Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДодаток 1 Варіанти інформації (П – попередній період, З – звітній період)

Показники Номер варіанту
                   
П   П   П   П   П   П   П   П   П   П  
1. Обсяг валової продукції, тис., грн.                                        
2.Кількість верстатів, од.                                        
3. Кількість відпрацьваних верстато-годин, тис. год.                                        

Додаток 2. Варіанти інформації (Б –базовийперіод, З – звітній період)

Показники Номер варіанту
                                       
Б З Б З Б З Б З Б З Б З Б З Б З Б З Б З
1. Обсяг виробництва продукції, тис., грн.                                        
2.Продуктивність праці, тис., грн/чол 10,2 10,3 8,1 9,3 9,1 8,9 6,8 7,0 9,8 10,3 10,0 10,2 11,9 12,8 6,8 7,1 7,1 6,6 11,3 11,8
3. Середньорічна плата одного працівника, тис. грн. 3,32 2,78 3,1 3,3 3,1 2,9 3,0 3,4 3,6 3,2 3,1 3,2 3,6 3,9 3,9 4,1 4,1 3,1 3,4 3,5

Додаток 3. Варіанти інформації (П – план, Ф – факт) тис. грн.

Показники Номер варіанту
                   
П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф
1. Собіварті-сть продукції.                                        
2. Обсяг, реалізованої продукції                                        

 

Додаток 4. Варіанти інформації (П – план, Ф – факт) тис. грн.

Показники Номер варіанту
                   
П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф
1. Обсяг продукції                                        
2. Середньо річна вартість основних засобів                                        

 

Додаток 5. Варіанти інформації (П – план, Ф – факт)

Показники Номер варіанту
                   
П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф
1.Кількість відпрацьованого часу, тис. верстато-годин                                        
2.Випуск продукції за 1 верстато-годину   49,3                                    

 

Додаток 6. Варіанти інформації до завдання 6 (П – план, Ф – факт)

Показни-ки Номер варіанту
                   
П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф
1. Обсяг валової продукції, тис. грн.                                        
2. Кількість верстатів, од.                                        
3. Кількість відпрацьованих верстато-годин, тис. год.   150,3                                    
                                                           

 

 

Додаток 7. Варіанти інформації (П – план, Ф – факт)

Показники Номер варіанту
                   
П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф
1. Обсяг виробництва продукції, тис. грн.                                        
2.Середньо-облікова чисельність працівників, чол.                                        

Додаток 8. Варіанти інформації (П – план, Ф – факт)

Показники Номер варіанту
                   
П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф
1 Середньо-облікова чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.                                        
2. Обсяг продукції, млн. грн.         16,5                              
3. Фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу, тис. грн.     55,2 63,6   125,7 108,4   100,2   142,8 244,8     250,8   270,5   216,8    

Додаток 9 Варіанти інформації (П – план, Ф – факт)

Показники 1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 5 вар. 6 вар. 7 вар. 8 вар. 9 вар. 10 вар.
П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф
1. Середньооблікова чисельність робітників, осіб.                                        
2. Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік.                                        
3. Середня кількість годин, відпрацьованих робітником за день. 7,7 7,6   7,5   7,2   7,5 7,8   7,6 7,3   7,5           7,5
4. Середньогодинний виробіток одного робітника, грн./чол. 8,1 8,6 4,1 4,3 5,0 5,8   6,05 6,0 6,8 4,3 4,5 6,1 6,0 7,0 7,3 5,8 6,9 8,1 7,9

Додаток 10. Варіанти інформації (Х – прибуток, млн. грн.. У – рентабельность, %)

№ підп-риєм-ства 1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 5 вар. 6 вар. 7 вар. 8 вар. 9 вар. 10 вар.
X У X У X У X У X У X У X У X У X У X У
    8,6   7,1   7,3   6,1   8,3   6,8   5,8   7,15   8,3   8,3
    7,9   6,9   7,15   6,3   6,9   8,1   5,9   7,0   8,5   6,9
    8,0   7,3   7,9   7,1   7,1   8,15   6,1   7,3   7,1   7,1
    9,0   7,6   7,4   7,3   6,8   7,3   6,2   7,4   6,9   6,8
    9,3   7,9   7,3   6,9   7,15   6,9   5,95   6,9   6,7   5,9
    8,7   7,9     6,7   6,9   7,1   6,9   7,5   6,8   6,1
    8,6   6,8   8,2   6,15   8,1   6,8   6,7   7,6   6,1   6,8
    8,2   7,3   7,95   7,05   8,6   6,1   6,8   8,2   6,2   6,7
    9,5   6,9   8,0   6,9   7,3   5,9   6,9   6,9   8,4   7,2
    9,6   7,4   6,9   8,1   7,4   6,3   7,6   8,3   8,9   7,2

 

 

Додаток 15 Варіанти інформації

Роки 1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 5 вар. 6 вар. 7 вар. 8 вар. 9 вар. 10 вар.
                     
  551,2                  
  552,4                  
  554,8                  
  597,6                  
                     
  601,2                  

Додаток 16 Варіанти інформації

Роки 1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 5 вар. 6 вар. 7 вар. 8 вар. 9 вар. 10 вар.
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

Додаток 20 Варіанти інформації (Б – базисний період, З – звітний період)

Показники 1 варіант 2 варіант 3 варіант 4 варіант 5 варіант 6 варіант
Б З Б З Б З Б З Б З Б З
Середньооблікова чисельність працівників, осіб                        
Середньорічна вартість активної частини основних засобів, тис. грн.                        

Додаток 22 Варіанти інформації (Б – базисний період, З – звітний період) тис. грн.

Показники 1 варіант 2 варіант 3 варіант 4 варіант 5 варіант 6 варіант
Б З Б З Б З Б З Б З Б З
Чистий прибуток 24,5 25,0 28,6 32,4 29,4 37,8 29,6 28,4 21,5 18,6 24,5 28,6
Середньорічні залишки основних засобів 18,4 16,3 18,7 16,5 18,9 17,2 19,3 18,4 19,1 19,6 18,3 16,4
Середньорічні залишки оборотних активів 230,9 241,5 218,6 219,4 231,2 261,5 244,3 260,1 237,7 221,2 223,8 234,2
Середньорічні залишки власних коштів 82,3 90,5 90,0 90,0 81,3 85,8 84,3 80,3 83,2 84,1 82,1 88,2
Середньорічні залишки товарно-матеріальних цінностей 113,6 118,4 121,3 128,4 123,2 132,4 131,2 128,9 127,7 113,0 119,6 121,3

Додаток 23 Варіанти інформації (Б – базисний період, З – звітний період) ис. грн.

Показники 1 варіант 2 варіант 3 варіант 4 варіант 5 варіант 6 варіант
Б З Б З Б З Б З Б З Б З
Доход (виручка від реалізації продукції)                        
Чистий прибуток                        
Середньорічні залишки основних засобів                        
Середньорічні залишки оборотних активів                        
Фонд зарплати                        
Коефіцієнт приведення затрат основних засобів до року 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

 

Додаток 24 Варіанти інформації тис. грн.

Показники 1 варіант 2 варіант 3 варіант 4 варіант 5 варіант 6 варіант
План (П) Факт (Ф) П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф
Обсяг реалізації продукції                        
Середньорічна вартість оборотних активів                        

КОНТРОЛЬ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

Контроль знань студентів

Контроль та оцінювання теоретичних знань та практичних навичок студен­тів протягом вивчення дисципліни відбувається за результатами тестування, розв'язання розрахунково-аналітичних завдань, обговорення конкретних ситуацій, а також у процесі контролю самос­тійної роботи.

Робоча програма передбачає застосування трьох форм контролю знань студентів:

· поточний контроль проводиться за кожною темою шляхом тестування, перевірки індивідуальних та колективних завдань, обговорення конкретних ситуацій, перевірки завдань для самостійної роботи, кожне з яких оцінюється за відповідними критеріями у балах.

· модульний контроль проводиться за певним блоком тем шляхом тестування, виконання контрольної роботи.

· підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю іспит.

Критерії оцінювання знань студентів

Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та поточ­ного оцінювання знань студентів враховується їх наступне ранжию ­вання:

I рівень знань. Студент володіє усім обсягом навчального мате­ріалу на теоретично-репродуктивному рівні

II рівень знань. Студент володіє повним обсягом навчального матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань для формування висновків, не завжди здатний асоціювати теоретичні знання з практичними прикладами

III рівень знань. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументо­вано висловлює власні думки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань аудиторної і самостійної роботиЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.