Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВирішення колективних трудових спорів (конфліктів) примирною комісією.

Відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колек­тивних трудових спорів (конфліктів)» у випадках, якщо предме­том колективного спору є встановлення нових або зміна існую­чих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення або зміна колективного договору чи угоди, то та­кий спір розглядається примирною комісією. Примирна комісія (далі — ПК) — це орган, який утворюється сторонами колектив­ного трудового спору. До складу ПК входять представники сто­рін, і її метою є вироблення рішення, що може задовольнити сто­рони колективного трудового спору. Залежно від рівня спору розрізняють національну, галузеву, територіальну і виробничу примирні комісії.

Закон відповідно встановлює різні терміни утворення при­мирних комісій. ПК утворюється за письмовою заявою однієї зі сторін:

на виробничому рівні — у триденний термін;

на галузевому або територіальному рівні — у п'ятиденний термін;

на національному рівні — у десятиденний термін з моменту виникнення колективного трудового спору.

Комісія складається з однакової кількості представників сто­рін. Ініціатором утворення ПК може виступати будь-яка сторо­на. Достатньо звернутися до іншої сторони з письмовою заявоюпро це. Рішення про встановлення кількості представників сто­рін визначається ними спільно і оформлюється відповідним про­токолом.

Сторони самостійно визначають порядок делегування пред­ставників до ПК, персональний склад представників та їхні пов­новаження. Визначення представників сторін до комісії оформ­люється відповідним рішенням кожної сторони.

Основним завданням ПК є вироблення рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового спору (конф­лікту).

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи ПК здійснюється за домовленістю сторін, а якщо сторони про це не домовились, то в рівних частках.

Примирна комісія зобов'язана розглянути спір і прийняти рішення у такі терміни:

виробнича ПК — у п'ятиденний термін; галузева або територіальна ПК — у десятиденний термін; національна ПК — у п'ятнадцяти денний термін з моменту утворення відповідної комісії.

За згодою сторін спору ці терміни можуть бути продовжені. Моментом утворення комісії вважається делегування сторонами своїх представників до комісії.

Примирна комісія розглядає спір на своїх засіданнях. У разі потреби вона може залучати до участі у засіданнях незалежногопосередника.

Незалежний посередник — це визначена за спільним вибором сторін особа, яка сприяє встановленню взаємодії між сторонами, проведенню переговорів, бере участь у виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення. Незалежний посередник може бути обраний сторонами спору самостійно або за рекомен­дацією Національної служби посередництва і примирення. Спис­ки незалежних посередників формуються цією ж службою. До цих списків включаються авторитетні спеціалісти, які воло­діють знаннями і практичним досвідом у галузі трудових відно­син, у тому числі вчені і громадські діячі, представники органів з працевлаштування та інші спеціалісти в галузі економіки, со­ціології, психології праці і законодавства про працю. У рекомен­даціях Міжнародної організації праці звертається увага на те, що посередник повинен уміти спілкуватися з людьми, бути чесним, врівноваженим і терплячим, мати хист до переконання1. Посередництво передбачає активні форми втручання незалежно­го посередника, при яких він може запропонувати сторонам спо­соби вирішення колективного спору, однак це розглядається як необов'язкова рекомендація2.

Незалежний посередник, порадившись зі сторонами колек­тивного трудового спору, сам визначає порядок своєї роботи: ре­гулярність зустрічей, нарад, проведення переговорів. Він має право вимагати від роботодавця документи і відомості, необхідні для вирішення спору. Це можуть бути як відомості загального характеру, так і ті, що стосуються предмета конкретного трудо­вого спору.

Потрібно зазначити, що думка незалежного посередника не є обов'язковою для сторін. Його пропозиції мають рекомендацій­ний характер.

За домовленістю між сторонами уроботі ПК можуть брати участь також інші особи: експерти чи консультанти.

Примирна комісія правомочна розглядати спір і виносити рішення, якщо на її засіданні присутні не менше двох третин представників від кожної із сторін і незалежний посередник, якщо він введений до складу комісії. її рішення оформлюється протоколом. Рішення ПК має для сторін обов'язкову силу. Воно виконується в порядку і строки, визначені самою комісією, яка направляє рішення сторонам на наступний день після його прий­няття. Рішення також направляється регіональному відділенню Національної служби посередництва і примирення. Комісія при­пиняє свою роботу на наступний день після винесення рішення.

У випадку неприйняття ПК взаємоприйнятного рішення ко­лективний трудовий спір передається на розгляд трудовому ар­бітражу.

 

Трудовий арбітраж — це орган, який формується із залуче­них сторонами колективного трудового спору фахівців, експер­тів та інших осіб і приймає рішення по суті колективного трудо­вого спору.

Він утворюється за ініціативою однієї із сторін спору або за ініціативою незалежного посередника. Без огляду на рівень ко­лективного спору трудовий арбітраж утворюється у триденнийтермін або з моменту закінчення строків прийняття рішення ПК, а якщо спір не підлягає розгляду ПК, то з моменту виник­нення такого спору.

Кількісний і персональний склад трудового арбітражу визна­чається за погодженням між сторонами спору. Рішення про це оформляється протоколом. Доскладу трудового арбітражу мо­жуть входити народні депутати України, представники органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядуван­ня. На прохання сторін трудового спору регіональні відділення Національної служби посередництва і примирення направляють своїх спеціалістів, експертів для участі в роботі трудового арбіт­ражу.

До складу трудового арбітражу не можуть залучатися особи, які є представниками сторін колективного трудового спору, або інші особи, які в тій чи іншій мірі зацікавлені у його вирішенні на користь однієї із сторін.

Трудовий арбітраж повинен розглянути спір і прийняти рі­шення у десятиденний термін від дня його утворення. Сам арбіт­раж може продовжити цей термін до двадцяти днів. Рішення про продовження терміну приймається більшістю голосів членів тру­дового арбітражу.

Сторони спору мають право домовитися про місце та процеду­ру розгляду спору. Якщо ж сторонам не вдалося домовитись про це, то сам трудовий арбітраж має право встановити процедуру розгляду спору і місце його розгляду з урахуванням обставинсправи.

Арбітраж обирає голову із числа членів трудового арбітражупростою більшістю голосів.

Колективний трудовий спір розглядається з обов'язковою участю представників конфліктуючих сторін, а якщо арбітраж визнає за необхідне, то і за участю представників інших зацікав­лених органів та організацій.

Усі документи або інша інформація, яка подається однією із сторін трудовому арбітражу, обов'язково передаються для озна­йомлення іншій стороні. Сторони також в обов'язковому поряд­ку ознайомлюються з висновками експертів та іншими докумен­тами, що є у розпорядженні трудового арбітражу.

Рішення трудового арбітражу приймається простою більшіс­тю голосів, оформлюється протоколом, який підписується усімачленами трудового арбітражу. Будь-який член арбітражу має право викласти письмово свою окрему думку, якщо він не пого­джується з ухваленим рішенням. Окрема думка члена трудового арбітражу долучається до протоколу засідання.

Рішення цього органу є обов'язковим для сторін спору, якщо вони про це попередньо домовились при утворенні трудового ар­бітражу. Без такої домовленості про обов'язковість його рішення сумнівною видається доцільність його утворення, що можна оче­видно визнати недоліком чинного законодавства.

Рішення трудового арбітражу надсилається сторонам у три­денний термін з моменту його прийняття. Копія його направля­ється також до регіонального відділення Національної служби посередництва і примирення.

 Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.