Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОсновні ціноутворюючі чинники.

1. Попит і пропозиція як ціноутворюючі чинники. Ціна попиту і ціна пропозиції. Цінова рівновага.

2. Еластичність попиту і пропозиції. Фактори, що впливають на еластичність.

3. Конкуренція і монополія як чинники ціноутворення. Типи ринків та їх вплив на формування ціни: чиста конкуренція, чиста монополія, монополістична конкуренція, олігополія.

 

 

1. Попит і пропозиція як ціноутворюючі чинники. Ціна попиту і ціна пропозиції. Цінова рівновага.

У сучасній теорії ціноутворення центральне місце посідає те­орія ціни, яка комплексно вивчає дію різних ціноутворюючих чинників, що впливають на ціни шляхом зміни попиту та пропозиції. Рух цін у сучасному виробництві являє собою результат дії скла­дного комплексу таких чинників, як зміни в продуктивності праці та ефективності виробництва, циклічний характер відтворення, стан грошового обігу й платіжного балансу, характер державного регулювання тощо. Тому вважається доцільнішим давати визна­чення ціни як економічної категорії не в трактуванні К. Маркса, а як суми коштів, яку покупець згоден заплатити за відповідний товар.

У ринковій економіці механізм формування цін значною мі­рою залежить від співвідношення попиту і пропозиції. Попит та ціна перебувають, як правило, у зворотній залежності між собою. Пропозиція показує прямий зв'язок між ціною і кількістю запропонованого продукту. Ціна, за якою кількість виробленого і запропонованого до ринку продук­ту дорівнює тій його кількості, яку споживач бажає і в змозі ку­пити, називається ціною ринкового клірингу, або ціною рівнова­ги. Внаслідок впливу на ціну попиту і пропозиції вона весь час змінюватиметься в бік збільшення чи зменшення від ціни рівноваги, збігаючись з нею на деякий час.

 

 

2. Еластичність попиту і пропозиції. Фактори, що впливають на еластичність.

Ступінь реакції споживачів на зміну ціни може значно варію­ватися від продукту до продукту. Реакція спожива­чів відносно однієї й тієї самої продукції суттєво змінюється при зміні цін у різних межах. Ступінь чутливості споживачів до зміни ціни продукції називається ціновою еластичністю.

Попиту на деякі продукти притаманна відносно висока чутли­вість споживачів до зміни цін, тобто невеликі зміни в ціні приво­дять до значних змін у кількості продукції, що купується. Попит на такі продукти прийнято називати «еластичним». Стосовно зміни цін на інші продукти споживачі відносно нечутливі, тобто навіть значна зміна в ціні приведе лише до невеликої зміни кількості придбаної продукції. У таких випадках попит назива­ють «нееластичним».

Ступінь цінової еластичності або нееластичності вимірюється за допомогою коефіцієнта еластичності. Цінова еластичність по­казує реакцію попиту у відповідь на зміну ціни і визначає, на скі­льки відсотків зміниться величина попиту при зміні ціни на 1 % Якщо абсолютна величина цінової еластичності > 1, то попит вважається еластичним, а якщо < 1, — то нееластичним.

На цінову еластичність впливає чимало чинників

1) еластичність залежить від наявності товарів-замінників (анало­гів). Чим більше таких товарів існує на ринку, тим еластичніший попит на них;

2) еластичність залежить від питомої ваги товару в до­ході споживача. Чим більша питома вага витрат на придбання то­вару в бюджеті споживача, тим вищою буде еластичність попиту на нього;

3) соціальна значущість товару. Попит на товари першої необхідно­сті звичайно нееластичний, а на предмети розкоші — еластичний;

4) чинник часу. Попит на товар буде тим еластичнішим, чим більше часу для прийняття рішення має споживач;

5) ототожнення споживачами високої ціни товару з його високою якістю, а також небажання покупців змінювати свої звички й шукати дешевші товари.

Концепція цінової еластичності також може бути застосована щодо пропозиції. Якщо виробники чутливі до зміни цін, то про­позиція еластична, і навпаки. Еластичність пропозиції залежить від таких чинників: вартості виробничих ресурсів, рівня техноло­гії виробництва, змін у системі оподаткування тощо.

Визначення еластичності попиту та пропозиції має велике значення для вироблення цінової стратегії підприємства. Так, якщо попит на товар еластичний, то виробник (продавець) пови­нен у своїх діях ураховувати ефект зниження ціни. Зменшена ці­на може принести йому більший прибуток за рахунок збільшення обсягів продажу.

 

3. Конкуренція і монополія як чинники ціноутворення. Типи ринків та їх вплив на формування ціни: чиста конкуренція, чиста монополія, монополістична конкуренція, олігополія.

 

Формування цін значною мірою залежить від типу ринку, на якому працює підприємство. Головною ознакою, покладеною в основу класифікації ринків, є ступінь впливу окремого продавця (покупця) на формування ринкових цін. Розрізняють чотири типи ринків – досконала конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія та досконала монополія.

Ринок досконалої конкуренції складається зі значної кількості покупців та продавців будь-якого подібного товару. При цьому частка кожної фірми на ринку незначна, і тому жодна з них не здатна істотно вплинути на ціну товару. Тому на такому ринку роль цінової стратегії мінімальна, і продавці не витрачають бага­то часу на її розроблення.

Ринок монополістичної конкуренції складається зі значної кі­лькості продавців та покупців, які здійснюють операції купівлі-продажу не за єдиною ринковою ціною, а в широкому їх діапазоні. Наявність значної диференціації цін зумовлена пропозицією різних варіантів товарів, які відрізняються між собою не лише якісними характеристиками, а й упаковкою, гарантійним обслу­говуванням і т. ін. Монопо­лістична конкуренція виникає там, де господарює значна кількість фірм, таємна угода між якими практично неможлива. Кожен підприємець не може передбачити дії інших, працює на свій страх і ризик і сам визначає необхідну цінову по­літику.

Олігополія характеризується наявністю невеликої кількості продавців, рішення яких щодо визначення цін та обсягів вироб­ництва взаємопов'язані. Це викликає значні ускладнення у прий­нятті рішень олігополістами порівняно з іншими типами ринків. Кожна фірма у своїй поведінці має враховувати не тільки реакцію покупців, а також і можливі дії конкурентів галузі, оскільки їхні відповідні рішення впливатимуть на прибутковість підприємства.

Поведінка олігополіста визначається діями двох протилежних сил. Перша виявляється в зацікавленості кожного підприємця в максимізації особистого прибутку, навіть якщо це призведе до зменшення загального доходу галузі. Друга сила, що впливає на поведінку олігополіста, — це зацікавленість підприємства в мак­симізації сукупного прибутку галузі шляхом спільних дій, спря­мованих на обмеження суперництва між собою. Як правило, такі спільні дії набувають форми змови, тобто прихованої або мовчаз­ні угоди фірм із метою встановлення фіксованих цін чи обсягів виробництва.

В умовах досконалої монополії на ринку існує лише один продавець (виробник) певної продукції, яка не має близького замінника. За цих обставин виробник повністю регулює пропозицію товару, а в питаннях ціноутворення диктує ціну або в змозі істотно впливати на неї. Оскільки монополіст тримає у своїх руках весь випуск продукції, він стоїть перед альтернативою: або обмежити обсяг виробництва з метою встановлення високої ціни, або знизити її для збільшення обсягу продажу. Однак треба за­уважити, що, контролюючи випуск продукції, монополіст не завжди зацікавлений у встановленні найвищої ціни, бо він прагне максимізувати сукупний прибуток, а не отримати найбільший дохід з одиниці продукції.

У деяких випадках монополія застосовує принцип так званої цінової дискримінації. Це відбувається тоді, коли така сама про­дукція реалізується споживачам за різними цінами, хоча витрати на її виробництво однакові. У такому разі термін «дискриміна­ція» не має жодного етичного змісту. Він уживається лише для того, щоб розрізняти позначене ним явище в диференціації цін залежно від якісних характеристик товарів та послуг (наприклад, за ґатунками, термінами виконання, наданням гарантій, вмістом корисних речовин тощо).

 Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.