Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1 Що таке логістика?

а) діяльність із перевезення вантажів;

б) діяльність із управління матеріальними та інформаційними потоками;

в) вид економічної діяльності;

г) усі відповіді правильні.

2 У чому виражається концепція логістики?

а) у системному управлінні матеріальними потоками;

б) у всебічному врахуванні логістичних витрат;

в) у реалізації функцій підприємництва;

г) правильні відповіді а) і б).

3 У чому полягає головна мета логістики?

а) у формуванні ефективного механізму управління матеріальними та інформаційними потоками;

б) у розробці ефективного механізму управління транспортом;

в) у розробці ефективного механізму управління запасами;

г) усі відповіді правильні.

4 Які чинники впливають на логістичну систему?

а) науково-технічний прогрес;

б) структурні зміни в транспорті;

в) ціни на паливо та інші матеріальні ресурси;

г) усі відповіді правильні.

5 З якими системами взаємодіє логістика?

а) маркетингом;

б) виробництвом;

в) системою ціноутворення;

г) усі відповіді правильні.

6 Який показник є основним для аналізу ефективності системи логістики?

а) граничні витрати;

б) загальні витрати;

в) постійні витрати;

г) змінні витрати.

6 Які існують основні канали розподілу продукції?

а) оптові посередники, збутові органи промислових компаній;

б) агенти, брокери та інші посередники;

в) усі відповіді правильні.

7 Як називається загальна кількість вантажів, що переміщають на підприємстві за певний період часу?

а) вантажопотік;

б) вантажообмін;

в) транспортопотік.

8 Які елементи включає матеріально-технічна база транспорту?

а) транспортні засоби;

б) шляхове господарство;

в) технічні пристрої та споруди;

г) усі відповіді правильні.

9 Як називається основний плановий документ, призначений для визначення показника вантажообігу підприємства?

а) транспортна відомість;

б) шахова відомість;

в) шашкова відомість.

10 З яких елементів складається час одного транспортного циклу?

а) часу руху з вантажем;

б) часу руху без вантажу;

в) часу на навантаження;

г) часу на розвантаження;

д) правильні всі відповіді.

11 Яка годинна продуктивність навантажувача, якщо час одного транспортного циклу - 360 сек, а вантажопідйомність - 4 т?

а) 40 т / годину; б) 42 т / годину; в) 45 т / годину.

12 Постачальник відвантажив 30 т вантажу, вантажопідйомність вагона дорівнює 60 т. В якій відповіді правильно вказаний коефіцієнт використання вантажопідйомності вагона?

а) 0,45; б) 0,62; в) 0,50.

13 Яку кількість транспортних циклів зробить автомобіль на маршруті, якщо обсяг поставок складає 20 т, вантажопідйомність автомобіля - 5 т, а коефіцієнт використання вантажопідйомності - 0,8?

а) 5; б) 4; в) 6.

14 У якій відповіді правильно вказаний коефіцієнт використання пробігу, якщо відомо, що пробіг з вантажем склав 50 км, а загальний пробіг - 100 км?

а) 0,25; б) 2,0; в) 0,50.

15 Яка годинна продуктивність автомобіля, якщо відомо, що коефіцієнт використання вантажопідйомності дорівнює 1,0, вантажопідйомність автомобіля - 5 т, а кількість зроблених автомобілем транспортних циклів - 6.

а) 20 т; б) 40 т; в) 30; г) 50 т.

16 Яке визначення маятникового маршруту правильне?

а) шлях проходження від пункту навантаження транспортного засобу до споживача вантажів повторюється неодноразово;

б) шлях проходження від пункту навантаження транспортного засобу до споживача вантажів;

в) шлях проходження від споживача вантажів до пункту навантаження транспортного засобу.

17 Яке визначення кільцевого маршруту правильне?

а) шлях проходження від пункту навантаження транспортного засобу до споживача вантажів;

б) маршрут проходження транспортного засобу за замкненим контуром;

в) маршрут руху транспортного засобу між двома пунктами.

18 Що таке склад?

а) будівлі та споруди для приймання, зберігання і підготовки матеріальних цінностей до виробничого споживання та безперебійного постачання ними споживачів;

б) будівлі та споруди для складування і зберігання вантажів;

в) будівлі і споруди для безперебійного постачання матеріальними цінностями споживачів;

г) усі відповіді правильні.

19 За якими ознаками класифікуються склади підприємств?

а) за призначенням, різновидом і характером вантажів, що там зберігаються;

б) за типом будівель, місцем розташування, масштабом дії складу;

в) за ступенем вогнестійкості;

г) усі відповіді правильні.

20 З яких видів площ складається загальна площа складу?

а) корисної;

б) приймально - відпускних площ;

в) службової і допоміжної площ;

г) площі колон, перегородок, сходових маршів;

д) правильні відповіді а), б), в);

е) правильні відповіді а), б), в), г).

21 У якій відповіді правильно вказана корисна площа складу? Величина встановленого запасу зберігання складає 240 т, навантаження на 1 кв. м площі - 0,6 т / кв. м.

а) 390 кв. м; б) 410 кв. м; в) 400 кв. м.

22 Яка загальна площа складу, якщо довжина стелажа дорівнює 2 м, ширина - 3 м, а їх кількість на складі - 4 од. Коефіцієнт використання загальної площі складу становить - 0,6?

а) 24; б) 14,4; в) 40; г) 26.

23 Загальний обсяг вантажу, що переробляється на складі, дорівнює 200 т за годину, коефіцієнт нерівномірності надходження вантажу - 2,0, а продуктивність ваг дорівнює 100 т за годину. Яку кількість ваг необхідно мати на складі?

а) 2; б) 4; в) 5; г) 8.

24 Для чого слугують запаси в логістичній системі?

а) як буфер між транспортом, виробництвом і збутом;

б) для компенсації затримок, пов'язаних з рухом матеріальних ресурсів;

в) для виготовлення продукції;

г) правильні відповіді а), б);

д) правильні відповіді б), в).

25 Що є страховим запасом?

а) запас, що задовольняє потреби виробничого процесу в матеріальних ресурсах;

б) запас, що компенсує відхилення фактичного попиту на ресурси (продукцію) від прогнозованого;

в) запас, пов’язаний із просуванням матеріальних ресурсів;

г) усі відповіді правильні.

26 Яке визначення для системи з фіксованим розміром замовлення правильне?

а) замовлення щодо поповнення запасів є величиною постійною, а чергова поставка товару здійснюється при зменшенні запасів до критичного рівня (точка замовлення);

б) поповнення запасу здійснюється певними фіксованими партіями;

в) усі відповіді правильні.

27 Які регулюючі параметри має система з фіксованим розміром замовлення?

а) точка замовлення (фіксований рівень запасу);

б) розмір замовлення;

в) максимальний обсяг поставки;

г) правильні відповіді а) і б).

28 Який середній рівень запасу в системі з фіксованим розміром замовлення, якщо страховий запас дорівнює 200 од., а розмір замовлення - 100 од.?

а) 240 од.; б) 250 од.; в) 280 од.; г) 300 од.

29 У якій відповіді правильне визначення системи з фіксованою періодичністю замовлення?

а) замовлення на чергову поставку продукції повторюються через однакові проміжки часу;

б) замовлення проводяться при зменшенні запасів до критичної величини;

в) усі відповіді правильні.

30 Які регулюючі параметри має система з фіксованою періодичністю замовлення?

а) максимальний рівень поповнення запасів і тривалість періоду їх поповнення;

б) точка замовлення і розмір замовлення;

в) усі відповіді правильні.

31 Якої якості інформацію має забезпечити логістична інформаційна система?

а) інформація повинна відображати всі переваги та недоліки просування матеріалопотоку;

б) інформація повинна відображати витрати з просування продукції від постачальника до споживача;

в) усі відповіді правильні.


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

 

1. Бажин И.И. Логистика: Компакт-учебник. – Харьков: Консум, 2003.

2. Волгин В.В. Склад: организация и управление: Практическое пособие. – М.: Изд. – торг. центр "Маркетинг", 2002.

3. Гаджинский А.М. Основы логистики: Учеб. пособие. – М.: ИВЦ "Маркетинг", 1996.

4. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. – М.: ИВЦ "Маркетинг", 2000.

5. Залманова М.Е. Сбытовая логистика: Учеб. пособие по курсу "Логистика". – Саратов: Саратовский гос. техн. ун-т, 1993.

6. Кальченко А.Г. Логістика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003.

7. Козловский В.А., Козловская Э.А., Савруков Н.Т. Логистический менеджмент. – СПб.: Политехника, 1999.

8. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1990.

9. Крикавський Є.М. Логістика підприємства: Навч. посібник. – Львів: Львівська політехніка, 1996.

10. Крушельницька О.В. Управління матеріальними ресурсами: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003.

11. Логистика: Учебник / Под. ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2000.

12. Логістика // Маркетинг у прикладах і завданнях: Навч. посібник / За заг. ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2006.

13. Логістика // Маркетинг: бакалаврський курс: Навч. посібник / За заг. ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2004.

14. Мате Э., Тиксье Д. Материально–техническое обеспечение деятельности предприятия. – М.: А/О Изд. группа "Прогресс", 1993.

15. Неруш Ю.М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

16. Сергеев В.И. Менеджмент в бизнес - логистике. – М.: Филинъ, 1997.

17. Смехов А.А. Основы транспортной логистики. – М.: Транспорт, 1995.

18. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001.

19. Фирон Х., Линдерс М. Управление снабжением и запасами. Логистика / Пер. с англ. – СПб.: Полигон, 1999.

20. Харрісон Алан, Ван Хоук Ремко. Управління логістикою: Розробка стратегій логістичних операцій. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2007.

 ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.