Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОсновний зміст семінарських занять

Вступні зауваження. На семінарські заняття винесено ті проблемні питання, які поглиблюють знання, отримане на лекціях, або такі, що меншою мірою висвітлювалися на лекціях. Знання лекційного матеріалу, вивчення рекомендованої літератури є умовою підготовки до семінарського заняття.

Семінарське заняття 1. Філософія, її походження, проблематика та роль в суспільстві

План

1. Особливості виникнення філософського мислення та його ознаки.

2. Філософія та інші форми людського світогляду (міфологія, релігія)

3. Предмет філософії. Світоглядний характер філософії як гуманітарної науки.

4. Структура філософського знання.

5. Функціональне призначення філософії (для людини, нації, суспільства, людства)

Завдання для самостійної роботи

Ознайомитись і підготуватися з теоретичних питань плану семінару, засвоїти основні поняття і терміни, підготувати реферат, а також наукові повідомлення, дати відповіді на питання для самоконтролю, опрацювати рекомендовану літературу.

Терміни і поняття для засвоєння

Світогляд,міфологія,філософія,релігія,онтологія,гносеологія,аксіологія,філософська антропологія.

Теми рефератів.

1. Філософія і світогляд. Світоглядний характер філософського знання.

2. Роль філософії в індивідуальному розвитку людини.

3. Філософія, релігія, мистецтво як форми людського освоєння світу.

Питання для самоконтролю

1. Які соціальні, економічні,духовні передумови виникнення філософського мислення?

2. Якими є ознаки філософського мислення?

3. Чим філософія відрізняється від міфології?релігії? науки? мистецтва?

4. Як змінювався предмет філософії?

5. Якою є структура філософського знання?

Література

1. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник для студ. вищих закладів освіти. — К.: Либідь, 2001. — 406с.

2. Бойченко І.В., Бойченко М.І. Філософія: Навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". Інститут дистанційного навчання. — К.: Університет "Україна", 2007. — 196с.

3. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: навч. посібник для студ. / Європейський ун-т. — 3-є вид. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2007. — 422с.

4. Пазенок В.С. Філософія: навч.посіб. — К.: Академвидав, 2008. — 280с.

5. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій:Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти III-IV рівнів акредитації. — Вид. 2., випр. і доп. — К.: Каравела, 2002. — 539с.

6. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підручник. — вид. 2-ге, виправ., доп. — К.: Академвидав, 2008. — 592с.

7. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Андрій Шкраб'юк (пер.з пол.). — Л.: Свічадо,1997. Т. 1: Антична і середньовічна філософія. — 456с.

8. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Олег Гірний (пер.), Януш Саноцький (пер.)— Л.: Свічадо, 1997. Т. 2: Філософія Нового Часу до 1830 року. — 352с.

9. Філософія: навчальний посібник для студентів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України/авт.кол.за ред.М.П. Гетьманчука. —Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. —344 с.

Семінарське заняття 2. Філософія Античності і Середньовіччя

План

1.Відмінності античного і середньовічного світогляду. Охарактеризуйте кожен з них.

2. Порівняйте роль філософії в античну добу і добу середньовіччя.

3.Загальна характеристика античної філософії та її здобутків. Сократ, Платон, Арістотель.

4. Проблема співвідношення віри і знання (розуму) у Богопізнанні.

5. Гуманізм і антропоцентризм доби Відродження.

Завдання для самостійної роботи

Ознайомитись і підготуватися з теоретичних питань плану семінару, засвоїти основні поняття і терміни, підготувати реферат, а також наукові повідомлення, дати відповіді на питання для самоконтролю, опрацювати рекомендовану літературу.

Терміни і поняття для засвоєння

Космоцентризм, натурфілософія, теоцентризм, креаціонізм, схоластика, містика.

Теми рефератів

1. Філософська думка Стародавнього Сходу

2. Піфагорійська школа.

3. Атомістичне вчення Демокріта.

4. Софістична філософія про людину.

5. Етичне вчення стоїків.

6. А. Блаженний про людину.

7. Ф. Аквінський –видатний теолог Середньовіччя.

8. Гуманісти доби Відродження.

9. Теорії подвійної істини.

10. Натурфілософські вчення Д. Бруно, Г.Галілея, М. Фічіно

Питання для самоконтролю

1. Назвіть представників Мілетської школи і охарактеризуйте їх погляди.

2. Що позначували терміном «архе»?

3. Якими були погляди на буття Парменіда?

4. Що доводив у своїх апоріях Зенон?

5. Що означає у Платона термін «ейдос»?

6. Що означає термін «гілеморфізм»?

7. Які філософсько-етичні школи пізньої античності ви знаєте?

8. Якою була головна проблема духовного життя середньовіччя?

9. В чому полягають відмінності між античним і середньовічним світоглядом?

10. Що означають терміни «патристика», «апологетика», «схоластика», «містика»?

11. Назвіть вихідні ідеї патристики.

12. Як розглядали питання про співвідношення віри і знання провідні напрями середньовічної філософії? В чому ви бачите їх відмінність?

13. Кого з видатних представників середньовічної філософсько-теологічної думки ви знаєте? Охарактеризуйте їх погляди

14. В чому сутність гуманістичного світогляду?

15. Що означає термін «антропоцентризм»?

Література

1. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник для студ. Вищихзакладів освіти. — К.: Либідь, 2001. — 406с.

2. Бойченко І.В., Бойченко М.І. Філософія: Навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". Інститут дистанційного навчання. — К.: Університет "Україна", 2007. — 196с.

3. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: навч. посібник для студ. / Європейський ун-т. — 3-є вид. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2007. — 422с.

4. Пазенок В.С. Філософія: навч.посіб. — К.: Академвидав, 2008. — 280с.

5. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій:Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти III-IV рівнів акредитації. — Вид. 2., випр. і доп. — К.: Каравела, 2002. — 539с.

6. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підручник. — вид. 2-ге, виправ., доп. — К.: Академвидав, 2008. — 592с.

7. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Андрій Шкраб'юк (пер.з пол.). — Л.: Свічадо,1997. Т. 1: Антична і середньовічна філософія. — 456с.

8. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Олег Гірний (пер.), Януш Саноцький (пер.)— Л.: Свічадо, 1997. Т. 2: Філософія Нового Часу до 1830 року. — 352с.

9. Філософія: навчальний посібник для студентів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України/авт.кол.за ред.М.П. Гетьманчука. —Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. —344 с.

Семінарське заняття 3.Філософія ХVІІ-ХІХ ст.

План

1.Світоглядні основи Нового часу. Проблема пізнання: Ф. Бекон, Р. Декарт, Д. Локк.

2.Субстанційна парадигма Нового часу. Р.Декарт, Б. Спіноза,Г. Ляйбніц.

3.Суспільно-політична проблематика доби Просвітництва.

4.Ознаки німецької класичної філософії як системи. І. Кант, Гегель, Фіхте, Шеллінг, Фейєрбах.

5. Ірраціональні основи некласичної філософії ХІХ ст. А.Шопенгауер, Ф. Ніцше, С. Керкегор.

Завдання для самостійної роботи

Ознайомитись і підготуватися з теоретичних питань плану семінару, засвоїти основні поняття і терміни, підготувати реферат, а також наукові повідомлення, дати відповіді на питання для самоконтролю, опрацювати рекомендовану літературу.

Терміни і поняття для засвоєння

Емпіризм, раціоналізм, сенсуалізм, агностицизм, індукція, дедукція, субстанція, антиномії, абсолютний ідеалізм, ірраціоналізм.

Теми рефератів

1. Проблема пізнання у філософському вченні Т.Гоббса.

2. Блез Паскаль про людину.

3. Ламетрі про людину.

4. Ж. Ж. Руссо про рівність і свободу.

5. Філософські погляди Гольбаха.

6. Філософські погляди Гельвеція.

7. Антропологічна філософія Л. Фейєрбаха.

8. Соціальна філософія К. Маркса.

Питання для самоконтролю

1. Який світогляд називають механістичним?

2. В чому сутність емпіричного напряму пізнання?

3. В чому сутність раціонального напряму пізнання?

4. Що означає категорія «субстанція»? Хто з філософів вперше використав її?

5. У чому полягає сутність дуалістичного розуміння буття Декартом?

6. У чому сутність субстанційного вчення про буття Спінози? Ляйбніца?

7. Кому з філософів належить авторство твору під назвою «Левіафан»?

8. У чому сутність теорій суспільного договору

9. Що означає термін«антиномія»? Хто з філософів використовував його?

10. Що означає термін«діалектика»? Хто з філософів використовував його?

11. У чому полягає сутність абсолютного ідеалізму Гегеля?

12. Чому Фейєрбах називав вчення Гегеля «логізованою теологією»?

13. Кому з філософів належить авторство твору під назвою «Так говорив Заратустра»?

14. У чому сутність історичного матеріалізму К. Маркса?

 

Література

1. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник для студ. Вищих закладів освіти. — К.: Либідь, 2001. — 406с.

2. Бойченко І.В., Бойченко М.І. Філософія: Навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини. "Україна". Інститут дистанційного навчання. — К.: Університет "Україна", 2007. — 196с.

3. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: навч. посібник для студ. / Європейський ун-т. — 3-є вид. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2007. — 422с.

4. Касьян В.І. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів:навч. посіб. — 5-те вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2008. — 347с.

5. Пазенок В.С. Філософія: навч.посіб. — К.: Академвидав, 2008. — 280с.

6. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій:Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти III-IV рівнів акредитації. — Вид. 2., випр. і доп. — К.: Каравела, 2002. — 539с.

7. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підручник. — вид. 2-ге, виправ., доп. — К.: Академвидав, 2008. — 592с..

8. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Андрій Шкраб'юк (пер.з пол.). — Л.: Свічадо,1997. Т. 1: Антична і середньовічна філософія. — 456с.

9. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Олег Гірний (пер.), Януш Саноцький (пер.)— Л.: Свічадо, 1997. Т. 2: Філософія Нового Часу до 1830 року. — 352с.

10. Філософія: навчальний посібник для студентів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України/авт.кол.за ред.М.П. Гетьманчука. —Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. —344 с.Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.