Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗагальна послідовність розташування

Будь ласка, обов’язково ознайомтесь

Із наступними вимогами щодо оформлення курсової роботи

та доведіть їх до відома студентів.

 

Перелік тем курсових робіт з дисципліни «Аудит» вам вже було направлено методистами ФЗДН.

Студент має право обрати тему курсової роботи, виходячи із можливості отримання практичних даних для її виконання.

Одна тема може виконуватись лише одним студентом з потоку.

Обравши тему, кожен студент пише заяву (Додаток А), яка є підставою для закріплення теми курсової роботи протоколом кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ПУСКУ.

Заява студента залишається у методиста ФЗДН.

На підставі заяв методист ФЗДН складає загальний список закріплених робіт (Додаток Б), один примірник якого передається на кафедру бухгалтерського обліку і аудиту ПУСКУ для затвердження.

Одночасно із закріпленням теми курсової роботи науковий керівник затверджує план роботи (Додаток Г), який залишається у студента і потім прикладається до виконаної курсової роботи.

 

Загальна послідовність розташування

складових курсової роботи:

1. Лист оцінювання курсової роботи (Додаток Є), критерії оцінювання подано у додатку Ж;

2. Рецензія наукового керівника (форма, що використовувалася раніше);

3. Титульний лист (Додаток В);

4. План (Додаток Д) – затверджений керівником, у загальну нумерацію сторінок не входить;

5. Зміст (Додаток Е) – повністю повторює пункти затвердженого плану з вказанням початкових сторінок кожного пункту.

6. Безпосередньо сам зміст – завжди починається зі сторінки 3, нумерація сторінок – верхній правий кут (основні складові подано у Додатку Д);

7. Список використаних джерел (до 40 найменувань із чинністю підручників та посібників за останні п’ять-сім років – з 2003 по 2009, більш рання література вважається застарілою).На останній сторінці списку джерел після останнього джерела студент проставляє від руки дату закінчення роботи, особистий підпис та розшифровку свого підпису (тобто – прізвище з ініціалами).

8. Додатки– це первинні чи зведені документи, регістри обліку, головна книга (за обрані періоди останнього звітного року), що застосовується для перевірки за визначеним у темі об’єктом обліку та фінансова звітність підприємства (за останні 3 роки для характеристики фінансово-господарської діяльності підприємства).

 

 

До реєстрації у методиста ФЗДН курсова робота допускається тільки за умов дотримання всіх вимог.

 

 

З ПОВАГОЮ ТА ВДЯЧНІСТЮ

 

 

Зав. кафедри

бухгалтерського обліку

і аудиту ПУСКУ, професор, к.е.н. Ю.А.Верига

 

Провідний викладач,

доцент кафедри

бухгалтерського обліку

і аудиту ПУСКУ, к.е.н. М.О.Виноградова


Додаток А

Зразок оформлення заяви для вибору теми курсової роботи

Зав. кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

проф. Веризі Ю.А.

 

студента (ки)

напряму 6.030509

“Облік і аудит”

 

групи _____________________

 

___________________________

(прізвище та ініціали)

 

 

Заява

 

Прошу Вас закріпити за мною тему курсової роботи

«Аудит оборотних активів» з дисципліни “Аудит”.

Курсова робота буде виконана на матеріалах (назва підприємства):

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

 

Дата Підпис

 

 

Закріплення теми проведено та план курсової роботи затверджено

 

«___»__________20 р.

 

Викладач ____________ _____________ _____________________

посада підпис прізвище та ініціали

 

 

Додаток Б

 

Список закріплення тем курсових робіт з дисципліни „Аудит”

студентів напряму 6.030509 „Облік і аудит”

 

відділ ПУСКУ_____________________________________

(назва віділу)

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента, Назва теми курсової роботи Науковий керівник: науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали
1 2 3 4
Шифр академічної групи
     
     
     
і т.д.      
       
       

 

Закріплення проведено:

 

Звання, посада підпис прізвище, ініціали

 

Список складено:

 

Методист ФЗДН:

 

Дата

 

Затверджено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ПУСКУ

 

„_____”_________________20 ______ р. Протокол № ____________

 

 

Зав. кафедри

бухгалтерського обліку і аудиту

ПУСКУ, проф., к.е.н. Ю.А.Верига


Додаток В

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи

уКООПСПІЛКА

Полтавський УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Аудит”

На тему

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Виконана на матеріалах

____________________________________________________________

( вказати назву підприємства)

 

Роботу виконав студент (ка) __________________________________

Гр. ОА-

Науковий керівник _________________________________________

(звання, посада, прізвище, ініціали)

Робота здана на кафедру _____________________________________

дата підпис методиста

Робота допущена

до захисту _____________________________________________

дата підпис наукового керівника

 

Робота захищена _________________ на “___________________ “

дата оцінка

Члени комісії ______________________________

______________________________

______________________________


Додаток Г

Зразок плану курсової роботи на тему: Аудит оборотних активів

 

УЗГОДЖЕНО «____»______________ 20 р.

 

_______ __________ ____________________

посада підпис прізвище та ініціали

 

 

ПЛАН

 

Вступ

1. Аудит, його суть і значення при проведенні аудиту оборотних активів

2. Нормативно-законодавчі та інші інформаційні джерела для одержання доказів при проведенні аудиту оборотних активів

3. Характеристика фінансово-господарської діяльності (назва підприємства, яке перевіряється)

4. План і програма проведення аудиту оборотних активів

5. Організація і методика аудиторської перевірки оборотних активів

5.1. Методика перевірки операцій з грошовими коштами

5.2. Методика перевірки правильності обліку запасів

5.3. Методика перевірки правильності обліку витрат виробництва

5.4. Перевірка дебіторської заборгованості

6. Типові та можливі порушення, виявлені при проведенні аудиту оборотних активів

7. Оформлення результатів аудиторської перевірки

Висновки та пропозиції


Додаток Д

Зразок оформлення змісту курсової роботи на тему:

Аудит оборотних активів

 

ЗМІСТ

 

Вступ 3

1. Аудит, його суть і значення при проведенні аудиту

оборотних активів 5

2. Нормативно-законодавчі та інші інформаційні джерела

для одержання доказів при проведенні аудиту оборотних

активів 10

3. Характеристика фінансово-господарської діяльності

(назва підприємства, яке перевіряється) 13

4. План і програма проведення аудиту оборотних активів 19

5. Організація і методика аудиторської перевірки оборотних

активів

5.1. Методика перевірки операцій з грошовими коштами 24

5.2. Методика перевірки правильності обліку запасів 28

5.3. Методика перевірки правильності обліку витрат

виробництва 32

5.4. Перевірка дебіторської заборгованості 36

6. Типові та можливі порушення, виявлені при проведенні

аудиту оборотних активів 39

7. Оформлення результатів аудиторської перевірки 41

Висновки та пропозиції 44

Список використаних джерел 47

Додатки 50


Додаток Е

Примірний ЗМІСТ курсової роботи

 

Додаток Ж

Будь ласка, обов’язково ознайомтесь

Із наступними вимогами щодо оформлення курсової роботи

та доведіть їх до відома студентів.

 

Перелік тем курсових робіт з дисципліни «Аудит» вам вже було направлено методистами ФЗДН.

Студент має право обрати тему курсової роботи, виходячи із можливості отримання практичних даних для її виконання.

Одна тема може виконуватись лише одним студентом з потоку.

Обравши тему, кожен студент пише заяву (Додаток А), яка є підставою для закріплення теми курсової роботи протоколом кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ПУСКУ.

Заява студента залишається у методиста ФЗДН.

На підставі заяв методист ФЗДН складає загальний список закріплених робіт (Додаток Б), один примірник якого передається на кафедру бухгалтерського обліку і аудиту ПУСКУ для затвердження.

Одночасно із закріпленням теми курсової роботи науковий керівник затверджує план роботи (Додаток Г), який залишається у студента і потім прикладається до виконаної курсової роботи.

 

Загальна послідовність розташування

складових курсової роботи:

1. Лист оцінювання курсової роботи (Додаток Є), критерії оцінювання подано у додатку Ж;

2. Рецензія наукового керівника (форма, що використовувалася раніше);

3. Титульний лист (Додаток В);

4. План (Додаток Д) – затверджений керівником, у загальну нумерацію сторінок не входить;

5. Зміст (Додаток Е) – повністю повторює пункти затвердженого плану з вказанням початкових сторінок кожного пункту.

6. Безпосередньо сам зміст – завжди починається зі сторінки 3, нумерація сторінок – верхній правий кут (основні складові подано у Додатку Д);

7. Список використаних джерел (до 40 найменувань із чинністю підручників та посібників за останні п’ять-сім років – з 2003 по 2009, більш рання література вважається застарілою).

На останній сторінці списку джерел після останнього джерела студент проставляє від руки дату закінчення роботи, особистий підпис та розшифровку свого підпису (тобто – прізвище з ініціалами).

8. Додатки– це первинні чи зведені документи, регістри обліку, головна книга (за обрані періоди останнього звітного року), що застосовується для перевірки за визначеним у темі об’єктом обліку та фінансова звітність підприємства (за останні 3 роки для характеристики фінансово-господарської діяльності підприємства).

 

 

До реєстрації у методиста ФЗДН курсова робота допускається тільки за умов дотримання всіх вимог.

 

 

З ПОВАГОЮ ТА ВДЯЧНІСТЮ

 

 

Зав. кафедри

бухгалтерського обліку

і аудиту ПУСКУ, професор, к.е.н. Ю.А.Верига

 

Провідний викладач,

доцент кафедри

бухгалтерського обліку

і аудиту ПУСКУ, к.е.н. М.О.Виноградова


Додаток А

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.