Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСили і засоби безпеки банківської діяльності

 

Виконання заходів безпеки забезпечується через діяльність сил безпеки і використання різноманітних засобів.

Залежно від способу організації безпеки її силами є: підрозділи безпеки банків, спеціалізовані фірми, організації, які надають банкам послуги безпеки, персонал банків. До засобів безпеки відносять техніч­ні засоби охорони, програмні і технічні засоби захисту інфор­мації, спеціальні засоби і техніка, інженерно-технічні засоби обмеження доступу, засоби зв’язку, обробки і передання інформації та інше обладнання і техніка, які використовуються для забезпечення ефективної реалізації заходів безпеки.

Безпека діяльності банків, як і інших комерційних структур, забезпечується всіма їх підрозділами і працівниками. Вона не мо­же бути ефективною, якщо нею буде займатись якийсь один, нехай навіть найпрофесійніший підрозділ або фахівець.

Практична реалізація заходів безпеки може бути організована: через укладення договорів з державними органами охорони, приватними охоронними та детективними фірмами (на повне або часткове здійснення заходів безпеки); створенням власного підрозділу безпеки.

Підрозділ безпеки у банках створюється відповідно до сфер, напрямків діяльності банків, завдань безпеки та форм її організації. Крім того, на структуру підрозділу впливатимуть можливості банку, обсяг операцій, які він проводить, політика керівництва банку щодо організації безпеки. Як варіант, структура підрозділу (служби, управління, департаменту) безпеки може бути такою:

– керівник підрозділу;

– експертна група для оперативного вирішення проблем, що раптово виникають (може складатися з 3—4-х працівників, як правило, фахівців у справі юриспруденції та банківських технологій);

– підрозділ охорони (може включати групи: охорони території і об’єктів, інкасації, особистих охоронців, технічних засо­бів охорони);

– інформаційно-аналітичний підрозділ (може включати групи: збирання інформації, обробки інформації, зв’язків із пресою, технічну);

– підрозділ захисту інформації (може включати групи: режиму; психологічного контролю; зовнішнього захисту — для взаємодії з правоохоронними органами, підрозділами безпеки інших банків, охоронними та детективними фірмами, органами влади; фінансової безпеки; технічну).

Функції підрозділу безпеки банку:

– адміністративно-розпорядницька — реалізується через розроблення, встановлення і підтримання у банку різних режимів безпеки, визначення повноважень, прав, обов’язків і відповідальності службовців банку з питань забезпечення безпеки;

– обліково-контрольна — забезпечується організацією своєчасного виявлення реальних і потенційних загроз діяльності банку, контролю за джерелами таких загроз та несприятливими для банку ситуаціями і факторами; виявлення критичних напрямків фінансово-комерційної діяльності банку; накопичення інформації з проблем забезпечення безпеки банку;

– соціально-кадрова — реалізується через участь підрозділу безпеки у підборі, перевірці і розстановці кадрів; виявлення негативних тенденцій у колективах підрозділів банку, можливих причин та умов виникнення соціальної напруги; попередження і локалізації можливих конфліктів; формування у службовців банку почуття відповідальності за забезпечення без­пеки банку;

– організаційно-управлінська — реалізується за допомогою організаційного, матеріально-технічного і технологічного забезпечення режимів безпеки у банку;

– методична — реалізується через виявлення, накопичення і впровадження у банку позитивного досвіду з проблем банківської безпеки; організацію навчання працівників банку з питань безпеки; розроблення методик роботи персоналу банку і підрозділу безпеки щодо забезпечення безпеки проведення бан­ківських операцій;

– інформаційно-аналітична — забезпечується шляхом ціле­спрямованого збирання, накопичення, обробки і розподілу відповідної інформації; створення для цього необхідних технічних і програмних засобів.

 

 


 

Питання на самостійне опрацювання:

 

1. Діяльність персоналу банку щодо виконання заходів безпеки

2. Обов’язки керівника банку з питань безпеки

 

Ефективність забезпечення безпеки банку — це результат роботи всього його колективу. Не може бути якісною безпека у банках, де вона є справою тільки одного підрозділу, хай навіть найпрофе­сійнішого. Безпеку забезпечує кожен підрозділ, кожен працівник банку, виконуючи свої обов’язки відповідно до встановлених норм.

Керівники банку є організаторами банківської безпеки і користуються правом остаточного рішення у цих питаннях.

Політика банківської безпеки розробляється всім керівним складом банку і затверджується його керівним органом. Керівний склад банку відповідає за організацію безпеки банківської діяльності, створення умов ефективного виконання її заходів, загальне керівництво забезпеченням безпеки банку. Начальник підрозділу (управління, служби, відділу) безпеки безпосередньо відповідає за організацію та ефективне проведення заходів безпеки, своєчасне інформування керівного складу банку про виникнення загрози. Особлива відповідальність начальника підрозділу (управління, служби, відділу) безпеки полягає у своєчасному проведенні заходів, спрямованих на попередження дій конкурентів, недобросовісних клієнтів та працівників, кримінальних елементів, які можуть завдати шкоди банку.

Керівник банку з питань безпеки зобов’язаний:

– визначати мету та основні напрямки забезпечення безпеки банківської діяльності;

– віддавати накази про створення підрозділу безпеки, склад банківської і комерційної таємниці, введення режимних заходів у підрозділах банку, внутрішні правила роботи, а також про перелік осіб, допущених до банківської і комерційної таємниці у повному обсязі;

– давати завдання підрозділам банку щодо підсилення безпеки банківської діяльності відповідно до зміни умов його функціонування (політичних, економічних, правових, соціальних) або змін у структурі банку й тактиці його діяльності;

– періодично контролювати стан банківської безпеки та заслуховувати звіт начальника підрозділу (управління, служби, від­ділу) безпеки про заходи, що проводяться з метою закриття каналів вилучення цінної інформації банку і виконання встановленого режиму в його підрозділах;

– здійснювати заходи щодо морального і матеріального заохочення працівників банку за ефективне виконання ними заходів режиму безпеки.

Обов’язки працівників банку щодо виконання вимог банківської безпеки:

– дотримуватись установленого в банку режиму охорони;

– зберігати у таємниці всі службові відомості, про які відомо працівникові банку у зв’язку з виконанням ним посадових обо­в’язків, утримувати інших службовців від розголошення відомостей, які є банківською чи комерційною таємницею або його конфіденційною інформацією;

– виконувати встановлені порядок і правила роботи з документами й виробами всіх категорій таємності, а також з клієнтами, позичальниками, партнерами;

– на вимогу представників підрозділу безпеки надавати для перевірки всі матеріали, що закріплені за працівником банку, в яких є відомості, що становлять банківську або комерційну таємницю чи конфіденційну інформацію банку; давати пояснення про порушення встановлених правил виконання робіт, обліку та зберігання матеріалів, про факти розголошення таємниці, втрати документів і виробів таємного та конфіденційного характеру. Про втрату або нестачу документів, виробів, що містять банківську чи комерційну таємницю, або його конфіденційну інформацію, посвідчень, перепусток, ключів від режимних приміщень, сховищ, сейфів, особистих печаток, а також про причини та умови можливої втрати закритої інформації негайно повідомляти свого безпосереднього керівника та службу безпеки;

– ретельно і з необхідною ефективністю виконувати встановлені правила і порядок проведення банківських операцій, запобігати нанесенню банку збитків або шкоди, не допускати порушення встановлених у банку заходів безпеки;

– дотримуватись установлених правил ведення службових переговорів і передання інформації на всіх лініях зв’язку, використання розмножувальної техніки та роботи з програмними засобами;

– не використовувати на роботі та в приміщеннях банку власну кіно-, відео- і фотоапаратуру, технічні засоби банку з корисливою метою та як розважальні засоби;

– знати, кому з працівників банку дозволено працювати з відомостями, до яких допущено даного працівника, і в якому обсязі такі відомості можуть доводитись до цих працівників. У випадках спроби сторонніх осіб чи організацій отримати інформацію, що становить банківську або комерційну таємницю та конфіденційну інформацію банку, повідомити про це безпосереднього керівника та службу безпеки.

 ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.