Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТуризм, остеприимство, сервис: словарь-справочник / Г.А. Аванесова, Л.П. Воронкова, В.И. Маслов, А.И. Фролов; под ред. Л.П. Воронковой. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 367 с.

 

Практичне заняття № 4(2 години)

Тема 7:Види та методи планування на туристичних підприємствах

Мета:закріплення знань щодо сутності змісту та видів планів, методів та способів планування та його аналізу, які можуть бути застосованими при організації спец. подій і конференцій на туристичних підприємствах і в готельно-ресторанних закладах.

Ключові поняття:план, оперативне планування, стратегічне планування, поточне планування, метод планування, спосіб планування, аналіз планування, методи аналізу планування, прийом аналізу планування.

План заняття:

1. Засвоєння теоретичних основ щодо застосування методів планування та методів аналізу, що використовуються при плануванні на туристичних підприємствах із опануванням навичок розробки макетів планів проведення спец. подій і конференцій з виділенням стратегічних, оперативних і тактичних цілей.

2. Перевірка процесу виконання індивідуального завдання щодо розробки макетів планів проведення спец. подій і конференцій з виділенням стратегічних, оперативних і тактичних цілей і напрямів удосконалення процесу планування на основі реалізації основних функцій менеджменту, та з використанням конкретних методів і способів планування та аналізу (реферат).

Завдання для аудиторних занять:

рішення практичних завдань

участь у дискусії

виконання індивідуальних завдань

Питання для самоконтролю:

1. Види планів підприємств готельного бізнесу, залежно від тривалості планового періоду.

2. Характеристика довгострокового плану, його зміст і призначення.

3. Визначення середньострокового плану.

4. Характеристика короткострокового плану, його зміст і призначення.

5. Відзнаки оперативного плану від довгострокового та середньострокового.6. Визначення інвестиційного плану.

7. Визначення бізнес-плану.

8. Обґрунтування важливості стратегічного планування у діяльності готелів.

9. Основні методи планування на туристичних підприємствах.

10. Характеристика ресурсного методу планування (за можливостями).

11. Характеристикацільового методу планування (за потребами).

12. Характеристика методу екстраполяції.

13. Характеристика Інтерполяційного методу.

14. Види та сутність методів планування за способом розрахунку планових показників.

15. Основні способи планування в готельних закладах.

16. Сутність застосування способу планування «зверху вниз» та його недоліки.

17. Сутність застосування способу планування «знизу вверх» та його недоліки.

18. Сутність застосування «змішаного» способу планування.

19. Сутність застосування «цільового» способу планування та його переваги перед іншими.

20. Сутність та значення аналізу при плануванні на підприємстві.

21. Характеристика умов, які необхідно визначити при плануванні спец. подій та конференцій на підприємстві.

22. Основні методи аналізу, що застосовуються у плануванні підприємств готельного бізнесу.

23. Сутність методу порівнянь та основні види порівнянь.

24. Визначення поняття «факторний аналіз».

25. Сутність та призначення індексного методу.

26. Сутність та призначення балансового методу.

27. Сутність та призначення методу ланцюгових підстановок.

28. Визначення поняття «графічний метод».

29. Визначення поняття «функціонально-вартісний аналіз».

30. Сутність, призначення, завдання економіко-математичних методів аналізу у плануванні.

31. Види прийомів, які застосовуються при проведенні аналізу планування в готельних закладах.

32. Сутність та призначення прийому планування «Зведення й групування».

33. Визначення понять «зведення» та «групування» при проведенні аналізу планування.

34. Визначення понять «абсолютні величини» та «відносні величини» при проведенні аналізу планування.

35. Мета застосування середніх величин при проведенні аналізу планування, та їх види.

36. Мета використання прийому «динамічні ряди» при проведенні аналізу планування, та його види.

37. Визначення понять «моментні ряди» та «періодичні ряди» при проведенні аналізу планування.

38. Сутність та призначення прийомів «Суцільні й вибіркові спостереження» при проведенні аналізу планування.

39. Сутність та призначення прийому «Деталізація» при проведенні аналізу планування.

Обов’язкова література:

1. Додонов О.В. Планування спец. подій та конференцій в галузі / Конспект лекцій: електронний варіант; тема 7. – Луганськ, ЛНПУ, 2012.

2. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. - 300 с.

Додаткова література (джерела):

1. Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: навч. посіб. / Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш - К.: ЦНЛ, 2003. - 348 с.

2. Туризм, гостеприимство, сервис: словарь-справочник / Г.А. Аванесова, Л.П. Воронкова, В.И. Маслов, А.И. Фролов; под ред. Л.П. Воронковой. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 367 с.

 

Практичне заняття № 5(2 години)

Тема 8:Особливості планування public relations на туристичних підприємствах

Мета:засвоєння основ проведення PR-акцій у межах організації спец. подій та конференцій за участю державних інституцій та безпосередньо самих суб’єктів господарювання готельно-ресторанного бізнесу.

Ключові поняття:державна участь у розвитку туризму, методи PR-діяльності, засоби масової інформації, інформаційні матеріали, рекламні поїздки, туристичний захід, семінар, ознайомлювальна поїздка, інформаційні служби.

План заняття:

1. Засвоєння теорії групування країн за ознакою планування public relations на державному рівні з опануванням навичок аналізу стану України та регіонів (0,5 години)..

2. Засвоєння теоретичних основ проведення PR-акцій у межах організації спец. подій та конференцій туристичними підприємствами з опануванням навичками розробки плану організації рекламної поїздки туристів на основі типології використання методів PR-акцій (0,5 години).

3. Перевірка стану виконання індивідуального завдання щодо характеристики України в цілому та наданого регіону за ознакою приналежності до однієї з груп країн, у якій при проведенні спец. подій та конференцій можна розраховувати на підтримку державних інституцій (аналітична доповідь) (0,5 години).

4. Перевірка стану виконання індивідуального завдання щодо розробки плану організації рекламної поїздки туристів за її двома типами з використанням методів PR-акцій (реферат) (0,5 години).

Завдання для аудиторних занять:

рішення практичних завдань

участь у дискусії

виконання індивідуальних завдань

обговорення проблемних питань за тематикою шляхом мозкового штурму

Питання для самоконтролю:

1. Групи країн за ознакою зацікавленості у проведенні спец. подій і конференцій за підтримкою державних інституцій.

2. Характеристика першої групи країн за ознакою зацікавленості у проведенні спец. подій і конференцій за підтримкою державних інституцій.

3. Характеристика другої групи країн за ознакою зацікавленості у проведенні спец. подій і конференцій за підтримкою державних інституцій.

4. Характеристика третьої групи країн за ознакою зацікавленості у проведенні спец. подій і конференцій за підтримкою державних інституцій.

5. Визначити основні методи PR-діяльності у межах організації спец. подій та конференцій за підтримкою державних інституцій.

6. Характеристика та приклади методу PR-діяльності у межах організації спец. подій та конференцій за підтримкою державних інституцій «робота із засобами інформації».

7. Характеристика та приклади методу PR-діяльності у межах організації спец. подій та конференцій за підтримкою державних інституцій «випуск інформаційних матеріалів».

8. Характеристика та приклади методу PR-діяльності у межах організації спец. подій та конференцій за підтримкою державних інституцій «організація рекламних поїздок».

9. Характеристика та приклади методу PR-діяльності у межах організації спец. подій та конференцій за підтримкою державних інституцій «організація в країні будь-якого великого заходу».

10. Характеристика типів організації рекламних поїздок.

11. Основні напрямки проведення PR-акцій у межах організації спец. подій та конференцій підприємствами готельно-ресторанного бізнесу.

12. Характеристика напрямку «робота із засобами масової інформації» при проведенні PR-акцій у межах організації спец. подій та конференцій підприємствами готельного бізнесу.

13. Професійні видання як інструмент роботи з засобами масової інформації при проведенні PR-акцій у межах організації спец. подій та конференцій підприємствами готельного бізнесу.

14. Характеристика напрямку «проведення семінарів» при проведенні PR-акцій у межах організації спец. подій та конференцій підприємствами готельного бізнесу.

15. Характеристика напрямку «організація ознайомлювальних поїздок для співробітників туристичних агентств» при проведенні PR-акцій у межах організації спец. подій та конференцій підприємствами готельного бізнесу.

16. Характеристика напрямку «робота з різними інформаційними службами» при проведенні PR-акцій у межах організації спец. подій та конференцій підприємствами готельного бізнесу.

Обов’язкова література (джерела):

1. Закон України «Про туризм» від 15 вересня 1995 року № 324/95-ВР.

2. Державна програма розвитку туризму на 2002 – 2010 роки / Затверджено Постановою КМУ від 29 квітня 2002 року № 583.

3. Додонов О.В. Планування спец. подій та конференцій в галузі / Конспект лекцій: електронний варіант; тема 8. – Луганськ, ЛНПУ, 2012.

4. Маркетинг готельно-ресторанного бізнесу: Навч. посіб. / Тимошенко 3.І., Мунін Г.Б., Дишлевий В.П. [Електроний ресурс] – джерело доступу http://tourism-book.com/pbooks/book-37/ua.

Додаткова література:

1. Квартальнов В.А. Теория и практика туризма: учебник / В.А. Квартальнов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 672 с.

2. Туризм, гостеприимство, сервис: словарь-справочник / Г.А. Аванесова, Л.П. Воронкова, В.И. Маслов, А.И. Фролов; под ред. Л.П. Воронковой. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 367 с.

3. Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности: учеб. пособ. / А.Б. Косолапов. – М.: КНОРУС, 2008. – 288 с.

4. Додонов О.В. Проблеми інформаційного забезпечення pr-діяльності туристичного підприємства / О.В. Додонов // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – № 3 (43). – С.136-141.

 

Практичне заняття № 6(4 години)

Тема 9:Сіткове планування на туристичних підприємствах

Мета:засвоєння основ сіткового планування з відбудовою сіткових графіків, проведенням аналізу та оцінки виконання робіт за планом

Ключові поняття:план, сіткове планування, сітковий графік, оптимізація плану, подія, критичний шлях, повний шлях, термін події, резерв часу.

План заняття:

1. Засвоєння теоретичних основ сіткового планування на туристичних підприємствах з опануванням навичками розробки сіткового плану організації спец. подій і конференцій (2 години).

2. Перевірка стану виконання індивідуального завдання щодо розробки сіткового плану організації спец. події та конференції у готелі з використанням сіткового графіку, відбудованого лінійного графіку та оптимізованим варіантом календарного плану включення комплексу робіт (реферат) (2 години).

Завдання для аудиторних занять:

рішення практичних завдань

участь у дискусії

виконання індивідуальних завдань

проходження письмового модульного контролю

Питання для самоконтролю:

1. Сутність і призначення сіткового планування на підприємстві.

2. Визначити основні положення СПУ.

3. Визначити основні процедури СПУ за їх послідовністю.

4. Характеристика послідовності процесу складення сіткових графіків і варіантів планів.

5. Визначити основні елементи сіткового графіку.

6. Характеристика основних елементів сіткового графіку.

7. Сутність події на сітковому графіку.

8. Визначення поняття «критичний шлях» на сітковому графіку.

9. Визначення поняття «повний шлях» на сітковому графіку.

10. Основні часові параметри сіткових графіків.

11. Сутність раннього терміну виконання поточної події на сітковому графіку.

12. Сутність пізнього терміну виконання поточної події на сітковому графіку та його розрахунок.

13. Сутність резерву часу здійснення події на сітковому графіку та його розрахунок.

14. Розрахунок параметрів для кожної поточної події на сітковому графіку.

15. Характеристика першого варіанту плану виконання робіт на основі сіткового графіку.

16. Послідовність розробки лінійного графіку виконання робіт.

17. Характеристика процесу та вимоги до аналізу оптимальності вихідного варіанту плану на основі сіткового планування.

18. Характеристика процесу оптимізації першого варіанту плану виконання робіт на основі сіткового планування.

19. Методика процедури оптимізації плану на основі сіткового планування.

20. Сутність вартісної оцінки варіантів плану на основі сіткового планування.

Обов’язкова література (джерела):

1.Закон України «Про туризм» від 15 вересня 1995 року № 324/95-ВР.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.