Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСтруктура, оточення та учасники проекту

Для того щоб управляти проектом, доцільно розбити його на ієрархічні підсистеми та компоненти, тобто структурувати. Структура проекту - це організація зв'язків і відносин між його елементами. За допомогою структури визначають, що необхідпо розробити чи зробити; вона пов'язує роботи між собою та з кінце вою метою проекту. У процесі структурування виокремлюють компоненти продукції проекту, етапи його життєвого циклу та елементи організаційної структури. Структурування - невіддільна частина загального процесу планування проекту, визначення його цілей, розподілу відповідальності й обов'язків. До основних завдань структурування проекту належать такі:

· поділ проекту на блоки, що підлягають управлінню;

· розподіл відповідальності за елементами проекту і визначення зв'язку робіт зі структурою організації (ресурсами);

· точне оцінювання необхідних витрат (коштів, часу і матеріальних ресурсів);

· створення єдиної бази для планування, упорядкування кошторисів і контролю за витратами;

· встановлення зв'язку між роботами, пов'язаними з проектом і системою ведення бухгалтерських рахунків;

· перехід від загальних, не завжди конкретно виражених цілей до конкретних, які виконують підрозділи організації;

· окреслення комплексів робіт (підрядів).

Мистецтво поділу проекту на складові полягає в умінні поєднувати три різні структури - процес, продукт і організація - в єдину структуру проекту.

Необхідно чітко окреслити характер, мету і зміст проекту, а також усі його кінцеві продукти з їх точними характеристиками. Доцільно здійснити ієрархію цілей, що показує повний ланцюг кінцевих результатів або засобів їх досягнення. При цьому необхідно обміркувати потрібний рівень деталізації планів і оцінити кількість рівнів у структурі проекту.

Слід побудувати схеми життєвого циклу проекту та організаційну, де зазначити групи чи окремих осіб, які працюватимуть над проектом, включаючи заінтересованих у проекті осіб із зовнішнього середовища проекту. Необхідно проаналізувати структуру продукції - схему ії поділу на підсистеми чи компоненти, включаючи машини і устаткування, програмне та інформаційне забезпечення, послуги, а також у разі потреби географічний поділ. Крім того, потрібно вивчити план бухгалтерських рахунків організації - систему застосовуваних при структуруванні проекту кодів, яка має ґрунтуватися на діючому в організації плані бухгалтерських рахунків або з урахуванням його коригування. На основі отриманої інформації потрібно скласти генеральний зведений план проекту, який можна буде деталізувати у процесі пошуку критичного шляху.

При реалізації проекту цей план можна використовувати для доповідей керівництву. На основі зведеного плану слід скласти робочий план бухгалтерських рахунків (у разі потреби доцільно розробити систему субрахунків), робочий сітковий графік з часовими й ресурсними оцінками всіх робіт, а також запровадити систему нарядів-завдань.

Важливим елементом є оточення проекту, оскільки важливо визначити середовище, в якому виникає, існує і завершується проект. Оточення проекту -це чинники впливу на його підготовку та реалізацію. Тому їх можна поділити на внутрішні й зовнішні.

До зовнішніх належать політичні, економічні, суспільні, правові, науково-технічні, культурні та природні.

До політичних чинників належать: політична стабільність, підтримка проекту державними установами, міжнаціональні взаємини, рівень злочинності, міждержавні стосунки тощо.

До правових - стабільність законодавства, дотримання прав людини, прав власності, прав підприємництва.

До економічних - структура внутрішнього валового продукту, умови регулювання цін, рівень інфляції, стабільність національної валюти, розвиненість банківської системи, стан ринків, рівень розвитку підприємництва і т.п. Важливим при визначенні оточення проектів є рівень розвитку фундаментальних та прикладних наук, рівень інформаційних на промислових технологій, рівень розвитку енергетики, транспорту, зв'язку, комунікацій тощо.

До внутрішніх належать чинники, пов'язані з організацією проекту. Організація проекту є розподілом прав, відповідальності та обов'язків між учасниками проекту.

Учасниками управління проектами є юридичні або/та фізичні особи, які зобов'язані виконати деякі дії; передбачені проектом, та інтереси яких будуть задіяні при реалізації проекту.

До числа учасників можуть входити інвестори, банки, підрядчики, постачальники, гуртові покупці продукції, лізингодавці та інші фізичні чи юридичні особи. Учасником проекту може бути також держава.

Автором головної ідеї проекту, його попереднього обґрунтування є ініціаторпроекту. Ділова ініціатива у здійсненні проекту, як правило, належить замовнику.

Замовник - це зацікавлена сторона в здійсненні проекту, майбутній власник та користувач результатів проекту. Він визначає основні вимоги та масштаби проекту, забезпечує фінансування проекту за рахунок власних коштів або коштів інвесторів, укладає угоди з виконавцями проекту, несе відповідальність за ці угоди та в цілому за проект перед суспільством та законом, керує процесом взаємодії між учасниками проекту.

Якщо інвестор, тобто та сторона проекту, яка забезпечує його фінансування, не є замовником, то вкладення коштів у проект можуть здійснювати банки, інвестиційні фонди та інші кредитні організації.

Вони вступають у договірні відносини із замовником, контролюють виконання контрактів, здійснюють розрахунки з іншими сторонами по мірі виконання робіт. Ціллю інвесторів є максимізація прибутку на свої інвестиції від реалізації проекту. Вони є повноцінними партнерами проекту й власниками всього майна, придбаного за рахунок інвестицій, до того часу, поки не будуть виплачені всі кошти по контракту (кредитному договору) із замовником.

Свої повноваження по керівництву роботами зі здійснення проекту, а саме: планування, контроль та координацію робіт всіх учасників проекту, замовник та інвестор делегують керівнику проекту.

Склад функцій та повноважень керівника проекту визначається контрактом із замовником. Перед керівником та його командою ставиться завдання керівництва та координації робіт протягом життєвого циклу проекту до досягнення поставлених цілей та результатів при дотриманні встановлених термінів, бюджету та якості.

 

Проектно-кошторисну докумементацію розробляють проектні організації – проектувальники. Організація яка несе відповідальність за виконання комплексу проектних робіт, називають генеральним проектувальником.

Архітектор - це особа чи організація, що має право на основі відповідно оформленої ліцензії професійно виконувати роботу зі створення проектно-кошторисної документації, специфікацій, вимог до проведення тендерів (торгів), а також здійснювати загальне управління проектом.

Інженер - це особа чи організація, що має право на основі ліцензії займатися так званим інжинірингом - комплексом послуг, пов'язаних з процесом виробництва й реалізації продукції проекту. Інжиніринг передбачає планування робіт, інженерне проектування, здійснення випробувань, а також контроль за здачею об’єкта в експлуатацію.

Постачальник - це організація, що здійснює ресурсне забезпечення проекту (закупівлі та поставки).

Підрядчик (генеральний підрядчик, субпідрядник) -це юридична особа, яка несе відповідальність за виконання робіт відповідно до контракту.

Консутьтант – це фірма чи спеціаліст, який на контрактних умовах надає учасникам проекту консультаційні послуги з питань його реалізації

Команда проекту - це специфічна організаційна структура, яку очолює керівник проекту. Вона створюється на період здійснення проекту і завданням її е здійснення функцій управління проектом.

Склад команди залежить від характеристик проекту, а саме від його масштабу, складності.

Членами команди є: інженер проекту, керівник контрактів, контролер проекту, бухгалтер проекту, керівник відділу матеріально-технічного забезпечення, керівник робіт із проектування, керівник виробництвом (будівництвом), адміністративний помічник.

Крім того, учасниками проекту є: контрактор або генеральний контрактор (сторона, яка бере на себе відповідальність за виконання робіт по контракту), субконтрактор (вступає в договірні відносини з контрактором чи субконтрактором більш високого рівня), координатор робіт з експлуатації, проектувальник (юридична особа, що виконує за контрактом проектно-дослідницькі роботи в межах проекту), генеральний підрядчик (юридична особа, чия пропозиція прийнята замовником, несе відповідальність за виконання робіт відповідно до умов контракту), ліцензори (організації, що виділяють ліцензії на право володіння земельною ділянкою, проведення торгів, виконання окремих робіт тощо), постачальники, органи влади, власник земельної ділянки, виробник кінцевої продукції проекту, споживачі продукції.

На здійснення проекту можуть впливати й інші сторони з оточення проекту, які можуть бути віднесені до учасників проекту, це: конкуренти основних учасників проекту, спонсори проекту, різні консалтингові, юридичні, посередницькі організації, залучені до процесу здійснення проекту.

 

Питання для роздуму, самоперевірки, повторення

1. Що таке проект? Які різновиди проектів Ви знаєте?

2. Які ознаки відрізняють проекти від інших планів,програм?

3. Що таке управління проектами? В чому полягає об’єктивна необхідність управління проектами?

4. Що таке елементи системи управління проектами,їх склад і взаємозв’язок?

5. Які є фази життєвого циклу проекту?

 

Завдання, вправи, тести

Завдання 1:

1.Проект – це

а) план довгострокових фінансових вкладень;

б) програма дій використання фінансовик ресурсів;

в) завдання з певними вихідними даними й плановими результатами (цілями), що зумовлюють спосіб його розв'язання;

г) задум (завдання, проблема) та необхідні засоби його реалізації з метою досягнення бажаного економічного, технічного, технологічного чи організаційного результату.

2. До головних ознак проекту не належать:

а) зміна стану для досягнення мети проекту;

б) обмеженість ресурсів;

в) складність;

г) неповторність.

3. Визначення мети проекту не передбачає:

а) визначення результатів діяльності на певний срок;

б) кількісної оцінки проекту;

в) доведення, що результати мають бути досягнуті

г) визначення умови, за яких результати проекту можуть бути досягнуті.

4. Окремі конкретні проекти чітко визначеної оріентації та масштабу, що припускають певні спрощення проектування та реалізації, формування команди проекту тощо, називаються:

а) монопроекти (або прості);

б) мультипроекти;

в) мегапроекти;

г) усі відповіді вірні.

5. Управління проектом - це:

а) мистецтво координувати людські й матеріальні ресурси протягoм життєвого циклу проекту;

б) сукупність заходів, спрямованих на реалізацію проекту з метою отримання прибутку;

в) процес управління командою, ресурсами проекту за допомогою спеціальних методів та прийомів з метою успішного здійснення поставленої мети.

г) усі відповіді вірні.

 

6. До стадій життєвого циклу управління проектом не належать:

а) зародження;

б) зростання;

в) зрілість;

г) оцінка проектy.

7. На стадії зародження проекту здійснюеться:

а) планування та контроль;

б) управління ризиком;

в) управління організаційною структурою;

г) проектний аналіз за аспектами.

8. Система управління проектами, за якої менеджер проекту не несе ніякої фінансової відповідальності за прийнятгя рішення, відповідає за координацію і управління розробкою та реалізацією проекту, у контрактні відносини з іншими учасниками проекту не вступає, називається:

а) простою;

б) розширеною;

в) складною;

г) замкненою.

9. Основними критеріями прийняття проектy є:

а) технічна та технологічна можливість його реалізації;

б) довгострокова життездатність;

в) економічна ефективність;

г) всі відповіді вірні.

9. Функція, яка забезпечує фінансовий контроль завдяки накопиченню, аналізу та складанню звітy по витратах проекту, називається:

а) управління якістю;

б) управління часом;

в) управління контрактом та забезпеченням проектy;

г) управління вартістю.

 

Завдання 2:

Згрупуйте відповідні терміни та визначення згідно з даними таблиці.

Таблиця 1.1

Термін Визначення
а) проект 1. Перелік робіт із зазначенням термінів, виконавців, результатів, які ведуть до отримання комплексу показників, намічених концегсціею проекту.
6) бізнес-план 2. Детальний виклад цілей та шляхів досягнення виробництва, що створюеться, для обгрунтування інвестицій.
в)техніко-економічне обгрунтування інвестицій 3. Специфічна організаційна структура, яку очолює керівник проекту. Вона створюеться на період здійснення проекту і завданням її є здійснення функцій управління проектом.
 
г) управління проектами 4. Задум (завдання, проблема) та необхідні засоби його реалізації з метою досягнення бажаного економічного, технічного,технологічного чи організаційного результату.
д) ціль проекту 5. Час від моменту задуму проекту до його ліквідації.
е) життєвий цикл проекту 6. Передпроектна розробка інженерно-конструкторських, технологічних і будівельних рішень, порівняння альтернативних варіантів і обrрунтування выбору конкретного способу здійснення проекту.
є) команда проектy 7. Бажаний результат діяльності, який намагаються досясти за певний проміжок часу при заданих умовах реалізації проекту.
ж) план проекту 8. Процес управління командою, ресурсами проекту за допомогою спеціальних методів та прийомів з метою успішного здійснення поставленої мети.

 

Завдання 3:

Проведіть класифікацію за різними ознаками таких проектів:

- створення спільного підприемства по виробництву офісних меблів;

- наукові дослідження хімічних властивостей добрив з метою їх виробництва, випуску і застосування у сільському гoсподарстві;

- будівництво атомної електростанції;

- розробка газовот родовища у Полтавській області та експорт газу;

- перехід на дворівневу систему навчання у вищих навчальних закладах України;

- економічний розвиток регіонів України.

Ситуація 1. Розглядаеться проект озеленення міста. На підставі власних обмежень і можливих передбачень щодо даноro проекту визначте та опишіть:

- цілі проекту;

- основні ознаки;

- учасників проекry із зазначенням їх інтересів при підготовці та реалізації проекту;

- функції управління даним проектом;

- стадії життевого циклу проекry.

Ситуаqія 2. Розглядаеться проект будівництва готельного комплексу на березі р. Дніпро у м. Киеві. Упорядкуйте види робіт за стадіями життєвого циклу проекту:

- здійснення контролю за виконанням проекту;

- визначення альтернативних способів досягнення мети проекгу та їх оцінка;

- обговорення умов кредигyвання;

- збір інформації про державну політику та програми адміністрації щодо соціально-економічного розвитку столиці;

- звіт про завершення проекту;

- укладання контрактів на будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи;

- визначення існуючого попиту на перебування у готелях;

- оголошення про проведення торгів;

- оцінка екологічної припустимості проекту;

- введення об'єкта в експлуатацію;

- уточнення часових меж проекту;

- календарне планування будівельних робіт;

- оцінка інституційної припустимості інвестиційної пропозиції;

- надання готельних послуг;

- відбір можливого рівня обслуговування;

- оцінка доцільності проекту з технічного, комерційного, економічногo, фінансового та організаційного погляду;

- діагностика об'єкта, що інвестується;

- визначення конкретних цілей проекту;

- отримання дозволу на купівлю чи оренду землі;

- оцінка доцільності проекту;

- визначення масштабів проекту;

- підготовка будівельної документації;

- набір і навчання персоналу;

- реклама гoтельного комплексу;

- оцінка потенційних можливостей розвитку готельного комплексу.

 ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.