Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозрахунок динаміки показників фінансової звітності ПАТ «АвтоКрАЗ»

Розраховуються показники динаміки (показники для горизонтального аналізу) (ланцюгові для непарних варіантів і базисні для парних варіантів) усієї фінансової звітності і даних про ринкову вартість акцій. Вхідні дані і результати розрахунку оформляється у вигляді табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Динаміка показників балансу за 2012−2014рр.

 

Продовження таблиці 2.1

 

 

Продовження таблиці 2.1

 

 

Продовження таблиці 2.1

 

Продовження таблиці 2.1

 

Таблиця 2.2

Динаміка показників Звіту про фінансові результати за 2012−2014рр.

I.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка Значення, тис. грн. Ланцюговий ріст Ланцюговий темп росту, % Ланцюговий темп приросту, %
                 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)             118,71 240,04 18,71 140,04
Чисті зароблені страхові премії                    
Премії підписані, валова сума                    
Премії, передані у перестрахування                    
Зміна резерву незароблених премій, валова сума                    
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                    
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   -618277 -589124 -1347137   -758013 95,28 228,67 -4,72 128,67
Чисті понесені збитки за страховими виплатами                    
Валовий: прибуток               287,59 -100,00 187,59
Валовий: збиток   -3342         0,00   -100,00  
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань                    
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                    
Зміна інших страхових резервів, валова сума                    

 

Продовження таблиці 2.2

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                    
Інші операційні доходи         -12688   84,24 422,04 -15,76 322,04
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю                    
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції                    
Адміністративні витрати   -51591 -53575 -70923 -1984 -17348 103,85 132,38 3,85 32,38
Витрати на збут   -50618 -24818 -35028   -10210 49,03 141,14 -50,97 41,14
Інші операційні витрати   -74366 -57801 -82592   -24791 77,73 142,89 -22,27 42,89
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю                    
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції                    
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток               693,51   593,51
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток   -99409         0,00   -100,00 -100,00
Дохід від участі в капіталі           -82   0,00   -100,00
Інші фінансові доходи           -42380 136,03 76,71 36,03 -23,29
Інші доходи         -44394 -1560 3,62 6,36 -96,38 -93,64

 

 

Продовження таблиці 2.2

Дохід від благодійної допомоги                    
Фінансові витрати   -73358 -157332 -170171 -83974 -12839 214,47 108,16 114,47 8,16
Втрати від участі в капіталі   -299         0,00   -100,00 -100,00
Інші витрати   -1044 -79854 -656049 -78810 -576195 7648,85 821,56 7548,85 721,56
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                    
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток           -19045 332,66 0,00 232,66 -100,00
Фінансовий результат до оподаткування: збиток       -183671   -183671        
Витрати (дохід) з податку на прибуток         -8947   5,62 4868,86 -94,38 4768,86
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування                    
Чистий фінансовий результат: прибуток           -19578 128,76 0,00 28,76 -100,00
Чистий фінансовий результат: збиток       -157720   -157720        

 

 

Продовження таблиці 2.2

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка Значення, тис. грн. Ланцюговий ріст Ланцюговий темп росту, % Ланцюговий темп приросту, %
                 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів                    
Інший сукупний дохід                    
Інший сукупний дохід до оподаткування                    
Інший сукупний дохід після оподаткування                    
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)       -157720   -177298 128,76 -805,60 28,76 -905,60

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття Код рядка Значення, тис. грн. Ланцюговий ріст Ланцюговий темп росту,% Ланцюговий темп приросту, %
                 
Матеріальні затрати             101,03 244,90 1,03 144,90
Витрати на оплату праці         -11408   89,09 122,35 -10,91 22,35
Відрахування на соціальні заходи         -4262   90,09 121,93 -9,91 21,93
Амортизація         -2018 -6010 93,28 78,54 -6,72 -21,46
Інші операційні витрати         -15120   67,37 511,98 -32,63 411,98
Разом         -27950   95,99 226,23 -4,01 126,23


Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.