Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВзаємозалік статей активів і зобов’язань

 

Взаємозалік фінансових активів та зобов'язань, з подальшим включенням до звіту про фінансовий стан лише їхньої чистої суми, може здійснюватися лише у випадку існування юридично визначеного права взаємозаліку визнаних сум, коли є намір провести розрахунок на основі чистої суми або одночасно реалізувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями.

В звітному 2015 році Банк проводив взаємозалік статей активів і зобов’язань балансу з АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та MARSELWOOD NETWORKS LIMITED. Після проведення зарахування зустрічних однорідних (грошових) вимог за операціями своп, за заявою про зарахування зустрічних однорідних вимог заборгованість АТ «ДЕЛЬТА БАНК» перед Банком склала зрештою 118 226 тис. грн. Взаємозалік зобов'язань Банку за отриманим кредитом та відсотками за ним від MARSELWOOD NETWORKS LIMITED був здійснений на підставі актів заліку взаємних однорідних зустрічних вимог на загальну суму 337 342 тис. грн., з них:

- 180 258 тис. грн. за договорами купівлі-продажу цінних паперів;

- 157 084 тис. грн. за договорами відступлення прав вимоги по стягненню боргу за кредитом та іншими фінансовими інструментами (додаток П).

Резерви за зобов’язаннями – додаток.

Інші фінансові зобов’язання – додаток Л.

Інші зобов’язання – додаток М.

Зобов’язання за субординованим боргом – додаток М.

Податкові наслідки , пов’язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань (ВПА; ВПЗ) – додаток Ф.

Виплати працівникам та пов’язані з ними відрахування

Виплати працівникам – це всі форми компенсації, що надає Банк в обмін на послуги, надані працівниками, або при звільненні.

Банк застосовує такі види виплат працівникам:Короткострокові виплати працівникам, такі як вказані далі, якщо вони будуть повністю сплачені у повному обсязі протягом дванадцяти місяців після закінчення річного звітного періоду, у якому працівники надаваливідповідні послуги:

1.1. Заробітна плата:

1.1.1 посадовий оклад;

1.1.2 премії;

1.1.3 надбавки за заміщення тимчасово відсутнього працівника, за суміщення посад;

1.1.4 індексація.

1.2. Премії;

1.3. Компенсація за час відсутності:

1.3.1. оплачувані відпустки (основна та додаткові, компенсація за невикористану відпустку);

1.3.2. оплата працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові та відпочинку, що надаються після кожного дня здавання крові;

1.3.3. оплата простоїв не з вини працівника;

1.3.4. оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

1.4. Матеріальна допомога;

1.5. Не грошові пільги працівникам (оплата медичного страхування);

1.6. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

2. Виплати при звільненні – це виплати працівникам, які підлягають сплаті в результаті рішення Банка звільнити працівника до встановленої дати виходу на пенсію, або рішення працівника про звільнення за власним бажанням в обмін на такі виплати.

Банк визнає:

- нараховані виплати працівникам за роботу, виконану ними протягом звітного періоду - як витрати;

- нараховані суми відпускних за відпрацьований час (у т.ч. компенсацію за невикористану відпустку) та пов'язаних з ними відрахування єдиного соціального внеску - як зобов'язання (нараховані витрати) через створення забезпечення у звітному періоді;

- інші виплати за час відсутності - як витрати поточного періоду;

- виплати при звільненні - як витрати того періоду, у якому виникають зобов'язання за такими виплатами.

Одночасно з виплатами працівникам у Банка виникає зобов'язання з утримання податків, зборів та внесків з цих виплат. В 2015 році Банк утримував з виплат працівникам податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, та єдиний соціальний внесок.

Також, одночасно з виплатами працівникам у Банка виникає зобов'язання з відрахування з фонду оплати праці єдиного соціального внеску. Такі відрахування визнаються Банком як витрати того періоду, у якому виникають зобов'язання за такими виплатами.

Витрати, пов'язані із виплатами працівникам та пов’язані з ними відрахуваннями відображені у рядку 1 Примітці 28 «Адміністративні та інші операційні витрати».

Податок на прибуток

Станом на 31.12.2015 року Банком сплачено авансових внесків з податку на прибуток в розмірі 606 тис. грн із розрахунку задекларованого податку на прибуток за 2013 рік. В 2015 році загальним результатом розрахунку об’єкта оподаткування є від’ємне значення.

При цьому об’єктом оподаткування став прибуток, що розраховувався відповідно до чинного податкового законодавства України і не дорівнював фінансовому результату Банку за відповідний період на різниці, які визначені Податковим кодексом України. Причиною такої відмінності є різний підхід у визначенні сум доходів і витрат у податковому та фінансовому обліку, який призводить до виникнення постійних і тимчасових різниць між обліковим та податковим прибутками.

З метою узгодження фінансового та податкового обліку проводиться розрахунок впливу тимчасових різниць та відображення в бухгалтерському обліку відстрочених податкових зобов’язань або відстрочених податкових

активів.

Витрати з податку на прибуток являють собою суму поточних витрат з податку на прибуток та відстроченого податку на прибуток. Поточні витрати з податку на прибуток залежать від оподатковуваного прибутку за рік.

Оподатковуваний прибуток відрізняється від чистого прибутку, відображеного у «Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)» тому, що він включає статті доходів або витрат, які оподатковуються або відносяться на валові витрати в інших періодах, а також включає статті, які ніколи не оподатковуються або не відносяться на валові витрати. Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань.

Постійною різницею визнається податкова різниця, яка виникає у звітному періоді та не анулюється в наступних звітних періодах. До постійних податкових різниць належать: суми доходів і витрат, які враховуються при визначенні облікового прибутку, але не включаються до складу валових доходів і валових витрат у межах норм податкового законодавства для визначення об’єкта оподаткування; суми валових доходів і валових витрат, які можна віднести до валових витрат у межах норм податкового законодавства, але не включаються до складу доходів і витрат при визначенні облікового прибутку.

Тимчасові податкові різниці виникають у звітному періоді та анулюються в наступних звітних періодах. До складу тимчасових податкових різниць, що застосовуються для формування валових доходів і валових витрат, належать різниці, які виникають внаслідок: невідповідності критеріїв визнання доходів та витрат.

Протягом 2015 року Банком не було припинено жодного виду діяльності, визначеного ліцензією і дозволом на проведення окремих операцій, виданих Національним банком України, в зв’язку з чим сума витрат (доходу) з податку на прибуток, пов’язаних з прибутком (збитком) від такої діяльності у звітному році не визначалась.

Дані щодо заборгованості з податку на прибуток Банку наведені у Звіті про фінансовий стан (Баланс) за рядками 7, 8, та в примітці 32 до «Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові

результати)» за рядком 18.

 

Визнання доходів та витрат

Доходи та витрати визнаються у відповідності з основними принципами міжнародних стандартів фінансової звітності,а саме: нарахування, відповідність доходів і витрат, обачність.

Доходи та витрати визнаються Банком за таких умов:

- визнання реальної заборгованості за активами та зобов’язаннями Банку;

- фінансовий результат операції, пов’язаний з наданням (отриманням) послуг, може бути точно визначений.

Банком застосовується метод нарахування, згідно з яким всі доходи і витрати, що належать до звітного періоду, відображаються у цьому ж періоді. Статті доходів та видатків визнаються та оцінюються в момент продажу активу або в міру надання послуг, незалежно від того, коли були отримані або сплачені кошти. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені.

Процентні доходи і витрати визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та розраховуються, за методом нарахування із застосуванням методу ефективної ставки відсотка.

Метод ефективної ставки відсотка – метод обчислення амортизованої собівартості фінансового активу або фінансового зобов’язання (або групи фінансових активів чи фінансових зобов’язань) та розподілу доходів у вигляді процентів чи витрат на виплату процентів протягом відповідного періоду часу.

Ефективна ставка відсотка - ставка, яка точно дисконтує очікуваний потік майбутніх грошових платежів або надходжень упродовж очікуваного терміну дії фінансового інструменту до чистої балансової вартості(амортизованої собівартості) цього інструменту.

Для розрахунку ефективної ставки відсотка Банк визначає потоки грошових коштів з урахуванням усіх умов договору за фінансовим інструментом, у тому числі включаючи всі комісії та інші сплачені або отримані сторонами суми, що є невід’ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту.

Якщо неможливо достовірно оцінити потоки грошових коштів або очікуваний строк дії фінансового інструменту, то використовуються потоки грошових коштів, що передбачені відповідним договором, протягом

строку дії договору.

Процентні доходи та витрати – додаток Р.

Комісійні доходи та витрати ; Інші операційні доходи – додаток С.

Адміністративні та інші операційні витрати – додаток Т.

Результат від операцій з фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток – додаток У.

Витрати на податок на прибуток- додаток У.

 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.