Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПриродно-кліматичні ресурси гоподарства

Зміст

 

Вступ……………………………………………………………………...  
Загальні положення……………………………………………………...  
Розділ 1 Природно-кліматичні відомості про господарство…………  
1.1 Загальні відомості про господарство………………………….  
1.2 Кліматичні умови……………………………………………….  
1.3 Характеристика ґрунтового покриву………………………….  
1.4 Земельні угіддя………………………………………………….  
Розділ 2 Проектування сівозмін………………………………………..  
2.1 Наукові основи сівозмін……………………………………….  
2.2 Удосконалення структури посівних площ і системи сівозмін  
2.3 Проектування сівозмін………………………………………..  
2.4 Характеристика існуючих сівозмін господарства…………..  
2.5 Науково обґрунтована система сівозмін для господарства…  
2.6. Оцінка ефективності сівозмін…………………………………  
2.7 Освоєння нових сівозмін………………………………………  
Розділ 3 Система обробітку грунту в новій польовій сівозміні……..  
Розділ 4 Система захисту рослин від бур’янів у новій сівозміні……  
Висновки та пропозиції…………………………………………………  
Рекомендована література………………………………………………  
   

 


Вступ

 

Сучасне землеробство –це наука про найбільш раціональне, економічно, екологічно і технічно обгрунтованому використання землі, формуванні високо родючих, з оптимальними параметрами для обробітку культурних рослин грунтів. Вчення про родючість грунту, його розширеному відтворенні і збереженні - основа отримання високих, сталих, високої якості врожаїв. Створений у землеробстві врожай культурних рослин використовується не тільки для харчування людини і як сировина для промисловості, але і в значній мірі і черезтваринництво - іншу найважливішу базову галузь АПК - перетворюється на форму високоцінних продуктів тваринного походження. Правильне поєднання землеробства і тваринництва забезпечує сприятливий біологічний кругообіг речовин і енергії в системі грунт - рослина.
Система землеробства - найважливіша складова частина всієї системи ведення господарства. Разом з тим значно зростає роль землеробства як експериментально-прикладний, суворо зональної науки, з широким використанням накопиченого місцевого практичного досвіду хлібороба.
Землеробство як наука грунтується на новітніх теоретичних здобутках таких фундаментальних найважливіших наукових дисциплін, як землекористування, агрохімія, рослинництво, біотехнологія, агрометеорологія, комплексна меліорація, механізація, прогресивна технологія обробіткукультур, екологія, економіка, програмування врожаїв. Єдності глибокого науковогопізнання і багаторічного практичного досвіду, системний підхід - неодмінна умова успішного розвитку землеробства як провідної галузі сільськогосподарського виробництва аграрно-промислового комплексу. Головним завданням є збільшення виробництва зерна, вдосконалення посівних площ, зростання врожайності, ефективність використання мінеральних та органічних добрив, розширення посівів культурних рослин. Сьогодні наука і галузь землеробство перебувають напередодні якісно нового етапу розвитку. Необхідно вирішити проблему екологічної збалансованості і нешкідливості сільськогосподарського виробництва; обгрунтувати та практично вирішити проблему ресурсо-іенергозбереження; поєднувати наукові і технологічні концепції сучасного інтенсивного землеробства з різноманіттям нових виробничих відносин і соціальних вимог суспільства.

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

 

Розділ 1

Природно-кліматичні ресурси гоподарства

Загальні відомості про господарство

 

Господарство ПСП «Дмитрівка знаходиться в Березанському районі, Миколаївської області, в селі Дмитрівка. розміщене в Південному степу, зоні Степу.

Клімат господарства континентальний, дуже теплий, посушливий.

Землі господарства знаходяться у північній частині Березанського району та відносяться до зони Південного Степу України. Рельєф господарства рівнинно-хвилястий. Природна рослинність на території району лишилася на схилах, днищах балок та на незначних ділянках заплав ставків, що використовуються як пасовища. Трав'яний покрив на схилах дуже зріджений і не являється гарантом від ерозії. Природної деревної рослинності на території господарства майже немає, але поля захищають від вітрів значна кількість лісопосадок. Необхідність існування та подальшого ефективного розвитку приватних підприємств пов’язана з тим, що ними забезпечується поповнення обсягу та асортименту сільськогосподарської продукції; раціональне використання матеріальних та трудових ресурсів; економія капіталовкладень у сільське господарство; ріст ефективності та продуктивності використання землі; скорочення втрат сільськогосподарської продукції; поповнення місцевого бюджету тощо.

Від обласного центру – м. Миколаєва господарство знаходиться на відстані 75 км, від районного центру - 15 км, від найближчої залізничної станції 63 км, найближчого хлібоприймального пункту»Мрія», 15 км.

Кількість населених пунктів - 7

Кількість відділків, бригад - 2

Спеціалізація – Зернова.


 

Таблиця 1

Розподіл земель між виробничими підрозділами або

орендними колективами

Земельні угіддя Всього по господарству  
 
Орної землі    
Сіножаті -  
Пасовища -  
Багаторічні насадження -  
Інші землі -  
Всього земель, у т.ч. с.-г. угідь    
Кількість сівозмін, у т.ч. по типах і видах:    
1 - Польова    
     
     

Кліматичні умови

За даними Березанської метеостанції метеорологічні умови в зоні діяльності господарства характеризують такими показниками.

Таблиця 2

Метеорологічні умови в зоні діяльності господарства

 

Показник Місяць За рік
                       
Сума атмосферних опадів, мм                          
Середня температура повітря, ˚С -3,6 -3 2,3   9,2 16,3 19,9 22,9   16,8 10,8   3,8 -1,3 9,7
Сума температур більше 5˚С                          
Сума температур більше 10˚С                          
Строк настання перших осінніх заморозків - - - - - - - - - - - - 24.10

 

Продовження таблиці 2

                          За рік
Строк останніх весняних заморозків - - - - - - - - - - - - 16.04
Тривалість вегетаційного періоду - - - - - - - - - - - - 215-225
Гідротермічний коефіцієнт - - - - - - - - - - - - 0,7
Кількість днів зі сніговим покривом       - - - - - - - -    
Середня висота снігового покриву, см       - - - - - - - -   4,5
Середні запаси продуктивної вологи в шарі 0-100 см навесні - - - - - - - - - - - -  
Кількість днів з відносною вологістю 30% та менше - - - - - - - - - - - -  

 

Висновок: За даними таблиці 2, можна зробити висновок, що культурні рослини вирощуються в оптимальних температурних умовах, запасів вологи небагато, а строк останніх весняних заморозків може негативно впливати на ярі ранні культури.

 

ДМУльону =(100×0,7×(130+256):250 = 108,08

ДМУоз. Пшениці=(100×0,7×(130+231):900 = 28,07

ДМУсоняшнику=(100×0,7×(130+257):700 = 38,7

 

 

Характеристика ґрунтового покрову

Рельєф території господарства - рівнинно-хвилястий.

 

Таблиця 3

Ґрунтовий покрив господарства

Тип, підтип, агровиробнича група, ґрунтова відміна Площа, га % від площі землекористування
     
Чорнозем   100%

 

Характеристика основних грунтів господарства

Таблиця 4

 

Показник Ґрунтова відміна (№)
     
Гумусовий горизонт, см 40 - 60    
Вміст гумусу в шарі 0-30см, % 4.2-4.5    
Механічний склад Важкосуглинистий    
pН сольове 6,3–7,5    
Коефіцієнт структурності 0-30см шару грунту 2,3    
Вміст водотривких агрегатів у шарі 0-30см, %      
Щільність орного шару грунту, г/см3 1-1.3    
Гідролітична кислотність, мг-екв. на 100г грунту 1 – 2.3    
Сума вбирних основ, мг-екв. на 100г грунту 7 - 11    
Вміст Р2О5, мг/100г грунту 7 – 7.6    
Вміст К2О, мг/100г грунту 7.8 – 8.2    
Оцінка грунту за видом рухомих форм:      
N 0,09    
Р2О5 0,07    
К2О 0,4    
Бонітет, бал (загальний)      

Висновок: За даними таблиці 4, грунтовий покрив господарства має потужний гумусовий горизонт, високий відсоток вмісту гумусу, грунти нейтральні за pH, або слаболужні.

 

 

Земельні угіддя

 

Таблиця 5

 

Земельні угіддя господарства та їх трансформація

 

Назва угідь Площа, га
Існуюча Удосконалена
Загальна земельна площа, у т.ч.:    
рілля    
сіножаті - -
пасовища - -
багаторічні, плодово-ягідні насадження та виноградники - -
Всього с/г угідь: - -
ліси - -
лісосмуги    
присадибні ділянки - -
інші землі - -

 

 


Розділ 2

Проектування сівозмін

Наукові основи сівозмін

Сівозміна – науково обґрунтоване чергування культур на полях.

Монокультура – культура, яка в одній сівозміні може повторюватись 2 і більше разів. Беззмінна культура - це сільськогосподарська культура, яку тривалий час вирощують на одному полі поза сівозміною.

Необхідність чергування культур є дуже важливим, оскільки вирощування однієї і тієї самої культури постійно, спричинює швидкий розвиток шкідників і хвороб, а боротьба з ними буде дуже затруднена.

Проектування сівозмін

 

Виходячи з структури посівних площ визначаються параметри таких елементів сівозмін:

- важливо, щоб кожна культура, або група культур, схожих за біологією і агротехнікою, займали одне чи декілька цілих полів. Збірні поля зводять до мінімуму. Форма і розмір поля повинні задовольняти вимогам механізованих робіт. Допустиме відхилення по площі між полями в межах 5%, а в окремих випадках до 10%;

- кількість полів – визначається як частка від ділення сівозмінної площі на середній розмір поля. При цьому звертається увага на дотримання рекомендованих строків повернення культур на попереднє місце. Слід зауважити, що при удосконаленні старої сівозміни середній розмір поля і кількість полів є постійними елементами (нарізані в натурі) і в новій сівозміні як правило не змінюються;

- схема чергування культур у сівозміні – складається керуючись науковими принципами її побудови. При розміщенні озимих культур по попередниках важливо проаналізувати практичний досвід господарства, привести відповідні результати і дані наукових установ.

Освоєння нових сівозмін

 

Таблиця 8

План освоєння нової сівозміни

№ поля Площа, га Попередній рік Поточний рік Перший рік переходу Другий рік переходу Рік освоєння
Куль-тура S, га Культ-ура S, га Куль-тура S, га Куль-тура S, га Куль-тура S, га
    Ч. Пар   Ч. Пар   Ч. Пар   Ч. Пар   Ч. Пар  
    Оз. Пшениця   Оз. Пшениця   Оз. Пшениця   Оз. Пшениця   Оз. Пшениця  
    Гречка   Гречка   Льон   Льон   Льон  
    Кукурудза на зерно   Кукурудза на зерно   Кукурудза на зерно   Оз. Пшениця   Оз. Пшениця  
    Кукурудза на силос   Кукурудза на силос   Гречка   Гречка   Гречка  
    Яр. Ячмінь   Яр. Ячмінь   Яр. Ячмінь   Оз. Пшениця   Оз. Пшениця  
    Соняшник   Соняшник   Соняшник   Соняшник   Соняшник  

Рік освоєння сівозміни вважається першим роком ротації нової сівозміни. Для контролю дотримання сівозміни складається ротаційна таблиця, яка відображує чергування культур у часі і просторі (по полям).


Таблиця 9

Ротаційна таблиця освоєної польової сівозміни

№ поля Схема чергування культур в сівозміні Рік ротації  
               
  Ч. Пар Ч. Пар Оз. пшениця Льон Оз. Пшениця Гречка Оз. пшениця Соняшник  
  Оз. Пшениця Оз. Пшениця Льон Оз. пшениця Гречка Оз. пшениця Соняшник Ч. Пар  
  Льон Льон Оз. пшениця Гречка Оз. пшениця Соняшник Ч. Пар Оз. пшениця
  Оз. Пшениця Оз. Пшениця Гречка Оз. пшениця Соняшник Ч. Пар Оз. пшениця Льон
  Гречка Гречка Оз. пшениця Соняшник Ч. Пар Оз. пшениця Льон Оз. пшениця  
  Оз. Пшениця Оз. Пшениця Соняшник Ч. Пар Оз. пшениця Льон Оз. пшениця Гречка  
  Соняшник Соняшник Ч. Пар Оз. пшениця Льон З. пшениця Гречка Оз. пшениця  

 

Висновки по підрозділу:

 

Розділ 3

Розділ 4

Система захисту рослин від

Бур'янів у сівозміні

 

Інтегрований захист рослин – це система внутрішньопопуляційних стосунків у межах конкретного агробіоценозу. Вона найбільш доцільна і з точки зору охорони навколишнього середовища.

Бур'яни, погіршуючи умови росту і розвитку культурних рослин, завдають великої шкоди сільському господарству. Знижують ефективність добрив. Разом з вологою вони забирають велику кількість поживних речовин. Також бур’яни сприяють поширенню шкідників сільськогосподарських культур. Багато з них живляться і розвиваються спочатку на бур'янах, а потім переходять на культурні рослини. Зокрема, озима совка відкладає яйця на березці, осоті та лободі, а гусінь, що відроджується з них, ушкоджує озимі посіви. Основним джерелом забур'яненості полів є наявність у ґрунті великої кількості насіння, плодів та вегетативних органів різних бур'янів.

У виробничих умовах фактичну забур'яненість посівів визначають за маршрутними обстеженнями щорічно у строки, на які припадає поява всіх основних видів бур'янів. Зокрема, в посівах зернових культур основне обстеження проводять у фазі колосіння, у просапних — всередині їх вегетації. Для складання конкретних планів застосування гербіцидів у післясходовий період облік бур'янів проводять навесні після масової появи їх сходів.

 

Таблиця 12

Інтегрована система захисту рослин від

бур'янів у польовій сівозміні

 

Культура Заходи боротьби з бур’янами та строк їх застосування
фітоценотичні біологічні механічні хімічні профілактичні
Ч. Пар     Оранка 22-25 см, Культивування 6-8 см, на весь період    
Оз. Пшениця   Випускання трихограм, 40-50 тис. шт.\га Передпосівна культивація перед посівом, досходове боронування. Гроділ максі, обприскування, в період кущення  
Льон     своєчасний і відповідний до типу забур'янення обробітку ґрунту (лущення стерні, механізований догляд за культурами).   Запровадження правильних сівозмін, застосування правильних технологій вирощування
Оз. Пшениця   Випускання трихограм, 40-50 тис. шт.\га Передпосівна культивація перед посівом, досходове боронування. Гроділ максі, обприскування, в період кущення  
Гречка   Випускання трихограм, 40-50 тис. шт.\га Міжрядна культивація.   Запровадження правильних сівозмін, застосування правильних технологій вирощування
Оз. Пшениця   Випускання трихограм, 40-50 тис. шт.\га Передпосівна культивація перед посівом, досходове боронування. Гроділ максі, обприскування, в період кущення  
Соняшник     Міжрядна культивація Челендж 3л\га, робочої рідини 200л\га. Використання високоякісного насіння, дотримання технології вирощування.

 

Таблиця 13

Застосування гербіцидів у польовій сівозміні

 

№ поля Культура Площа, га Назва гербіциду Вміст д. р., % Рекомендована доза, кг/га (л/га) Заг. потреба, кг (л) Спосіб застосу-вання
д.р. препарату
  Ч. Пар   Баста   Глюфосинат амонію     Обприскування
  Оз. Пшениця   Гроділ максі 37.5 Йодосульфурон 0,1 51,91 Обприскування
  Льон   Базагран   бентазон     Обприскування
  Оз. Пшениця   Гроділ максі 37.5 Йодосульфурон 0,1 51,91 Обприскування
  Гречка   - - - - - -
  Оз. Пшениця   Гроділ максі 37.5 Йодосульфурон 0,1 51,91 Обприскування
  Соняшник   Максімокс   Імазамокс     Обприскування

 

Короткий висновок по розділу: Ефективний захист посівів забезпечують заходи і засоби з високим ступенем знищення бур'янів у період масового проростання насіння. Цьому найкраще відповідає система інтегрованих заходів захисту від бур'янів.

 


ВИСНОВКИ та ПРОПОЗИЦІЇ

Повинні витікати з матеріалів курсової роботи. В них необхідно дати оцінку розробленої сівозміни з агротехнічної, економічної і екологічної точок зору в комплексі з системами обробітку грунту і боротьби з бур'янами.

 

Додатки

Додаток 1

Вміст кормових одиниць в 1ц сільськогосподарських культур

 

Культура Співвідношення основної і побічної продукції Вміст к.о., ц
В основній продукції В побічній продукції
Озима пшениця 1:1 1,18 0,26
Озимий ячмінь 1:1 1,12 0,32
Озиме жито 1:1,5 1,11 0,20
Ярий ячмінь 1:0,8 1,14 0,33
Овес 1:1 1,00 0,31
Просо 1:1,5 0,96 0,41
Гречка 1:1,5 0,95 0,30
Кукурудза 1:1,3 1,32 0,38
Сорго 1:1,5 1,15 0,35
Горох 1:0,9 1,20 0,30
Соя 1:1 1,30 0,38
Соняшник 1:1 0,85 0,55
Цукровий буряк 1:0,4 0,24 0,20
Кормовий буряк 1:0,4 0,13 0,16
Кабаки   0,10  
Люцерна (сіно)   0,48  
Люцерна (зел. маса)   0,24  
Еспарцет (сіно)   0,51  
Еспарцет (зел. маса)   0,23  
Однорічні трави (сіно)   0,51  
Суданка (сіно)   0,57  
Суданка (зел. маса)   0,22  
Озимі бобово-злакові сумішки (зел. маса)   0,22  
Ярі бобово-злакові сумішки (зел. маса)   0,18  
Кукурудза (зел. маса)   0,16  
Кукурудза (силос)   0,20  
Сорго (силос)   0,18  

Додаток 2

 

Культура Ціна одного балу бонітету грунту, ц/га Вміст енергії в 1ц сільськогосподарських культур, МДж
Озима пшениця 0,45 16,4
Озимий ячмінь 0,42 16,4
Озиме жито 0,39 16,8
Ярий ячмінь 0,38 16,4
Овес 0,35 16,2
Просо 0,32 16,9
Гречка 0,20 16,7
Кукурудза 0,42 15,1
Сорго 0,40  
Горох 0,30 17,7
Соя 0,25 18,1
Соняшник 0,21 14,4
Цукровий буряк 3,20 2,6
Кормовий буряк 4,40 4,1
Кабаки 5,30 4,1
Люцерна (сіно) 0,85 2,2
Люцерна (зел. маса) 2,80 2,2
Еспарцет (сіно) 0,75  
Еспарцет (зел.маса) 2,50 4,7
Однорічні трави (сіно) 0,55 3,2
Суданка (сіно) 0,80  
Суданка (зел. маса) 2,40  
Озимі бобово-злакові сумішки (зел. маса) 2,20  
Ярі бобово-злакові сумішки (зел.маса) 1,90  
Кукурудза (зел.маса) 2,30 4,1
Кукурудза (силос) 2,80  
Сорго (силос) 2,60  
Картопля   4,6
Овочі   2,9

Додаток 3

 

Родючість орних земель адміністративних

районів області

(в балах)

 

Адміністративний район Бал бонітету
Богара Зрошення
Арбузинський   -
Баштанський    
Березанський    
Березнегуватський    
Братський    
Веселиновський    
Вознесенський    
Врадієвський    
Доманівський    
Єланецький    
Жовтневий    
Казанківський    
Кривоозерський    
Миколаївський    
Новобузький    
Новоодеський    
Очаківський    
Первомайський    
Снігурівський    
По області    

 

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

 

Миколаївський національний аграрний університет

 

 

Кафедра землеробства

 

 

Рекомендована Література

 

7. Загальне землеробство /[В.О.Єщенко, П.Г.Копитко, В.П.Опришко та ін.]. – К.: Вища школа, 2004.

8. Доспехов Б. А. Практикум по земледелию / Б.А.Доспехов, И. П. Васильев, А.М. Туликов. – М.: Колос, 1997.

9. Зінченко О.І. Рослинництво / О.І. Зінченко, В.Н.Салатенко, М. А. Білоножко. – К.: Аграрна освіта, 2004.

10. Кравченко М.С. Землеробство / М.С.Кравченко, Ю.А.Злобін, О.М.Царенко. – К.: Либідь, 2002.

11. Гордієнко В. П. Землеробство / В.П.Гордієнко. – К., 1991.

12. Кротінов О.П. Лабораторно–практичні заняття по землеробству / О.П. Кротінов, І.П. Максимчук. – К.: УСГА, 1993.


 

 

Навчально-методичне видання

 

Загальне землеробство

 

Методичні рекомендації

 

 

Укладачі:

Гамаюнова Валентина Василівна

Качанова Тетяна Володимирівна

Баран Василь Федорович та ін.

 

 

Формат 60х84/16Ум. друк. арк. 2,0.

Тираж 100. Зам. №___

 

 

Надруковано у видавничому відділі

Миколаївського національного аграрного університету

54020, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9

 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 4490 від 20.02.2013 р.


 

Зміст

 

Вступ……………………………………………………………………...  
Загальні положення……………………………………………………...  
Розділ 1 Природно-кліматичні відомості про господарство…………  
1.1 Загальні відомості про господарство………………………….  
1.2 Кліматичні умови……………………………………………….  
1.3 Характеристика ґрунтового покриву………………………….  
1.4 Земельні угіддя………………………………………………….  
Розділ 2 Проектування сівозмін………………………………………..  
2.1 Наукові основи сівозмін……………………………………….  
2.2 Удосконалення структури посівних площ і системи сівозмін  
2.3 Проектування сівозмін………………………………………..  
2.4 Характеристика існуючих сівозмін господарства…………..  
2.5 Науково обґрунтована система сівозмін для господарства…  
2.6. Оцінка ефективності сівозмін…………………………………  
2.7 Освоєння нових сівозмін………………………………………  
Розділ 3 Система обробітку грунту в новій польовій сівозміні……..  
Розділ 4 Система захисту рослин від бур’янів у новій сівозміні……  
Висновки та пропозиції…………………………………………………  
Рекомендована література………………………………………………  
   

 


Вступ

 

Сучасне землеробство –це наука про найбільш раціональне, економічно, екологічно і технічно обгрунтованому використання землі, формуванні високо родючих, з оптимальними параметрами для обробітку культурних рослин грунтів. Вчення про родючість грунту, його розширеному відтворенні і збереженні - основа отримання високих, сталих, високої якості врожаїв. Створений у землеробстві врожай культурних рослин використовується не тільки для харчування людини і як сировина для промисловості, але і в значній мірі і черезтваринництво - іншу найважливішу базову галузь АПК - перетворюється на форму високоцінних продуктів тваринного походження. Правильне поєднання землеробства і тваринництва забезпечує сприятливий біологічний кругообіг речовин і енергії в системі грунт - рослина.
Система землеробства - найважливіша складова частина всієї системи ведення господарства. Разом з тим значно зростає роль землеробства як експериментально-прикладний, суворо зональної науки, з широким використанням накопиченого місцевого практичного досвіду хлібороба.
Землеробство як наука грунтується на новітніх теоретичних здобутках таких фундаментальних найважливіших наукових дисциплін, як землекористування, агрохімія, рослинництво, біотехнологія, агрометеорологія, комплексна меліорація, механізація, прогресивна технологія обробіткукультур, екологія, економіка, програмування врожаїв. Єдності глибокого науковогопізнання і багаторічного практичного досвіду, системний підхід - неодмінна умова успішного розвитку землеробства як провідної галузі сільськогосподарського виробництва аграрно-промислового комплексу. Головним завданням є збільшення виробництва зерна, вдосконалення посівних площ, зростання врожайності, ефективність використання мінеральних та органічних добрив, розширення посівів культурних рослин. Сьогодні наука і галузь землеробство перебувають напередодні якісно нового етапу розвитку. Необхідно вирішити проблему екологічної збалансованості і нешкідливості сільськогосподарського виробництва; обгрунтувати та практично вирішити проблему ресурсо-іенергозбереження; поєднувати наукові і технологічні концепції сучасного інтенсивного землеробства з різноманіттям нових виробничих відносин і соціальних вимог суспільства.

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

 

Розділ 1

Природно-кліматичні ресурси гоподарстваЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.