Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПЕРЕЛІК ЕкзаменаційнИХ питанЬ

1. Зміст і передумови організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу.

2. Принципи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу.

3. Основи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу.

4. Предмет та об’єкти організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу.

5. Поетапна побудова технології бухгалтерського обліку.

6. Об’єкти організації облікового процесу.

7. Загальна побудова облікового процесу. Визначення об’єктів організації облікового процесу.

8. Організація облікових номенклатур. Організація носіїв облікової інформації.

9. Методика і техніка документування господарських операцій.

10. Організація технології облікового процесу.

11. Форми організації бухгалтерського облікового процесу.

12. Оцінка послідовності організації обліку за меморіальною формою.

13. Оцінка організації обліку за журнально-ордерною формою обліку.

14. Оцінка організації облікового процесу за спрощеною формою обліку.

15. Особливості організації технології облікового процесу в умовах функціонування АРМ.

16. Принципи організації праці виконавців, які здійснюють бухгалтерський облік.

17. Вимоги та елементи організації праці виконавців бухгалтерського обліку на підприємстві.

18. Поділ і кооперування праці.

19. Види норм та їх характеристика.

20. Визначення чисельності облікового апарату.

21. Особливості роботи керівника служби обліку.

22. Організація бухгалтерського діловодства.

23. Методика складання графіка документообігу.

24. Оперограми облікового процесу за ділянками обліку.

25. Організація архіву документів.

26. Організація забезпечення обліковими реєстрами.

27. Принципи вдосконалення форм реєстрів синтетичного і аналітичного обліку.28. Вплив рівня механізації на побудову облікових реєстрів.

29. Поняття організаційного забезпечення обліку.

30. Вимоги до ергономічного забезпечення праці виконавців обліку.

31. Вимоги до соціального забезпечення праці виконавців обліку.

32. Наукова організація праці облікового апарату.

33. Організаційна побудова бухгалтерської служби та розробка організаційних регламентів.

34. Організація проектування і впровадження системи обліку.

35. Методика розробки посадових інструкцій облікових працівників.

36. Організація розвитку бухгалтерського обліку.

37. Види планів розвитку обліку.

38. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку.

39. Бухгалтерський облік в системі економічних відносин.

40. Система і процес бухгалтерського обліку.

41. Організація економічної політики підприємства.

42. Суть організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

43. Організація облікової політики підприємства.

44. Вибір форми організації бухгалтерського обліку.

45. Порядок прийому-передачі справ при зміні бухгалтера.

46. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку.

47. Порядок розробки робочого плану рахунків.

48. Поняття документа і діловодства.

49. Організація документування господарських операцій.

50. Організація документообороту.

51. Організація зберігання, вилучення і утилізації документів.

52. Організація електронного документообороту.

53. Призначення і функції бухгалтерської служби.

54. Види і типи бухгалтерської служби.

55. Кваліфікаційні і етичні вимоги до облікових працівників.

56. Регламентація діяльності облікових працівників.

57. Нормування праці бухгалтерів.

58. Організація робочого місця бухгалтера.

59. Матеріальна відповідальність.

60. Дисциплінарна відповідальність.

61. Адміністративна відповідальність.

62. Кримінальна відповідальність.

63. Організація захисту конфіденційної інформації.

64. Відповідальність за розголошування комерційної таємниці.

65. Організаційні основи бухгалтерського обліку активів.

66. Організація документування операцій з необоротними і оборотними активами.

67. Організація аналітичного обліку активів.

68. Організація проведення інвентаризації активів підприємства.

69. Організаційні основи обліку пасивів підприємства.

70. Організація документування операцій з власним капіталом і зобов'язаннями підприємства.

71. Організація аналітичного обліку пасивів підприємства.

72. Організація проведення інвентаризації зобов'язань підприємства.

73. Організаційні основи бухгалтерського обліку витрат, доходів і фінансових результатів.

74. Організація документування і аналітичного обліку витрат, доходів і фінансових результатів.

75. Сутність внутрішньогосподарського контролю.

76. Організація внутрішньогосподарського контролю.

77. Організація обліку власного капіталу.

78. Організація обліку та бухгалтерського контролю зобов'язань.

79. Організація обліку необоротних активів.

80. Організація обліку запасів.

81. Організація бухгалтерського контролю за наявністю, збереженням та використанням запасів.

82. Організація обліку грошових коштів та їх еквівалентів.

83. Організація обліку дебіторської заборгованості.

84. Організація складання та надання фінансової звітності.

85. Особливості організації управлінського обліку.

86. Організація документування операцій з необоротними і оборотними активами.

87. Організація контролю за здійсненням касової та фінансової дисципліни.

88. Організація аналітичного обліку активів.

89. Організація обліку статутного та неоплаченого капіталу.

90. Організація документування операцій із зобов'язаннями підприємства.

 

 

Рекомендована література

1. Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. – 4-те вид. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 528 с.
2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
3. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-ХІV
4. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992р. № 2657-ХІІ
5. Инструкция о порядке изъятия должностными лицами органов государственной налоговой службы Украины оригиналов и копий финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, утвержденная приказом ГНАУ от 08.11.2005 г. №493.
6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затв. наказом Міністерства фінансів України 30.11.1999р. №291
7. Кундря-Висоцька О.П. Організація обліку.: Навч. посіб. – К.: Алерта, 2007. – 223 с.
8. Межотраслевые нормативы численности работников бухгалтерского учета, Приказ Министерства труда и социальной политики от 26.09.2003г. № 269.
9. Перелік документів, що створюються в діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, з вказівкою термінів зберігання документів, затверджений наказом Головного архіву України від 20.07.98 р. №41.
10. Перелік типових документів, які створюються в процесі діяльності органів державної влади та інших установ, організацій та підприємств, з вказівкою термінів зберігання документів, затверджений наказом Головного архівного управління КМУ от 20.07.98. № 41.
11. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіну України від 30.11.1999р. №291
12. Положение о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утвержденное приказом Минфина Украины №88 от 24.05.1995г.
13. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
14. Порядок определения размера убытков от хищения, недостачи, уничтожения (порчи) материальных ценностей, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины от 22.01.1996 г. №116
15. Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджені наказом Держкомархіву України від 16.03.01 № 16
16. Сук Л.К, Сук П.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: Каравела; Піча Ю.В., 2009. – 624 с.
17. Сук Л., Сук П. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2008. - №12. - с. 46 – 58

 

Додаток А

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.