Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема І. Українські землі в складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ – у перший 1 третині ХІХ ст..

Семінарське заняття 1 (4 год.)

1. Українські землі в складі Російської імперії: адміністративно-територіальний устрій, регіональний поділ, національний та соціальний склад населення.

2. Реформи Марії-Терезії та Йосипа ІІ та їх значення для розвитку західноукраїнських територій.

3. Західноукраїнські землі на початку ХІХ ст.: адміністративно-територіальний устрій, регіональний поділ, національний та соціальний склад населення.

4. Міжнародні відносини та українські землі в 1 третині ХІХ ст.:

· Україна в російсько-турецькій війні 1806-1812 рр.;

· Україна в планах Наполеона та у війні 1812 р.;

· Місце України в російсько-турецькій війні 1828-1829 рр.

Семінарське заняття 2 (4 год.)

1. Національне відродження в Україні (кінець ХVІІІ – 1 пол. ХІХ ст.): причини, прояви та наслідки:

· національна ідея в суспільно-політичному русі України;

· «Історія русів» та її вплив на національне відродження;

· культурне відродження на Слобожанщині.

2. Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні. «Руська трійця».

3. Масонські ложі: причини виникнення, програма, діяльність.

4. Декабристські товариства в Україні: виникнення, програми, діяльність, повстання Чернігівського полку, причини поразки повстання 1825 р.

5. Польський визвольний рух 30-х років ХІХ ст. та його вплив на український суспільно-політичний рух.

 

Джерела

1. Україна в планах Наполеона І Бонапарта (1812 р.) // Історія України: Джерельний літопис…– С.246-247.

2. Розпорядження про створення Українського козацького війська (1812 р.) // Історія України: Джерельний літопис…– С.248.

3. І.П.Котляревський про формування 5-го Полтавського козацького полку (1812 р.) // Історія України: Джерельний літопис…– С.248-249.

4. З революційної прокламації «Південного Товариства» (1825 р.) // Історія України: Джерельний літопис…– С.250-251.

5. Проект договору «Південного Товариства» з Польським патріотичним товариством // Історія України: Джерельний літопис…– С.251-252.

6. З «Присяги об'єднаних слов'ян» // Історія України: Джерельний літопис…– С.252.

7. Із «Записок» І.І.Горбачевського // Історія України: Джерельний літопис…– С.253-254.

8. Із свідчень С.І.Муравйова-Апостола про діяльність таємних товариств декабристів на Україні // Історія України: Джерельний літопис…– С.254-259.

Література

Ададуров В.В. Меморандуми польських авторів початку ХІХ ст. як джерело уявлень уряду Наполеона Бонапарта про південно-західні окраїни Російської імперії / В.В.Ададуров // Український історичний журнал. – 2008. – № 2. – С.154-171.

Борисенко В.Й. Курс української історії. З найдавніших часів до ХХ ст./ В.Й.Борисенко. – К.: Либідь, 1998. – 616 с.

Войтенко Ю.М. Відродження української еліти в Правобережній Україні в кінці ХVІІІ – першій третині ХІХ ст. / Ю.М.Войтенко // // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.ХІІ. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 136-142. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Голованов О. Інженерна підготовка міста Києва до оборони напередодні та під час війни 1812 р. / О.Голованов // Київська старовина. – 2000. – № 4.

Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / С.Грабовський, С.Ставрояні, Л.Шкляр. – К., 1995.

Грушевський М. Історія України-Русі: В 11т., 12 кн. / М.Грушевський [Редкол.: П.С.Сохань та ін.] – К.: Наук. думка, 1993. – 592 с.

Дмитрієнко М.Ф. Адміністративно-територіальний устрій українських земель: історія, проекти, реальність (ХІХ – початок ХХ ст.) / М.Ф.Дмитрієнко // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.VІ. – К.: Інститут історії України НАН України, 2003. – С. 108-114. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї / Д.Донцов. – К., 1991.

Дорошенко Д.І. Нарис історії України: В 2-х томах. / Д.І. Дорошенко. – К.: Глобус, 1992. – Т. 2. – К.: Глобус, 1992. – 238 с.

Захарчук О. Україна в планах Наполеона Бонапарта / О.Захарчук // Київська старовина. – 1995. – № 3.

Іванченко Р. Україна від Кия до Кравчука – Короткий нарис історії української державності / Р.Іванченко. – К., 1992.

Історія України: Джерельний літопис / [Упоряд. В.І.Червінський, М.І.Обушний, Т.Ю.Горбань, В.С.Кругляков та ін.]; за ред. В.І.Червінського та М.І.Обушного. – К.: ДП «Дирекція ФВД». – 2008. – 800 с.

Історія України в особах. ХІХ – ХХ ст. – К., 1995.

Історія України [Під ред. М.О.Скрипника]. – К.: Центр навч.літ., 2003. – 367 с.

Історія України та її державності / [Дещинський Л.Є., Гаврилів І.О., Зінкевич Р.Д., Денисов Я.Я., Тарабан В.М., Шеломенцев-Терський С.В.]; за науковою редакцією д.і.н., проф. Л.Є.Дещинського: Видання 3-е, перероб. і доп.: Навч.посіб. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2005. – 368 с.

Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських занять / За ред. В.М.Литвина. – К.: Знання, 2006. – 607 с.

Казьмирчук Г. Концепції майбутнього державного устрою України в програмних документах декабристів / Г.Казьмирчук, А.Сілкін // Розбудова держави. – 1999. – № 2.

Казьмирчук Г.Д. Рух декабристів: дискусійні питання та спроба їх розв'язання (до 180-річчя повстання) / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В.Латиш // Український історичний журнал. – 2005. – № 6. – С. 50-65.

Казьмирчук Г.Д. Міжнародна ювілейна науково-теоретична конференція, присвячена 175-й річниці від початку виступу декабристів / Г.Д. Казьмирчук, О.В.Ляпіна // Український історичний журнал. – 2001. – № 3. – С. 149-152.

Калініч Т.Д. Початковий етап інкорпорації Правобережної України до складу Російської імперії (кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст.) / Т.Д.Калініч // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.ХІ. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 235-247. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Колісник В. Український рух в Австро-Угорщині / В.Колісник // Історія України. – 2001. – № 41.

Коляда І. «Декабристи – історична випадковість…?» Нарис з історії російського опозиційного руху на початку ХІХ ст. в Україні / І.Коляда, О.Куриленко // Історія в школі. – 2005. – № 11-12. – С.8-21.

Коляда І., Куриленко О. «За нашу й вашу свободу». Нарис з історії польського національно-визвольного руху / І.Коляда, О.Куриленко // Історія в школі. – 2006. – № 10. – С.10-17.

Крижанівська О. Основні проблеми сучасного українського масонознавства / О.Крижановська // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.VІІ. – К.: Інститут історії України НАН України, 2004. – С. 257-269. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Мамсик Т.С. К переосмыслению исторической роли декабристов: И.И.Пущин и другие… / Т.С. Мамсик // // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.ХІV. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – С. 21-40. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Мокрогуз О. Національне відродження в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. / О.Мокрогуз, Л.Шолох // Історія України. – 2002. – № 21-24.

Нариси з історії українського національного руху. – К., 1994.

Орленко П. Легендарний Кармалюк (кінець ХVІІІ – 1 пол. ХІХ ст.) П.Орленко // Історичний календар. – 2002. – Вип.8.

Пасічник М. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи / М.Пасічник: [Навч. посіб.] – К.: Знання, 2005. – 735 с.

Петренко С.Д. Українське козацтво в останній чверті ХVІІІ – на початку ХХ ст. / С.Д.Петренко // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.ХV. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – С. 129-133. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Реєнт О. Потенціал національного відродження України в імперську добу / О.Реєнт // Історія України. – 2001. – № 42.

Реєнт О.П. Духовні й культурні підстави соборності України в ХІХ ст. та на початку ХХ ст. / О.П.Реєнт // // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип.ХІ. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 8-17. – Режим доступу до статті: // http:// history.org.ua.

Сарбей В. «Руська трійця» / В.Сарбей // Історія України в особах. ХІХ – ХХ ст. – К., 1995.

Слюдикова Т. Декабристи і Україна / Т.Слюдикова, Л.Сухих// Історія України. –2001. – №20.

Франчук В. Декабристи і родина Потебень / В.Франчук // Український історичний журнал. – 1992. – № 3.

Шах Т. Україна в планах Наполеона Бонапарта / Т.Шах // Молодь України. – 1996. – 6 листопада.

Завдання для самостійного опрацюванняЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.