Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТеорія попиту та пропозиції.

Еластичність попиту за ціною:

%DQД – зміна обсягу попиту в %;

%DР - зміна ціни в %.

Еластичність попиту за доходом:

І – дохід.

Перехресна еластичність попиту:

Еластичність пропозиції:

Qs – обсяг пропозиції.

 

Теорія виробництва.

Загальний вигляд виробничої функції:

Q=fA(K, L, N)

Q – обсяг виробництва;

A – коефіцієнт, який ураховує рівень технології;

L – витрати труда;

K – витрати капіталу;

N – витрати природних ресурсів.

 

Виробнича функція Кобба-Дугласа.

Q=ALa *Kb

Q – обсяг виробництва; A – коефіцієнт пропорційності;

L – витрати труда; K – витрати капіталу;

a,b - коефіцієнти еластичності обсягу виробництва за витратами труда і капіталу.

 

Гранична норма технологічної заміни.

 

 

Середній продукт (середня продуктивність) ресурсу:

;

ТР – загальний продукт;

Врес – витрати ресурсів.

Граничний продукт (гранична продуктивність ресурсу):

;

Правило мінімізації витрат:

 

Ефект від масштабу:

- зростаючий: ; постійний: ;

- спадаючий: <1.

DQ – зміна обсягу виробництва; DВрес – зміна витрат ресурсів.

 

Витрати виробництва.

Валові економічні витрати:

ТСек=ТСбухг+ТСвн.

ТСбухг – бухгалтерськи витрати; ТСвн. – внутрішні (неявні) витрати.

TC=TFC+TVC

TFC – валові постійні витрати; TVC – валові змінні витрати.

 

 

Середні витрати:

Середні постійні витрати:

Середні змінні витрати:

Граничні витрати:

 

Поведінка підприємства на конкурентному ринку

Валовий дохід (виручка від реалізації продукції): TR=P*Q

Валовий прибуток: П=TR-TC

Бухгалтерський прибуток: Пбухг=TR-TCбухг

Правило максимізації прибутку:

MR=MC

 

MR-граничний дохід. 

Ринок недосконалої конкуренції

Індекс монопольної влади Лернера:

РМ – монопольна ціна; МС – граничні витрати;

Е – еластичність попиту на продукт.

Індекс Херфиндаля-Хиршмана:

ІXX=S12+S22+S32+…+Sn2

S1 – питома вага самої крупної фірми;

S2,3,…n – питома вага слідуючих по розміру фірм.

 

Ринок ресурсів

Граничний дохід ресурсу:

MRPрес=MR*MPрес

MPрес – граничний продукт ресурсу; MR – граничний дохід.

За умов досконалої конкуренції: MR=Pпрод

MRPрес=МРреспрод

Рпрод – ціна продукту.

 

Правило максимізації прибутку

MRCрес=MRPрес

 

MRCрес – граничні витрати ресурсу.

В умовах конкурентного ринку:

MRC=Ррес

Якщо використовується декілька ресурсів, правило максимізації прибутку:

 

Гранична рентабельність капіталу (використовується для короткострокового періоду):

MІ – граничні інвестиції; MR – граничний дохід;

МС – граничні витати.

Якщо r≥і (норма банківського проценту), інвестиції вигідні.

 

Дисконтований дохід

(Використовується для довгострокового періоду):

Дt – дохід в t році; і – ставка проценту.

Інвестиції вигідні, якщо сума дисконтованого доходу за весь період перевищує суму інвестицій.

Ставка позикового проценту:

Дn – дохід від позики; П – розмір позики.

 

Реальна ставка позикового проценту.

Ірнц

Ін – номінальна ставка позикового процента

Іц – індекс цін.

 

Ціна землі

Rз – земельна рента;

і – ставка позикового проценту.

 

 


Приклади розв’язання типових задач з мікроекономіки.

Задача 1

- На ринку зернових внаслідок збільшення попиту населення на білий хліб ціна на 1т пшениці зросла з 100 до 120 гр.од. Це обумовило зростання пропозиції пшениці з 500 до 550 т/міс. Визначити еластичність пропозиції.

Розв’язання

Еластичність розраховуємо за формулою:

Коефіцієнт еластичності пропозиції дорівнює 0,52, що свідчить про відносно нееластичний характер пропозиції.

 

Задача 2

- При збільшенні ціни товару з 5 до 7 гр.од. попит зменшився з 50 до 40 од. Яка еластичність попиту?

Розв’язання

І спосіб: Еластичність у точці

ІІ спосіб: Дугова еластичність

Попит нееластичний, тому що Ed<1.

Задача 3

Обсяг виробництва
Постійні витрати TFC
Змінні витрати TVC -

 

Використовуючи метод порівняння валового доходу та валових витрат, визначте:

А) зону прибуткової діяльності конкурентної фірми при ціні продукції 35;

Б) критичні точки обсягів виробництва;

В) обсяг виробництва, який дозволяє одержувати максимальний прибуток.

Розв’язання

Для відповіді на поставлені питання доповнимо таблицю даними про валові витрати, валовий доход та прибуток, які визначимо за формулами:

TC=FC+VC, де ТС – валові витрати, FC – постійні витрати, VC – змінні витрати

TR=P*Q, де TR – валовий доход, Р – ціна

TP=TR-TC, де ТР – валовий прибуток. Виконайте завдання графічно.

Q FC VC TC P TR TP
- -50 -32 -16 -10

Обсяг виробництва, що максимізує прибуток, дорівнює 4 або 5 одиниць випуску. Максимальний прибуток 30 од. Зона прибуткової діяльності – від 3 до 5 одиниць випуску. Зобразить її на графіку.

 


Задача 4

- Функція попиту має вигляд Q=300-50P, фіксовани витрати складають 70 гр.од., а змінні витрати на одиницю продукції – 4 гр.од. знайдіть обсяг випуску, що максимізує прибуток монополіту.

Розв’язання

Знайдемо вираз, у відповідності до якого встановлюється прибуток:

П=P*Q-(FC+AVC*Q),

Де Р – ціна, Q – обсяг випуску, FC – фіксовані витрати, AVC – середні змінні витрати.

П=Р*(300-50Р)-(70+4(300-50Р))= -50Р2+500Р-1270

Максимум прибутку забезпечується при значенні похідної, що дорівнює нулю:

П1= -100Р+500=0

Р=5, а отже Qm=50

 

Задача 5

- Величина граничного продукту капіталу, який придбала фірма, такий: 1од. – 100, 2-80,3-65, 4-50, 5-40. Яку кількість одиниць капіталу придбає фірма. Якщо ціна на нього встановиться:

А) на рівні 70;

Б) зросте до 80;

В) знизиться до 50.

Поясніть рішення.

Розв’язання

З метою мінімізації витрат використання ресурсів здійснюється у відповідності до правила: МРк=r, де МРк – граничний продукт капіталу, r – ціна капіталу. Звідси, якщо ціна дорівнюватиме 70 гр.од., необхідно буде використовувати 2 одиниці капіталу; при 80 гр.од. теж 2 од. капіталу; при ціні 50 гр.од. – 4 одиниці капіталу.

 

Задача 6

- Визначте, при якій комбінації товарів споживач максимізує корисність якщо придбає дані товари на суму 16 гр.од. при ціні товару А – 2, товару В - 4 гр.од. Використайте правило максимізації корисності.

Кількість товару А Загальна корисність Кількість товару В Загальна корисність
0,6 1,1 1,5 1,8 2,0 1,8 3,0 4,0 4,6 5,0

Розв’язання

Правило максимізації корисності таке:

де МИА, МИВ – граничні корисності товарів А і В, РА, РВ – ціни товарів А і В.

Знайдемо значення граничних корисностей і їх відношення до цін товарів, результати занесемо в таблицю.

 

QA А МИА МИАА QВ ТИВ МИВ МИВВ
0,6 1,1 1,5 1,8 2,0 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 1,8 3,0 4,0 4,6 5,0 1,8 1,2 1,0 0,6 0,4 0,45 0,3 0,25 0,15 0,1

Ми бачимо, що в таблиці є декілька комбінацій тов. А і В, що відповідають правилу максимізації корисності. Це, наприклад: 1А і 2В, 4А і 4В. Проте тільки єдина комбінація товарів А і В, що максимізує корисність споживача, коштує 16 гр.од. 2А та 3В. Перевіримо: 2*2+3*4=16.

 

Задача 7

- Споживач витрачає 200грн. на придбання товару А за ціною 50 грн. і товару Б – 20 грн. Побудуйте бюджетну лінію, якщо:

А) бюджет споживача знизиться на 50 грн.;

Б) при незмінному бюджеті ціна на товар Б зросте до 25 грн.;

В) при незмінному бюджеті ціна на товар А знизиться до 40 грн.

Розв’язання

Рівняння бюджетної мінії має вигляд:

де I – дохід споживача, Рх, Рy – ціни товарів Х та Y.

Якщо прийняти А=Х, В=Y та підставити дані про дохід і ціни, одержимо:

В=10-2,5А.

Звідси знаходимо точки перетину бюджетної лінії з оссю ОА:(4;0); з оссю ОВ:(0;10). Будуємо лінію І на графіку:

 


- при зменшенні бюджету на 50 грн. бюджетна лінія зсунеться ліворуч (дивися лінію ІІ);

- при незмінному бюджеті і збільшенні ціни товару Б до 25 грн. верхній кінець лінії І зсунеться донизу у положення ІІІ;

- якщо ціна товару А знизиться до 40 грн., правий кінець бюджетної лінії І зміститься праворуч у положення IV/

 

Задача 8

- Дана функція попиту на товар “Х”

QДх=14-Рх+0,1 РУ

Коли ціна РУ дорівнювала 10 гр.од. було куплено 9 шт. товару “Х”. Визначити коефіцієнти прямої та перехресної еластичності попиту на товар “Х”.

Розв’язання

Коефіцієнт прямої еластичності:

QДх=14-РХ+0,1*10=9;

Рх=14-9+1=6

Коефіцієнт перехресної еластичності:

 

Задача 9

- Функція попиту на продукцію монополіста Q=12-Р. Функція валових витрат ТС=2+6Q+Q2.

Знайти ціну, яка забезпечить фірмі максимальний прибуток. Визначити розмір прибутку.

Розв’язання

Правило максимізації прибутку:

MC=MR

МС=6+2Q.

; TR=P*Q;

Вираз для Р=12-Q⇒

TR=(12-Q)*Q=12Q-Q2

MR=12-2Q

По правилу 6+2Q=12-2Q; Q=1,5.

Підставимо у функцію попиту: 1,5=12-Р⇒Р=10,5

Прибуток знаходимо за формулою: TP=TR-TC

Знаходимо TR=12*1,5-1,52=15,75

TC=2+6*1,5+1,52=13,25

ТР=15,75-13,25=2,5.

 

Задача 10

- Фірма інвестувала 20 млн.гр.од. на 2 роки. В перший рік фірма одержала дохід 12 млн.гр.од., в другий рік – 13 млн.гр.од. Визначити вигідність інвестицій, якщо процентна ставка дорівнює 12%.

Розв’язання

Використовуємо метод дисконтування.

Дисконтований дохід:

Для першого року:

Для другого року:

Сукупний дисконтований дохід:

Ддиск=10,7+10,4=21,1 млн.гр.од.

Сума дисконтованого доходу перевищує суму інвестиції 21,1>20, тобто інвестиції вигідні.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.