Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСОЦІАЛЬНІ РОЛІ ЖУРНАЛІСТИКИ

Визначити та записати особливості духовно-ідеологічної ролі.

Ідеологічна роль журналістики проявляється у пропаганді певних життєвих цінностей та агітація на їх підтримку. Ці поняття близькі, але мають істотні відмінності. Якщо пропаганда — це діяльність журналістики в справі поширення ідей, утвердження певної ідеології, формування історичної свідомості та художньої картини світу, то агітація— це діяльність журналістики в справі поширення оперативної інформації, що активно формує позицію читача, подаючи йому, як правило, приклади для наслідування. Від пропаганди й агітації невіддільна партійна журналістика, такий же пропагандистський, за визначенням, характер має сьогодні й релігійна журналістка. Але й загальні ЗМІ також зорієнтовані на пропаганду і агітацію здорового способу життя, моральних національних та загальнолюдських цінностей.

Культурна роль журналістики — проявляється у трьох аспектах:

носій культури — через систему літературно-художньої журналістики здійснюється поширення художніх творів, репродукцій малярства й фотомистецтва;

журналістика подає широку хроніку мистецького життя, інформує про події в світовій культурі.

мистецька критика, яка зародилася виключно як явище журналістики, і сьогодні, допомагає зорієнтуватися в потоці сучасної літератури, формує критичні оцінки, інтерпретації творів та мистецького процесу в цілому, створює попит на явища культури та мистецтва.

Визначити та записати основні способи регулювання журналістикою

Питання правової регламентації журналістської діяльності в Україні на сьогодні є дуже важливим. Створено правові основи, встановлено державні гарантії й свободи згідно з Конституцією України і відповідно до Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” (1992), “Про інформацію” (1992 р), “Про телебачення і радіомовлення” (1993), “Про інформаційні агентства” (1995), “Про рекламу” (1996). Основні положення документів полягають у регламентації діяльності ЗМІ; відносин між редакціями ЗМІ, громадянами та організаціями; міжнародної діяльності; відповідальності за порушення свободи діяльності ЗМІ. Закон України “Про видавничу справу” (1997), регламентує сприяння законодавства у сфері видавничої справи, національно-культурного розвитку українського народу, захисту прав та інтересів авторів, видавців, виробників, розповсюджувачів і споживачів видавничої продукції.

Закон України “Про авторське право і суміжні права” (1993), охороняє особисті (немайнові) і майнові права авторів та правонаступників, пов’язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва (авторське право), і права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення (суміжні права). Відповідно до цього документа об’єктами авторського права є текстові та аудіовізуальні твори. Під дію авторського права підпадають твори, випущені у світ чи не випущені у світ, але виражені в будь-якій об’єктивній формі, що дає можливість відтворювати результати творчої діяльності автора. Авторське право охороняє драматичні, музично-драматичні, музичні твори, твори скульптури, архітектури, живопису та ін. мистецтва, креслення, ілюстрації. Звичайно, всі ці твори знаходять своє відображення в журналістиці, в засобах масової інформації.

До засобів масової інформації мають відношення й такі закони, як Закон “Про державну таємницю” (1994), опубліковані проекти законів “Про розвиток і захист національного інформаційного простору України та державну підтримку засобів масової інформації та книжково-журнальних видавництв” (1996), “Про порядок висвітлення діяльності державних органів в Україні засобами масової інформації” (1998). Окремі правові норми щодо ЗМІ містять Цивільний та Кримінальний кодекси.

Визначити та записати основні методи регулювання журналістикою

Самоконтроль журналістів — найнижчий рівень регулювання, але дуже важливий. Він означає почуття відповідальності, пов'язане з дотриманням вимог журналістської етики. Реальний самоконтроль, самодисципліна можливі за умови високої професійної підготовки, моральної культури журналіста і відсутності тиску на нього з боку керівництва редакції, політичних, владних, громадських організацій, фірм, банків, комерційних структур, влади.

Метод спостереження – один з найуніверсальніших способів пізнання дійсності у повсякденній практиці, а також у науці, мистецтві і, зрозуміло, журналістиці. На відміну від загального споглядання, метод спостереження передбачає певну мету. Спостереження – цілеспрямоване бачення, коли людина “не тільки бачить але й дивиться, не тільки чує, але й слухає, а іноді вона не тільки дивиться, але й розглядає, вдивляється, не тільки слухає, але й прислухається, і навіть вслуховується”.

Метод вивчення документів — це спосіб збору інформації про особистість, орієнтований на отримання даних про соціальні факти, цінності, норми поведінки і т. п. Такими документами є: характеристика з місця роботи (навчання), медична довідка, листи, щоденники, заяви, скарги, книги, брошури, а також кіно- і аудіо плівки, фотографії тощо. З різним ступенем повноти, відбиваючи матеріальне і духовне
життя людини, документи надають юристові як об'єктивні факти, так і закріплені в них прояви індивідуальної свідомості. Річ у тім, що будь-яка соціальна і соціально-психологічна інформація, джерелом якої виступає документ, являє собою результат певної соціальної дійсності і відображає ставлення людини до світу, діяльності, інших людей, розкриває її інтереси, нахили, бажання, думки і т. п. За допомогою аналізу документів можна виявити психологічні механізми формування соціальних установок особистості та їхні зміни, виявити мотиви поведінки і їхню спрямованість, отримати інформацію про залежність індивіда від того середовища, в якому він перебував чи перебуває, тощо.
Важливо підкреслити: юриста цікавить не лише подія, інформація, а й психологічний її аспект.

Метод інтерв'ювання. Інтерв'ю - метод збору соціальної інформації, що ґрунтується на вербальній соціально-психологічній взаємодії між інтерв'юером і респондентом з метою одержання даних, які цікавлять дослідника.

ФУНКЦІЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

Визначити та записати особливості рекламно-довідкової функції.

Рекламно-довідкова функція інформує, консультує споживача з тих чи інших питань, рекламує «до довідкових матеріалів в журналістиці примикає реклама». Рекламі приділяється велике місце в нашому житті, вона всюди: на телебаченні, радіо та у пресі. Кожна людина щодня займається саморекламою і без неї нікуди, реклама сприяє залучення образу. Вона є і величезним джерелом коштів для журналістики. Реклама дає інформацію про товари і послуги, надаючи споживачу можливість вибирати з наявної в асортименті продукції, «але вона може принести і шкоду, нав'язуючи товари та послуги, що не відповідають дійсним потребам, формую надмірні і хибні потреби».

Визначити та записати особливості рекреативної функції.

Мета рекреативної функції полягає у створенні умов для відпочинку, цікавого проведення дозвілля, приємного заповнення вільного часу. Але рекреативная функція здатна не тільки розважати аудиторію, вона також сприяє розвитку інтелекту і розумової діяльності. У журналістиці є люди з передовими поглядами, які прагнуть впливати на аудиторію, прищепити своє уявлення про що-небудь. У суспільстві, де існує можливість мати безліч думок, «фактом є різні трактування змісту функцій журналістики».

Визначити та записати функції журналістики: система і взаємодія.

У ділових журналах, мало матеріалів на розважальну та рекламну тематики; помітно частіше вживається в матеріалах комунікативна функція, тому що журналіст частіше прагне налагодити контакт з масовою аудиторією; безпосередньо-організаторська, пов'язаний з тим, що в журналі публікуються частіше статті критичного змісту, і, нарешті, культурно-освітня - з найбільшою частотою присутній в матеріалах з причини, що все-таки ця рубрика під назвою «культура», журналісти прагнуть прилучити аудиторію до мистецтва. Виходячи з усього перерахованого вище, можна зробити висновки про те, що журналісти даних ЗМІ у меншій мірі націлені схиляти аудиторію до своєї ідеології, куди в більшій мірі вони зацікавлені в тому, щоб інформувати людей про відбулися і майбутні події, розважати і просвіщати її в плані культури та організації дозвілля.ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.