Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПрактичне заняття Поняття Особливої частини кримінального права України, її система і значення.

Приклад розв’язання завдання за темою «Злочини проти власності»

 

Умови: Акрамовська подала до Пенсійного фонду підроблену довідку про те. що вона з лютого 2008 р. по вересень 2011 р. працю­вала на фабриці, тоді як насправді в цей час вона відбувала покаран­ня у виді позбавлення волі за крадіжку. У зв'язку з поданням цієї довідки Акрамовській була нарахована пенсія, яку' вона одержувала щомісячно, до виявлення підроблення. За цей час вона незаконно одержала 27 200 грн.

Вирішіть питання про відповідальність Акр азовської.

 

Рішення: В діях, вчинених Акрамовською, вбачаються ознаки злочинів, передбачених ст. 190 КК (Шахрайство) та ст. 358 КК (Під­роблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, викорис­тання підроблених документів).

Злочин, передбачений ст. 190 КК (Шахрайство), відноситься до групи злочинів проти власності (розд. VI Особливої частини КК).

Родовим об’єктом шахрайства є відносини власності.

Основним безпосереднім об’єктом цього злочину є суспільні від­носини з приводу права держави, юридичних та фізичних осіб володіти, користуватися і розпоряджатися належним їм майном або правом на майно. Відповідно до умов завдання Акрамовська незаконно одержува­ла гроші з Пенсійного фонду, порушуючи право власності держави.

Предметом шахрайства є майно або право на майно. Відповідно до умов завдання Акрамовська заволоділа майном, а саме грішми. Майно як предмет шахрайства характеризується такими ознаками: юридична – належність майна на праві власності певній особі чи державі (пенсія, яка видається з державного бюджету, належить дер­жаві); економічна – майно має вартість, виражену у ціні (винна за­володіла грошовими коштами у сумі 27 200 грн.): фізична – майно – це предмет матеріального світу (гроші є таким предметом і Акрамов­ська заволоділа ними).

З об’єктивної сторони шахрайство характеризується чотирма обов’язковими ознаками: діяння, а саме заволодіння чужим майном чи правом на майно, наслідки у виді майнової шкоди, заподіяної власнику, причинний зв’язок, між діянням та наслідками, що настали, а також спосіб вчинення, яким є обман чи зловживання довірою. За конструкцією складу шахрайство є злочином з матеріальним складом і вважається закінченим з моменту заподіяння майнової шкоди.

Відповідно до умов завдання Акрамовська незаконно, шляхом об­ману, заволоділа державними грошима, тобто у неї виникла фактична можливість розпорядитися ними на свій розсуд. Обман Акрамовської полягав у поданні підробленої довідки про наявність необхідного тру­дового стажу, який є підставою для призначення їй трудової пенсії. У подальшому Акрамовська щомісячно одержувала пенсію.

Специфікою заволодіння майном при шахрайстві є те. що майно добровільно було передано винній особі, оскільки у працівників Пенсійного фонду виникло переконання у наявності обов’язку на­рахувати і сплачувати винній трудову пенсію, хоча фактично їх воля була сфальсифікована.

Акрамовською була завдана шкода Пенсійному фонду на суму 27 200 грн. З метою визначення розміру заподіяної шкоди в еквіваленті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі – нмдг) необ­хідно, керуючись положеннями підпункту 169.1.1. пункту 169.1 ст. 169 Розділу IV, ст. 1 Розділу XIX, ст. 5 Підрозділу І Розділу XX По­даткового Кодексу України та ст. 21 Закону України «Про державний бюджет України на 2011 р.», вказану суму поділити на половину роз­міру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року. Відповідно до ст. 21 Закону України «Про державний бюджет на 2011 рік» розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2011 р. складав 941 грн. Отже половина цієї суми – 470 грн. 50 к.

Таким чином, станом на 2011 р. сума заподіяної шкоди складає 57,8 нмдг. Відповідно до Примітки 2 до ст. 185 КК заволодіння майном у значному розмірі має місце, якщо потерпілому заподіяно збитку у сумі від стадо двохсот п’ятдесяти нмдг. Між вчиненим діянням та наслідками, що настали, є необхідний прямий причинний зв’язок.

З суб’єктивної сторони шахрайство є злочином, що вчинюється з прямим умислом, мотив і мета – корисливі.

Акрамовська усвідомлювала суспільну небезпечність подання до органу соціального забезпечення підробленої довідки про наявність трудового стажу і незаконність наступного одержання нею грошей, передбачала неминучість нарахування їй пенсії та настання наслідків у виді заподіяння майнової шкоди і бажала їх настання.

Суб’єктом шахрайства злочину є фізична осудна особа, яка до­сягла 16-річного віку. Умови завдання дають підстави вважати, що Акрамовська відповідає цим ознакам.

Незважаючи на систематичність незаконного одержання пенсії (грошових коштів), кожне наступне одержання пенсії не можна ква­ліфікувати як вчинене повторно, оскільки діяння Акрамовської є єди­ним продовжуваним злочином. Початком вчинення нею шахрайства слід вважати подання до Пенсійного фонду підробленої довідки про наявність трудового стажу. В подальшому злочин складається з чис­ленних тотожних дій (щомісячне одержання пенсії). Гроші одержу­вались з одного джерела (Пенсійного фонду).

Разом з тим, шахрайство Акрамовська вчинила після відбуття покарання за інший злочин проти власності, а саме за крадіжку. Згід­но з приміткою до ст. 185 КК. шахрайство, вчинене після крадіжки, за умови, що не минули строки давності притягнення до кримінальної відповідальності за попередній злочин, а у разі засудження – за умо­ви наявності судимості за цей злочин, визнається повторним і квалі­фікується за ч. 2 ст. 190 КК.

Таким чином, діяння Акрамовської (заволодіння грошовими ко­штами у сумі 27 200 грн.) слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 190 КК (за ознакою повторності).

Щодо ознак іншого складу злочину, який вбачається в діяннях Акрамовської, слід відмітити, що підроблення документів, печаток, штампів та бланків. їх збут, використання підроблених документів відноситься до злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян (розд. XV Особливої частини). Характеристика ознак злочину цієї групи не охоплюється планом по вивченню злочинів проти власності і тому при розв’язанні цієї задачі не наводиться.

 

Практичне заняття Поняття Особливої частини кримінального права України, її система і значення.

(Самостійне опрацювання)

План:

1. Поняття Особливої частини кримінального права України, її значення. Єдність Загальної і Особливої частин кримінального права. Відображення положень Конституції України в Особливій частині Кримінального кодексу України.

2. Система Особливої частини Кримінального кодексу України.

3. Поняття «кваліфікація злочинів». Правові основи кваліфікації злочинів: ознаки злочину та їх значення для кваліфікації; склад зло­чину - правова модель кваліфікації злочинів.

4. Конкуренція норм Особливої частини Кримінального кодексу України, Правила кваліфікації при наявності конкуренції норм.

5. Значення норм Загальної частини для правильної кваліфікації злочинів.

Додаткова література

1. Борисов В. І. Загальна характеристика Особливої частини нового КК / В. І. Борисов // Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Харків, 25-26 жовт. 2001 р.) / редкол.: В. В. Сташис (голов. ред.) та ін. – К.; Х.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 99-104.

2. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів: навч. посіб / М. Й. Коржанський. – Вид. 2-ге. – К.: Атіка, 2002. – 640 с.

3. Марін О. К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм / О. К. Марін. – К.: Атіка, 2003. – 224 с.

4. Марітчак Т. М. Помилки у кваліфікації злочинів / Т. М. Марітчак. – К.: Атіка, 2004. – 188 с.Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.