Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ

Конкретні цілі змістового модулю:

1. Визначати етіологічні фактори та гемодинаміку при найбільш поширених вроджених

вадах серця (ВВС) у дітей (дефект міжшлуночкової перетинки (МШП), дефект міжпередсердної перетинки (МПП), тетрада Фалло, коарктація аорти, стеноз легеневої артерії, аортальний стеноз, транспозиція магістральних судин та відкрита артеріальна протока (ВАП)); визначати етіологію та патогенез кардитів, інфекційного ендокардиту, кардіоміопатій, гострої ревматичної лихоманки, ЮРА, реактивних артропатій, порушень ритму серця та провідності у дітей.

2. Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених ВВС у дітей, кардитів, інфекційного ендокардиту, кардіоміопатій, гострої ревматичної лихоманки, ЮРА, реактивних артропатій, порушень ритму серця та провідності у дітей.

3. Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу найбільш поширених вроджених вад серця у дітей (дефект МШП, дефект МПП, тетрада Фалло, коарктація аорти, стеноз легеневої артерії, аортальний стеноз, транспозиція магістральних судин та ВАП), кардиті, інфекційному ендокардиті, кардіоміопатіях, гострій ревматичній лихоманці, ЮРА, реактивних артропатіях, порушеннях ритму серця та провідності у дітей.

4. Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених вроджених вад серця у дітей (дефект МШП, дефект МПП, тетрада Фалло, коарктація аорти, стеноз легеневої артерії, аортальний стеноз, транспозиція магістральних судин та ВАП), кардиті, інфекційному ендокардиті, кардіоміопатіях, гострій ревматичній лихоманці, ЮРА, реактивних артропатіях, порушеннях ритму серця та провідності у дітей.

5. Ставити попередній діагноз при найбільш поширених ВВС, гострій ревматичній лихоманці, ЮРА, реактивних артропатіях, кардиті, кардіоміопатіях, порушеннях ритму серця та провідності у дітей.

6. Здійснювати прогноз при найбільш поширених вроджених вадах серця у дітей (дефект МШП, дефект МПП, тетрада Фалло, коарктація аорти, стеноз легеневої артерії, аортальний стеноз, транспозиція магістральних судин та ВАП), кардиті, інфекційному ендокардиті, кардіоміопатіях, гострій ревматичній лихоманці, ЮРА, реактивних артропатіях, порушеннях ритму серця та провідності у дітей.

7. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації в кардіоревматології дитячого віку.

 


ТЕМА 9. НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ВРОДЖЕНІ ВАДИ СЕРЦЯ У ДІТЕЙ

 

Актуальність теми.

Зростання захворюваності на серцево-судинну патологію потребує від майбутніх інтерністів відповідально ставитися до оволодіння вміннями в діагностиці та лікуванні хвороб серця та судин у дитячому віці; досконало володіючи методами клінічного обстеження дитини, використовуючи неінвазивні клініко-лабораторні та інвазивні обстеження, вчасно провести діагностику вроджених захворювань ССС і рекомендувати адекватне лікування. Поширеність ВВС та висока смертність ставлять лікаря перед необхідністю не тільки своєчасної діагностики вади, але й встановлення топічного діагнозу, що визначає вибір терапії та строки хірургічної корекції, яка може бути здійснена при 90 % усіх ВВС.

3. Кінцеві цілі:

1. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених ВВС дітей

2. Класифікувати та аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених ВВС дітей

3. Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу найбільш поширених ВВС дітей

4. Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених ВВС дітей.

5. Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при основних невідкладних станах у дітей з найбільш поширеними ВВС дітей.

6. Здійснювати оцінку прогнозу при найбільш поширених ВВС дітей.

7. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у педіатрії.

 

Мета практичного заняття

Навчити студентів на підставі отриманих знань щодо етіологічних та патогенетичних факторів найбільш поширених ВВС у дітей аналізувати типову клінічну картину, складати план обстеження, аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень та володіти основними принципами лікування, реабілітації і профілактики ВВС у дітей.

Вхідний тестовий контроль.

1 У хворого 11 років при огляді відмічено: часті носові кровотечі, втомлюваність під час ходьби, відставання в розвитку нижньої половини тулуба, збільшення артеріального тиску на верхніх кінцівках та зниження на нижніх, розширення меж серця за рахунок лівих відділів, дуючий систолічний шум в міжлопатковій ділянці. ЕКГ: горизонтальна вісь серця. Рентгенографія: кардіомегалія за рахунок лівих відділів серця, узурація ребер. Виставте діагноз?

A *Коарктація аорти

B Стеноз вустя аорти

C Відкрита артеріальна протока

D Дефект міжшлуночкової перегородки

E Дефект міжпередсердної перегородки

 

2 У хворого 7 років відмічено: виражений тотальний ціаноз з фіолетовим відтінком, задишку, яка знімається присіданням навпочіпки з притискуванням до живота колін, пальці у вигляді “барабанних паличок” та нігті як “годинникові скельця”, дуючий шум над легеневою артерією. ЕКГ: вертикальна вісь серця. Ехокардіографія: гіпертрофія стінок правого шлуночка, дефект міжшлуночкової перегородки, декстрапозиція аорти. Виставте діагноз?

A *Тетрада Фалло

B Транспозиція магістральних судин

C Стеноз отвору легеневої артерії

D Дефект міжшлуночкової перегородки

E Відкрита артеріальна протока

3 У хворої 6 років відмічено: відставання в фізичному розвитку, напади непритомності, задуху, блідість шкіри, розширення меж серця, систолічне дрижання в II міжребер’ї, акцент II тону над легеневою артерією, систоло-діастолічний (“машинний”) шум в міжлопатковій ділянці. РентгенографіяОГК: посилення легеневого малюнку, кардіомегалія за рахунок лівих відділів серця, випинання дуги легеневої артерії. Виставте діагноз?

A *Відкрита артеріальна протока

B Стеноз отвору легеневої артері

C Відкрите овальне вікно

D Транспозиція магістральних судин

E Тетрада Фалло

4 Хлопчика 14 років турбує погіршення самопочуття, підвищена втомлюваність, подразливість, зниження уваги, біль в ділянці серця, болі в кінцівках уночі. За останній рік зріст хлопчика збільшився на 14 см. При аускультації серця виявляється тахікардія, акцент ІІ тону над аортою, м’який дуючий постійний систолічний шум над верхівкою. Якого генезу найвірогідніше цей шум?

A *Функціональний шум

B Стеноз аортального клапана

C Позасерцевий шум

D Нейровегетативна дисфункція

E Пролапс мітрального клапана

5 У хлопчика 5 років діагностовано дефект міжшлуночкової перетинки. При обстеженні скарги відсутні, фізичний розвиток відповідає віку, межі серцевої тупості не змінені, при аускультації в IV-V міжребір’ї зліва від грудини вислуховується грубий систолічний шум. На ЕКГ змін не виявлено. Про яку хворобу можна думати?

A *Хвороба Толочинова-Роже

B Комплекс Ейзенмейгера

C Тетрада Фалло

D Пентада Фалло

E Хвороба Ебштейна

6 У новонародженого спостерігають неспокій, часті переривання при годуванні, утруднення смоктання, задуха та ціаноз. Об’єктивно: відстає у фізичному розвитку, ЧСС 165 уд/хв, систолічний шум у ІV міжребір’ї зліва, акцент ІІ тону над легеневою артерією, АТ 70/50 мм рт.ст. На ЕКГ гіпертрофія шлуночків. Ro ОГК: посилення легеневого малюнку, розширення легеневого стовбура, збільшення лівого шлуночка.

A *Вроджений дефект міжшлуночкової перетинки

B Тетрада Фалло

C Дефект міжпередсердної перетинки

D Відкрита артеріальна протока

E Коарктація аорти

7 У хлопчика 13 років з набутою вадою серця, комбінованим аортальним пороком, погіршився загальний стан, скаржиться на швидку втомлюваність, відчуття посиленого серцебиття, задишку при фізичному навантаженні. При проведенні ультразвукового дослідження виявлено ділятацію лівого шлуночка, зниження амплітуди руху його стінок; фракція викиду лівого шлуночка – 40%. Показники трансмітрального кровоплину в межах норми. Про порушення якої функції серця свідчать наведені дані?

A *Систолічної функції лівого шлуночка

B Діастолічної функції лівого шлуночка

C Систолічної функції правого шлуночка

D Діастолічної функції правого шлуночка

E Систолічної функції передсердь

8 Дитині 1 рік. Одразу після народження було діагностовано ВПС (дефект міжшлуночкової перетинки). Скарг немає. У фізичному і психомоторному розвитку не відстає. Межі серця в нормі. В ІІІ-ІV міжребер’ї зліва від грудини систолічне тремтіння, аускультативно – грубий тривалий систолічний шум, який проводиться за межі серця, на спину. ЕКГ: без відхилень від норми. Які терапевтичні заходи найбільш доцільні в теперішній час?

A *Кардіометаболічна терапія

B Оперативне лікування.

C Призначення серцевих глікозидів

D Призначення діуретиків

E Призначення нестероїдних протизапальних препаратів.

9 Хлопчика 13-ти років тривалий час турбує головний біль. Сімейний анамнез обтяжений по гіпертонічній хворобі, цукровому діабету. При оглядігарний розвиток м'язів плечового пояса. Рівномірне підвищене відкладення підшкірно-жирової клітковини. Стійкий червоний дермографізм. АТ на руках 160/60 мм рт.ст., АТ на ногах 110/50 мм рт.ст. Пульс на променевій артерії доброго наповнення, на стегнової артерії слабо виражений. Верхівковий поштовх посилений. Межі серця зміщені вліво. Систолічний шум на основі серця і в області ІІ-ІІІ грудного хребця. Діурез 1400 мл. Вкажіть основну причину зміни артеріального тиску.

A *Коарктацiя аорти

B Відкрита артеріальна протока

C Первинна артеріальна гіпертензія

D Підвищення секреції кортизолу

E Вегето-судинна дисфункція пубертатного періоду

10 У хлопчика 13 років при профогляді в школі вперше виявлені зміни збоку серця. В анамнезі часті ангіни. Астенічної статури. ЧСС- 74 на хвилину, АТ - 120/50 мм рт.ст. ІІ тон на аорті ослаблений. Уздовж лівого краю грудини вислуховується протодиастолічний шум з максимумом в III – IV міжребер'ї зліва. Яку ваду серця слід діагностувати у дитини.

A *Недостатність аортального клапана

B Аортальний стеноз

C Дефект міжшлуночкової перетинки

D Відкрита артеріальна протока

E Недостатність мітрального клапана

11 У хлопчика 12 років з недостатністю аортального клапана ревматичної етіології спостерігаються задишка, серцебиття, кардіалгії. Пастозність гомілок. Частота дихання 32 на хвилину. У легенях ослаблене дихання поодинокі вологі хрипи. Пульс високий 124 на хвилину. АТ 150/20 мм рт. ст. Верхівковий поштовх розлитий, піднесений. Межі серця розширені вліво. При аускультації «дуючий» діастолічний шум у ІІ міжребер'ї справа. Печінка + 2 см. Діагностована хронічна серцева недостатність ІІ А ст. Уточніть провідний патогенетичний механізм розвитку тахікардії.

A *Активація симпато-адреналової системи

B Коронарна недостатність

C Артеріальна гіпертензія

D Гіпоксія

E Гіперволемія в легенях

 

12 Дитина 5-ти років спостерігається з приводу дефекту міжшлуночкової перетинки. Від оперативного лікування батьки відмовилися. Протягом останнього року з'явилися ціаноз губ, кінчиків пальців, серцебиття, зменшилася інтенсивність систолічного шуму. Об'єктивно: нігті у вигляді "Годинникових стекол", щоки "малинові", Акцент ІІ тону над легеневою артерією. на

ЕКГ - гіпертрофія правих відділів серця. Висловлено припущення про легеневу гіпертензію. Який механізм розвитку зазначених змін?

A *Склероз судин легень

B Гіперволемія в малому колі кровообігу

C Тромбоз судин легень

D Зниження скоротливої здатності міокарда

E Хронічна гіпоксія

13 Дитині 7 років, що страждає "синім" пороком серця, 2 тижні тому проведена екстракція зуба, після чого відзначені субфебрилітет, підвищена стомлюваність, збільшилась інтенсивність систолічного шуму. Висловлено припущення про розвиток інфекційного ендокардиту. Яку профілактику ендокардиту слід було передбачити?

A *Екстракція зуба на тлі дворазового прийому амоксициліну

B Екстракція зуба

C Амоксицилін протягом 7 днів до екстракції зуба

D Біциллін – 5 протягом 3-х місяців

E Амоксицилін протягом 7 днів після екстракції зуба

14 У дитини 3-х років відзначається задишка при фізичному навантаженні, розширення

меж серця вправо. При аускультації - в II міжребер'ї зліва від грудини вислуховується грубий систолічний шум, посилення I тону на верхівці, ослаблення II тону на легеневої артерії. Рентгенологічно – збільшення правих відділів серця з збіднінням легеневого малюнка. На ЕКГ: зміщення електричної осі серця вправо, гіпертрофія правого шлуночка. Яку патологію слід припустити у дитини?

A *Изольований стеноз легеневої артерії

B Дефект міжпередсердної перетинки

C Тріада Фалло

D Стеноз аорти

E Диспластична кардіопатія

15 Дівчинка 7 років почала займатися легкою атлетикою. З'явилася стомлюваність,задишка при фізичному навантаженні. Систолічний шум у 2-3 міжребер'ї білялівого краю грудини вислуховується з раннього віку, краще вгоризонтальному положенні дитини, був розцінений раніше якфункціональний. На ЕхоКГ виявлено ваду серця. Про яку ваду можна думатив даному випадку?

A *Дефект міжпередсердної перетинки

B Дефект міжшлуночкової перетинки

C Відкрита артеріальна протока

D Коарктація аорти

E Тетрада Фалло

16 При обстеженні у стаціонарі у дівчинки 8 років був діагностований дефект міжшлуночкової перетинки. Якій відділ серцево-судинної системи буде перевантажений в першу чергу?

A *Правий шлуночок

B Одночасно правий і лівий шлуночки

C Праве передсердя

D Лівий шлуночок

E Ліве передсердя

17 Дівчинка, 9 років, з народження відстає у фізичному розвитку від ровесників. Періодично виникають напади задухи, ціаноз шкіри обличчя. При аускультації серця вислуховується систолічний шум в 2-3 міжребер'ї зліва від грудини. ІІ тон на легеневій артерії різко послаблений. При рентгенологічному дослідженні – виражена гіпертрофія правого шлуночка. Контраст, який був введений в правий шлуночок, одночасно надходить в аорту і легеневу артерію. Який ймовірний діагноз?

A *Тетрада Фалло

B Стеноз легеневої артерії

C Хвороба Ебштейна

D Дефект міжпередсердної перетинки

E Дефект міжшлуночкової перетинки

18 Дівчинка 6 років. В систолу і в діастолу вислуховується безперервний шум у ІІ міжребер’ї зліва від груднини і над аортою. Який діагноз можна поставити дитині?

A *Відкрита артеріальна протока

B Стеноз легеневої артерії

C Тетрада Фалло

D Дефект міжшлуночкової перетинки

E Дефект міжпередсердної перетинки

 

5.2. Теоретичне опитування кожного студента з оцінкою за визначені питання.

Контрольні питання для теоретичного опитування.

1. Етіологія найбільш поширених ВВС у дітей.

2. Класифікація вад серця, гемодинаміка при найбільш поширених ВВС у дітей (дефект МШП, дефект МПП, тетрада Фалло, коарктація аорти, стеноз легеневої артерії, аортальний стеноз, транспозиція артеріальних судин та ВАП).

3. Клініка та діагностика найбільш поширених ВВС у дітей.

4. Тактика лікаря та прогноз при найбільш поширених ВВС у дітей.

5. Консервативне лікування.

6. Показання до кардіохірургічного лікування.

7. Лікування серцевої недостатності.

8. Вторинна профілактика інфекційного ендокардиту.

5.3. Оцінка виконання кожним студентом вивчених практичних навичок.

Студент повинен вміти:

1. Вміти провести обстеження хворої дитини:

а) вміти збирати скарги, анамнез хвороби у дітей з ВВС, сімейний анамнез у родичів хворої дитини

б) вміти провести загальний огляд, пальпацію, перкусію та аускультацію органів серцево-судинної системи дитини

2. Вміти визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених ВВС дітей.

3. Вміти обґрунтувати та поставити найбільш вірогідний або синдромний діагноз найбільш поширених ВВС дітей

4. Вміти за уніфікованими протоколами призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати

5. Вміти трактувати та обґрунтовувати загальні принципи лікування, реабілітації та профілактики ВВС у дітей.

6. Вміти діагностувати невідкладні стан та надати невідкладну допомогу при ВВС у дітей.

7. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у педіатрії

 ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.