Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСутність процесу управління готельними підприємством

Тема 1. Основи організації підприємств готельного господарства

Сутність категорії «організація»

Організація виробництва (підприємств) готельного господарства: суть і завдання

 

Сутність процесу управління готельними підприємством

 

Існує багато визначень поняття «організація». М. Акоф, Ф. Емері пропонують таке визначення: «організація – це група людей, в якій існує функціональний поділ праці, спрямований на досягнення загальної мети. Організація (фр. organisation від пізнолатинського organize – побудований вид) – це:

- внутрішня впорядкованість, узгодженість, взаємодія більш або менш диференційованих і автономних частин цілого, обумовлені його будовою;

- сукупність процесів або дій, які ведуть до утворення і удосконалення взаємозв’язків між частинами цілого;

- об’єднання людей, які разом реалізують програму або ціль (мету) і діють на основі відповідних правових законів і процедур.

Організація – соціальна група людей, в якій існує функціональний розподіл праці, спрямований на досягнення загальної мети.

За визначенням П. Пітере, Р. Уотермена «організація – це розумна система свідомо скоординованих видів діяльності, яка немає зайвих елементів».

Б.М. Андрушків і О.Є. Кузьмін під терміном «організація» розуміють групу людей, діяльність яких координується свідомо чи спонтанно для досягнення певної мети, а організації із статусом юридичної особи називають підприємствами або фірмами.

Для того, щоб певна спільнота вважалася організацією вона повинна відповідати кільком обов’язковим вимогам:

- наявність щонайменше двох осіб у групі;

- наявність принаймні однієї цілі, яка б сприймалась як загальна для всіх членів даної групи;

- наявність членів групи, які свідомо працюють разом, щоб досягти головної для всіх мети.

Поєднавши зазначені три вимоги, можна запропонувати таке визначення «організації» – це група людей різної чисельності і кваліфікації, діяльність яких координується для досягнення єдиної або декількох цілей.

Якщо організація має лише одну ціль, вона називається простою організацією, якщо їх багато – складною.

 

 

Організація виробництва (підприємств) готельного господарства: суть і завдання

 

Для ведення господарської діяльності і досягнення своєї мети при наявності біологічних, психологічних та інших обмежень люди вимушені об’єднувати зусилля. Таке об’єднання зусиль при умові відповідної організації в більшості випадків більш продуктивне і погребує менших витрат енергії часу та інших ресурсів. Цей ефект організації – найцінніше надбання людства.

Організація як форма сумісної діяльності людей має різні ознаки. Так, основу любої організації складають люди, об’єднані в групи (мінімум дві людини). Групи створюються для відповідної мети. Діяльність людей в таких групах відповідним чином координується.

Таким чином, організація готельного господарства – це сумлінна координована діяльність людей для досягнення загальної мети. Головна ціль підприємства готельного господарства – надавати послуги проживання, харчування тощо і отримувати максимальний прибуток в довгостроковій перспективі.

Організація підприємств готельного господарства – це процес створення структури, яка дає можливість співробітникам ефективно працювати для досягнення мети.

Організація як процес є функцією з координації багатьох завдань. Існує два аспекти організації ділового процесу: поділ організації на підрозділи відповідно до мети і стратегії й делегування повноважень.

Делегування передбачає передачу завдань і повноважень особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання.

Делегування реалізується тільки в разі прийняття повноважень, власне відповідальність не може бути делегованою.

Слід обирати таку організаційну структуру, яка відповідає стратегічним планам і забезпечує ефективну взаємодію з навколишнім середовищем й досягнення накресленої мети. Структура організації не може залишатися незмінною впродовж тривалих проміжків часу, тому що змінюється як зовнішнє, так і внутрішнє її середовище.

Оскільки, функціональні структури готельних комплексів виявилися недостатньо ефективними, то великі готельні підприємства перейшли до використання дивізійних структур.

Дивізійні структури готельних комплексів орієнтовані на різні види послуг або на різні групи споживачів.

Підприємства готельного господарства (ПГГ) – складова сфери обслуговування, дії якої спрямовані на забезпечення потреб людей у повноцінному відпочинку, харчуванні тощо.

ПГГ – це заклад визначеної категорії, який забезпечує організацію розміщення, харчування тощо за межами постійного проживання споживачів послуг.

Чимало питань з організації підприємств готельного господарства необхідно розглядати поряд з технологією, яка складається з послідовно виконаних процесів надання основних та додаткових послуг, якість виконання яких залежить від організації (підприємств), типу і категорії; від організації праці, організації управління тощо і які виконуються співробітниками.

З переходом України до ринкових відносин на перший план висуваються нові вимоги до організації підприємств готельного господарства. В умовах конкурентного середовища підприємство має бути гнучким, функціонувати з найменшими витратами і надавати високоякісні послуги.

Перехід до ринкових умов кардинально змінює погляди на організацію підприємств готельного господарства, створюючи умови для якнайкращого використання інженерних систем, устаткування і людей в процесі виробництва й тим самим підвищуючи його ефективність.

 

Питання для контролю

 

1. Суть поняття категорії «організація».

2. Організація – соціальна група людей.

3. Поділ організації на підрозділи.

4. Вимоги до підприємств готельного господарства в умовах ринкових відносин.

5. Погляди на організацію готелів в умовах ринкових відносин.

6. Вибір організаційної структури.

7. Вплив довготривалості функціонування на структуру організаційної структури.

8. Проста і складна організація.

 

 

Тема 2. Історія, становлення та розвиток сфери гостинності

Основні історичні періоди розвитку готельної сфери в світі

Виникнення перших закладів гостинності (ІV тис. до н.е. – V ст. н.е.)

Формування спеціалізованих засобів розміщення (VІ-ХV ст.)

Розвиток готельної та ресторанної сфери у ХVІ – поч. ХХ ст.

Сучасний розвиток світового готельного господарства: функціональні та територіальні особливості

5.

Тема 1. Основи організації підприємств готельного господарства

Сутність категорії «організація»

Організація виробництва (підприємств) готельного господарства: суть і завдання

 

Сутність процесу управління готельними підприємством

 

Існує багато визначень поняття «організація». М. Акоф, Ф. Емері пропонують таке визначення: «організація – це група людей, в якій існує функціональний поділ праці, спрямований на досягнення загальної мети. Організація (фр. organisation від пізнолатинського organize – побудований вид) – це:

- внутрішня впорядкованість, узгодженість, взаємодія більш або менш диференційованих і автономних частин цілого, обумовлені його будовою;

- сукупність процесів або дій, які ведуть до утворення і удосконалення взаємозв’язків між частинами цілого;

- об’єднання людей, які разом реалізують програму або ціль (мету) і діють на основі відповідних правових законів і процедур.

Організація – соціальна група людей, в якій існує функціональний розподіл праці, спрямований на досягнення загальної мети.

За визначенням П. Пітере, Р. Уотермена «організація – це розумна система свідомо скоординованих видів діяльності, яка немає зайвих елементів».

Б.М. Андрушків і О.Є. Кузьмін під терміном «організація» розуміють групу людей, діяльність яких координується свідомо чи спонтанно для досягнення певної мети, а організації із статусом юридичної особи називають підприємствами або фірмами.

Для того, щоб певна спільнота вважалася організацією вона повинна відповідати кільком обов’язковим вимогам:

- наявність щонайменше двох осіб у групі;

- наявність принаймні однієї цілі, яка б сприймалась як загальна для всіх членів даної групи;

- наявність членів групи, які свідомо працюють разом, щоб досягти головної для всіх мети.

Поєднавши зазначені три вимоги, можна запропонувати таке визначення «організації» – це група людей різної чисельності і кваліфікації, діяльність яких координується для досягнення єдиної або декількох цілей.

Якщо організація має лише одну ціль, вона називається простою організацією, якщо їх багато – складною.

 

 Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.