Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМетоди амортизації основних фондів та їх характеристика

Для здійснення економічно вигідного процесу нарахування амортизації важливо правильно вибрати метод амортизації.

Згідно з П(С)БО 7 “Основні кошти” підприємство може використовувати наступні методи амортизації:

1. Прямолінійний (рівномірний)

Річна сума амортизаційних відрахувань розраховується за формулою:

 

, грн.,

 

де åА – річна сума амортизаційних відрахувань, грн.;

АС -- це амортизаційна вартість основних фондів, грн.;

n -- корисний термін використання основних фондів на підприємстві, рік;

Амортизаційна вартість основних фондів визначається за формулою

 

, грн.,

 

де Вл – ліквідаційна вартість основних фондів, грн.

Вn – первісна вартість основних фондів, грн.

2. Метод зменшення залишкової вартості

Норма амортизаційних відрахувань цім методом визначається за

формулою

 

,

 

де - річна норма амортизації, %;

Річна сума амортизаційних відрахувань цим методом визначається за формулою

 

, грн.

 

де -- залишкова вартість основних фондів, грн.

3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості

Річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості основних фондів на початок звітного року та річної норма амортизації, яка використовується при прямолінійному методі амортизації, і подвоюється.

Норма амортизаційних відрахувань визначається за формулою

 

, %

 

При нарахуванні амортизації за допомогою цього методу ліквідаційна вартість не враховується.

4. Кумулятивний метод

Річна сума амортизаційних відрахувань цим методом визначається за формулою

 

, грн.,

 

де -- кумулятивний коефіцієнт

 

,

 

де – кількість років залишившихся до кінця корисного терміну використання основних фондів на підприємстві, рік;

п – сума років строку служби об’єкта основних фондів.

5. Виробничий метод

 

, грн.,

 

де – виробнича ставка амортизації, грн./од.;

– фактичний обсяг виробництва продукції у звітному періоді, натур.од.

 

, грн / натур.од.,

 

де – загальний обсяг продукції, який підприємство очікує виробити із використанням об’єкта основних фондів, натур. од.;

Підприємства в Україні можуть застосовувати норми і методи нарахування амортизації основних фондів, передбачені податковим законодавством. Згідно з чинним законодавством (стаття 8 Закону України „ Про оподаткування прибутку підприємств”) амортизаційні відрахування обчислюються окремо за кожною із 4 груп основних фондів, для кожної з яких встановлена квартальна норма амортизації:

1 група – 2%

2 група – 10%

3 група – 6%

4 група – 15%

До першої групи належать будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, у тому числі житлові будинки та їх частини (квартири і місця загального користу­вання).

Друга група включає автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі, побутові електронні, оптич­ні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання та устаткування, приладдя до них.

До третьої групи відносять усі інші основні фонди, що не ввійшли до першої, другої та четвертої груп.

До четвертої групи основних фондів віднесено електрон­но-обчислювальні машини, інші машини, призначені для об­робки інформації, їх програми забезпечення, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні ■ системи, телефони (у т.ч. стільникові), мікрофони і рації, вар­тість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів).

Квартальна сума амортизації цим методом визначається за формулою

 

, грн.,

 

де Б(а) – балансова вартість основних фондів на початок звітного кварталу, грн.

Балансова вартість групи основних фондів на початок звітного кварталу розраховується за формулою:

 

, грн.,

 

де Б (а-1) – балансова вартість групи основних фондів на початок кварталу, що передував звітному, грн.;

П(а-1) – сума витрат на придбання нових основних фондів, здійснення капітального ремонту основних фондів, реконструкції, модернізації та інших поліпшень основних фондів протягом кварталу, що передував звітному, грн.;

В (а-1) – вартість виведених з експлуатації основних фондів протя­гом кварталу, що передував звітному, грн.;

А (а-1) – сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у кварталі, що передував звітному, грн..

Метод амортизації обирається підприємством самостійно із врахуванням очікуваного способу отримання економічних вигід від його використання.

 Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.