь обґрунтуйте.

5. Серед дослідників існувала думка, що в 2 пол. ХІХ ст. робітники і селяни України страждали не стільки від капіталізму, скільки від недостатності його розвитку. Як розуміти ці слова? Чи згодні ви з такою думкою? Свою відповідь обґрунтуйте фактами.

6. У 60-90-х рр.. ХІХ ст. українські купці та промисловці вкладали свої капітали, як правило, в легку та обробну промисловість, а іноземні, навпаки, в добувну та важку. Чим це пояснити?

7. У 2 пол. ХІХ ст. в Західній Україні видобувна промисловість розвивалася досить швидко, а обробна, наприклад, меблева, текстильна та інші майже зовсім не розвивалися. Чим пояснити, що уряд Австро-Угорщини не був зацікавлений у розвитку обробної промисловості у Західній Україні? До яких наслідків це вело?

8. У 1852 р. в Галичині було розпочато бурхливе будівництво залізниць. Але на відміну від інших країн це будівництво не прискорило економічний розвиток Галичини, а привело до протилежних наслідків. Чим це пояснити?

9. Що таке акціонерне товариства? Чому такі товариства виникають в Україні в кінці ХІХ ст.? Які переваги вони мали перед окремими приватними капіталістами? Чому акціонерні товариства насамперед виникають у металургійній та гірничій промисловості України? Назвіть найбільш крупні акціонерні товариства, які існували в Україні в кінці ХІХ ст..

10. Наприкінці ХІХ ст. частка України у загальній довжині всіх залізниць, які існували у Російській імперії, становила 70%. Чому питома вага України в загальній довжині залізниць була такою високою? Яке це мало значення для розвитку промисловості та сільського господарства України?

 

 

Ті роки ХІХ ст..

Література

Борисенко В.Й. Курс української історії. З найдавніших часів до ХХ ст./ В.Й.Борисенко. – К.: Либідь, 1998. – 616 с.

Волковинський В.М. Занепад народовольського тероризму / В.М.Волковинський // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.ХІ. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 187-205. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / С.Грабовський, С.Ставрояні, Л.Шкляр. – К., 1995.

Дорошенко Д.І. Нарис історії України: В 2-х томах. / Д.І. Дорошенко. – К.: Глобус, 1992. – Т. 2. – К.: Глобус, 1992. – 238 с.

Історія України: Джерельний літопис / [Упоряд. В.І.Червінський, М.І.Обушний, Т.Ю.Горбань, В.С.Кругляков та ін.]; за ред. В.І.Червінського та М.І.Обушного. – К.: ДП «Дирекція ФВД». – 2008. – 800 с.

Історія України та її державності / [Дещинський Л.Є., Гаврилів І.О., Зінкевич Р.Д., Денисов Я.Я., Тарабан В.М., Шеломенцев-Терський С.В.]; за науковою редакцією д.і.н., проф. Л.Є.Дещинського: Видання 3-е, перероб. і доп.: Навч.посіб. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2005. – 368 с.

Калініченко В.В. Витоки світогляду та політичної свідомості революційних народників в Україні 70-х рр. ХІХ ст. (соціально-психологічний аспект) / Калініченко В.В., Шабельник Г.П. // український історичний журнал. – 2006. –№ 2. – С.38-48.

Коляда І.А. Інтелігенція та український рух в умовах посилення політичної реакції у Російській імперії в 80-90-х рр. ХІХ ст. / І.А.Коляда // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.ХІV. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – С. 164-172. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Коляда І. Український рух кінця 50-х – початку 60-х рр.. ХІХ ст.: причини активізації, особливості, наслідки діяльності / І.Коляда, О.Куриленко// Історія в школі. – 2007. – № 2.

Малюта О.В. Проблема української державності в поглядах членів «Просвіти» другої половини ХІХ – першої чверті ХХ ст. / Малюта О.В. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.Х. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – С. 93-102. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Пасічник М. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи / М.Пасічник: [Навч. посіб.] – К.: Знання, 2005. – 735 с.

Радчук А.О. Роль інтелігенції в громадсько-політичному житті Наддніпрянської України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / А.О.Радчук // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.ХV. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – С. 138-141. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Світленко С.І. Народництво в Україні 60-80-х рр. ХІХ ст. / С.І.Світленко. – Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1995. – 240 с.

Оніщенко І. Національна ідея в націократичному напрямі української політичної думки / І.Оніщенко // Нова політика. – 1997. – № 5. – С.19-24.

 

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань.

1. Особливості та основні напрямки суспільно-політичного руху в Росії та Україні в 2 пол. ХІХ ст..

2. Національний рух в Україні в 2 пол. ХІХ ст..

3. Політичний портрет М.Драгоманова.

4. Організація «Земля і воля» та її діяльність.

5. Ліберально-опозиційний рух в Україні в 2 пол. ХІХ ст..

6. Розвиток національного руху в Галичині в 2 пол. ХІХ ст..

7. Політичні портрети І.Франка та М.Павлика.

8. Розвиток суспільних наук в 2 пол. ХІХ ст..

9. Українська література в 2 пол. ХІХ ст..

10. Розвиток народної творчості в 2 пол. ХІХ ст..

11. Культурно-освітні установи в Україні в 2 пол. ХІХ ст..

 

Статті для конспектування

1. Калініченко В.В. Витоки світогляду та політичної свідомості революційних народників в Україні 70-х рр. ХІХ ст. (соціально-психологічний аспект) / Калініченко В.В., Шабельник Г.П. // Український історичний журнал. – 2006. –№ 2. – С.38-48.

2. Коляда І.А. Інтелігенція та український рух в умовах посилення політичної реакції у Російській імперії в 80-90-х рр. ХІХ ст. / І.А.Коляда // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.ХІV. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – С. 164-172. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Завдання для самостійної роботи

1. Що таке «ходіння в народ»? Чому серед учасників «ходіння в народ» в Україні переважали народники-бунтарі, послідовники М.Бакуніна?

2. Народники вважали себе ідеологами селянства. Але саме в пропаганді серед них вони не могли досягти успіху. І, навпаки, агітаційна діяльність серед робітників була більш успішною. Чим це пояснити?

3. Революційні народники здійснили на території України декілька терористичних актів. Відносно них у самому середовищі народників не було єдиної точки зору. Старі народники засуджували терор як такий. Вони вважали, що тільки у слабих та диких народів історія прокладає собі шлях за допомогою вибухів. Навпаки «молоді» народники були в захопленні від терористичних актів. Чим пояснити наявність різних точок зору серед народників відносно терору, як способу боротьби з царизмом? Яка з них, на вашу думку, правильна? Чому ви так вважаєте? Свою відповідь обґрунтуйте.

4. Що таке громади? Чому царський уряд вороже ставився до їх діяльності, адже вони відкрито не виступали проти нього?

5. У 2 пол. ХІХ ст. за неповними даними в Україні відбулося 226 робітничих страйків. З них 69 в металургійній промисловості та машинобудуванні, 24 – в гірничій промисловості, 15 – на залізницях, 11 – в харчовій промисловості. Про що свідчать ці факти? Чому серед робітників України в той час найбільш активними були металурги, гірники та залізничники?

6. В яких районах України в 2 пол. ХІХ ст. робітничий, соціал-демократичний та визвольний рухи були найбільш активними? Чому саме в цих районах? Як це пов'язано з особливостями економічного розвитку України?

7. Деякі вчені вважають, що боротьба селян після скасування кріпацтва була об'єктивно спрямована на те, щоб сільське господарство розвивалося американським шляхом. Чи згодні ви з такою думкою? Свою думку обґрунтуйте.

8. Заповніть таблицю «Розвиток науки в Україні в 2 пол. ХІХ ст.». Спробуйте відповісти на запитання до неї.

Назва науки Прізвище вченого Найбільш видатні досягнення Значення діяльності
теоретичне практичне
           

Які потреби економічного, політичного та духовного розвитку України

2 пол. ХІХ ст. знайшли відображення в тій чи іншій науці? В яких галу-

зях наукових знань зроблені найбільш видатні досягнення?

9. Що таке наукові товариства? Чому вони виникали в Україні в 2 пол. ХІХ ст.? Яку роль вони відігравали в суспільному та науковому житті України того часу?

10. Чому М.В.Лисенка називають батьком української класичної музики? Музикознавці стверджують, що він відігравав в українській музиці таку ж роль, яку М.Глинка відіграв в російськЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.