Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВизначення функціональних обов’язків учасників проекту

До функцій керівника проекту належать:

· надання консультаційної допомоги замовнику в розробці і реалізації проекту;

· вибір проектувальників і підрядчиків;

· складання планів робіт із проекту;

· оформлення і підписання актів, що підтверджують виконання робіт (етапів, підетапів, здачу об'єктів у дослідну і промислову експлуатації);

· координація роботи всіх учасників проекту;

· постійний контроль за:

– дотриманням термінів виконання робіт по проекту;

– науково-технічним рівнем і якістю розробок;

– витратами;

· приймання виконаних виконавцями і контрагентами робіт зі створення проекту;

· оформлення звітної документації на виконані роботи.

Керівник проекту зобов'язаний:

· домагатися від відділів, що беруть участь у проекті, виконання їхніх завдань по проекту;

· стежити за тим, щоб робота відділів велася відповідно до плану графіка, кошторису витрат і специфікацій;

· вчасно виявляти труднощі, помилки, нестачу ресурсів, низьку якість робіт;

· вчасно вносити корективи в проект, якщо в цьому виникає необхідність;

· інформувати всіх зацікавлених осіб про хід роботи над проектом.

Питання для роздуму, самоперевірки, повторення

1. Що таке організаційна структура управління проектом?

2. Які принципи формування проектних груп?

3. Які базові елементи організаційної структури управління проектами?

4. Функціональний та цільовий підходи, їх переваги та недоліки.

5. Які види зовнішніх організаційних структур Ви знаєте? Їх характеристики та умови використання.

6. Визначте особливості функціонування проектної організаційної структури управління.

7. Які основні переваги та недоліки матричної організаційної структури?

8. Охарактеризуйте основні види матричної ОСУ. В яких проектах застосовується кожна з них?

9. Дайте характеристику внутрішнім організаційним структурам управління проектом.

10. Чому, на Вашу думку, більшість підприємств при реалізації проекту використовують змішану структуру управління?

 

Завдання, вправи, тести

Завдання 1:

1. Організаційна структура управління проектом — це:

а)сукупність взаємозалежних органів управління проектом, що перебувають на різних рівнях системи;

б)організація взаємодії та взаємовідносин учасників інвестиційного процесу;

в) систему зв 'язків між окремими виконавцями і групами, які працюють над проектом;

г) усі відповіді вірні.

2. Відповідно до функціональної структури управління проектами:

а) керівництво здійснює лінійний керівник через групу підпорядкованих йому функціональних керівників, кожний з яких керує певними підрозділами в межах доручених функцій;

б)створюються тимчасові проектні групи, які очолюють керівники проектів. Ці групи формують зі спеціалістів відповідних функціональних відділів;

в)створюється спеціальний підрозділ для розв'язання конкретного завдання, а керівники проектів зосереджують свою увагу на виконанні конкретних завдань;

г) вірна відповідь відсутня.

3. При розв'язанні проблемних завдань, пов'язаних із переорієнтуванням цілей організації чи зміною шляхів їх досягнення, найефективнішою формою реалізації проектів є:

а) матричне управління;

б) функціональне управління;

в) проектне управління;

г) дивізійне управління.

4. ВАТ "Укрбудматеріали" планує реалізувати великий проект із будівництва об'єкту, необхідне сукупне управління трудовими, фінансовими, матеріальними та енергетичними ресурсами, оперативне виконання у встановлені строки. Яка із перелічених організаційних структур найбільше відповідає вихідним даним:

а) функціональна;

б) матрична;

в) проектна;

г) дивізійна?

5. Фармацевтична фірма "Дарниця" працює з великою кількістю складних технологій, планує реалізувати проект налагодження випуску унікальних ліків за новою технологією у термін 8 міс. Яка із перелічених організаційних структур найбільше відповідає вихідним умовам:

а) функціональна;

б) матрична;

в) проектна;

г) дивізійна?

6. Чи можна застосовувати функціональну, матричну і проектну організаційні структури управління разом у межах одного проекту на різних рівнях і фазах управління ним:

а) так;

б) ні?

7. Для якої організаційної структури характерна проста система планування та звітності, у якій всі члени команди тісно взаємодіють:

а) функціональної;

б) матричної;

в) проектної;

г) дивізійної?

8. Структура модульного зв'язку функціонує:

а) на базі модулів, виконавці яких є повноправними членами проектної команди та залучаються до проектів на певний проміжок часу;

6) як створена в процесі проекту команда, яка забезпечує учасників необхідною інформацією;

в) як скомбінована система виконавців проекту та носить назву модулів;

г) вірна відповідь відсутня.

9. Якщо команда учасників проекту формується з фахівців однієї спеціальності (професії") та за відповідним принципом об'єднується у функціональні підрозділи, то такий підхід має назву:

а) функціональний;

б) цільовий;

в) матричний;

г) управлінський.

10. Якщо в складній ієрархічній структурі керівники проміжних ланок спеціалізуються за предметною ознакою, то організаційна структура формується:

а) по функціях проектування, планування, контролю тощо;

б) на основі виконання спеціальних розділів проекту або спеціальних видів робіт;

в) на основі керівництва об'єктів, розташованих у різних районах;

г) вірна відповідь відсутня.

 

Завдання 2:

Згрупуйте відповідні терміни та визначення згідно з даними таблиці.

Таблиця 3.1

Термін Визначення
а) організаційна структура управління проектом 1. Це ОСУ, при якій для розв'язання завдань перспективного розвитку в складі проектної організації підприємства створюється спеціальний підрозділ, що займається винятково питаннями стратегії, а керівники проектів зосереджують свою увагу на виконанні конкретних завдань. Після завершення команда проекту розпускається.
б) організаційна форма   2. Це ОСУ, в якій відносини будуються на вертикальних зв'язках — "керівник—підлеглий". Для розв'язання конкретних проектних завдань у цій структурі створюються тимчасові творчі колективи (ТТК) чи тимчасові проектні групи (ТПГ), на чолі яких стоять керівники проектів.
в) проектна команда 3. Сукупність взаємопов'язаних органів управління, розташованих на різних ступенях системи.  
г) проектна ОСУ 4. Це система зв'язків між окремими виконавцями й групами, які працюють над проектом як окремі організаційні одиниці всередині проектної команди.
д) матрична ОСУ 5. Основою цієї структури є поділ функцій управління між окремими підрозділами. Управління здійснюється лінійним керівником через групу підпорядкованих йому функціональних керівників, кожний з яких має право управління підрозділами в межах його повноважень.
е) функціональна ОСУ 6. Організація взаємодії та взаємовідносин між усіма учасниками проекту.
є) внутрішня організаційна структура управління проектом   7. Це групи, сформовані так, що виконавці закріплені за проектом на період його життєвого циклу і повністю підпорядковані менеджеру проекту.

Завдання 3:

Охарактеризуйте організаційні структури управління за такою схемою:

Схема Сфера найбільшого ефективного використання Якісна характеристика побудови
переваги недоліки
Проектна      
Матрична      
Функціональна      
Змішана      

Ситуація 1. Ви — міністр економіки. В межах обов'язку — координувати розвиток областей. За Вашою ініціативою прийнято програму розвитку регіонів. Розробіть оптимальну організаційну структуру управління даним проектом. Проаналізуйте її переваги та недоліки.

Ситуація 2. Для розробки трирівневої робочої структури використати наведений нижче перелік робіт, групуючи їх належним чином. Відповідну організаційну структуру створити самостійно.

1. Формування та узгодження програми семінару.

2. Підготовка методичних матеріалів.

3. Підбір викладачів.

4. Забезпечення транспортом та харчуванням.

5. Організація спеціального навчального семінару для працівників підприємства.

6. Формування авторського колективу та визначення вимог до матеріалів.

7. Визначення потреб у навчанні.

8. Складання програми семінару.

9. Узгодження термінів та вартості навчання.

10. Кадрове забезпечення семінару.

11. Друкування методичних матеріалів.

12. Написання методичних матеріалів.

13. Діагностика персоналу підприємства.

14. Узгодження розкладу з викладачами.

15. Організаційне забезпечення семінару.

 

ТЕМА 4: ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЮ ПРОЕКТІВ

План викладу і засвоєння матеріалу:

Планування реалізації проекту.

1.2. Цілі, призначення та види планів.

1.3. Фінансове планування за проектом.ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.