Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозрахунок динаміки показників фінансової звітності ПАТ «АвтоКрАЗ»

Розраховуються показники динаміки (показники для горизонтального аналізу) (ланцюгові для непарних варіантів і базисні для парних варіантів) усієї фінансової звітності і даних про ринкову вартість акцій. Вхідні дані і результати розрахунку оформляється у вигляді табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Динаміка показників балансу за 2012−2014рр.

 

Продовження таблиці 2.1

 

 

Продовження таблиці 2.1

 

 

Продовження таблиці 2.1

 

Продовження таблиці 2.1

 

Таблиця 2.2

Динаміка показників Звіту про фінансові результати за 2012−2014рр.

I.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка Значення, тис. грн. Ланцюговий ріст Ланцюговий темп росту, % Ланцюговий темп приросту, %
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 118,71 240,04 18,71 140,04
Чисті зароблені страхові премії        
Премії підписані, валова сума        
Премії, передані у перестрахування        
Зміна резерву незароблених премій, валова сума        
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій        
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) -618277 -589124 -1347137 -758013 95,28 228,67 -4,72 128,67
Чисті понесені збитки за страховими виплатами        
Валовий: прибуток   287,59 -100,00 187,59
Валовий: збиток -3342 0,00   -100,00  
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань        
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів        
Зміна інших страхових резервів, валова сума        

 Продовження таблиці 2.2

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах        
Інші операційні доходи -12688 84,24 422,04 -15,76 322,04
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю        
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції        
Адміністративні витрати -51591 -53575 -70923 -1984 -17348 103,85 132,38 3,85 32,38
Витрати на збут -50618 -24818 -35028 -10210 49,03 141,14 -50,97 41,14
Інші операційні витрати -74366 -57801 -82592 -24791 77,73 142,89 -22,27 42,89
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю        
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції        
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток   693,51   593,51
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток -99409 0,00   -100,00 -100,00
Дохід від участі в капіталі -82   0,00   -100,00
Інші фінансові доходи -42380 136,03 76,71 36,03 -23,29
Інші доходи -44394 -1560 3,62 6,36 -96,38 -93,64

 

 

Продовження таблиці 2.2

Дохід від благодійної допомоги        
Фінансові витрати -73358 -157332 -170171 -83974 -12839 214,47 108,16 114,47 8,16
Втрати від участі в капіталі -299 0,00   -100,00 -100,00
Інші витрати -1044 -79854 -656049 -78810 -576195 7648,85 821,56 7548,85 721,56
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті        
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток -19045 332,66 0,00 232,66 -100,00
Фінансовий результат до оподаткування: збиток -183671 -183671        
Витрати (дохід) з податку на прибуток -8947 5,62 4868,86 -94,38 4768,86
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування        
Чистий фінансовий результат: прибуток -19578 128,76 0,00 28,76 -100,00
Чистий фінансовий результат: збиток -157720 -157720        

 

 

Продовження таблиці 2.2

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка Значення, тис. грн. Ланцюговий ріст Ланцюговий темп росту, % Ланцюговий темп приросту, %
Дооцінка (уцінка) необоротних активів        
Інший сукупний дохід        
Інший сукупний дохід до оподаткування        
Інший сукупний дохід після оподаткування        
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) -157720 -177298 128,76 -805,60 28,76 -905,60

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.