Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИАналітично-дослідницька частина

Розрахувавши показники прибутковості, можна зробити висновок, що у 2012 та 2013 році підприємство функціонувало прибутково, а в 2014 році спостерігається зменшення порівняно з 2012 та 2013 роками.

Чистий грошовий потік з 2012 по 2014 збільшився, що вказує на збільшення надходжень від продажу товарів, виконання робіт, надання послуг.

Рентабельність капіталу зменшується, це є негативною тенденцією, оскільки свідчить про зменшення ефективного використання капіталу.

Рентабельність інвестицій, у порівнянні з 2012-2013 рр. збільшується, що свідчить про збільшення інвестиційної привабливості підприємства.

Рентабельність власного капіталу, збільшується, через збільшення прибутковості підприємства.

Показник рентабельності основної діяльності в 2012 році залишається сталим, що свідчить про стабільну господарську діяльність.Виробнича рентабельність зменшується відповідно 2012 року до 2014р.

Розрахувавши показники майнового стану підприємства, можна зробити висновки, що не було значного оновлення основних засобів.

Коефіцієнт оновлення основних засобів зменшується, що свідчить про збільшення рівня фізичного та морального оновлення основних засобів підприємства.

Фондовіддача у 2014 та 2013 році порівняно з 2012 роком збільшується, що вказує на збільшення ефективності використання основних фондів й є позитивною тенденцією в діяльності підприємства.

Фондоємність зменшилась в показниках 2014 року порівняно з 2012-2013 роками. Зменшення фондоємності вказує на збільшення ефективності використання основних фондів, й є позитивною тенденцією в діяльності підприємства.

У 2013 та 2014 роках відбулось збільшення коефіцієнта обертання оборотних коштів, що свідчить про підвищення ефективності управління активами.

Період одного обороту обігових коштів у 2012 році 1465 днів а у 2013 році зменшилось обертання у 1119 днів, і у 2014 році знов пішло на спад 586 днів.

Коефіцієнт оборотності запасів збільшується, це показує про ефективне використання запасів для забезпечення поточного обсягу продаж.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості у 2014 році збільшується, що призводить до зменшення періоду погашення дебіторської заборгованості, а отже і до покращення платоспроможності підприємства.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості зменшується, це є позитивним явищем, оскільки зменшується період погашення кредиторської заборгованості.

Коефіцієнт оборотності зменшився, це означає, що підприємство неефективно використовує усі наявні у нього ресурси.

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами протягом всіх трьох років є від’ємним, це означає, що підприємство є неплатоспроможним.

Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів протягом 2012-2014 року не досягає нормального значення, це означає,що підприємство не достатньо фінансує свої запаси за рахунок довгострокових джерел фінансових ресурсів.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу з 2012-2014 роки є від’ємним, що свідчить про нестачу власних фінансових ресурсів для фінансування необоротних активів та частини оборотних.

Коефіцієнт автономії протягом трьох років зменшується, і він не досягає оптимального значення > 0,5, і свідчить про те, що на підприємстві немає фінансової незалежності.

Коефіцієнт фінансування у 2012 - 2014 роках свідчить про залежність підприємства від залучених засобів, цей показник не досягає нормального значення >1, що свідчить про не достатню наявність власних засобів.

Плече фінансового лівериджу протягом трьох років збільшується, це свідчить про збільшення залежності підприємства від довгострокових зобов’язань.

Після розрахунку показників ліквідності можна сказати що, баланс протягом трьох років був не ліквідним, оскільки не досягалась нерівність

А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4

Також, підприємство протягом трьох років не може негайно ліквідувати короткострокову заборгованість, оскільки коефіцієнт абсолютної ліквідності є меншим за 0,1.

Коефіцієнт швидкої ліквідності є більше за 0,7, це означає, що велику частку ліквідних коштів становить дебіторська заборгованість, частину якої важко своєчасно стягнути.

Коефіцієнт поточної ліквідності є меншим за 1, це означає що підприємство не в змозі стабільно оплачувати поточні рахунки.

Розрахувавши показники ринкової вартості підприємства можна сказати, що дохiд на акцію порівняно з 2012-2013 роками зменшився. Дивiденд на акцію всі 3 роки дорівнював 0.

Коефіцієнт ціни акції відображає інвестицiйну привабливiсть акцii та умовний термiн окупностi поточної вартостi акцii.

Дивiдендна дохiднiсть акцiї у 2012-2013 роках збільшується в порівнянні з 2014 роком.

Ринкова ціна підприємства протягом 2012-2013 років залишається стабільною, а в 2014 іде на збільшення.

Мультиплікатор Ціна / Чистий прибуток зменшується від 2012-2014рр.

Порівнюючи фінансову діяльність АТ Мотор Січ із діяльністю підприємства ПАТ «АвтоКрАЗ" та Виробниче Об’єднання Автотранспортник можна зробити висновок, що дане підприємство щефункціонує стабільно, але з кожним роком все більше занепадає. До прикладу - фондовіддача, що характеризує обсяг виробництва (реалізації) продукції, яка припадає на одну грошову одиницю середньорічної вартості основних засобів та становить протягом 2012-2014 від 1.884 до 2.05 років в АТ "МОТОР СІЧ" є порівняно нижчою ніж у підприємстві ПАТ «АвтоКрАЗ» станом на 2014 рік, коли становить 4.89, проте є вищою ніж динаміка даного показника на Виробничому Об’єднанні Автотранспортник, що є позитивною тенденцією для нього.

Позитивним фактором, що впливає на фінансові показники є збільшення доходів та ззменшення витрат, що позитивно впливає на фінансовий стан підприємства. Частка необоротних активів з 2012-2014 роки становила 85 тис. Оборотні активи на 2014 рік збільшились у порівнянні з 2012 та 2013 роками до 2853894 тис. грн. що свідчить про те що підприємство в цей період збільшило обсяги своєї діяльності.

Власний капітал на 2014 та 2013 роки залишався стабільним тис.грн. Проте у порівнянні з 2012 роком 5496489 тис.грн. він істотно зменшився. Що відбулось за рахунок зменшення нерозподіленого прибутку у 2014-2013 році на 1129592 тис.грн. Довгострокові зобов’язання і забезпечення зменшились у 2014 році порівняно з попередніми роками 628070 тис.грн. Поточні зобов’язання і забезпечення збільшились у 2012 році на 1397231 тис.грн,зменшилися у 2013- 1718731, 2014 році на 3874334 тис.грн. за рахунок збільшення інших поточних зобов’язань на 1613409 тис.грн.

Чистий прибуток за 2014 рік порівняно з 2013-2012 зменшився на 1752303 тис.грн.Валовий прибуток на 2013- 2014 рік збільшився становить 405166 тис.грн.Це відбулось зарахунок зменшення зменшенням собівартості реалізованої продукції -1347137 тис.грн або на 128,67%.

За 2012 рік матеріальні затрати становлять – 101,03% частки в структурі балансу(473644 тис.грн), а у 2014 році становить-244,90%(1171870 тис.грн). Витрати на оплату праці за 2014 рік суттєво зменшились у порівнянні з 2012-2013 роком на 113997 тис.грн. Відрахування на соціальні заходи за 2012 рік становлять 43018 тис.грн, а їх частка у структурі становлять 9,91% за 2014 збільшилась 47252 тис.грн або на 1,79%. Амортизація за 2014 рік порівняно з попереднім зменшилася і становить 21991 тис.грн. Інші операційні витрати за 2012 рік становлять 46342 тис.грн, а за 2014 збільшилися на 159850 тис.грн (128,8%).

Динаміка розділів активу балансу

 

 

Рис 3.1.Динаміка розділів активу балансу за 2012-2014рр.

 

Динаміка розділів пасиву балансу

Рис.3.2.Динаміка розділів пасиву балансу за 2012-2014рр.

Структура елементів операційних витрат

Рис.3.3.Структура елементів операційних витрат за 2012-2014рр.

Динаміка чистого прибутку(збиток)

Рис.3.4.Динаміка чистого прибутку за 2012-2014рр.

Висновки та рекомендації

У ході виконання курсової роботи були проаналізовані літературні джерела, які містили теоретичний матеріал з питань теоретичного обґрунтування роботи промислового підприємства та можливі шляхи її поліпшення.

У другій частині роботи був проведений аналіз результатів господарської діяльності підприємства та результативності його діяльності, що дозволило визначити фінансовий стан даного підприємства.

Публічне акціонерне товариство «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» - головний виробничий актив корпорації «Богдан». Після об’єднання виробничих майданчиків у 2009 році - «Богдан Моторс» став чи не найбільшим автовиробником в Україні.

Статутний капітал підприємства – 1 081 723 тис. грн., розділений на 4 326 890 612 простих іменних акцій з номінальною вартістю 0,25 грн. Провідні акціонери: SV MOTORS Ltd. (Великобританія), ПАТ ЗНВКІФ ‘Богдан Капітал’, ТзОВ ‘Український автомобільний холдинг’. Акції: акції компанії котуються на ПФТС та входять в перший рівень лістингу на Українській Біржі (тікер: LUAZ) Основні види діяльності: виробництво автомобілів, технічне обслуговування та ремонт автомобілів, оптова торгівля автомобілями. Види продукції: легкові та вантажні автомобілі, автобуси, тролейбуси та інші транспортні засоби. Торгові марки: ВАЗ, HYUNDAI, автобуси Богдан. Рівень кредитного рейтингу емітента: uaВВ (прогноз стабільний), присвоєний рейтинговим агентством Кредит-Рейтинг[1,4].

Проведений аналіз вказує на те, що фінансове становище АТ “АК Богдан Моторс ” є не стабільним. Також, фінансовий стан підприємства за останні три роки суттєво погіршився. Підприємство перебуває на межі банкрутства. Підприємству слід розглянути можливі залучення додаткових коштів. Переглянути політику ціноутворення, а також суттєво оптимізувати витрати, пошук нових ринків збуту.

Також, для покращення платоспроможност і АТ “АК Богдан Моторс” необхідно уникати таких факторів:

§ невиконання планових завдань виробництва і реалізації продукції, порушення їх структури та асортименту, зниження якості;

§ підвищення собівартості продукції;

§ в умовах конкуренції втрати каналів реалізації і постійних покупців, замовників;

§ неплатоспроможність самих покупців і замовників з різних на це причин;

§ невиконання плану прибутку і нестаток власних джерел фі­нансування підприємства;

§ інфляційні процеси і податкова політика;

§ значне відволікання коштів у дебіторську заборгованість та у надлишкові виробничі запаси;

§ низьке обертання оборотного капіталу.

 

 

Список використаних джерел

  1. ПАТ “Автомобільна компанія ‘Богдан Моторс’- [Електронний ресурс]- режим доступу:/15.02.2016/: http://smida.gov.ua/db/participant/05808592
  2. ПАТ “Автомобільна компанія ‘Богдан Моторс’- [Електронний ресурс]- режим доступу:/15.02.2016/: http://bogdanauto.com.ua/bogdan-auto/about/
  3. ПАТ “Автомобільна компанія ‘Богдан Моторс’- [Електронний ресурс]- режим доступу:/15.02.2016/: http://bogdan.ua/production.html
  4. ПАТ “Автомобільна компанія ‘Богдан Моторс’- [Електронний ресурс]- режим доступу:/15.02.2016/: http://investycii.org/upload/userfiles/25/LUAZ.pdf
  5. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” від 16 липня 1999р. №996-XIV // Галицькі контракти. – 1999,- №36.
  6. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: Навчальний посібник для студентів ВУЗів / О. Я. Базілінська. – К.: ЦУЛ, 2009. – 28 с.
  7. Баканів М.І. Фінансовий аналіз: навч. посіб. [Текст] / М.І. Баканів. - К.: Кондор, 2009. - 296 с.
  8. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / І. Б. Хома, Н. І. Андрушко, К. М. Слюсарчик; НУ "Львівська політехніка". – Л., 2009. – 144 с.
  9. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник / О. О. Шеремет. – К.: 2005. – 196 с.
  10. Литвин Б. М. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах. – К.: «Хай-Тек Прес», 2008. – 336 с.

 

 

 Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.