Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИГлобальна екологічна криза.

ІІ Модуль

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЇ

Лекція 6

Тема 5: Антропогенний вплив на довкілля

Мета заняття: пояснення студентам, як впливає людина на довкілля.

План проведення заняття:

1. Перевірка вивчення конспекту

2. Пояснення нового матеріалу

3. Відповіді на запитання студентів

4. Опитування студентів по вивченому матеріалу

Після лекції студент повинен знати: Антропогенний вплив на довкілля. Глобальна екологічна криза:причини та наслідки. Екологічні проблеми сучасності. Природні і антропогенні катастрофи та надзвичайні ситуації.

Самостійна робота: Проблема забруднення довкілля та стійкості природних екосистем до антропогенних навантажень (4 години).

 

Біосфера як досить динамічна планетарна екосистема в усі періоди свого еволюційного розвитку постійно змінювалась під впливом різних природних процесів. Наслідком тривалої еволюції стала її здатність до саморегуляції та нейтралізації негативних процесів.

Глибоке порушення природної екологічної рівноваги називається екологічною кризою. Кризи за своєю природою зворотні; екологічні катастрофи характеризуються незворотнім характером змін.

Катастрофи бувають природні і антропогенні. Природні катастрофи спричиняються екзогенними – зовнішніми (космічними) і ендогенними - внутрішніми процесами (в надрах Землі). До зовнішніх факторів належать: зміни магнітного, електричного, гравітаційного полів і радіаційного поясу, спричинені космічними явищами (спалахи наднових зірок, проходження поблизу Землі великих космічних тіл, падіння метеоритів), урагани, цунамі, повені, сильні посухи, страшні зливи тощо.

Внутрішніми силами Землі викликаються: виверження вулканів, землетруси, переміщення велетенських мас гірських порід через утворення в земній корі великих розломів.

Наближення ураганів попереджають завдяки супутникам, але перед падінням космічних тіл, виверженням вулканів та землетрусами людина практично безсила.

Потужним фактором у біосфері стала людська діяльність. Із виникненням, удосконаленням і поширенням нових технологій: полювання → землеробська культура → промислова революція планетарна екосистема, адаптована до впливу природних факторів, стала відчувати вплив факторів, викликаних людиною – антропогенних факторів, що стали причиною виникнення і розгортання екологічних криз.

Екологічні кризи, що виникли внаслідок людської діяльності спостерігались впродовж усієї історії цивілізації. Одна з перших екологічних криз розігралася наприкінці плейстоцену, коли внаслідок полювання були виснажені запаси дичини – мамонтів, шерстистого носорога, гігантського оленя, степового зубра.

Інша криза розгорнулась в Північно-західній Індії та Передній Азії, де внаслідок інтенсивного землекористування та неправильної системи зрошування відбулась швидка деградація ґрунтів та спустелювання земель. Найродючіші землі стали непридатними для життя.

Глобальна екологічна криза ХХ століття зумовлена не природними, а технолого-виробничими причинами. Темпи зміни параметрів біосфери виявились в тисячі разів вищими, ніж темпи її природної еволюції.

Антропогенний вплив на природу.

Форми впливу людини на природу:

- Прямий – безпосередній вплив на природу (добування нафти, газу тощо).

- Непрямий – є наслідком прямого, не завжди можна передбачити і врахувати, наслідки можуть з’явитись у майбутньому.

- Свідомий – можна контролювати та планувати.

- Несвідомий – спостерігається, наприклад, у зонах рекреації.

Масштаби впливу господарської діяльності людства глобальні, наприклад:

- водночас людство виробляє відходів у 2000 разів більше, ніж решта біосфери;

- щохвилини в атмосферу викидається понад 12 тис. тон. вуглекислого газу;

- щороку в світі синтезується близько 250 тис. нових хімічних сполук – ксенобіотиків, що є “чужими” для природи;

- у Світовому океані захоронено радіоактивні відходи, що за потужністю дії дорівнюють 30 “Чорнобилям”;

- щохвилини вирубується 20 га лісу.

Наслідки впливу людини на природне середовище.

- зміни структури земної поверхні (розорювання цілини, вирубування лісів, осушення боліт, утворення штучних водойм тощо);

- зміни складу біосфери, кругообігу і балансу речовин (добування корисних копалин, утворення відвалів, глобальне забруднення атмосфери, гідросфери тощо);

- зміни енергетичного, в тому числі й теплового балансу планети;

- зміни біоценозів (знищення окремих видів, переселення організмів у нові місця, створення нових сортів рослин та порід тварин).

Глобальна екологічна криза.

Такий стан екосистеми, коли втрачається здатність до саморегуляції та порушується природна динамічна рівновага, називається екологічною кризою.

Наприкінці ХХ ст. екологічна криза набула глобального характеру.

Першопричиною глобальної екологічної кризи сучасності вважають демографічний вибух – різке зростання чисельності населення планети, що призводить до зростання енергопромислового та сільськогосподарського виробництва, які в свою чергу спричинюють: катастрофічне ресурсопоглинання, продукування відходів та забруднення довкілля.

Перед людством постали екологічні проблеми, що вимагають прийняття термінових заходів. До них належать:

демографічний вибух – некероване зростання населення планети призводить до виснаження ресурсів, забруднення навколишнього середовища, негативних кліматичних змін, зменшення біорізноманіття тощо.

забруднення навколишнього середовища – негативно впливає на глобальні процеси в біосфері, колообіг речовин, стан озонового шару, ґрунтів, стан водних екосистем, біорізноманіття, здоров’я людини.

Захист природи від забруднення забезпечується процесами самоочищення: розбавлення, розсіювання, окислення, осадження шкідливих домішок, їх поглинання ґрунтом, океанами, перетворенням живими організмами: рослинами, бактеріями тощо.

Основні типи забруднень:

- Хімічне – надходження до навколишнього середовища хімічних речовин, хімічних елементів та сполук штучного походження, які порушують процеси кругообігу речовин та енергії.

Речовини, штучно створені людиною – ксенобіотики є „чужими” для природи, оскільки вона не має механізмів їх розкладу. Тому, попадаючи в організми, вони накопичуються. Мігруючи по ланцюгах живлення ксенобіотики, при переході на вищі трофічні рівні, підвищують свою концентрацію – кумулятивний ефект, та визивають мутації, хвороби, вимирання організмів.

- Фізичне – шум, вібрації, зміни теплових, електричних, електромагнітних, гравітаційних, світлових, радіаційних полів, що створює людина.

- Біологічне – поява не властивих екосистемам організмів.

Особливим випадком є мікробіологічне забруднення, пов’язане з розвитком паразитичної мікрофлори.

До негативних наслідків забруднення навколишнього середовища належать:

- кліматичні зміни – потепління клімату викликане тепличним ефектом внаслідок забруднення атмосфери вуглекислим газом, метаном, озоном, водяною парою тощо, що може спричинити зміни кліматичних зон, перерозподіл опадів, підвищення темпів еволюції мікроорганізмів тощо.

- кислотні опади – утворюються внаслідок забруднення атмосфери оксидами нітрогену та сульфуру та призводять до деградації ґрунтів, водних екосистем, загибелі рослинності, захворювань, руйнування будівель.

- руйнування озонового екрану атмосфери – виникає внаслідок забруднення атмосфери фреонами та іншими хімічними забруднювачами, та негативно впливає на живі організми, на урожайність сільськогосподарських культур, на здоров’я людей.

проблема відходів - більшість відходів, що виробляються людиною, не переробляються природою, а нагромаджуються, отруюючи організми та довкілля. Ксенобіотики дуже повільно руйнуються в природі: скло зберігається до 1000 років, пластмаса – до 500 років, поліетилен – 200 років, консервні металеві бляшанки – 100 років, папір – 2-10 років.

деградація ґрунтів – втрата родючості, що відбувається внаслідок вітрової та водної ерозії (видування та вимивання верхнього родючого шару), внаслідок засолення (при надмірному зрошування), внаслідок перехімізації та фізичної деструкції (витоптування худобою, ущільнення колесами техніки, екстенсивне переорювання, розробка кар’єрів).

спустелювання – виснаження екосистем в посушливих та арктичних районах. Проявляється в деградації природних біомів та втраті родючості ґрунтів. До основних причин цього процесу належать: перевипасання худоби, вирубування рослинності, геологічні розвідки, ущільнення колесами техніки (в тундрі).

загибель водних екосистем – спричинюється глобальним забрудненням водойм, підвищенням кислотності води, хижацьким промислом риби.

знищення лісів – призводить до зміни гідрологічного режиму місцевості; виникнення повеней та селей, зникнення видів;

зменшення біологічного різноманіття – відбувається внаслідок забруднення природного середовища:

· руйнування місць проживання;

· надмірної експлуатації природних систем.

погіршення генофонду людства накопичення мутацій та зростання кількості генетичних хвороб.Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.