Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРОЛЬ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК У ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

КУРСОВА РОБОТА

 

з дисципліни: «Методика навчання читання в початкових класах»

на тему: «Особливості вивчення української народної казки»

 

 

Студентки 3 курсу ПО групи

напряму підготовки 6.010102

спеціальності «Початкова освіта»

Максюри Наталії Сергіївни

Керівник: к.п.н., ст. викладач

Вараніцька О. В.

Національна шкала ________________

Кількість балів:______

Оцінка: ECTS _______

 

 

Члени комісії ________________ к.п.н., доц. Кир’ян Т. І.

(підпис)

________________ к.п.н., ст. викладач

Вараніцька О. В.

(підпис)

______________ к.п.н., доц.

Демченко С. О.

(підпис)

 

м. Черкаси – 2015 рік

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………...3

Розділ І. Роль українських народних казок у вихованні особистості молодшого школяра…………………………………………………….……….6

1.1 Психолого-педагогічні основи визначення казки та її класифікації..6

1.2. Значення казки у вихованні особистості молодшого школяра……12

Висновки до першого розділу………………………………………….17

Розділ ІІ. Методика опрацювання української народної казки у початковій школі…………………………….………………………………..18

2.1. Аналіз українських народних казок в початкових класах…………18

2.2. Експериментальне дослідження впливу казки на учнів молодшого шкільного віку…………………………………………………………………..25

Висновки до другого розділу……………………...……………………28

ВИСНОВКИ……………………………………………………...………29

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………31

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність дослідження. Казка – це незмінний і звичайний супутник дитинства. Вона давно привертала увагу педагогів. Різні наукові школи по-різному уявляють її психологічний і педагогічний зміст. Але сходяться всі в одному, що казка є необхідним засобом у осягненні дитиною світу, як зовнішнього, так і внутрішнього. Вона дозволяє зробити процес емоційно-морального розвитку дитини контрольованим і цілеспрямованим. Велика її роль і в плані естетичного розвитку особистості [3, c. 120].

Всім відомо, що казка – найдавніший жанр усної народної творчості. Вона вчить людину жити, вселяє в нього оптимізм, віру в торжество добра і справедливості. За фантастичністю казкової фабули і вимислу приховуються реальні людські відносини. Звідси і йде величезне виховне значення казкової фантастики.

Казка допомагає дитині вчитися і вдосконалюватися, переносити у сферу реалій вимріяне і такі бажані дива, коли долаються будь-які труднощі й страхи, негативні імпульси. Вона виховує і навчає, допомагає з користю провести дозвілля. Яскраві характерні образи з казок впливають на свідомість і дають чітке уявлення дитині про добро і зло.

Казки навчають дитину знаходити вихід із складних ситуацій, вірити в силу добра, любові, справедливості, краси. Діти дуже люблять казки, бо в них компенсується недостатність дій у реальному житті і стає можливою реалізація їх творчого потенціалу [3, c. 121].

Виховання казкою передбачає не лише вербальний вплив на особистість казковим змістом, а й гру в казку, в якій поєднується драматична, образотворча, музична, поетична творчість учнів.

Казки, як і ігри, є невід’ємною частиною розвитку і виховання кожної дитини, їхня мова не лише цікава, але й проста для дитячого розуміння і сприйняття. Адже до деякого вікового періоду дітям важко дається логічне мислення, натомість казка не потребує складних логічних роздумів. Чарівна оповідка не містить прямої настанови до дії, і викладена в ній життєво важлива інформація сприймається малюком ненав’язливо, що є важливим аспектом, адже діти, зазвичай, не сприймають прямих повчань, роблячи наперекір батьківським настановам. До того ж, народні казки – це певний багаж норм і моралі, який збирався по краплинах роками і передавався від покоління до покоління [3, c. 122].

Різноманітні аспекти виховної системи казок, їх педагогічна спрямованість знайшли глибоке осмислення у творчості таких українських письменників і педагогів, як Григорій Сковорода, Іван Франко, Софія Русова, Наталія Забіла, Оксана Іваненко, Василь Сухомлинський та інші.

Дослідження, проведені як вітчизняними так і зарубіжними психологами показали, що правильно організоване естетичне сприйняття казки має великий вплив на духовний розвиток дитини, приводячи до придбання окремих знань і вмінь, формування окремих психічних процесів, сприяючи виникненню нових мотивів діяльності дитини. Казка може впливати як на свідомі, так і на несвідомі сторони особистості, формуючи певні зразки поведінки [3, c. 123].

Необхідно зазначити, що незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених проблемі казки, методичні питання, пов'язані з механізмами її впливу на особистість і ряд теоретичних питань, в даний час розроблені недостатньо, тому тема є актуальною.

Враховуючи актуальність даної проблеми, було обрано тему дослідження: «Особливості вивчення української народної казки».

Об’єкт дослідження – процес опрацювання і вивчення казки учнями.

Предмет дослідження – методи та особливості вивчення української народної казки.

Мета дослідження – вивчити поняття казки, її значення у розвитку особистості та методи вивчення української народної казки у початковій школі.

Завдання теми дослідження:

· Розкрити поняття казки та її класифікації;

· Вивчити значення української народної казки у дитячому віці;

· Розглянути систему роботи над казкою і те, як вони діють на розвиток особистості учнів молодшого шкільного віку.

У процесі рішення поставлених завдань було використано різні методи:

1. Метод дослідження психологічної та педагогічної літератури;

2. Метод дослідження реального педагогічного процесу (спостереження).

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що в даній роботі систематизована психолого-педагогічна література з вивченням казки; розкрита актуальність і значимість проблеми; вивчено досвід роботи; розглянутий розвиток особистості учнів початкових класів.

Практичне значення дослідження розкривається в тому, що даний матеріал буде цінним для вчителів початкової школи, а інформація буде використана у їхній педагогічній діяльності для розвитку дитячої особистості за допомогою української народної казки.

Структура роботи. Курсова робота складається із двох розділів, висновків до кожного розділу, висновків, списку використаних джерел та додатка. Загальна кількість сторінок – 35.

 

РОЗДІЛ І

РОЛЬ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК У ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Висновки до першого розділу

У розділі ми визначили роль українських народних казок у вихованні особистості молодшого школяра. Зокрема ми дослідили психолого-педагогічні основи визначення казки та її класифікації. Ми проаналізували значення казки у вихованні молодшого школяра.

Отже, казка - це одна з форм естетичної творчості у дітей. Один з її коренів - це робота дитячої фантазії. Існує глибокий зв'язок між іграми і казками. Казки є багатством людської мудрості, досвіду, результату роботи свідомості і підсвідомості.

Єдиної класифікації казок не існує, однак більшість авторів виділяє 2 основних види казок: народні і авторські. Кожен з видів казок має своє психологічне значення.

Казка має великий вплив як на свідомі, так і на несвідомі сторони особистості. Про вплив казки на несвідоме людини писали такі психологи, як Е. Берн, К. Юнг, Е. Фромм, З. Фрейд.

Казка - це дуже важливий провідник естетичної життя дитини. Саме в дошкільному віці відбуваються глибокі зміни у розвитку естетичного сприйняття. Воно вимагає, щоб сприймає то ввійшов всередину зображуваних обставин, подумки взяв участь у діях героїв, пережив їх радості і печалі. Такого роду активність надзвичайно розширює сферу духовного життя людини, має важливе значення для його розумового і морального розвитку. У дошкільника починають складатися реалістичні критерії естетичних оцінок. Таким чином, усна народна творчість чинить величезний вплив на розвиток особистості [13, c. 521].

 

РОЗДІЛ ІІ

Висновки до першого розділу

У даному розділі, ми розглянули аналіз українських народних казок та його види: проблемний, стилістичний, аналіз розвитку дії та аналіз художніх образів. Провели експериментальне дослідження особливостей казки і вияснили, що вона має великий вплив на моральне виховання дитини.

Дізналися, що аналіз казок збуджує дітей до формулювання оціночних суджень. Особливо це важливо для розвитку мислення молодших школярів. Учні самостійно визначають характерні ознаки казкових персонажів: доброту, сміливість, чесність або боягузтво, чванливість, пихатість. Намагаються й самі наслідувати героїв казок хорошими якостями.

Вчителю початкових класів необхідно володіти всіма видами аналізу казок, щоб повніше і достовірніше донести ідею твору до дітей, виховувати інтерес і пошану до народної творчості [27, c. 102].

 

ВИСНОВКИ

У цій роботі була досліджена тема: «Особливості вивчення української народної казки». Мета нашої роботи полягала у вивченні поняття казки, її значення у розвитку особистості та методи вивчення української народної казки у початковій школі, яка була досягнута. Також у роботі було розкрито поняття казки та її класифікації, вивчено значення української народної казки у дитячому віці і розглянуто систему роботи над казкою і те, як вони діють на розвиток особистості учнів молодшого шкільного віку.

Проаналізувавши психолого-педагогічну і методичну літературу, можна дійти висновку, що українська народна казка має великий моральний вплив на молодшого школяра.

Казка – це одна з форм естетичної творчості у дітей. Один з її коренів – це робота дитячої фантазії. Існує глибокий зв’язок між іграми і казками. Будь-яка казка у своїй суті – фабула гри, незалежно від того, чи була ця гра зіграна, чи ні. Говорячи про казку взагалі, не можна не згадати про перші казки, в яких відбувається тісне переплетення дійсного і чудесного. У цих казках мимоволі розповідається про те, що переживає дитя – казки як би втілюють в образі те, що є в душі дитини. Казки – це згусток людської мудрості, досвіду, результат роботи свідомості і підсвідомості [8, c. 187].

Казка для дитини – це реальність світу почуттів, яка розширює рамки звичайного життя, що дозволяє на доступному для дітей рівні пізнати складні явища, це символічний банк життєвих ситуацій. Казкові уроки – це уроки на все життя і для великих, і для маленьких. Для дітей – це ні з чим не порівнянні уроки моральності, для дорослих – це уроки, в яких казка виявляє свій вплив на дитину. Казка – це найважливіший провідник естетичного життя дитини.

Єдиної класифікації казок не існує, однак більшість авторів виділяє 2 основних види казок: народні і авторські. Кожен з видів казок має своє психологічне значення [4, c. 230].

Отже, в двох розділах курсової роботи розглянуто психолого-педагогічні основи визначення казки та її класифікації, значення казки у вихованні особистості молодшого школяра, аналіз українських народних казок, а також був проведений експеримент з приводу впливу української народної казки на розвиток учнів молодшого шкільного віку.

 

Список використаних джерел

1. Аверін В. А. Психологія дітей і підлітків / В. А. Аверін. – СПб.: Вид-во Михайлова. – 1998. – 303 с.

2. Алексюк А. М. Методи навчання і методи учіння / А. М. Алексюк. – К.: Знання, 1980. – 218 с.

3. Анікін В. П. Українська усна народна творчість / В. П. Анікін. – М.: Вища школа, 2001. – 123 с.

4. Арзамасцева І. М. Дитяча література / І. М. Арзамасцева. – М.: Академія, 2000. – 231 с.

5. Арзамасцева І. М. Хрестоматія з дитячої літератури / І. М. Арзамасцева. – М.: Академія, 2000. – 242 с.

6. Бабанський Ю. К. Оптимізація навчально–виховного процесу / Ю. К. Бабанський. – М.: Просвіта, 1982. – 192 с.

7. Блонський П. П. Розвиток мислення школяра / П. П. Блонський. – М.: Педагогіка, 1998. – 205с.

8. Бодалев А. А. Психологія про особистість / А. А. Бодалев. – М.: МГУ, 1998. – 188 с.

9. Величковський Б. М. Основи психології пізнання / Б. М. Величковський. – М., 1996. – 408с.

10. Волкова Н. П. Педагогіка / Н. П. Волкова. – К.:«Академія», 2001. – 576 с.

11. Волков Г. М. Етнопедагогіка / Г. М. Волков. – М.: Академія, 1999. – 305 с.

12. Дановський А. В. Дитяча література / А. В. Дановський. – М.: Академія, 2007. – 334 с.

13. Зайченко І. B. Педагогіка / І. B. Зайченко. – Чернігів, 2002. - 528 с.

14. Зубарєва О. Є. Дитяча література / О. Є. Зубарєва. – М.: Просвіта, 2005. – 162 с.

15. Ігнатьєва Т. В. Програми загальноосвітніх установ. Початкові класи / Т. В. Ігнатьєва. – М.: Просвіта, 2001. – 234 с.

16. Карова І. А. Азбука морального виховання / А. І. Карова. – М.: Просвіта, 2009. – 326 c.

17. Косачева І. П. Моральне виховання молодшого школяра в процесі навчання і виховання / І. П. Косачева. – М., 2005. – 245 c.

18. Кулагіна І. Ю. Вікова психологія: Повний життєвий цикл розвитку людини / І. П. Кулагіна. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 183 c.

19. Лозова В. І. Пізнавальна активність школярів / В. І. Лозова. – Х.: Основа, 1990. – 120 с.

20. Люблінська А. А. Учителю про психологію дітей молодшого школяра/ А. А. Люблінська. – М.: Просвіта, 1977. – 224 с.

21. Підкасистий П. І. Педагогіка / П. І. Підкасистий. – М., 2005. – 403 c.

22. Підласий І. П. Педагогіка / І. П. Підласий. - М.: Владос, 2004. – 92 c.

23. Підласий І. П. Педагогіка початкової школи / І. П. Підласий. - М.: Владос, 2000. – 301 c.

24. Рапацевіч Є. В. Сучасний словник з педагогіки / Є. В. Рапацевіч. - Мінськ: Сучасне слово, 2001. – 71 c.

25. Тализіна Н. Ф. Педагогічна психологія / Н. Ф. Тализіна. - М.: Академія, 2009. – 87 c.

26. Тришина Є. С. Початкова школа / Є. С. Тришина. - М.: Російська академія наук, 2004. – 294 c. – 327 c.

27. Харламов І. Ф. Педагогіка / І. Ф. Харламов. – Мінськ: Університетська освіта, 2002. – 103 с.

28. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посібник / В. В. Ягупов. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.

 

ДОДАТКИ

Додаток А

Діаграма 1

 

Додаток Б

Діаграма 2

 

КУРСОВА РОБОТА

 

з дисципліни: «Методика навчання читання в початкових класах»

на тему: «Особливості вивчення української народної казки»

 

 

Студентки 3 курсу ПО групи

напряму підготовки 6.010102

спеціальності «Початкова освіта»

Максюри Наталії Сергіївни

Керівник: к.п.н., ст. викладач

Вараніцька О. В.

Національна шкала ________________

Кількість балів:______

Оцінка: ECTS _______

 

 

Члени комісії ________________ к.п.н., доц. Кир’ян Т. І.

(підпис)

________________ к.п.н., ст. викладач

Вараніцька О. В.

(підпис)

______________ к.п.н., доц.

Демченко С. О.

(підпис)

 

м. Черкаси – 2015 рік

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………...3

Розділ І. Роль українських народних казок у вихованні особистості молодшого школяра…………………………………………………….……….6

1.1 Психолого-педагогічні основи визначення казки та її класифікації..6

1.2. Значення казки у вихованні особистості молодшого школяра……12

Висновки до першого розділу………………………………………….17

Розділ ІІ. Методика опрацювання української народної казки у початковій школі…………………………….………………………………..18

2.1. Аналіз українських народних казок в початкових класах…………18

2.2. Експериментальне дослідження впливу казки на учнів молодшого шкільного віку…………………………………………………………………..25

Висновки до другого розділу……………………...……………………28

ВИСНОВКИ……………………………………………………...………29

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………31

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність дослідження. Казка – це незмінний і звичайний супутник дитинства. Вона давно привертала увагу педагогів. Різні наукові школи по-різному уявляють її психологічний і педагогічний зміст. Але сходяться всі в одному, що казка є необхідним засобом у осягненні дитиною світу, як зовнішнього, так і внутрішнього. Вона дозволяє зробити процес емоційно-морального розвитку дитини контрольованим і цілеспрямованим. Велика її роль і в плані естетичного розвитку особистості [3, c. 120].

Всім відомо, що казка – найдавніший жанр усної народної творчості. Вона вчить людину жити, вселяє в нього оптимізм, віру в торжество добра і справедливості. За фантастичністю казкової фабули і вимислу приховуються реальні людські відносини. Звідси і йде величезне виховне значення казкової фантастики.

Казка допомагає дитині вчитися і вдосконалюватися, переносити у сферу реалій вимріяне і такі бажані дива, коли долаються будь-які труднощі й страхи, негативні імпульси. Вона виховує і навчає, допомагає з користю провести дозвілля. Яскраві характерні образи з казок впливають на свідомість і дають чітке уявлення дитині про добро і зло.

Казки навчають дитину знаходити вихід із складних ситуацій, вірити в силу добра, любові, справедливості, краси. Діти дуже люблять казки, бо в них компенсується недостатність дій у реальному житті і стає можливою реалізація їх творчого потенціалу [3, c. 121].

Виховання казкою передбачає не лише вербальний вплив на особистість казковим змістом, а й гру в казку, в якій поєднується драматична, образотворча, музична, поетична творчість учнів.

Казки, як і ігри, є невід’ємною частиною розвитку і виховання кожної дитини, їхня мова не лише цікава, але й проста для дитячого розуміння і сприйняття. Адже до деякого вікового періоду дітям важко дається логічне мислення, натомість казка не потребує складних логічних роздумів. Чарівна оповідка не містить прямої настанови до дії, і викладена в ній життєво важлива інформація сприймається малюком ненав’язливо, що є важливим аспектом, адже діти, зазвичай, не сприймають прямих повчань, роблячи наперекір батьківським настановам. До того ж, народні казки – це певний багаж норм і моралі, який збирався по краплинах роками і передавався від покоління до покоління [3, c. 122].

Різноманітні аспекти виховної системи казок, їх педагогічна спрямованість знайшли глибоке осмислення у творчості таких українських письменників і педагогів, як Григорій Сковорода, Іван Франко, Софія Русова, Наталія Забіла, Оксана Іваненко, Василь Сухомлинський та інші.

Дослідження, проведені як вітчизняними так і зарубіжними психологами показали, що правильно організоване естетичне сприйняття казки має великий вплив на духовний розвиток дитини, приводячи до придбання окремих знань і вмінь, формування окремих психічних процесів, сприяючи виникненню нових мотивів діяльності дитини. Казка може впливати як на свідомі, так і на несвідомі сторони особистості, формуючи певні зразки поведінки [3, c. 123].

Необхідно зазначити, що незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених проблемі казки, методичні питання, пов'язані з механізмами її впливу на особистість і ряд теоретичних питань, в даний час розроблені недостатньо, тому тема є актуальною.

Враховуючи актуальність даної проблеми, було обрано тему дослідження: «Особливості вивчення української народної казки».

Об’єкт дослідження – процес опрацювання і вивчення казки учнями.

Предмет дослідження – методи та особливості вивчення української народної казки.

Мета дослідження – вивчити поняття казки, її значення у розвитку особистості та методи вивчення української народної казки у початковій школі.

Завдання теми дослідження:

· Розкрити поняття казки та її класифікації;

· Вивчити значення української народної казки у дитячому віці;

· Розглянути систему роботи над казкою і те, як вони діють на розвиток особистості учнів молодшого шкільного віку.

У процесі рішення поставлених завдань було використано різні методи:

1. Метод дослідження психологічної та педагогічної літератури;

2. Метод дослідження реального педагогічного процесу (спостереження).

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що в даній роботі систематизована психолого-педагогічна література з вивченням казки; розкрита актуальність і значимість проблеми; вивчено досвід роботи; розглянутий розвиток особистості учнів початкових класів.

Практичне значення дослідження розкривається в тому, що даний матеріал буде цінним для вчителів початкової школи, а інформація буде використана у їхній педагогічній діяльності для розвитку дитячої особистості за допомогою української народної казки.

Структура роботи. Курсова робота складається із двох розділів, висновків до кожного розділу, висновків, списку використаних джерел та додатка. Загальна кількість сторінок – 35.

 

РОЗДІЛ І

РОЛЬ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК У ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРАЧто делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.