Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЩодо Виконання КУрсових робіт

 

 

 

Дніпропетровськ – 2013


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

 

Розглянуто і схвалено

Вченою радою академії

Протокол № 7 від 25.02.2013 р.

 

 

Дніпропетровськ – 2013


ББК 65.012.1

УДК 330.101.54

Загальні вимоги та методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт, видання друге, доповнене. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. – 37 с.

 

Загальні вимоги та методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт розроблені з урахуванням законів України «Про вищу освіту», «Про видавничу справу», відповідно до Держстандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». Вони містять методичні рекомендації щодо порядку виконання курсової роботи, збору, систематизації матеріалу, вихідних джерел інформації, літератури, правил оформлення роботи та процедури її захисту.

 

Автори-укладачі: А.Г. Бабенко – д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці;
  В.Є. Власюк – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів підприємств та банківської справи;
  Т.О. Дулік – к.е.н., доцент, завідувач кафедри податків;
  Т.В. Корягіна   к. держ. упр., доцент, завідувач кафедри економічної теорії
  Л.В. Лисяк – д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів та державного управління;
  І.Д. Падерін – д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств;
  Т.Є. Терещенко – к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів підприємств та банківської справи
     
Рецензенти: В.П. Капітон – д. філос. н., професор, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії
     
  Н.І. Дучинська – д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара
     
Відповідальний за випуск: А.Л. Бикова – перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи

 

ЗМІСТ

1 Загальні положення  
2 Вибір теми курсової роботи  
3 Структура і зміст курсової роботи  
4 Робота з літературою  
5 Збір і обробка фактичного матеріалу  
6 Вимоги до оформлення курсової роботи  
7 Підготовка курсової роботи до захисту та захист курсової роботи  
8 Рекомендації кафедрам  
Додаток А  
Додаток Б  
Додаток В  
Додаток Д  
Додаток Ж  

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Студенти та слухачі Дніпропетровської державної фінансової академії, що навчаються у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» всіх форм навчання відповідно до навчального плану зобов’язані підготувати та захистити у встановлений термін курсову роботу з відповідної дисципліни.

Підготовка та написання курсової роботи є важливою складовою навчального процесу студента. Це один із видів індивідуальних завдань науково-дослідного характеру, який має за мету не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з навчальної дисципліни, а й застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання, здобуття вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, комп’ютерною технікою, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології.

Курсові роботи обов'язково виконуються з тих навчальних дисциплін, які є базовими для відповідної спеціальності. Кількість робіт, що виконуються студентом протягом навчання в академії, визначається навчальним планом.

Курсові роботи виконуються студентами при вивченні навчальних дисциплін циклів загальноекономічної та фундаментальної підготовки.

Написання курсової роботи з економічних дисциплін має за мету досягнення таких цілей:

- поглиблене засвоєння курсу в цілому і його окремих проблем зокрема;

- набуття навичок самостійного дослідження складних економічних явищ і процесів;

- навчання критичному аналізу першоджерел, наукових публікацій, монографій, матеріалів періодичних видань;

- практичне застосування методів збору, обробки й аналізу фактичного матеріалу;

- розробка й оцінювання альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

- обґрунтовування запропонованих рішень з використанням наукових методів;

- розвиток вміння логічно обґрунтовувати положення і висновки, що висуваються.

Курсова робота повинна бути виконана на високому теоретичному і практичному рівні, забезпечити підготовку студента до написання дипломної роботи та магістерської (дипломної) роботи.

Зміст курсової роботи має відображати самостійність мислення студента, його здатність аналізувати сучасні економічні процеси, вміння користуватися науковим апаратом. Курсові роботи, які зводяться до компіляції опублікованих текстів, є неприпустимими.

Важливе значення при виконанні курсової роботи має добір літератури. При цьому можуть бути використані підручники, навчальні та наочні посібники, навчально-методичні посібники тощо. Водночас при написанні курсової роботи поряд з навчальною літературою повинні бути обов'язково використані наукові праці найбільш відомих представників вітчизняних та зарубіжних наукових шкіл, монографії, актуальні публікації теоретиків та практиків з теми дослідження, чинні нормативно-правові документи органів законодавчої і виконавчої влади України.

У роботі необхідно використовувати сучасні статистичні дані, інформацію з аналітичних оглядів, періодичних видань. Доцільно також застосовувати в процесі дослідження дані первинної звітності та фактичні матеріали підприємств, установ, організацій, органів виконавчої влади, а також результати власних досліджень. Використані в курсовій роботі матеріали повинні бути актуальними.

Курсова робота змістовно повинна відповідати обраній темі. У роботі необхідно розкрити тему і всі питання, передбачені планом. Необхідно уникати повторень, протиріч між окремими положеннями роботи, а також слід теоретичний матеріал підтверджувати цифровими даними.

Оформлення курсової роботи необхідно проводити з урахуванням наведених нижче вимог. Роботи, що не відповідають вимогам, до захисту не допускаються.

Викладений матеріал в курсовій роботі повинен відповідати таким вимогам:

- автор може розглядати суперечливі судження інших авторів, але сам має дотримуватись лише одного судження про предмет дослідження;

- кожна висловлена думка або твердження мають бути достатньо обґрунтованими;

- кожний розділ повинен завершуватись висновками.

Бажано один з розділів курсової роботи виконувати з використанням сучасних інформаційних технологій, комп'ютерної техніки, зокрема, доцільно використати сучасні стандартні або спеціалізовані програмні продукти. Результати розрахунків в цьому розділі мають бути тісно пов'язані з іншими розділами роботи.

При підготовці курсової роботи студент повинен дотримуватися таких вимог:

- курсова робота має бути написана державною мовою;

- курсову роботу кожен студент виконує індивідуально;

- запропоновані нові рішення мають бути аргументованими й порівнюватися з уже відомими рішеннями;

- оформлення курсової роботи має відповідати вимогам, що ставляться до робіт, поданих до друку;

- при написанні курсової роботи студент повинен посилатися на автора та джерело, звідки запозичує матеріал або окремі результати.

Основними етапами виконання курсової роботи є:

- вибір теми курсової роботи;

- підбір літератури і складання бібліографії з обраної теми;

- складання попереднього плану роботи;

- вивчення літературних джерел, уточнення плану і підготовка матеріалів до написання тексту, підбір матеріалу для обробки на ПК;

- написання тексту і оформлення курсової роботи.

 

ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Тематика курсових робіт розробляється і затверджується на засіданні відповідної кафедри академії. Вона повинна бути актуальною і тісно пов'язаною із вирішенням практичних фахових завдань. Студентам надається право вільного вибору теми роботи із запропонованого кафедрою переліку, при умові, що у студентів однієї академічної групи теми курсових робіт не будуть повторюватися.

Рекомендується при цьому скористатися попередньою консультацією наукового керівника курсової роботи і взяти до уваги такі поради:

- тема курсової роботи повинна відбивати особисті наукові інтереси студента, які сформувалися під час вивчення курсу;

- тема дослідження має відобразити зацікавленість студента тією чи іншою проблемою економіки України чи підприємства, процесу їх реформування;

- бажано, щоб вибір теми був пов'язаний з майбутньою спеціальністю студента.

Вибір теми курсової роботи студентами, що навчаються в центрі заочного навчання та слухачами центру післядипломної освіти повинен максимально відповідати характеру їх професійної діяльності.

Практика свідчить, що робота над темою курсової роботи, яка тісно пов'язана з професійною діяльністю автора, викликає в нього більшу зацікавленість, має більш творчий характер, нерідко сприяє появі корисних і цікавих пропозицій, спрямованих на поліпшення економічної діяльності підприємства, установи або на підвищення особистої професійної компетенції.

Студент також може запропонувати свою тему курсової роботи. У цьому разі він обов'язково повинен написати заяву на ім'я завідувача кафедри, в якій необхідно вказати назву обраної теми та доцільність її дослідження. Без погодження із завідувачем кафедри вільний вибір теми не дозволяється.

Обрана студентом тема курсової роботи та її науковий керівник затверджуються рішенням засідання відповідної кафедри, в роботі вони зазначаються на першій титульній сторінці (додаток А).

Індивідуальне завдання на курсову роботу видається кожному студенту на бланку відповідної форми (додаток Б). Ці завдання затверджуються завідувачем відповідної кафедри за поданням наукового керівника курсової роботи і видаються студентам не пізніше, ніж за два місяця до граничного терміну подання роботи на кафедру.

У завданні на курсову роботу, крім її теми, науковий керівник рекомендує перелік питань, які підлягають розробці, вихідні дані до роботи та термін подання студентом закінченої роботи на відповідну кафедру.

Протягом першого тижня науковий керівник спільно із студентом розробляють детальний календарний план роботи на весь період написання курсової роботи (додаток Б). У календарному плані слід визначити реальні строки для збору, вивчення й опрацювання наукової літератури з теми дослідження, оформлення вступу, основної частини роботи, висновків, списку використаних джерел, графіків, таблиць, додатків тощо. Календарний план допоможе студенту уникнути поспіху при написанні курсової роботи, дисциплінуватиме його та забезпечить своєчасне її виконання. Студент зобов'язаний регулярно звітувати про виконану роботу своєму науковому керівнику.

Строк, відведений на керівництво курсовою роботою, науковий керівник повинен використовувати для проведення систематичних консультацій, передбачених графіком, та перевірки рівня виконання студентом завдань курсової роботи (частинами чи в цілому) згідно з календарним планом.

Окрім того, науковому керівнику необхідно здійснювати систематичний контроль за дотриманням строків виконання студентом курсової роботи, всіляко стимулювати ініціативний, творчий підхід студента до вирішення поставлених завдань предмету дослідження.
Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.