Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВиди безпеки і форми її організації

Сутність безпеки банку, її мета і завдання

 

Безпека банку — стан стійкої життєдіяльності, за якого забезпечується реалізація основних інтересів і пріоритетних цілей банку, захист від зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих факторів незалежно від умов функціонування. Основна мета безпеки бан­ку — виключити можливість нанесення йому збитків або упущення вигоди та забезпечити ефективну його діяльність і якісну реалізацію всіх операцій та угод.

Головним критерієм ефективності та якості безпеки банку є стабільність його фінансового й економічного розвитку відповідно до планів і завдань незалежно від зміни ситуації.

Мета безпеки досягається через виконання відповідних завдань. До них належать:

– захист законних інтересів банку та його співробітників;

– профілактика та попередження правопорушень і злочинних посягань на власність і персонал банку;

– своєчасне виявлення реальних і потенційних загроз банку, вжиття заходів щодо їх нейтралізації;

– виявлення внутрішніх і зовнішніх причин і умов, які можуть сприяти заподіянню банку, його працівникам, клієнтам і акціонерам матеріальної, моральної та іншої шкоди, перешкоджати їх нормальній діяльності;

– оперативне реагування елементів структури банку на загрози, що виникають, та негативні тенденції розвитку зовнішньої і внутрішньої обстановки;

– виявлення та формування причин і умов, сприятливих для реалізації банком своїх основних інтересів;

– виховання та навчання персоналу банку з питань безпеки;

– послаблення шкідливих наслідків від акцій конкурентів або злочинців з підриву безпеки банку;

– збереження й ефективне використання фінансових, матеріальних та інформаційних ресурсів банку.

Організація забезпечення безпеки банку здійснюється на основі принципу централізованого управління стратегічними напрямками даної діяльності на рівні керівництва банку. Крім того, основними принципами банківської безпеки є:

– законність: заходи, що виконуються в межах, необхідних для забезпечення безпеки банку, ґрунтуються на чинних законах Украї­ни, постановах Кабінету Міністрів, Указах Президента України, нормативних актах Національного банку, вимогах документів місцевих органів влади та статуту банку;

– самостійність і відповідальність: підрозділи безпеки банку повинні мати у своєму розпорядженні всі необхідні засоби для ефективного вирішення поставлених перед ними завдань, повноваження осіб і підрозділів банківської безпеки суворо регламентуються нормативними актами банків;

– економічна доцільність: заходи безпеки не повинні призводити до погіршення умов діяльності та стану банку, перешкоджати реалізації його інтересів; витрати на проведення заходів безпеки мають бути адекватними ефективності останніх;

– компетентність: виконання заходів безпеки повинно здійснюватися грамотно, на високому професійному рівні, ґрунтуватися на об’єктивних даних, не обмежувати права і не ображати гідності громадян;

– цілеспрямованість: заходи безпеки здійснюються у суворій відповідності до завдань, які вирішує банк згідно із затвердженою його керівництвом комплексною програмою безпеки;

– координація і взаємодія: служба безпеки банку координує зусилля всіх його установ і підрозділів щодо виконання заходів безпеки; з цією метою встановлює необхідні зв’язки з підрозділами банку і зовнішніми організаціями;

– конфіденційність: заходи безпеки проводяться на конфіденційній основі без їх розголошення; про результати виконання заходів безпеки інформується керівництво банку і за його рішенням інші особи, робота яких пов’язана з необхідністю володіння відповідною інформацією.

Надійність та ефективність безпеки визначаються через реалізацію відповідних вимог:

1. Безперервність безпеки. Забезпечення безпеки не може бути одноразовим актом. Це — безперервний процес, який включає обґрунтування та реалізацію найбільш раціональних форм, методів, способів і шляхів створення, удосконалення і розвитку системи безпеки, безперервне управління нею, контроль за функціонуванням.

2. Плановість безпеки. Заходи безпеки не повинні бути епізодичними або відставати від фактичних подій. Плановість передбачає запобіжний характер безпеки.

3. Конкретність безпеки. Захисту підлягають конкретні об’єкти, загроза яким може завдати шкоди банку.

4. Активність безпеки. Постійне прагнення до виявлення загроз банку, своєчасної та ефективної їх нейтралізації.

5. Універсальність безпеки. Заходи безпеки повинні перекривати всі можливі напрямки виникнення загроз незалежно від місця їх дії.

6. Комплексність безпеки. Для забезпечення безпеки необхідно застосовувати всі форми і методи захисту та протидії загрозам у повному обсязі.

 

Види безпеки і форми її організації

Розглядаючи банківську безпеку як багатоступеневу систему, слід визначити її види та форми організації.

Вид безпеки — це сукупність ознак, які характеризують готов­ність банку протистояти загрозам його діяльності.

Серед видів безпеки банку можна виділити:

– особисту безпеку — здатність кожного працівника банку протистояти загрозам його здоров’ю, життю і професійній діяльності на основі оволодіння нормами і правилами безпечної поведінки. Досягається додержанням усіма працівниками заходів застереження, передбачених умовами роботи і нормами особистої поведінки: проведенням спеціальних охоронних заходів щодо працівників банку; вивченням кожним працівником правил поведінки у складних умовах та екстремальних ситуаціях, грамотними діями в них;

– колективну безпеку — здатність підрозділів банку забезпечувати ефективний режим роботи в умовах діяльності різноманітних дестабілізуючих факторів. Досягається створенням доброзичливої, спокійної обстановки у колективах, додержанням прин­ципів справедливості, грамотним стимулюванням праці; постійним вивченням психологічної обстановки в колективах, своєчасним виявленням підвищеної напруженості у взаємовідносинах працівників, попередженням і швидким вирішенням конфліктних ситуацій; виконанням режимних заходів, охороною території, будівель і приміщень; постійною перевіркою стану будівель і обладнання, проведенням атестації приміщень, виконанням протипожежних заходів;

– економічну безпеку — стан, за якого забезпечується економіч­ний розвиток і стабільність діяльності банку, гарантований захист його фінансових і матеріальних ресурсів, здатність адекват­но і без істотних втрат реагувати на зміни внутрішньої і зовнішньої ситуацій. Досягається створенням ефективного комплексу заходів захисту електронної системи платежів банку і попередження відпливу коштів через фальсифікацію фінансових документів; наявністю відповідних установленим вимогам місць зберігання готівки, цінностей, технічних засобів, транспорту та обладнання банку, вмілою їх експлуатацією; грамотною організацією охорони та режимних заходів у банку; створенням обстановки бережливого ставлення до майна банку, суворої і неминучої відповідальності за крадіжки матеріальних засобів та їх псування; ефективним плануванням заходів і додержанням правил пожежної безпеки; наявністю у банку сучасних ефективних технологій банківського виробництва, високопрофесійними діями його працівників; зваженою політикою керівництва банку в усіх сферах банківської діяльності, що забезпечує виправданий ризик та ефективне вкладення грошей; всебічним знанням і врахуванням особливостей ситуації у регіонах, країні та за її межами залежно від масштабів угод, прогнозуванням її розвитку і змін; наявністю інформації про внутрішнє та зовнішнє середовище діяльності банку;

– інформаційну безпеку — стан, за якого забезпечується необхідний рівень інформованості керівництва персоналу банку, а також зовнішнього середовища, ефективний захист усіх видів інформації від зовнішніх і внутрішніх загроз. Досягається організацією збору інформації про внутрішнє і зовнішнє середовище банку, проведенням інформаційно-аналітич­ного дослідження клієнтів, партнерів та конкурентів, інформаційного аудиту та інформаційного моніторингу в банку, аналітичною обробкою інформації; організацією системи інформаційного забезпечення рішень керівництва банку; визначенням категорій банківської інформації та виробленням відповідних заходів щодо її захисту; дотриманням відповідних режимів діяльності банку; виконанням усіма працівниками банку норм і правил роботи з інформацією; своєчасним виявленням спроб і можливих каналів втрати інформації та їх перетинанням.

Заходи безпеки банку реалізуються у таких формах: охорони (фізичної та технічної), режиму (упровадження відповідної системи захисту інформації банку), інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності банку (комерційної розвідки).

Основними об’єктами захисту в банку є:

– фінансові ресурси (національна й іноземна валюта, банківські (комерційні) операції та угоди банку, коштовності, фінансові документи);

– персонал банку (керівництво і вищий менеджмент банку, особи, які мають доступ до його таємниць, інші працівники банку);

– матеріальні засоби (будівлі, сховища, обладнання, транспорт, засоби і системи інформатизації);

– інформаційні ресурси банку з обмеженим доступом (відомості, що є банківською та комерційною таємницею банку і його конфіденційною інформацією).

Основними елементами системи безпеки діяльності банку є: заходи безпеки, технології безпеки, сили безпеки і засоби безпеки. У свою чергу, заходи безпеки включають заходи загального характеру та спеціальні. До заходів загального характеру слід віднести:

– здійснення організаційно-правового впливу на діяльність персоналу і клієнтів банку з питань безпеки;

– підбір, перевірка і контроль роботи персоналу, розроблення ефективної кадрової політики і програм стимулювання праці;

– охорона банку;

– організація спеціального діловодства;

– захист інформаційних ресурсів банку;

– удосконалення технологій банківського виробництва, введення в них елементів захисту;

– формування позитивного іміджу банку;

– планування і забезпечення діяльності банку в кризових ситуаціях;

– забезпечення безпеки споруд і будівель установ банків, їх комунікаційних систем;

– створення систем сповіщення персоналу банку;

– розроблення заходів відповідальності за порушення встанов­лених правил безпеки банківської діяльності.

До спеціальних заходів належать:

– організація і ведення комерційної розвідки, формування інформаційних ресурсів банку;

– інформаційно-аналітичні дослідження клієнтів, партнерів і конкурентів банку;

– взаємодія з правоохоронними органами з питань забезпечення безпеки діяльності банку;

– вжиття заходів щодо протидії, виявлення, локалізації дій та актів недобросовісної конкуренції і промислового шпигунства;

– проведення службових розслідувань у банку;

– проведення заходів щодо дезінформації конкурентів;

– забезпечення впливу на недобросовісних клієнтів, боржників і зловмисників щодо відшкодування банку понесених з їх вини збитків.

 Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.