Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИII. МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРІВ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Вступ.

Філософія є обов’язковою дисципліною та введена у навчальні плани підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України. Розглянемо необхідність оволодіння філософським курсом насамперед як велику довіру до молодих людей та їх інтелектуальних здібностей, чий IQ в значній мірі виснажений технократизмом і нігілізмом сучасної епохи.

Філософія проникнута людським змістом. Це та частина духовної культури, яка допомагає людям не забувати про свою людську приналежність, змушує працювати мозок, тренувати логічне і образне мислення, історичну пам’ять, замислюватись над буттям, відкривати для себе усе розмаїття світу.

Навчаючись філософії, людина опановує епістемологічнийта праксеологічний зміст навчальної дисципліни. Тоді для вас філософія розкривається як сучасна гуманітарна дисципліна, що містить в собі накопичені й систематизовані знання, свої категорії і поняття, визначені підходи до пізнання, історії, різних сфер буття і людської життєдіяльності.

Навчитись філософії цілком реально, адже сучасне філософське мислення не заангажоване ідеологією, базується на засадах світоглядного плюралізму та толерантності.

Крім того, варто скористатися вивченням філософії як нагодою для того, щоб змінити себе. Зміни, про які йдеться, є більш глобальними, ніж зміна іміджу, зовнішності, авто чи рукавичок.
Наприклад, давньогрецький мислитель Арістотель вважав, що
філософія навчила його добровільно робити те, що він раніше
робив під примусом.

Тож чи може філософія змінити вас? Так, якщо ви прагнете розвиватись і формуватись як особистість, знайти і прокласти власний шлях до мудрості. На цьому шляху знання є важливою, але далеко не єдиною умовою поступового оволодіння мистецтвом стати мудрим. Людина може багато знати і не бути мудрою. Мудрість не подається в готовому вигляді; вона здобувається самостійно, шляхом копіткої роботи над собою, утвердженням достойного способу життя. «Коли дух в людини веселий, думки спокійні, а на серці мирно, – це і є філософія», – так говорив Григорій Сковорода.

Для того, щоб досягти властивого для мудрості стану гармонії з собою і оточуючим світом, треба чимало працювати над собою. У будь-якому разі мудрість – це не тільки знання, але й уміння змінити, перетворити своє життя, надати йому креативності. Мудрість прихована в кожному з нас як дорогоцінний скарб, але треба вміти знайти його в собі.

Для цього найперше – філософствуйте. Це оптимальний спосіб позбутися механічного засвоєння знань.

Філософувати – означає підніматись над буденністю, вміти широко й узагальнено мислити й розмірковувати на ті теми, які мають вічний характер і супроводжують людей протягом усього їх життя. Як саме це зробити – частково підкажуть запрпопоновані методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять і організації самостійної роботи.

 

II. МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРІВ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Важливою складовою частиною навчальної дисципліни «Філософія» є семінарські заняття.

Мета семінарських занять полягає:

1) у глибокому вивчені програми курсу, формуванні культури філософського мислення, вмінні аналізувати процеси і явища соціальної дійсності, спираючись на отримані знання використовувати їх у майбутній професійній діяльності.

2) отриманні навичок опрацювання теоретичного матеріалу, його самостійного засвоєння, вмінь логічно мислити і використовувати для доведення своєї думки за допомогою аргументів філософського мислення.

Під час підготовки до семінарів студенти повинні знайомитись з новою літературою, набувати навичок засвоювати її головний зміст. Викладач може запропонувати для виконання інших видів робіт таких як підготовка рефератів, написання філософських есеїв та виконання інших творчих завдань.

Семінарське заняття – це різновид навчального процесу, на якому викладач організовує обговорення зі студентською аудиторією питань з тем, попередньо визначених робочою навчальною програмою

Семінар (лат. seminarium) означає розсадник. У давньогрецьких і давньоримських школах заняття проводили у вигляді диспутів, повідомлень тих, хто навчається, коментарів та висновків викладача. Зазначені форми й досі застосовують у навчальному процесі, хоча семінарські заняття як спеціальну форму організації навчання відрізняють від диспутів. Семінарські заняття виникли як заміна середньовічного диспуту: вони означають дискусію з конкретної проблеми. Мета такої дискусії – навчити студентів риториці; умінню викривати хибні аргументи, які висуваються опонентами.

В умовах сучасної вищої школи семінарські заняття, поряд із лекцією, відносять до важливих форм проведення навчального процесу.

Семінарські заняття сприяють розвитку пізнавальної активності й самостійності курсантів, студентів і слухачів більшою мірою, а ніж будь-які інші форми організації навчання; вони вчать студентів умінню висловлювати й аргументувати свої думки, вмінню критично аналізувати аргументи опонентів. Вони розвивають логічне мислення, сприяють глибокому засвоєнню програми, формуванню переконань, вмінню аналізувати процеси і явища соціальної дійсності, творчо, спираючись на закони, категорії і правила логіки, приймати правильні рішення при аналізі соціально-правових явищ і процесів.

Семінарські заняття можуть бути результативними лише за умови здійснення їх чіткої організаційно-педагогічної спрямованості, в якій важливу роль відіграє самостійна робота.

Основний зміст семінарських занять

Вступні зауваження. На семінарські заняття винесено ті проблемні питання, які поглиблюють знання, отримане на лекціях, або такі, що меншою мірою висвітлювалися на лекціях. Знання лекційного матеріалу, вивчення рекомендованої літератури є умовою підготовки до семінарського заняття.

Семінарське заняття 1. Філософія, її походження, проблематика та роль в суспільстві

План

1. Особливості виникнення філософського мислення та його ознаки.

2. Філософія та інші форми людського світогляду (міфологія, релігія)

3. Предмет філософії. Світоглядний характер філософії як гуманітарної науки.

4. Структура філософського знання.

5. Функціональне призначення філософії (для людини, нації, суспільства, людства)

Завдання для самостійної роботи

Ознайомитись і підготуватися з теоретичних питань плану семінару, засвоїти основні поняття і терміни, підготувати реферат, а також наукові повідомлення, дати відповіді на питання для самоконтролю, опрацювати рекомендовану літературу.

Терміни і поняття для засвоєння

Світогляд,міфологія,філософія,релігія,онтологія,гносеологія,аксіологія,філософська антропологія.

Теми рефератів.

1. Філософія і світогляд. Світоглядний характер філософського знання.

2. Роль філософії в індивідуальному розвитку людини.

3. Філософія, релігія, мистецтво як форми людського освоєння світу.

Питання для самоконтролю

1. Які соціальні, економічні,духовні передумови виникнення філософського мислення?

2. Якими є ознаки філософського мислення?

3. Чим філософія відрізняється від міфології?релігії? науки? мистецтва?

4. Як змінювався предмет філософії?

5. Якою є структура філософського знання?

Література

1. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник для студ. вищих закладів освіти. — К.: Либідь, 2001. — 406с.

2. Бойченко І.В., Бойченко М.І. Філософія: Навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". Інститут дистанційного навчання. — К.: Університет "Україна", 2007. — 196с.

3. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: навч. посібник для студ. / Європейський ун-т. — 3-є вид. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2007. — 422с.

4. Пазенок В.С. Філософія: навч.посіб. — К.: Академвидав, 2008. — 280с.

5. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій:Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти III-IV рівнів акредитації. — Вид. 2., випр. і доп. — К.: Каравела, 2002. — 539с.

6. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підручник. — вид. 2-ге, виправ., доп. — К.: Академвидав, 2008. — 592с.

7. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Андрій Шкраб'юк (пер.з пол.). — Л.: Свічадо,1997. Т. 1: Антична і середньовічна філософія. — 456с.

8. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Олег Гірний (пер.), Януш Саноцький (пер.)— Л.: Свічадо, 1997. Т. 2: Філософія Нового Часу до 1830 року. — 352с.

9. Філософія: навчальний посібник для студентів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України/авт.кол.за ред.М.П. Гетьманчука. —Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. —344 с.

План

1.Відмінності античного і середньовічного світогляду. Охарактеризуйте кожен з них.

2. Порівняйте роль філософії в античну добу і добу середньовіччя.

3.Загальна характеристика античної філософії та її здобутків. Сократ, Платон, Арістотель.

4. Проблема співвідношення віри і знання (розуму) у Богопізнанні.

5. Гуманізм і антропоцентризм доби Відродження.

Завдання для самостійної роботи

Ознайомитись і підготуватися з теоретичних питань плану семінару, засвоїти основні поняття і терміни, підготувати реферат, а також наукові повідомлення, дати відповіді на питання для самоконтролю, опрацювати рекомендовану літературу.

Теми рефератів

1. Філософська думка Стародавнього Сходу

2. Піфагорійська школа.

3. Атомістичне вчення Демокріта.

4. Софістична філософія про людину.

5. Етичне вчення стоїків.

6. А. Блаженний про людину.

7. Ф. Аквінський –видатний теолог Середньовіччя.

8. Гуманісти доби Відродження.

9. Теорії подвійної істини.

10. Натурфілософські вчення Д. Бруно, Г.Галілея, М. Фічіно

Питання для самоконтролю

1. Назвіть представників Мілетської школи і охарактеризуйте їх погляди.

2. Що позначували терміном «архе»?

3. Якими були погляди на буття Парменіда?

4. Що доводив у своїх апоріях Зенон?

5. Що означає у Платона термін «ейдос»?

6. Що означає термін «гілеморфізм»?

7. Які філософсько-етичні школи пізньої античності ви знаєте?

8. Якою була головна проблема духовного життя середньовіччя?

9. В чому полягають відмінності між античним і середньовічним світоглядом?

10. Що означають терміни «патристика», «апологетика», «схоластика», «містика»?

11. Назвіть вихідні ідеї патристики.

12. Як розглядали питання про співвідношення віри і знання провідні напрями середньовічної філософії? В чому ви бачите їх відмінність?

13. Кого з видатних представників середньовічної філософсько-теологічної думки ви знаєте? Охарактеризуйте їх погляди

14. В чому сутність гуманістичного світогляду?

15. Що означає термін «антропоцентризм»?

Література

1. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник для студ. Вищихзакладів освіти. — К.: Либідь, 2001. — 406с.

2. Бойченко І.В., Бойченко М.І. Філософія: Навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". Інститут дистанційного навчання. — К.: Університет "Україна", 2007. — 196с.

3. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: навч. посібник для студ. / Європейський ун-т. — 3-є вид. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2007. — 422с.

4. Пазенок В.С. Філософія: навч.посіб. — К.: Академвидав, 2008. — 280с.

5. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій:Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти III-IV рівнів акредитації. — Вид. 2., випр. і доп. — К.: Каравела, 2002. — 539с.

6. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підручник. — вид. 2-ге, виправ., доп. — К.: Академвидав, 2008. — 592с.

7. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Андрій Шкраб'юк (пер.з пол.). — Л.: Свічадо,1997. Т. 1: Антична і середньовічна філософія. — 456с.

8. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Олег Гірний (пер.), Януш Саноцький (пер.)— Л.: Свічадо, 1997. Т. 2: Філософія Нового Часу до 1830 року. — 352с.

9. Філософія: навчальний посібник для студентів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України/авт.кол.за ред.М.П. Гетьманчука. —Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. —344 с.

План

1.Світоглядні основи Нового часу. Проблема пізнання: Ф. Бекон, Р. Декарт, Д. Локк.

2.Субстанційна парадигма Нового часу. Р.Декарт, Б. Спіноза,Г. Ляйбніц.

3.Суспільно-політична проблематика доби Просвітництва.

4.Ознаки німецької класичної філософії як системи. І. Кант, Гегель, Фіхте, Шеллінг, Фейєрбах.

5. Ірраціональні основи некласичної філософії ХІХ ст. А.Шопенгауер, Ф. Ніцше, С. Керкегор.

Завдання для самостійної роботи

Ознайомитись і підготуватися з теоретичних питань плану семінару, засвоїти основні поняття і терміни, підготувати реферат, а також наукові повідомлення, дати відповіді на питання для самоконтролю, опрацювати рекомендовану літературу.

Теми рефератів

1. Проблема пізнання у філософському вченні Т.Гоббса.

2. Блез Паскаль про людину.

3. Ламетрі про людину.

4. Ж. Ж. Руссо про рівність і свободу.

5. Філософські погляди Гольбаха.

6. Філософські погляди Гельвеція.

7. Антропологічна філософія Л. Фейєрбаха.

8. Соціальна філософія К. Маркса.

Питання для самоконтролю

1. Який світогляд називають механістичним?

2. В чому сутність емпіричного напряму пізнання?

3. В чому сутність раціонального напряму пізнання?

4. Що означає категорія «субстанція»? Хто з філософів вперше використав її?

5. У чому полягає сутність дуалістичного розуміння буття Декартом?

6. У чому сутність субстанційного вчення про буття Спінози? Ляйбніца?

7. Кому з філософів належить авторство твору під назвою «Левіафан»?

8. У чому сутність теорій суспільного договору

9. Що означає термін«антиномія»? Хто з філософів використовував його?

10. Що означає термін«діалектика»? Хто з філософів використовував його?

11. У чому полягає сутність абсолютного ідеалізму Гегеля?

12. Чому Фейєрбах називав вчення Гегеля «логізованою теологією»?

13. Кому з філософів належить авторство твору під назвою «Так говорив Заратустра»?

14. У чому сутність історичного матеріалізму К. Маркса?

 

Література

1. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник для студ. Вищих закладів освіти. — К.: Либідь, 2001. — 406с.

2. Бойченко І.В., Бойченко М.І. Філософія: Навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини. "Україна". Інститут дистанційного навчання. — К.: Університет "Україна", 2007. — 196с.

3. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: навч. посібник для студ. / Європейський ун-т. — 3-є вид. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2007. — 422с.

4. Касьян В.І. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів:навч. посіб. — 5-те вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2008. — 347с.

5. Пазенок В.С. Філософія: навч.посіб. — К.: Академвидав, 2008. — 280с.

6. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій:Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти III-IV рівнів акредитації. — Вид. 2., випр. і доп. — К.: Каравела, 2002. — 539с.

7. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підручник. — вид. 2-ге, виправ., доп. — К.: Академвидав, 2008. — 592с..

8. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Андрій Шкраб'юк (пер.з пол.). — Л.: Свічадо,1997. Т. 1: Антична і середньовічна філософія. — 456с.

9. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Олег Гірний (пер.), Януш Саноцький (пер.)— Л.: Свічадо, 1997. Т. 2: Філософія Нового Часу до 1830 року. — 352с.

10. Філософія: навчальний посібник для студентів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України/авт.кол.за ред.М.П. Гетьманчука. —Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. —344 с.

План

1. Духовна атмосфера ХХ ст.і роль у ній філософії.

2. Роль науки. Саєнтичний напрям філософської думки. Нео і пост позитивізм. Аналітична і лінгвістична філософія.

3. Антропологічний напрям. Філософська антропологія. Екзистенціалізм.

4. Релігійно-філософський напрям. Християнський еволюціонізм.

5. Культурологічний напрям філософської думки.

Завдання для самостійної роботи

Ознайомитись і підготуватися з теоретичних питань плану семінару, засвоїти основні поняття і терміни, підготувати реферат, а також наукові повідомлення, дати відповіді на питання для самоконтролю, опрацювати рекомендовану літературу.

Теми рефератів

1. «Логічний атомізм» Людвіга Вітгенштейна.

2. «Буття і час»М.Гайдеггера.

3. «Людина і небуття»Ж.П.Сартра.

4. Людина бунтівна і людина абсурдна А. Камю.

Питання для самоконтролю

1. Яким був зв'язок філософії з наукою? Хто з філософів продовжив у ХХ ст. позитивізм О. Конта?

2. Який напрям узагальнює філософське вивчення людини?

3. Кого з представників екзистенціалізму ви знаєте?

4. У чому полягає сутність неотомізму?

5. Назвіть представників культурологічного напряму і розкрийте погляди на культуру на початку ХХст.

Література

1. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник для студ. Вищих закладів освіти. — К.: Либідь, 2001. — 406с.

2. Білодід Ю.М. Філософія. Український світоглядний акцент: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. — К.: Кондор, 2006. — 356с

3. Бойченко І.В., Бойченко М.І. Філософія: Навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини. "Україна". Інститут дистанційного навчання. — К.: Університет "Україна", 2007. — 196с.

4. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: навч. посібник для студ. / Європейський ун-т. — 3-є вид. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2007. — 422с.

5. Касьян В.І. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів:навч. посіб. — 5-те вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2008. — 347с.

6. Кондзьолка Володимир Володимирович. Історія середньовічної філософії: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. — Л.: Світ, 2001. — 318с.

7. Пазенок В.С. Філософія: навч.посіб. — К.: Академвидав, 2008. — 280с.

8. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій:Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти III-IV рівнів акредитації. — Вид. 2., випр. і доп. — К.: Каравела, 2002. — 539с.

9. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підручник. — вид. 2-ге, виправ., доп. — К.: Академвидав, 2008. — 592с..

10. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Андрій Шкраб'юк (пер.з пол.). — Л.: Свічадо, 1997. Т. 1: Антична і середньовічна філософія. — 456с.

11. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Олег Гірний (пер.), Януш Саноцький (пер.)— Л.: Свічадо, 1997. Т. 2: Філософія Нового Часу до 1830 року. — 352с.

12. Філософія: навчальний посібник для студентів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України/авт.кол.за ред.М.П. Гетьманчука. —Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. —344 с.

13. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г., Турко О.В. Історія філософії в Україні: Навч. посіб. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці: Рута, 2003. — 136с.

План

1. Основні періоди розвитку української філософської думки.

2. Філософія давньоруських мислителів. Проблема відношення людини до Бога.

3. Філософсько-гуманістична думка в Україні (XIV - перша половина XVII ст.)

4. Києво-Могилянська академія та формування професійної філософіі.

5. Філософські погляди Г.Сковороди (1722- 1794).

6. Академічна філософія в Україні. Філософські погляди П.Юркевича.

 

Завдання для самостійної роботи

Ознайомитись і підготуватися з теоретичних питань плану семінару, засвоїти основні поняття і терміни, підготувати реферат, а також наукові повідомлення, дати відповіді на питання для самоконтролю, опрацювати рекомендовану літературу.

Теми рефератів

1. Історико-філософська концепція Д.І. Чижевського.

2. Філософсько-правові погляди С. Оріховського.

3. Ю.Дрогобич і його внесок в українську культуру.

4. Філософські ідеї у діяльності Кирило-Мефодіївського товариства.

5. Філософські ідеї у творчості Т. Шевченка.

6. Філософська думка української діаспори.

 

Питання для самоконтролю

1. Що означають терміни «кордоцентризм»? Раціоцентризм? Антеїзм?

2. Назвіть літературні і історичні джерела Київської Русі, які засвідчують присутність у духовній культурі філософських ідей?

3. Чи існувала в Київській Русі професійна філософія?

4. Кого з професорів Києво-Могилянської академії ви знаєте? Які філософські курси читали вони?

5. Поясніть філософію серця Г. Сковороди.

6. Розкрийте погляди Г.Сковороди на нерівну рівність.

7. Що означає за Г. Сковородою споріднена праця?

8. Кого з представників академічної філософії ви можете назвати?

Література

1. Білодід Ю.М. Філософія. Український світоглядний акцент: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. — К.: Кондор, 2006. — 356с

2. Бойченко І.В., Бойченко М.І. Філософія: Навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини. "Україна". Інститут дистанційного навчання. — К.: Університет "Україна", 2007. — 196с.

3. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: навч. посібник для студ. / Європейський ун-т. — 3-є вид. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2007. — 422с.

4. Касьян В.І. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів:навч. посіб. — 5-те вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2008. — 347с.

5. Пазенок В.С. Філософія: навч.посіб. — К.: Академвидав, 2008. — 280с.

6. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій:Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти III-IV рівнів акредитації. — Вид. 2., випр. і доп. — К.: Каравела, 2002. — 539с.

7. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підручник. — вид. 2-ге, виправ., доп. — К.: Академвидав, 2008. — 592с..

8. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Андрій Шкраб'юк (пер.з пол.). — Л.: Свічадо, 1997.Т. 1: Антична і середньовічна філософія. — 456с.

9. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Олег Гірний (пер.), Януш Саноцький (пер.)— Л.: Свічадо, 1997.Т. 2: Філософія Нового Часу до 1830 року. — 352с.

10. Філософія: навчальний посібник для студентів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України/авт.кол.за ред.М.П. Гетьманчука. —Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. —344 с.

11. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г., Турко О.В. Історія філософії в Україні: Навч. посіб. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці: Рута, 2003. — 136с.

План

1. Онтологія як вчення про буття. Сфери буття світу.

2. Гносеологія як вчення про буття.

3. Види, рівні та форми пізнання.

4. Істина як кінцевий результат пізнання. Концепції істини.

5. Наукове пізнання: рівні, форми і методи пізнання.

 

Завдання для самостійної роботи

Ознайомитись і підготуватися з теоретичних питань плану семінару, засвоїти основні поняття і терміни, підготувати реферат, а також наукові повідомлення, дати відповіді на питання для самоконтролю, опрацювати рекомендовану літературу.

Теми рефератів

1. Проблема буття в історії філософської думки.

2. Проблема буття в філософській думці ХХ століття.

3. Буття і небуття як філософська проблема.

4. Правда і істина: співставлення понять.

Питання для самоконтролю

1. Хто з вчених уперше використав термін «онтологія»?

2. Яку думку Парменіда доводив у своїх апоріях Зенон?

3. Кому з мислителів належить думка про людину як «отвір» у бутті?

4. Які форми буття ви знаєте?

5. Якими є види пізнання?

6. Охарактеризуйте форми чуттєвого пізнання.

7. Охарактеризуйте форми раціонального пізнання.

8. Якими є загальні методи пізнання?

9. Якою є специфіка наукового пізнання?

Література

1. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник для студ. Вищих закладів освіти. — К.: Либідь, 2001. — 406с.

2. Бойченко І.В., Бойченко М.І. Філософія: Навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини. "Україна". Інститут дистанційного навчання. — К.: Університет "Україна", 2007. — 196с.

3. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: навч. посібник для студ. / Європейський ун-т. — 3-є вид. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2007. — 422с.

4. Касьян В.І. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів:навч. посіб. — 5-те вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2008. — 347с.

5. Пазенок В.С. Філософія: навч.посіб. — К.: Академвидав, 2008. — 280с.

6. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій:Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти III-IV рівнів акредитації. — Вид. 2., випр. і доп. — К.: Каравела, 2002. — 539с.

7. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підручник. — вид. 2-ге, виправ., доп. — К.: Академвидав, 2008. — 592с..

8. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Андрій Шкраб'юк (пер.з пол.). — Л.: Свічадо, 1997. Т. 1: Антична і середньовічна філософія. — 456с.

9. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Олег Гірний (пер.), Януш Саноцький (пер.)— Л.: Свічадо, 1997. Т. 2: Філософія Нового Часу до 1830 року. — 352с.

План

1. Проблематичність людського буття в історії філософської думки.

2. Концепції походження людини

3. Варіативність підходів до тлумачення сутності людини

Завдання для самостійної роботи

Ознайомитись і підготуватися з теоретичних питань плану семінару, засвоїти основні поняття і терміни, підготувати реферат, а також наукові повідомлення, дати відповіді на питання для самоконтролю, опрацювати рекомендовану літературу.

Теми рефератів

1. Проблема людини в античній і середньовічній філософії.

2. Людина у концепції Й. Гейзінги(homoludens)

3. Надлюдина Ф. Ніцше.

4. Людина у поглядах А. Шопенгауера.(homometaphysicum)

 

Питання для самоконтролю

1. Як розглядалось питання про проблематичність людського буття в історії філософської думки?

2. Які концепції походження людини ви знаєте?

3. Як пояснював соціологію людського буття М. Бубер у своїй роботі «Я і Ти»?

4. Які ознаки особистості?

Література

1. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник для студ. Вищих закладів освіти. — К.: Либідь, 2001. — 406с.

2. Білодід Ю.М. Філософія. Український світоглядний акцент: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. — К.: Кондор, 2006. — 356с

3. Бойченко І.В., Бойченко М.І. Філософія: Навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини. "Україна". Інститут дистанційного навчання. — К.: Університет "Україна", 2007. — 196с.

4. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: навч. посібник для студ. / Європейський ун-т. — 3-є вид. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2007. — 422с.

5. Касьян В.І. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів:навч. посіб. — 5-те вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2008. — 347с.

6. Кондзьолка Володимир Володимирович. Історія середньовічної філософії: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. — Л.: Світ, 2001. — 318с.

7. Пазенок В.С. Філософія: навч.посіб. — К.: Академвидав, 2008. — 280с.

8. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій:Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти III-IV рівнів акредитації. — Вид. 2., випр. і доп. — К.: Каравела, 2002. — 539с.

9. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підручник. — вид. 2-ге, виправ., доп. — К.: Академвидав, 2008. — 592с..

10. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Андрій Шкраб'юк (пер.з пол.). — Л.: Свічадо, 1997. Т. 1: Антична і середньовічна філософія. — 456с.

11. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Олег Гірний (пер.), Януш Саноцький (пер.)— Л.: Свічадо, 1997. Т. 2: Філософія Нового Часу до 1830 року. — 352с.

12. Філософія: навчальний посібник для студентів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України/авт.кол.за ред.М.П. Гетьманчука. —Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. —344 с.

13. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г., Турко О.В. Історія філософії в Україні: Навч. посіб. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці: Рута, 2003. — 136с.

План

1.Індивід, особа, індивідуальність, особистість: тлумачення понять у філософії і психології.

2. Філософія і психологія людських взаємин.

3. Соціологія людини за. М. Бубером.

 

Завдання для самостійної роботи

Ознайомитись і підготуватися з теоретичних питань плану семінару, засвоїти основні поняття і терміни, підготувати реферат, а також наукові повідомлення, дати відповіді на питання для самоконтролю, опрацювати рекомендовану літературу.

Теми рефератів

1. Людина у розумінні З. Фройда.

2. Еріх Фромм: концептуальні підходи до людини.

3. Проблематичність людського буття в екзистенціальній філософії.

4. Проблема «Іншого» у психології і філософії.

Питання для самоконтролю

1. Які особливості розуміння людини в філософії і психології?

2. Як «особистість» пояснюють з філософської…,психологічної точки зору?

3. Яка різниця між поняттями «індивідуальність» і «особистість»?

4. У чому сутність діалогу між «Я»і «Ти» за Бубером?

 

Література

14. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник для студ. Вищих закладів освіти. — К.: Либідь, 2001. — 406с.

15. Білодід Ю.М. Філософія. Український світоглядний акцент: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. — К.: Кондор, 2006. — 356с

16. Бойченко І.В., Бойченко М.І. Філософія: Навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини. "Україна". Інститут дистанційного навчання. — К.: Університет "Україна", 2007. — 196с.

17. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: навч. посібник для студ. / Європейський ун-т. — 3-є вид. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2007. — 422с.

18. Касьян В.І. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів:навч. посіб. — 5-те вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2008. — 347с.

19. Кондзьолка Володимир Володимирович. Історія середньовічної філософії: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. — Л.: Світ, 2001. — 318с.

20. Пазенок В.С. Філософія: навч.посіб. — К.: Академвидав, 2008. — 280с.

21. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій:Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти III-IV рівнів акредитації. — Вид. 2., випр. і доп. — К.: Каравела, 2002. — 539с.

22. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підручник. — вид. 2-ге, виправ., доп. — К.: Академвидав, 2008. — 592с..

23. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Андрій Шкраб'юк (пер.з пол.). — Л.: Свічадо, 1997. Т. 1: Антична і середньовічна філософія. — 456с.

24. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Олег Гірний (пер.), Януш Саноцький (пер.)— Л.: Свічадо, 1997. Т. 2: Філософія Нового Часу до 1830 року. — 352с.

25. Філософія: навчальний посібник для студентів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України/авт.кол.за ред.М.П. Гетьманчука. —Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. —344 с.

26. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г., Турко О.В. Історія філософії в Україні: Навч. посіб. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці: Рута, 2003. — 136с.

План

1. Співвідношення суспільства і природи.

2. Поняття соціального. Особливості суспільного життя.

3. Концепції походження і сутності суспільства.

4. Основні сфери суспільного життя.

Завдання для самостійної роботи

Ознайомитись і підготуватися з теоретичних питань плану семінару, засвоїти основні поняття і терміни, підготувати реферат, а також наукові повідомлення, дати відповіді на питання для самоконтролю, опрацювати рекомендовану літературу.

Теми рефератів

Проблема суспільства в історії філософської думки.

Концепція народонаселення Мальтуса.

Людина і суспільство.

Питання для самоконтролю

1. Які концепції походження суспільства ви знаєте?

2. Як співвідносяться суспільство і природа?

3. Який зміст має поняття «соціальне»?

4. Якими є основні сфери суспільного життя?

5. Що означає поняття «соціальна група»?

6. Чи є відмінність між соціальною філософією і соціологією?

7. У чому сутність класового підходу до розуміння суспільного життя?

Література

27. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник для студ. Вищих закладів освіти. — К.: Либідь, 2001. — 406с.

28. Білодід Ю.М. Філософія. Український світоглядний акцент: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. — К.: Кондор, 2006. — 356с

29. Бойченко І.В., Бойченко М.І. Філософія: Навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини. "Україна". Інститут дистанційного навчання. — К.: Університет "Україна", 2007. — 196с.

30. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: навч. посібник для студ. / Європейський ун-т. — 3-є вид. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2007. — 422с.

31. Касьян В.І. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів:навч. посіб. — 5-те вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2008. — 347с.

32. Кондзьолка Володимир Володимирович. Історія середньовічної філософії: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. — Л.: Світ, 2001. — 318с.

33. Пазенок В.С. Філософія: навч.посіб. — К.: Академвидав, 2008. — 280с.

34. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій:Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти III-IV рівнів акредитації. — Вид. 2., випр. і доп. — К.: Каравела, 2002. — 539с.

35. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підручник. — вид. 2-ге, виправ., доп. — К.: Академвидав, 2008. — 592с..

36. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Андрій Шкраб'юк (пер.з пол.). — Л.: Свічадо, 1997. Т. 1: Антична і середньовічна філософія. — 456с.

37. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Олег Гірний (пер.), Януш Саноцький (пер.)— Л.: Свічадо, 1997. Т. 2: Філософія Нового Часу до 1830 року. — 352с.

38. Філософія: навчальний посібник для студентів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України/авт.кол.за ред.М.П. Гетьманчука. —Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. —344 с.

39. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г., Турко О.В. Історія філософії в Україні: Навч. посіб. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці: Рута, 2003. — 136с.

ІІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1

1. Які соціальні, економічні,духовні передумови виникнення філософського мислення?

2. Якими є ознаки філософського мислення?

3. Чим філософія відрізняється від міфології?релігії? науки? мистецтва?

4. Як змінювався предмет філософії?

5. Якою є структура філософського знання?

6. Назвіть представників Мілетської школи і охарактеризуйте їх погляди.

7. Що позначували терміном «архе»?

8. Якими були погляди на буття Парменіда?

9. Що доводив у своїх апоріях Зенон?

10. Що означає у Платона термін «ейдос»?

11. Що означає термін «гілеморфізм»?

12. Які філософсько-етичні школи пізньої античності ви знаєте?

13. Порівняйте античний і середньовічний світогляди.

14. Яку роль виконувала філософія у духовному житті середньовіччя?

15. Назвіть вихідні ідеї патристики.

16. Як розглядали питання про співвідношення віри і знання провідні напрями середньовічної філософії? В чому ви бачите їх відмінність?

17. Кого з видатних представників середньовічної філософсько-теологічної думки ви знаєте? Охарактеризуйте їх погляди.

18. Який світогляд називають гуманістичним?

19. Який світогляд називають механістичним?

20. Проблема пізнання у філософському вченні Т.Гоббса.

21. Блез Паскаль про людину.

22. Ламетрі про людину.

23. Ж. Ж. Руссо про рівність і свободу.

24. Що означає категорія «субстанція»? Хто з філософів вперше використав її?

25. У чому полягає сутність дуалістичного розуміння буття Декартом?

26. У чому сутність субстанційного вчення про буття Спінози? Ляйбніца?

27. Кому з філософів належить авторство твору під назвою «ЛЧто вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.