Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПорядок регулювання інвентаризаційних різниць

17.1. Виявлені при інвентаризації розходження між фактичними залишками матеріальних цінностей і грошових коштів з даними бухгалтерського обліку регулюються установою в такому порядку:

основні засоби, цінні папери, грошові кошти та інші матеріальні цінності, які виявлені в надлишку, підлягають оприбуткуванню та зарахуванню відповідно на збільшення доходів за спеціальним фондом з подальшим установленням причин виникнення лишків і винних у цьому осіб;

(абзац другий пункту 17.1 розділу 17 в редакції наказу
Державного казначейства України від 05.10.2005 р. N 184)

недостача запасів у межах установлених норм природних втрат, виявлених під час інвентаризації і придбаних у поточному році, списується за розпорядженням керівника установи на фактичні видатки; придбаних у минулих роках - відноситься на зменшення результату кошторису установи. Норми природних втрат можуть застосовуватися лише у разі виявлення фактичних недостач і після заліку недостачі цінностей надлишками при пересортуванні. За відсутності норм природних втрат втрата розглядається як недостача понад норму;

(абзац третій пункту 17.1 розділу 17 в редакції наказу
Державного казначейства України від 05.10.2005 р. N 184)

недостача цінностей понад норми природних втрат, а також втрати від псування цінностей списуються з балансу установи та відносяться на рахунок винних осіб за цінами, за якими обчислюється розмір шкоди від крадіжок, недостач, знищення і псування матеріальних цінностей;

(абзац четвертий пункту 17.1 розділу 17 в редакції наказу
Державного казначейства України від 05.10.2005 р. N 184)

втрати і недостачі понад норми природних втрат матеріальних цінностей, у тих випадках, коли винні особи не встановлені та справи знаходяться в органах дізнання чи досудового слідства, списуються з балансу установи і зараховуються на позабалансовий рахунок до моменту встановлення винних осіб або до надання відповідної інформації від органів дізнання чи досудового слідства за цими справами.(абзац п'ятий пункту 17.1 розділу 17 в редакції наказу
Державного казначейства України від 05.10.2005 р. N 184)

17.2. У випадках стягнення втрат з винних осіб, заподіяних крадіжкою, недостачею або втратою, визначення сум збитків здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 116 "Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей" та Закону України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або валютних цінностей".

17.3. При встановленні недостач і втрат, які виникли внаслідок зловживань, відповідні матеріали протягом п'яти днів після встановлення недостач і втрат підлягають переданню до слідчих органів, а на суму виявлених недостач і втрат подається цивільний позов.

17.4. Пункт 17.4 розділу 17 вилучено

(згідно з наказом Державного
казначейства України від 05.10.2005 р. N 184)

17.5. Пункт 17.5 розділу 17 вилучено

(згідно з наказом Державного
казначейства України від 05.10.2005 р. N 184)

 

Додаток 1 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ


__________________________________________
(установа, організація)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____________

Інвентаризаційний опис основних засобів

______________________________________ (дата складання) Основні засоби ________________________________________________________________________ Місцезнаходження _____________________________________________________________________


Розписка

До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на основні засоби здані в бухгалтерію і всі основні засоби, що надійшли на мою (нашу) відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані. Особа(и), відповідальна(і) за збереження основних засобів: ________________________ ________________________ ____________________________ (посада, підпис) (посада, підпис) (посада, підпис) ________________________ ________________________ ____________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) (прізвище, ім'я, по батькові) (прізвище, ім'я, по батькові) На підставі (розпорядження) від "___" ____________ 200_ р. Виконано знімання фактичних залишків __________________________________________________, що значаться на обліку станом на "___" ____________ 200_ р. Інвентаризація: розпочата "___" ____________ 200_ р. закінчена "___" ____________ 200_ р. При інвентаризації встановлено таке:


N з/п Найменування та коротка характеристика об'єкта Рік випуску (будів- ництва) Номер Рахується за станом на "___" ____________ 200_ р. Відмітка про вибуття
інвен- тарний завод- ський паспорта фактична наявність за даними бухгалтерського обліку
кількість вартість кількість вартість
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
        та ін.            
          Разом         х


Рахується за станом на "___" ____________ 200_ р. Відмітка про вибуття Рахується за станом на "___" ____________ 200_ р. Відмітка про вибуття
фактична наявність за даними бухгалтерського обліку фактична наявність за даними бухгалтерського обліку
кількість вартість кількість вартість кількість вартість кількість вартість
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
        та ін.          
        х         х


Разом за описом: а) кількість порядкових номерів _________________________________________ (прописом) б) загальна кількість одиниць, фактично __________________________________ (прописом) в) на суму, грн., фактично ______________________________________________ (прописом) Голова комісії ________________________ __________________ ________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) Члени комісії: ________________________ __________________ ________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) ________________________ __________________ ________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) ________________________ __________________ ________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) Усі цінності, пойменовані в цьому інвентаризаційному описі з N _____ до N _____, перевірені комісією в натурі за моєї (нашої) присутності та внесені в опис, у зв'язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не маю (не маємо). Цінності, перелічені в описі, знаходяться на моєму (нашому) відповідальному зберіганні. Особа(и), відповідальна(і) за збереження основних засобів: "___" ____________ 200_ р. ______________________________________________________________________________________ Вказані у даному описі дані перевірив _________________________________ _______________ (посада) (підпис) "___" ____________ 200_ р.


 

Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н. І. Сушко


(Інструкцію доповнено додатком 1 згідно з наказом
Державного казначейства України від 05.10.2005 р. N 184)

 

Додаток 2 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ


___________________________________________
(установа, організація)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______________

Порівняльна відомість
результатів інвентаризації основних засобів

__________________________________ (дата складання) На підставі наказу (розпорядження) від "___" ____________ 200_ р. N ____ проведена інвентаризація фактичної наявності основних засобів, які знаходяться на відповідальному зберіганні, ______________________________________________________________________________________ ___________________________________ _________________________________________ (посада) (прізвище, ім'я, по батькові) Інвентаризація: розпочата "___" ____________ 200_ р. закінчена "___" ____________ 200_ р. При інвентаризації встановлено таке:


N з/п Найменування і коротка характеристика об'єкта Рік випуску (забу- дови) Номер Результати інвентаризації
інвен- тарний завод- ський пас- порта лишки недостачі
кіль- кість вартість кіль- кість вартість
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      та ін.            
          Разом        


Бухгалтер _________________ _________________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) З результатами порівняння згоден _______________________________________________________ (підпис матеріально відповідальної особи)


 

Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н. І. Сушко


(Інструкцію доповнено додатком 2 згідно з наказом
Державного казначейства України від 05.10.2005 р. N 184)

 

Додаток 3 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ


___________________________________________
(установа, організація)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______________

Інвентаризаційний опис нематеріальних активів

______________________________________ (дата складання) Нематеріальні активи ___________________________________________________________________ Місцезнаходження _____________________________________________________________________


Розписка

До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на нематеріальні активи здані в бухгалтерію і всі нематеріальні активи, що надійшли на мою (нашу) відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані. Особа(и), відповідальна(і) за збереження об'єктів нематеріальних активів: ____________________________ ____________________ ______________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) На підставі наказу (розпорядження) від "___" ____________ 200_ р. Перевірена наявність об'єктів нематеріальних активів, що знаходяться на обліку за станом на "___" ____________ 200_ р. Інвентаризація: розпочата "___" ____________ 200_ р. закінчена "___" ____________ 200_ р. При інвентаризації встановлено таке:


N з/п Назва нематеріального активу Характеристика, призначення Дата введення в господар- ський оборот Первісна вартість Строк корисного використання Фактична наявність За даними бухгалтерського обліку
кіль- кість вар- тість кіль- кість вар- тість сума накопи- ченого зносу
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
        та ін.            
          Разом          


Разом за описом: кількість порядкових номерів _____________________________________________ (прописом) загальна кількість одиниць, фактично _____________________________________________________ (прописом) на суму, грн., фактично _________________________________________________________________ (прописом) Голова комісії ____________________ ______________ ________________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) Члени комісії: ____________________ ______________ ________________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) ____________________ ______________ ________________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) ____________________ ______________ ________________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) Усі цінності, пойменовані в цьому інвентаризаційному описі з N _____ до N _____, перевірені комісією в натурі за моєї (нашої) присутності та внесені в опис, у зв'язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не маю (не маємо). Цінності, перелічені в описі, знаходяться на моєму (нашому) відповідальному зберіганні. Матеріально відповідальна(і) особа(и). "___" ____________ 200_ р. Вказані у даному описі дані та підрахування перевірив: _________________________ ____________ (посада) (підпис) "___" ____________ 200_ р.


 

Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н. І. Сушко


(Інструкцію доповнено додатком 3 згідно з наказом
Державного казначейства України від 05.10.2005 р. N 184)

 

Додаток 4 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ


____________________________________________
(установа, організація)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _______________

Порівняльна відомість
результатів інвентаризації нематеріальних активів

______________________________ (дата складання) На підставі наказу (розпорядження) від "___" ____________ 200_ р. N ____ проведена інвентаризація фактичної наявності нематеріальних активів, які знаходяться на відповідальному зберіганні, _____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ _____________________________________ ______________________________________ (посада) (прізвище, ім'я, по батькові) Інвентаризація: розпочата "___" ____________ 200_ р. закінчена "___" ____________ 200_ р. При інвентаризації встановлено таке:


N з/п Назва нематеріального активу Характеристика, призначення Дата введення в господарський оборот Первісна вартість Строк корисного використання Результати інвентаризації
лишки недостачі
кіль- кість вар- тість кіль- кість вар- тість
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
        та ін.          
          Разом        


Бухгалтер ____________ _______________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) З результатами порівняння згоден _______________________________________________________ (підпис матеріально відповідальної особи)


 

Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н. І. Сушко


(Інструкцію доповнено додатком 4 згідно з наказом
Державного казначейства України від 05.10.2005 р. N 184)

 

Додаток 5 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ


_______________________________________
(установа, організація)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _________

Інвентаризаційний опис
інших необоротних матеріальних активів та запасів

___________________________________ (дата складання) ______________________________________________________________________________________ (рід матеріальних цінностей)


Розписка

До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на матеріальні цінності здані в бухгалтерію і всі матеріальні цінності, що надійшли на мою (нашу) відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані. Матеріально відповідальна (і) особа (и). ______________________________ ___________________ ______________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) ______________________________ ___________________ ______________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) На підставі наказу (розпорядження) від "___" ____________ 200_ р. N ____ виконано зняття фактичних залишків цінностей за станом на "___" ____________ 200_ р. Інвентаризація: розпочата "___" ____________ 200_ р., закінчена "___" ____________ 200_ р. При інвентаризації встановлено таке:


N з/п Раху- нок, субра- хунок Матеріальні цінності Одиниця виміру Ціна Номер Фактична наявність За даними бухгалтерського обліку
наймену- вання, вид, сорт, група номен- клатурний номер код наймену- вання інвен- тарний пас- порта кіль- кість сума кіль- кість сума
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
        та ін.                
                Разом        


Разом за описом: кількість порядкових номерів _____________________________________________ (прописом) загальна кількість одиниць, фактично _____________________________________________________ (прописом) на суму, грн., фактично _________________________________________________________________ (прописом) Голова комісії ____________________ ______________ ________________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) Члени комісії: ____________________ ______________ ________________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) ____________________ ______________ ________________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) ____________________ ______________ ________________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) Усі цінності, пойменовані в цьому інвентаризаційному описі з N _____ до N _____, перевірені комісією в натурі за моєї (нашої) присутності та внесені в опис, у зв'язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не маю (не маємо). Цінності, перелічені в описі, знаходяться на моєму (нашому) відповідальному зберіганні. Матеріально відповідальна(і) особа(и). "___" ____________ 200_ р. Вказані у даному описі дані та підрахування перевірив: _________________________ ____________ (посада) (підпис) "___" ____________ 200_ р.


 

Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н. І. Сушко


(Інструкцію доповнено додатком 5 згідно з наказом
Державного казначейства України від 05.10.2005 р. N 184)

 

Додаток 6 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ


___________________________________________
(установа, організація)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____________

Порівняльна відомість
результатів інвентаризації інших необоротних матеріальних активів та запасів

________________________________ (дата складання) На підставі наказу (розпорядження) від "___" ____________ 200_ р. N ____ проведена інвентаризація фактичної наявності матеріальних цінностей, які знаходяться на відповідальному зберіганні, ____________________________________________________________________________ ___________________________ _____________________________________________________ (посада) (прізвище, ім'я, по батькові) Зняття залишків: розпочато "___" ____________ 200_ р. закінчено "___" ____________ 200_ р. При інвентаризації встановлено таке:


N з/п Матеріальні цінності Одиниця виміру Номер Результати інвентаризації Відрегульовано за рахунок записів в обліку
найме- нування, вид, сорт, група номен- клатур- ний номер код найме- нування інвен- тарний пас- порта лишки недостачі лишки недостачі
кіль- кість сума кіль- кість сума кіль- кість сума з балан- сового рахунку (суб- рахунку), замов- лення кіль- кість сума з балан- сового рахунку (суб- рахунку), замов- лення
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                та ін.
            Разом             х     х


Пересортування Оприбутковуються остаточні лишки Остаточні недостачі
лишки зараховані у покриття недостач недостачі покриті лишками кіль- кість сума рахунок (субра- хунок) кіль- кість сума кіль- кість сума кіль- кість сума
кіль- кість сума поряд- ковий номер зарахо- ваних недостач кіль- кість сума поряд- ковий номер зарахо- ваних лишків
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
    х     х     х            


Бухгалтер ____________ _____________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) З результатами порівняння ознайомлений __________________________________________________ (підпис матеріально відповідальної особи)


 

Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н. І. Сушко


(Інструкцію доповнено додатком 6 згідно з наказом
Державного казначейства України від 05.10.2005 р. N 184)

 

Додаток 7 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ


______________________________________________
(установа, організація)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ___________

Акт
інвентаризації наявності грошових коштів, цінностей

_________________________________ (дата складання) Місце перевірки _______________________________________________________________________


Розписка

До початку проведення інвентаризації усі видаткові та прибуткові документи на кошти здані в бухгалтерію і всі кошти, що надійшли на мою відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані. Матеріально відповідальна особа: ________________________ ________________ _____________________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) На підставі наказу (розпорядження) від "___" ____________ 200_ р. N ____ проведена інвентаризація коштів, цінностей за станом на "___" ____________ 200_ р. При інвентаризації встановлено таке: 1) готівки _________________________________ грн. ______ коп. 2) ________________________________________ грн. ______ коп. 3) ________________________________________ грн. ______ коп. Підсумок фактичної наявності ________________________________ грн. ______ коп. За обліковими даними ______________________________________ грн. ______ коп. (прописом) Підсумки інвентаризації: лишок ______________________________________________________________ недостача ___________________________________________________________ Останні номери касових ордерів: прибуткового N _________________ видаткового N __________________ Голова комісії ______________ _______________ ____________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) Члени комісії: ______________ _______________ ____________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) ______________ _______________ ____________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) ______________ _______________ ____________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) Підтверджую, що кошти, цінності, зазначені в акті, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні. Матеріально відповідальна особа _____________________________ (підпис) "___" ____________ 200_ р. Пояснення причин, унаслідок яких виникли лишки або недостачі, _____________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Матеріально відповідальна особа: ____________________________ ____________ ________________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ініціали) Рішення керівника установи, організації ___________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________ _________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ 200_ р.


 

Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н. І. Сушко


(Інструкцію доповнено додатком 7 згідно з наказом
Державного казначейства України від 05.10.2005 р. N 184)

 

Додаток 8 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ


_____________________________________________
(установа, організація)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________

Інвентаризаційний опис
бланків документів суворої звітності

________________________________________
(дата складання)

Розписка

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.