Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОпераційний цикл та показники оборотності

Оборотні активи роблять оборот, тобто перетворення з коштів у кошти через стадії виробництва і обертання, за один операційний цикл. Процес безупинного споживання і відновлення оборотних активів утворює їхній кругообіг, що складається з безупинної послідовності операційних циклів.

Операційний цикл включає наступні стадії:

Грошові активи використовуються для придбання виробничих запасів.

Виробничі запаси у процесі виробництва через стадію незавершеного виробництва перетворюються у запаси готової продукції;

Запаси готової продукції реалізуються споживачам і до настання їхньої оплати перетворяться у дебіторську заборгованість.

Оплачена (інкасована) дебіторська заборгованість знову перетвориться в грошові активи.

Найважливішою характеристикою операційного циклу є його тривалість.

Принципова формула, по якій визначається тривалість операційного циклу, має вигляд:

де: - тривалість операційного циклу підприємства, днів;

- період обороту середнього залишку грошових активів;

- тривалість обороту виробничих запасів;

- тривалість обороту запасів готової продукції;

- тривалість інкасації дебіторської заборгованості.

У рамках операційного циклу виділяють дві його складові: виробничий цикл підприємства; фінансовий цикл (цикл грошового обігу).

Виробничий цикл підприємства характеризує період повного обороту матеріальних оборотних активів, що використовуються для обслуговування виробничого процесу, починаючи з моменту надходження виробничих запасів і до моменту реалізації готової продукції. Тривалість виробничого циклу включає:

де: - тривалість виробничого циклу підприємства, днів;

- період обороту середнього запасу сировини, матеріалів, напівфабрикатів;

- період обороту середнього обсягу незавершеного виробництва;

- період обороту середнього запасу готової продукції.

Фінансовий цикл підприємства є періодом повного обороту коштів, інвестованих у оборотні активи, починаючи з моменту погашення кредиторської заборгованості за отримані виробничі запаси, і закінчуючи інкасацією дебіторської заборгованості за реалізовану продукцію. Тривалість фінансового циклу визначається:

.

де: - тривалість обороту кредиторської заборгованості.

Для оцінки рівня ефективності використання ресурсів підприємства, як правило, використовують різні показники оборотності. Такі показники дозволяють зробити кількісну оцінку й аналіз ділової активності підприємства.

Показники оборотності мають велике значення для оцінки фінансового положення підприємства, оскільки швидкість обороту активів безпосередньо впливає на платоспроможність підприємства. Крім того, збільшення швидкості обороту засобів, за інших рівних умов, відбиває підвищення виробничо-технічного потенціалу підприємства.

У загальному випадку, коефіцієнт оборотності конкретного виду активів визначається як відношення обсягу використання даного активу за розглянутий період до середнього його залишку. Для активного бухгалтерського рахунка це відношення кредитового обороту до середнього початкового і кінцевого сальдо.

Безпосередньо за даними фінансової звітності можна визначити наступні показники оборотності (наближені):

Коефіцієнт оборотності активів (коефіцієнт трансформації). Визначається як відношення чистого доходу від реалізації продукції до середньої вартості майна підприємства. Показує, скільки разів протягом звітного періоду відбувається повний цикл виробництва і обертання, що приносить відповідний ефект у вигляді прибутку.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості. Показує, скільки разів у середньому за звітний період дебіторська заборгованість переходить у грошові кошти. Визначається шляхом ділення чистого доходу від реалізації продукції на середню дебіторську заборгованості за період. Даний показник зіставляється з коефіцієнтом оборотності кредиторської заборгованості, що дозволяє порівняти умови комерційного кредитування, який підприємство користається в інших осіб, з тими умовами, що воно надає.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості. Визначається як частка від ділення собівартості реалізованої продукції на середньорічну кредиторську заборгованість. Коефіцієнт показує, скільки оборотів необхідно підприємству для оплати заборгованості.

Коефіцієнт оборотності запасів. Характеризує ефективність управління запасами. Визначається шляхом ділення собівартості реалізованої продукції на середню вартість матеріальних оборотних активів (запасів) підприємства. Даний показник показує, скільки оборотів за період зробили запаси, тобто скільки разів вони перенесли свою вартість на готову продукцію.

Тривалість обороту показує, за який період часу відбувається оборот відповідних активів (пасивів). Визначається як частка від ділення тривалості звітного періоду на відповідний коефіцієнт оборотності.

Тривалість операційного циклу. Показує, скільки днів у середньому потрібно для виробництва, продажу й оплати продукції підприємства. Розраховується як сума тривалості обороту дебіторської заборгованості і тривалості обороту запасів.

Тривалість оборотності оборотного капіталу. Визначається як різниця між тривалістю операційного циклу і тривалість обороту кредиторської заборгованості. Якщо значення цього показника позитивне, то підприємство відчуває потребу у коштах і кредитує своїх дебіторів. Якщо ж він негативний, то підприємство використовує у своєму обороті кошти кредиторів.

Швидкість обороту активів відбиває інтенсивність їхнього використання на підприємстві. Чим вище швидкість обороту (нижче тривалість обороту), тим менша кількість оборотних активів необхідно для виробництва того самого обсягу продукції, і, відповідно, менше потреба у капіталі для забезпечення діяльності підприємства і вище рентабельність власного й інвестованого капіталу, що відбиває ефективність використання капіталу. Підвищення швидкості обороту активів дозволяє вилучити їхню частину з обороту і додатково інвестувати, а, відповідно, зниження швидкості обороту веде до необхідності в додатковому залученні оборотних активів.Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.