Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЩо із перерахованого не характеризує ринок олігополії?

а) фірми мають повний контроль над цінами;

б) діє декілька великих фірм;

в) держава проміняє антимонопольне законодавство;

г) ринкова стратегія кожної фірми впливає на становище всіх інших фірм.

 

52. Згідно теорії ломаної кривої попиту, якщо одна олігополія піде на зниження ціни, то:

а) всі інші фірми також знизять ціну;

б) незалежна фірма збільшить частку ринку;

в) обсяги продаж і прибуток незалежної олігополії зростуть;

г) всі інші фірми будуть підтримувати попередню ціну.

53. Короткотривалий період діяльності фірми – це період:

а) менше 1 місяця;

б) недостатній для зміни виробничих потужностей;

в) менше 1 року;

г) виробничого циклу

 

54. Фірмі вигідно буде нарощувати виробництво при умові, що:

а) граничний дохід більший за граничні витрати;

б) зростає попит на даний товар;

в) ціна вища за собівартість продукції;

г) зростає валова виручка.

 

55. Особливості попиту на ресурси в тому, що він:

а) залежить від ціни ресурсу;

б) похідний, залежить від попиту на продукцію фірми;

в) малоеластичний;

г) виникає періодично, по мірі використання ресурсних запасів.

 

56. Для яких із наступних значень еластичності зниження ціни приведе до зниження виручки від реалізації:

а)1,5;

б)0,7;

в)2,0;

г)1,0.

 

57. Коли ціна на товар субститут зросте, то на даний товар попит:

а) зросте;

б) знизиться;

в) не зміниться.

 

58. Чим обумовлено зниження середніх витрат фірми при збільшені обсягів випуску у довгостроковий період:

а) позитивним ефектом масштабу;

б) негативним ефектом масштабу;

в) зниженням граничних витрат;

г) законом спадної віддачі.

 

59. Пропозиція земельних ділянок буде залежати:

а) від кількості ділянок;б) від ціни землі;

в) від попиту на земельні ділянки;

г) від розміру земельної ренти.

 

60. Фірма буде здійснювати виробництво з метою мінімізації збитків при умові:

а) що ціна не компенсує всіх витрат, однак компенсує середні змінні витрати;

б) що ціна нижча за середні змінні витрати;

в) що ціна не компенсує всіх витрат, однак компенсує середні постійні витрати;

г) що валова виручка дорівнює сукупним витратам.

 

ДОДАТОК Б

Задачі з курсу мікроекономіки для самостійної роботи.

1. Фірма займається організацією одноденних туристських подорожей по місту. Вартість оренди автомобілю складає 200 грн., оплата бензину – 30 грн., заробітна плата екскурсійного гіда, шофера – 80 грн. Ви вирішили встановити вартість білета на екскурсійну поїздку на рівні 15 грн. Якою має бути мінімальна чисельність туристської групи, щоб забезпечити фірмі 100 грн. валового прибутку з однієї поїздки?

2. Конкурентна фірма наймає робітників, яким сплачує заробітну плату в розмірі 150 грн. Продуктивність праці така:

Табл.Б.1

Кількість робітників
Обсяг випуску (шт.)

Фірма продає продукцію по ціні 10 грн. Визначте, яка кількість робітників для фірми оптимальна.

3. Конкурентна фірма продає свою продукцію по ціні 23 грн. Визначте оптимальний обсяг виробництва при такій динаміці змінних витрат:

Табл.Б.2

Обсяг випуску
Витрати змінні

Постійні витрати складають 50 грн.

4. Монопольна фірма має таку залежність попиту від ціни:

Табл.Б.3

Ціна
Попит

Її постійні витрати дорівнюють 10 грн., а змінні на одиницю продукції при будь-якому обсязі 4грн. Визначте монопольний обсяг виробництва і монопольну ціну.

5. Фірма здійснює довгострокові інвестиції в розмірі 5000 грн. на 3 роки. Дохід складе: за 1-й рік 2000 грн., за 2-й і 3-й по 2500 грн. Методом дисконтування доходу визначте, чи вигідні ці інвестиції якщо ставка позичкового відсотку 16%.

6. Фірма має 3 верстати і намагається збільшити виробництво за рахунок залучення додаткової робочої сили. Розрахуйте динаміку середньої та граничної продуктивності праці і покажіть на якому інтервалі діє закон спадної віддачі.

Табл.Б.4

Кількість робітників
Обсяг виробництва

Побудуйте графіки і покажіть взаємозв’язок між середньою і граничною продуктивністю.

7. Фірма робить короткотермінові інвестиції. Визначте оптимальний обсяг інвестицій якщо ставка позичкового відсотку 15% з таких даних про валовий дохід і валові витрати.

Табл.Б.5

Інвестиції Валовий дохід Валові витрати

8. Земельна ділянка площею 100 га приносить її власнику щорічну земельну ренту в розмірі 8000 грн. За яку ціну власник буде згоден продати ділянку при ставці позичкового відсотку 12%? Як зміниться ціна земельної ділянки, якщо:

а) земельна рента зросте до 10000 грн.;

б) ставка позичкового відсотку зросте до 15%.

9. Дві олігополії порівно ділять ринок продаючи по 100 одиниць товару по ціні 11 грн. при собівартості одиниці продукції в 5 грн. Як зміниться прибуток обох фірм при умові:

А) що одна фірма піде на зниження ціни до 10 грн., а інша буде підтримувати стару ціну. При цьому частка ринку першої фірма зросте до 70 %;

Б) обидві фірми підуть на зниження ціни, та частка ринку не зміниться. Однак попит зросте на 10%.

10. На основі аналізу динаміки граничного доходу, середніх валових та граничних витрат виробництва знайдіть обсяг продукції, при якому фірма буде максимізувати свій прибуток при ціні товару 60 грн.

Табл.Б.6

Обсяг продукції
Сукупні валові витрати (грн.)

Визначить масу прибутку та покажіть його на графіку.

11. На основі аналізу динаміки середніх валових та граничних витрат виробництва знайдіть обсяг продукції, при якому фірма буде мінімізувати свої витрати:

Табл.Б.7

Обсяг продукції
Сукупні валові витрати (грн.)

Покажіть, на якому інтервалі зростання виробництва діє позитивний ефект масштабу. Завдання виконайте графічно.

12. Фірма робить короткотермінові інвестиції. Розрахуйте граничну норму окупності інвестицій і зробіть висновок, який розмір інвестицій найбільш вигідний фірмі при ставці позичкового відсотку 12%:

Табл.Б.8

Розмір інвестицій
Валовий прибуток з інвестицій

13. Фірма нарощує виробництво шляхом збільшення кількості робітників при незмінній технічній базі. Розрахуйте середню та граничну продуктивність праці, покажіть дію закону спадної продуктивності? Поясніть при яких умовах діє цей закон.

Табл.Б.9

Кількість робітників
Сукупний продукт

14. Монополістична фірма має таку залежність обсягу випуску від ціни і відповідні валові витрати.

Табл.Б.10

Ціна
Обсяг попиту
Валові витрати

Визначити монопольний обсяг, монопольну ціну і монопольний прибуток будь-яким методом. Побудувати графік і показати розмір прибутку.

15. Нахил кривої попиту на холодильники у всіх точках 0,5. Розрахувати коефіцієнт еластичності попиту якщо при ціні 2500 грн. було продано 1000 шт.?

16. На ринку зошитів установилася рівновага при ціні 4 гр.од. за штуку та обсязі реалізації 18 шт. Коефіцієнт еластичності попиту – 0,05, коефіцієнт еластичності пропозиції + 0,1. Функція попиту та пропозиції прямолінійні, визначить нову ціну рівноваги, якщо попит знизився на 10%.

17. Функція попиту на товар “Х” QДх=800-Рх+0,4Ру

Ціна товару “Х” Рх=400 гр.од., ціна товару “У” Ру=500 гр.од.

Визначити коефіцієнт прямої та перехресної еластичності попиту на товар “Х”.

18. Еластичність попиту за доходом дорівнює 3/2, за ціною Дохід зріс з 150 до 200 гр.од. Якою стане ціна, що була 3 гр.од. при умові, що попит залишився незмінним.

19. Використовуючи карту кривих байдужості та бюджетних ліній, накресліть криву попиту на товар Х, якщо РХ1=15 гр.од.; РХ2=10 гр.од.; РХ3=5 гр.од.

Мал.Б.1

20. Еластичність попиту за ціною дорівнює (-0,4), за доходом (0,8). Доходи населення зросли на 4%, ціна товару зросла на 2%. Як зміниться попит?

21. Функція попиту QД=8-0,5Р. Визначити коефіцієнт еластичності попиту по ціні, якщо ціна дорівнює 6 гр.од.

22. Визначити співвідношення труда і капіталу, при якому фірма буде максимізувати прибуток. Продукція фірми реалізується на конкурентному ринку по ціні 2 гр.од., ціна труда 6 гр.од., ціна капіталу 10 гр.од.

Додаткова інформація наведена в таблиці:

Табл.Б.11

Витрати труда (L) TPL (шт.) сукупний продукт труда Витрати капіталу (К) ТРК (сукупний продукт капіталу)

23. Функція попиту на монополізованому ринку QД=301-Р, функція загальних витрат ТС=Q2+Q+120. Знайти ціну, при якій монополіст отримує максимальний прибуток.

24. Фірма, що працює в умовах досконалої конкуренції має функцію загальних витрат:

ТС=0,04Q3-0,6Q2+10Q+5

Визначити ціну, при якій фірма припиняє виробництво (максимізує прибуток), (мінімізує збитки).

25. В таблиці наведені набори байдужості двох благ споживача. Визначити рівноважну комбінацію товарів А і Б якщо бюджет споживача 240 грн. Ціна товару А – 15 грн., ціна товару Б – 10 грн.

Табл.Б.12

Кількість товару А Кількість товару Б

 

26. За даними таблиці покажіть, чи ефективно підвищувати масштаб виробництва при переході від комбінації А к В, від В к Г. Накреслить карту ізоквант.

Табл.Б.13

Комбінації Обсяг виробництва (Q) Витрати труда (L) Витрати капіталу (К)
А Б В Г

27. Залежність попиту від ціни наведена в таблиці:

Табл.Б.14

Ціна (Р), гр.од.
Попит (QД), шт.

Розрахуйте, до якого обсягу буде вигідно нарощувати виробництво при умові, що граничні витрати фірми дорівнюють 4 гр.од.

28. Заповніть таблицю, що показує зміни продуктивності труда при заданих витратах капіталу та змінних витратах труда.

Табл.Б.15

L TPL MPL APL
   
   
   
   
   

Графічно покажіть залежність TPL, APL, MPL.

29. Процес виробництва на підприємстві описується виробничою функцією:

Q=2,5L2/3*K1/3

Знайдіть алгебраїчний вираз для ізокванти, якщо Q=5, зобразіти цю ізокванту.

30. За даними таблиці визначити для фірми – монополіста обсяг виробництва і ціну, при яких фірма максимізує прибуток. З використанням методу порівняння граничних показників. Графічно покажіть величину прибутку.

Табл.Б.16

Ціна Р Попит (Q) Валові витрати (ТС)

 

Для розв’язання задач з мікроекономіки рекомендується використовувати важливіші формули.

Теорія поведінки споживача.

Умова рівноваги споживача (максимізації загальної корисності):

 

МИ – гранична корисність благ (А, В, …N)

Р – ціна благ (А, В, …N)

 

Гранична норма заміни:

Рівняння лінії бюджетного обмеження:

І=PA*A+PB*B

І – дохід споживача; РА – ціна товару А;

А – кількість товару А; РВ – ціна товару В;

В – кількість товару В.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.