Сдам Сам

ЗАЛІКОВИЙ ЛИСТ

РЕЗУЛЬТАТІВ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Керівника хореографічним колективом (без відриву від навчання)

Студента ІІ курсу, групи КМХ-21, кафедри режисури та хореографії, факультету культури та мистецтв

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я. по-батькові)

ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ(50 балів )

 


ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИШкала переведення сумарної модульної оцінки з диференційованого заліку

 

Оцінка ECTS Оцінка в балах За національною шкалою
оцінка з диференційованого заліку Диференційований залік
А 90 – 100 Відмінно Зараховано
В 81-89 Дуже добре
С 71-80 Добре
D 61-70 Задовільно
Е 51-60 Достатньо
РХ 35-50 Незадовільно Незараховано
Р 0-34


Додаток 1

(заліковий листок)

№ з/п Назва заходу Шкала оцінювання Кількість балів отримано Хто оцінював (прізвище) Підпис
Участь в настановній конференції 0-10 балів
Складання плану проходження практики 0-10 балів
Виконання плану проходження практики 0-10 балів
Звіт про проходження практики (2-3 сторінки) 0-10 балів
Оформлення звітної документації 0-10 балів
Всього отримано балів

ЗАХИСТ ПРАКТИКИ (50 балів )

№ з/п Назва заходу Шкала оцінювання Кількість балів отримано Хто оцінював (прізвище) Підпис
Аналіз репертуару колективу 0-10 балів
Опис діяльності керівника хореографічного колективу 0-10 балів
Творча характеристика колективу 0-10 балів
Захист практики на підсумковій конференції 0-10 балів
5. Зібрані матеріали про проходження практики. Захист на підсумковій конференції 0-10 балів
Всього отримано балів

 Загальна сума балів ____________________

Виробнича практика оцінена керівником-методистом від факультету культури і мистецтв на: ______________

(оцінка)

 

«___»________2013 р.______________ асистент кафедри режисури та хореографії Плахотнюк О.А.

(дата) (підпис, посада, прізвище та ініціали)


Додаток 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, СПОРТУ ТА МОЛОДІ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

КАФЕДРА РЕЖИСУРИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ

Звіт

З виробничої практики

Керівника хореографічного колективу

(без відриву від навчання)

Студента(ки) ________________________________________________________

Курсу __________ІІ__________________ групи _______КМХ- 21___________

Спеціальності _______________6. 020202 Хореографія________________________

Період практики: з ______________________ до ____________________ 20__ р.

Місце практики: _____________________________________________________

Керівник практики

від установи (бази) __________________________________________________

(посада,прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник практики

від навчального закладу______________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, посада,прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

До захисту допущено

______________________

Звіт захищено з оцінкою

«___» __________ 20 __ р.

_______________________

_______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

Львів 201__


 

Додаток 3.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник практики від кафедри режисури та хореографії

_____________________________

(прізвище, ініціали)

_____________________________

(підпис)

«___» _________ 20 __ р.

Керівник практики від бази практики

_____________________________

(повна назва установи)

_____________________________

(прізвище, ініціали)

_____________________________

(підпис)

«___» _________ 20 __ р.

М. П.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

виробничої практики керівника хореографічного колективу

(без відриву від навчання)

зі спеціальності 6.020202 Хореографія

студента ІІ курсу ________________________

(прізвище та ініціали)

№ з/п Назва теми Кількість днів (годин) Терміни виконання
За планом Фактично
РАЗОМ

Примітка: календарно-тематичний план складається для кожного студента окремо в залежності від специфіки базового підприємства


 

Додаток 4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет культури і мистецтв

Кафедра режисури та хореографії

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Виробничої практики керівника хореографічного колективу

(без відриву від навчання)

 

Аналіз репертуару хореографічного колективу

(повна назва колективу

 

Виконав:

студент ІІ курсу, група КМХ-21

____________________________

 

Перевірив:

керівник практики від кафедри режисури та хореографії::

_____________________________

Робота оцінена на______________

 

Львів – 201_


Додаток 5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет культури і мистецтв

Кафедра режисури та хореографії

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Виробничої практики керівника хореографічного колективу

(без відриву від навчання)

 

Опис діяльності керівника хореографічного колективу

(зазначити ім’я керівника)

 

Виконав:

студент ІІ курсу, група КМХ-21

____________________________

 

Перевірив:

керівник практики від кафедри режисури та хореографії:

_____________________________

 

Робота оцінена на______________

Львів – 201_


Додаток 6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет культури і мистецтв

Кафедра режисури та хореографії

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Виробничої практики керівника хореографічного колективу

(без відриву від навчання)

ТВОРЧА ХАРАКТЕРИСТИКА

Хореографічного колективу

(повна назва колективу

 

Виконав:

студент ІІ курсу, група КМХ-21

____________________________

 

Перевірив:

керівник практики від кафедри режисури та хореографії :

_____________________________

 

Робота оцінена на______________

 

Львів – 201_


 

Додаток 7

Міністерство освіти і науки, спорту та молоді України

Львівський національний університет імені Івана Франка

НАКАЗ

М. Львів

“__”________________201_ р. №_____

У студентських справах денного навчання факультету культури і мистецтв Відповідно до навчального плану та положення про проходження практики студентів вищих навчальних закладів, затверджених Наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року за № 93  

Н а к а з у ю

§ 1

Скерувати студентів другого курсу кафедри режисури та хореографії, напряму підготовки 6.020202 «Хореографія» на виробничою практикою без відриву від навчання з «___»_______20__р. по «___»_______»__р. без оплати видатків, у таку установу,:

Назва установи

Список студентів

§ 2

Керівником практики призначити ___________________________________________

§ 3

Відповідальність за організацію та проведення виробничою практикою (керівника хореографічного колективу) покласти на завідувача кафедри режисури та хореографії _________________.

§ 4

Заступникові декана факультету культури і мистецтв ___________ ознайомити студентів з програмою практики та провести інструктаж з техніки безпеки.

 

Проректор _______________

Погоджено:

Декан факультету

культури і мистецтв _____________

Завідувач практикою _____________

Відділ охорони праці _____________

Головний бухгалтер (частково,

при проходженні практики в іншому місті) __________

 

Додаток 8

ЗВІТ

_______________________________________________________, щодо керівництва виробничою практикою без відриву від навчання студентів ІІ курсу факультету культури і мистецтв кафедри режисури та хореографії.

 

Відповідно до наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Фрака з _____ до _____ 20__ року здійснювалося керівництво виробничою практикою студентів у таких закладах (установах): ____________

Всього практику проходило _____ студентів.

База практики відвідані _____________________________________

Проведено ____ індивідуальних консультацій та ____ групових.

Загальна характеристика та оцінка роботи студентів __________________

Підсумкова оцінка студентів за виробничою практикою (створення хореографічного твору):

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

не атестовано ___________________________________________

Оцінка взаємодії та співпраці з керівником практики від бази __________

Практика засвідчила, що під час хореографічної підготовки студентів необхідно звернути увагу на ______________________________________

Загальні зауваження та пропозиції щодо організації та проведення виробничою практикою ______________.

 

Підпис _________________________

«___» _________ 201__ року

Додаток 9

До наказу № ____________

Від «____» _______ 20__ р.

ГРАФІК

відвідування баз практики викладачами кафедри режисури та хореографії з керівництва виробничою практикою (з відривом від навчання) студентів ІІ курсу напрямку хореографія в період з ______________ по __________________ 20__ року.

 

№ п/п База (місце) практики Чисельність студентів П. І. Б. керівника практики Дата відвідування
         
         
         

 

 

Зав. кафедрою режисури та хореографії

____________________ ____Ф. Стригун___

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.