Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПорядок здійснення (процедури) ААД

Процес аудиту ефективності виконання програми (функції) складається з трьох фаз його організації і проведення: підготовки до аудиту, проведення аудиторського дослідження, реалізації резуль­татів аудиту.

Підготовка до аудиту. Якість проведеного дослідження майже наполовину залежить від ретельної підготовки, яка містить процедури: —вибір теми аудиту; — визначення об'єкта аудиту; — визначення проблеми аудиту; — визначення гіпотез аудиту; — підбір персоналу для проведення дослідження; —розробка докладної програми аудиту.

Передусім необхідно правильно визначити тему аудиту - дослідження ефективності управління державними ресурсами у ви­конанні конкретно визначеної бюджетної програми чи бюджетної функції.

Потрібно чітко усвідомлювати, що об'єктом аудиту ефек­тивності є бюджетні кошти та/або інші державні ресурси, які було виділено для виконання бюджетної програми (функції), і увага реві­зора повинна бути зосереджена на тому, які результати досягнуто за рахунок цих ресурсів.

Найбільш відповідальним і складним елементом фази підго­товки до аудиторського дослідження є визначення проблеми ауди­ту. Для цього необхідно проаналізувати загальновідомі вади вико­нання бюджетної програми (функції.

Виходячи з характеру визначеної проблеми, а також аналі­зуючи наявну інформацію про стан виконання бюджетної програми (функції), висуваються гіпотези аудиту.Для визначення гіпотез конкретного аудиту необхідно мати чітке уявлення про те, звідки і яку інформацію можна отримати, щоб доказати або спростувати ту чи іншу гіпотезу.

Результатом проведеної підготовчої роботи має стати проект програми аудиту, який у процесі обговорення з представниками виконавців бюджетної програми (функції) уточнюється. Затверджена керівником органу ДКРС програма аудиту надається для вивчення і виконання учасникам дослідження. Доцільно провести інструктаж з метою акцентування уваги ревізо­рів на найважливіших питаннях, які треба дослідити найретельніше. Вже на цьому етапі кожний учасник дослідження повинен мати уяву про те, як виглядатиме аудиторський звіт.Досвід ААД в зарубіжних країнах

Найбільшого поширення «ААД» як професійний термін набув свого часу у Великобританії завдяки певним історичним передумовам. Але виник ААД, як вважають більшість дослідників, у Китаї в 700 р. до нашої ери, де вже тоді існувала посада генерального аудитора, котрий був гарантом чесності державних службовців, які мали доступ до державних грошей. Є історичні свідчення того, що в третьому тисячолітті до нашої ери аудит існував у таких рабовласницьких державах, як Єгипет, Вавилон, Рим, Греція

Після промислової революції, яка викликала розширення підприємств, зростання, виникає необхідність обов’язкового подання фінан­сової звітності. Відповідні закони було прийнято у Великобританії (1844 р.), Франції (1867 р). Особливого значення аудит ААД і професія аудитора набули після економічної кризи 1930-х років; вони виконували в цей період роль захисників інтересів як окремих підприємців, так і економіки цілих держав. На світовому ринку аудиту сьогодні діють сотні тисяч аудиторських фірм (наприклад, «Прайс Уотерхауз», «Ернст енд Янг» та ін. Аудит адміністративної діяльності (ААД) у своїй сучасній формі зародився у Швеції в середині 60-х років на основі теорії «трьох Е» («3Е»), тобто на тих головних елементах, які характеризують стан управління публічними ресурсами: економія, ефективність, результативність.

Сьогодні більшість перевірок, які здійснюються державними аудиторами в США, Великобританії, Канаді, Швеції та багатьох інших країнах, мають багатоцільовий характер і багато спільних рис із ревізіями, які проводяться контрольно-ревізійною службою України; водночас вони багато

в чому відмінні.

У різних країнах світу аудит адміністративної діяльності має пецифічні особливості, що відповідають різним традиціям організації системи державного управління, масштабам відповідальності аудиторів.

Досвід зарубіжних країн свідчить, що для широкого застосування ААД на практиці доцільно чітко виокремити цей вид аудиту у самостійну категорію, в тому числі – на законодавчому рівні.

Виникнення та еволюція сучасної системи ААД

У різних країнах світу аудит адміністративної діяльності має специфічні особливості, що відповідають різним традиціям організації системи державного управління, масштабам відповідальності аудиторів

Аудит адміністративної діяльності — це форма бюджетного контролю, за допомогою якого вивчаються процедури прийняття і виконання управлінських рішень суб'єктами бюджетного процесу з метою досягнення певних цілей. Невід'ємним складником аудиту адміністративної діяльності є аудит ефективності використання бюджетних ресурсів

Аудит адміністративної діяльності (ААД) у своїй сучасній формі зародився у Швеції в середині 60-х років на основі теорії «трьох Е» («3Е»), тобто на тих головних елементах, які характеризують стан управління публічними ресурсами: економія, ефективність, результативність.

Складовими аудиту адміністративної діяльності є: – аудит економічності діяльності відповідно до ефективних управлінських принципів та практики, а також управлінської стратегії; – аудит ефективності використання людських, фінансових та інших ресурсів, включаючи перевірку інформаційних систем та оцінку виконання процедур, якими керуються об'єкти аудиту для виправлення виявлених недоліків

Метою зазначеної форми контролю, якій по суті відпові­дають наші традиційні контрольні заходи - ревізія і перевірка, -є періодичне встановлення відхилень від стандартів викорис­тання фінансових і матеріальних ресурсів.

Ревізія - це метод документального контролю за фінансо­во-господарською діяльністю підприємства, установи, організації, дотриманням законодавства з фінансових пи­тань, достовірністю обліку і звітності, спосіб докумен­тального викриття недостач, розтрат, привласнень та кра­діжок коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань

Перевірка - це обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації або їх підрозділів. Наслідки перевірки оформляються довідкою або доповідною запискою.

На відміну від фінансового аудиту, аудит адміністра­тивної діяльності - це форма контролю, за допомогою якого вивчаються процедури прийняття і виконання управлінських рішень з метою досягнення цілей .Це означає, що аудит адміністративної діяльності пе­редбачає контроль за дотриманням принципів економічнос­ті, ефективності і результативності під час здійснення фінан­сово-господарської діяльності.

Вимоги до організації ААД

Аудит адміністративної діяльності – це незалежне дослідження ефективності й результативності діяльності органів виконавчої влади та виконання державних програм з огляду на дотримання принципу економічності та з метою вдосконалення управління.

Предметом цього виду аудиту є виконання програм та діяльність держави, а не витрати або фінансова звітність органів державної влади та місцевого самоврядування.

Аудит адміністративної діяльності, крім ревізійних дій, використовує такі інструменти, як статистичні порівняння й аналітичні гіпотези і висновки. Завдяки чому визначається ефективність та економічність державних програм, фінансових вкладень, результативність господарування підконтрольних суб'єктів. Коло найважливіших питань адміністративної діяльності, які обов'язково треба піддавати аудиту. Це:

* аналіз вихідних техніко-економічних умов цільової бюджетної програми, механізму реалізації програмних вимог;

* наявність альтернативних шляхів реалізації державної програми та можливість їхнього використання;

* вибір оптимальних методів досягнення мети при виконанні програми;

* раціональне використання чинної нормативно-правової й адміністративної бази для забезпечення максимального ефекту;

* наявність чи відсутність зайвих елементів виконавчої структури програми, що не впливають на якість виконаної роботи і, в кінцевому підсумку, не несуть суттєвого навантаження при досягненні очікуваного результату;тощо

У ході ААД здійснюється моніторинг законодавчих та нормативно-правових актів; аналізуються інформаційно-статистичні дані; вивчається важливість та обґрунтованість урядових програм; опрацьовуються матеріали фінансово-економічних перевірок, наукових досліджень та практичного досвіду розв’язання певної проблеми. За результатами ретельного аналізу отриманої інформації складається звіт ААД, який включає практичні рекомендації для виправлення проблемних ситуацій у системі державного управління.

Стандартні процедури ААД

Процес аудиту ефективності виконання програми (функції) складається з трьох фаз його організації і проведення: підготовки до аудиту, проведення аудиторського дослідження, реалізації резуль­татів аудиту.

Підготовка до аудиту. Якість проведеного дослідження майже наполовину залежить від ретельної підготовки, яка містить процедури: —вибір теми аудиту; — визначення об'єкта аудиту; — визначення проблеми аудиту; — визначення гіпотез аудиту; — підбір персоналу для проведення дослідження; —розробка докладної програми аудиту.

Передусім необхідно правильно визначити тему аудиту - дослідження ефективності управління державними ресурсами у ви­конанні конкретно визначеної бюджетної програми чи бюджетної функції.

Потрібно чітко усвідомлювати, що об'єктом аудиту ефек­тивності є бюджетні кошти та/або інші державні ресурси, які було виділено для виконання бюджетної програми (функції), і увага реві­зора повинна бути зосереджена на тому, які результати досягнуто за рахунок цих ресурсів.

Найбільш відповідальним і складним елементом фази підго­товки до аудиторського дослідження є визначення проблеми ауди­ту. Для цього необхідно проаналізувати загальновідомі вади вико­нання бюджетної програми (функції.

Виходячи з характеру визначеної проблеми, а також аналі­зуючи наявну інформацію про стан виконання бюджетної програми (функції), висуваються гіпотези аудиту.Для визначення гіпотез конкретного аудиту необхідно мати чітке уявлення про те, звідки і яку інформацію можна отримати, щоб доказати або спростувати ту чи іншу гіпотезу.

Результатом проведеної підготовчої роботи має стати проект програми аудиту, який у процесі обговорення з представниками виконавців бюджетної програми (функції) уточнюється. Затверджена керівником органу ДКРС програма аудиту надається для вивчення і виконання учасникам дослідження. Доцільно провести інструктаж з метою акцентування уваги ревізо­рів на найважливіших питаннях, які треба дослідити найретельніше. Вже на цьому етапі кожний учасник дослідження повинен мати уяву про те, як виглядатиме аудиторський звіт.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.