Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 3. Методи аналізу господарської діяльності

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 

Зміст

 

1. 1.Вступ
2. 2. Мета та завдання вивчення дисципліни, її місце в навчальному процесі
3. 3. Зміст дисципліни за темами
4. 4. Тематичний план дисципліни
5. 5. Питання до заліку
6. 6. Зміст завдань практичних занять
7. 7. Цілі вивчення тем курсу
8. 8. Тестові завдання для контролю знань
9. 6 9. Питання для самоконтролю
10. 7 10.Практичні завдання для самостійного виконання
11. 11.Завдання для виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання
12. 12.Контроль та критерії оцінювання знань студентів
13. 13.Список рекомендованих літературних джерел

 

ВСТУП

 

Перехід до ринкових умови господарювання, становлення нової філософії економічного мислення, впровадження нових форм і методів управління передбачають підвищення ролі і значення економічного аналізу, вдосконалення його методики і організації.

Аналіз господарської діяльності спрямований на оцінку розвитку суб’єктів підприємницької діяльності різних форм власності, результативності інтенсифікації виробництва та впровадження в практику досягнень науково-технічного прогресу. Завданнями аналізу господарської діяльності є наукове обґрунтування бізнес-планів, підвищення ефективності і якості праці, обґрунтування ефективних управлінських рішень, визначення резервів виробництва. За результатами економічного аналізу отримують нові знання про розвиток, тенденції і закономірності господарської діяльності, причини змін економічних явищ і процесів.

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення з методологією комплексного економічного аналізу діяльності господарюючих суб’єктів, пізнання методів створення інформаційного забезпечення для прийняття ефективних управлінських рішень.

Мета та завдання вивчення дисципліни, її місце у навчальному процесі

Метою вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності» є оволодіння студентами науковими основами економічних досліджень, ознайомлення з можливостями використанням для цього відповідних методів дослідження. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у студентів сучасного економічного мислення, набуття ними глибоких теоретичних і практичних знань і навичок з питань формування аналітичної інформації, вміння оцінювання наслідків прийнятих управлінських рішень, застосування методів та прийомів економічного для пошуку резервів підвищення ефективності господарської діяльності.

Результатом вивчення дисципліни є теоретичні знання та практичні навички щодо оцінки, діагностики та пошуку можливостей досягнення позитивних змін у розвитку суб’єктів господарювання.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Теми курсу Загальний обсяг У тому числі
З них Самостійна робота студентів
Лекції Практ. заняття
         
1. Наукові основи аналізу господарської діяльності        
2. Зміст, предмет та завдання аналізу господарської діяльності        
3. Методи аналізу господарської діяльності        
4. Економіко-логічні (традиційні) методи та прийоми аналізу господарської діяльності        
5. Економіко-математичні методи та моделі в аналізі господарської діяльності        
6. Інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності        
7. Види аналізу господарської діяльності та основи їх класифікації        
8. Методика комплексного аналізу господарської діяльності        
9. Методичні засади аналізу фінансової діяльності підприємства        
Підсумок        

Зміст дисципліни за темами

Тема 1. Наукові основи аналізу господарської діяльності

 

Аналіз як найважливіша риса діалектики. Аналіз господарської діяльності і теорія пізнання. Аналіз господарської діяльності та основні принципи діалектики. Місце аналізу господарської діяльності в системі наук.

Основні принципи аналізу господарської діяльності. Системність, комплексність аналізу господарської діяльності та його зв'язок з економічною теорією.

Роль і місце аналізу господарської діяльності в управлінні підприємствами різних форм власності та у підвищенні ефективності господарювання.

Проблеми та перспективи розвитку аналізу господарської діяльності.

 

Тема 2. Зміст, предмет та завдання аналізу господарської діяльності

Аналіз господарської діяльності в управлінні. Аналіз господарської діяльності як особлива функція управління та елемент керуючої системи. Господарська діяльність як керована підсистема та об'єкт аналізу господарської діяльності.

Сутність аналізу господарської діяльності як засобу дослідження економічних явищ. Зміст аналізу господарської діяльності та його предмет. Завдання аналізу ринкової економіки.

 

Тема 3. Методи аналізу господарської діяльності

Система показників, її формування та використання в аналізі господарської діяльності. Класифікація статистичних показників: факторні та результатні, загальні та часткові, абсолютні та відносні, об'ємні та питомі.

Поняття чинника в аналізі як умови, що визначає соціально-економічні явища та процеси; характеристика причин змін результатів діяльності підприємств. Класифікація та ранжирування чинників, що визначають результати господарської діяльності.

Принципи наукового дослідження господарської діяльності:

Ø адаптивність - відповідність особливостям об'єкта, що вивчається;

Ø комплексність розгляду чинників.

Класифікація методів обробки економічної інформації та прийоми аналізу: економіко-логічні (традиційні) та економіко-математичні.

Методика аналізу господарської діяльності як сукупність відповідних принципів, методів, засобів та прийомів; творча активність суб'єктів аналізу.

 

Тема 4. Економіко-логічні (традиційні) методи та прийоми аналізу господарської діяльності

Економіко-логічні методи та прийоми обробки даних, що використовуються у вивченні економічних процесів та явищ.

Класифікація економіко-логічних методів і прийомів та сфера їх застосування.

Порівняння, форми порівняння та їх використання в аналізі. Забезпечення порівнянності показників.

Прийоми групування для вивчення взаємозв'язку між факторними та результативними показниками, вивчення тенденцій розвитку та зміни економічних явищ, що досліджуються. Види групувань, що використовуються для вирішення аналітичних завдань.

Прийоми деталізації загальних показників за ознакою часу, місцем здійснення господарських операцій, процесів, центрами відповідальності та складовими елементами (частками) показників. Деталізація як основа розробки факторної моделі показника, що аналізується.

Метод балансового пов'язання у дослідженні матеріальних і трудових чинників виробництва, грошових витрат і доходів підприємства, його фінансового стану та в узагальненні результатів аналізу.

Засоби графічного зображення економічних показників. Розподіл графіків за їх призначенням та способами побудови.

Методи аналізу впливу чинників на результати господарської діяльності. Метод елімінування, індекси, ланцюгові підстановки, розрахунки за допомогою відхилень, коригуючого коефіцієнта та часткової участі. Диференціювання, метод зважених кінцевих різниць, логарифмічний метод, інтегральний метод оцінки факторних впливів.

Аналіз пропорційності розвитку об'єкта дослідження за допомогою прийому оцінки нерівномірності темпів зростання показників.

Прийом визначення "вузьких" місць та головних ланок розвитку об'єкта господарювання.Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.