Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОцінка фінансового результату та рентабельності діяльності підприємства

Фінансовим результатом діяльності підприємства є чистий прибуток який визначається як алгебраїчна сума фінансових результатів від звичайної діяльності і надзвичайних подій, тобто:

 

(3.10)

 

Згідно з даними звітності підприємства чистий прибуток минулого та звітного року склав 13 589,0 тис. грн та 14 012,0 тис. грн відповідно. Надзвичайних подій не було, отже відбулось збільшення за рахунок прибутку від звичайної діяльності на 423 тис. грн.

Рентабельність (нерентабельність) – це прибутковість (збитковість) операційної діяльності, тобто діяльності безпосередньо пов’язаної з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг.

 

Рентабельність (прибутковість або збитковість) операційної діяльності розраховується за наступною формулою (3.11)

 

(3.11)

 

3.5.1 Оцінка рентабельності операційної діяльності.Розрахунок коефіцієнтів рентабельності операційної діяльності за звітного та минулого років за даними звітності:

 

.

.

Порівняно з минулим роком ефективність (рентабельність) операційної діяльності знизилась на 11,43% (9,98 – 21,41 = – 11,43%).

Визначення чинників. Зиження рентабельності операційної діяльності відбулось в основному за рахунок зниження ефективності виробництва реалізованої продукції (-8,34%). Разом з тим погіршилось і збереження валового прибутку (- 3,09). Отже, слід аналізувати обидва чинники.

1) Перш за все, необхідно визначити чинники другого порядку, що вплинули на валову рентабельність. Порівнюючи темпи росту чистого доходу (152,13%) та собівартості реалізованої продукції (184,24%):

 

 

Бачимо, що собівартість росла швидше, ніж обсяг реалізації, то ж можна вважати, що саме її ріст і знизив валову рентабельність.2) Коефіцієнт збереження валового прибутку залежить від структури позавиробничих доходів і витрат (позавиробничого результату), а також адміністративних витрат та витрат на збут (табл.3.16).

Коефіцієнт збереження валового прибутку розраховується за наступною формулою:

(3.12)

Таблиця 3.16

Позавиробничі результати

  № з/п     Показники Джерело інформації Величина, тис. грн
минулий рік звітній рік зміни  
Інші операційні доходи Ф. № 2 ряд. 060   89 119,0 147 261,0 + 58 142,0
Інші операційні витрати Ф. № 2 ряд. 090 (98 262,0) (155 122,0) (56 860,0)
Фінансовий результат іншої операційної діяльності (збиток) n.1 – n2 - 9 143,0 - 7 861,0 + 1 282,0
Адміністративні витрати Ф. № 2 ряд. 070 (12 869,0) (16 982,0) (4 113,0)
Витрати на збут Ф. № 2 ряд. 080 (2 903,0) (6 835,0) (3 932,0)

 

Можливий порядок визначення факторів на зміну коефіцієнта збереження (незбереження) валового прибутку за допомогою моделі:

 

К незбереження = 1 – К збереження, (3.13)

 

(3.14)

 

Розрахунок коефіцієнтів незбереження валового прибутку за звітний та минулий роки за даними звітності:

 

Визначення чинників.Таким чином, якщо в минулому році було збережено лише 60,9% виробленого прибутку, то в звітному менше половини - 46,5% (аблиця 3.17). Як в минулому, так і в звітному році воно було обумовлене збитками від іншої операційної діяльності, адміністративними витратами та витратами на збут. В звітному році збитки від іншої операційної діяльності були зменшені, адміністративні витрати на одиницю валового прибутку були збільшені (найбільший негативний вплив), питомі витрати на збут були також збільшені.

Шляхи подальшого аналізу. В ході подальшого аналізу слід вивчити:

1) собівартість виробництва;

2) адміністративні витрати;

3) витрати на збут;

4) доцільність іншої операційної діяльності, яка приносить підприємству збитки.

3.5.2 Аналіз рентабельності звичайної діяльності. Рентабельність звичайної діяльності – це один із показників її ефективності.

Рентабельність (прибутковість) звичайної діяльності розраховується за наступною формулою:

(3.15)

Розрахунок показників рентабельності звичайної діяльності за звітній та минулий роки за даними звітності

 


Таблиця 3.17

Зведені дані зміни коефіцієнта збереження (незбереження) валового прибутку

  № з/п   Показники   Умовне позначення Джерело інформації   Минулий рік   Звітній рік   Зміни  
Коефіцієнт незбереження прибутку за рахунок збитків іншої операційної діяльності Розрахункові величини, використовуючи дані форми № 2   0,143   0,133   - 0,010
Коефіцієнт незбереження за рахунок адміністративних витрат   0,202   0,287   + 0,085  
Коефіцієнт незбереження за рахунок витрат на збут   0,046   0,115   + 0,069  
Загальний коефіцієнт незбереження 0,391 0,535 + 0,144
Загальний коефіцієнт збереження 0,609 0,465 - 0,144

;

.

 

Рентабельність звичайної діяльності в порівнянні з минулим роком знизилась на 2,42% (5,07 – 7,49 = – 2,42%).

Визначення чинників. Зниження ефективності (рентабельності) звичайної діяльності відбулось в основному за рахунок зниження валової рентабельності (2,92%) та зниження коефіцієнта операційного збереження валового прибутку (1,08%), а також зниження операційного прибутку до оподаткування (0,19%).

Шляхи подальшого аналізу.В ході подальшого аналізу слід вивчити:

1) валову рентабельність;

2) коефіцієнт збереження валового прибутку;

3) коефіцієнт збереження операційного прибутку (до оподаткування).

Коефіцієнт збереження (незбереження) операційного прибутку (до оподаткування) залежить від структури неопераційних доходів і витрат (неопераційного результату), таблиця 3.18.


Таблиця 3.18

Позаопераційні результати

  № з/п     Показники Джерело інформації Величина, тис. грн
минулий рік звітній рік зміни  
Фінансові доходи (дохід від участі в капіталі + інші фінансові доходи) Ф. № 2 ряд. 110 +120   4 835,0 5 035,0 + 200,0
Фінансові витрати та втрати від участі в капіталі Ф. № 2 ряд.140 +150 (1,0) (483,0) (+ 482,0)
Результат фінансової діяльності (прибуток) n.1 – n2 +4 834,0 + 4 552,0 - 282,0
Інші доходи Ф. № 2 ряд. 130 263,0 212,0 - 51,0
Інші витрати Ф. № 2 ряд. 160 (596,0) (3 208,0) (+ 2 612,0)
Фінансовий результат іншої діяльності (збиток) n.4 – n5 - 333,0 - 2996,0 -2 663,0
Загальний фінансовий результат неопераційної діяльності n.3 – n6 +4501,0 + 1 556,0 -2 945,0

 

В результаті неопераційної діяльності в звітному році отримано прибуток, що дало можливість зберегти та дещо примножити прибуток операційної діяльності, але значно менший (в 2,9 рази), ніж у минулому році, за рахунок збільшення інших витрат на 2 612 тис. грн. та зменшення прибутку від фінансової діяльності на 282 тис. грн, що знизило коефіцієнт збереження прибутку з 1,115 у минулому році до 1,056 у звітному році.

Коефіцієнт збереження операційного прибутку (до оподаткування) розраховується за наступною формулою:

(3.15)

Можливий порядок визначення факторів на зміну коефіцієнта збереження (незбереження) операційного прибутку за допомогою моделі:

 

К незбереження = 1 – К збереження,

 

(3.16)

Розрахунок коефіцієнтів незбереження операційного прибутку за звітній та минулий роки за даними звітності (табл.3.19):

 

Таблиця 3.19

Зведені дані зміни коефіцієнта збереження (незбереження, поповнення) прибутку від звичайної діяльності

№ з/п Показники Джерело інформації Минулий рік Звітній рік Зміни  
Коефіцієнт поповнення прибутку операційної діяльності за рахунок прибутку від фінансової діяльності Розрахункові величини, використовуючи дані форми № 2 0,124 0,165 +0,041
Коефіцієнт незбереження операційного прибутку за рахунок фінансового результату іншої діяльності (0,009) (0,109) (+0,100)
Загальний коефіцієнт поповнення прибутку операційної діяльності 0,115 0,056 -0,059
Загальний коефіцієнт збереження прибутку операційної діяльності 1,115 1,056 -0,059

Шляхи подальшого аналізу.Слід вивчити причини незбереження операційного прибутку за рахунок доходів і витрат іншої діяльності.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.