Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИІХ. Задачі для самостійного контролю Еталон відповіді

 

1. У хворого гіпомімія, уповільнені рухи, підвищений Гіпертонічно-гіпокінетичний,

м’язовий тонус за пластичним типом, тремор або синдром паркінсонізму.

спокою. Назвіть патологічний синдром. Які Палідарна система (чорна

структури уражені? субстанція, бліда куля)

2. У хворого повільні насильницькі рухи в кистях рук Атетоз. Підкірковий рівень

та стопах з розповсюдженням їх на тулуб. Мова пошкодження (стріопалідум,

погано модульована невиразна. Знижений червоні ядра, чорна субстанція,

м,язовий тонус . Люісове тіло)

 

 

3. У хворого спостерігаються швидкі, розмашисті Гіпотонічно-гіперкінетичний

мимовільні, нестереотипні рухи в м’язах обличчя синдром Хорея . Хвостате

та кінцівок. М’язовий тонус знижений. Який ядро, лушпина.

наведено синдром? Які структури

уражені? Як звуться такі рухи?

 

4. У хворого із хворобою Паркінсона виявляється Акінезія у разі ураження

акінетико-ригідний синдром. Чим клінічно палідарної системи поєднується з

відрізняється акінезія у разі ураження базальних м’язовою ригідністю; за

ядер від акінезії за наявності ураження лобової наявності лобової акінезії

частки півкулі головного мозку? тонус м’язів, як правило, не

змінюється, відсутня ініціатива

до рухів (аспонтанність), наявні

лобова психіка, субкортикальні та

хапальні рефлекси.

 

5. Голова хворого, що повернута вбік, і нахилена Синдром спастичної кривошиї.

до піднятого плеча, виконує ритмічні клонічні Відноситься до групи

посмикування, м’язи шиї напружені. Як екстрапірамідних гіперкінезів.

називається і до якої групи відноситься вказаний Слід диференціювати з

синдром? З якими іншими патологічними рефлекторною (наприклад,станами треба його диференціювати? больовою), ортопедичною та

істеричною видами кривошиї.

X. Рекомендована література

1. Неврологія. С.М.Віничук, Т.І. Ілляш та ін.; за ред. С.М. Віничука. – К.: Здоров’я, 2008. – с. 87 – 93.

2. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. Москва,

«Медпресс»1998, – 304 с.

3. Скоромец А.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. – Санкт-Петербург.

– 1996. – 320 с.

4. Віничук С.М. .Ілляш Т.І., Прокопів М.М .Неврологія. (Тестові завдання та

ситуаційні задачі) К., 2006.


Мозочок. Ознаки патології мозочка

І. Актуальність теми:

Мозочок відіграє важливу роль у виконанні довільних рухів. Чисельні зв’язки мозочка з іншими відділами нервової системи обумовлюють часте ураження його у разі енцефалітів, розсіяного склерозу, пухлин, судинних захворювань. Тому патологію мозочка повинні знати невропатологи, нейрохірурги, педіатри, терапевти, інфекціоністи. Вчасне розпізнавання симптомів ураження системи координації рухів, м’язового тонусу і рівноваги дозволяють правильно визначити рівень пошкодження нервової системи, встановити клінічний діагноз і призначити необхідне лікування.

ІІ. Головна мета навчання:вміти виявляти та пояснювати патологію мозочка та його шляхів, визначати рівень їх ураження

Конкретні цілі:

Для реалізації мети необхідно вміти:

1. виявляти патологію мозочка

2. аналізуватисимптоми ураження координаторної системи, які отримані при огляді

хворого

3. інтерпретуватизміни тонусу м’язів при ураженні мозочка в порівнянні з

з м’язовою гіпотонією, зумовленою ураженням інших відділів нервової системи

4. оцінити та вміти диференціювати окремі види атаксій (мозочкова, сенситивна,

вестибулярна, лобова ).

5. визначатихарактер і рівень ураження мозочка.

 

ІІІ. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми

(міждисциплінарна інтеграція)

 

Дисципліни Знати Вміти
1. Попередні дисципліни
Нормальна анатомія будову мозочка та хід його шляхів намалювати схематично зв’язки мозочка з іншими відділами нервової системи
Нормальна фізіологія фізіологію мозочка, значення мозочка у становленні моторних функцій  

 

ІV. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття

1. Повторити анатомію мозочка

2. Вивчити зв’язки мозочка з іншими відділами нервової системи.

3. Намалювати схематично мозочок та всі його провідні шляхи

4. Засвоїти симптоми ураження мозочка, методику дослідження його функцій

 

 

V. Перелік основних термінів, які повинен засвоїти студент під час підготовки :

1. Атаксія – порушення координації рухів

2. Асинергія-відсутність співдружніх рухів

3. Адіадохокінез - неспроможність швидко та синхронно відтворювати протилежні рухи,

наприклад, пронацію та супінацію кистей, згинати та розгинати пальці

4. Дисметрія - невідповідність рухів,

 

5. Ністагм –мимовільні, ритмічні посмикування очних яблук. Ністагм буває

горизонтальний, вертикальний, ротаторний (обертальний)

6. Макрографія- написання слів великими буквами

7. Тремор – швидкі мимовільні скорочення та розслаблення груп м’язів, що викликають

ритмічні рухи різних частин тіла.

VІ. Перелік теоретичних питань, на основі засвоєння яких можливе виконання цільових видів діяльності:

1. Будова мозочка, його ніжок

2. Функції мозочка

3. Аферентні та еферентні шляхи мозочка.

4. Ознаки ураження мозочка та його шляхів

5. Види атаксій та їх відмінності.

VІІ. Зміст теми

 

Мозочок є органом рефлекторної координації руху, тонусу, рівноваги, також має відношення до гравітації. Патологія мозочка спостерігається при запальних, спадкових, судинних захворюваннях та пухлинах головного мозку. Раннє виявлення вказаних порушень дозволить правильно поставити топічний та клінічний діагнози , призначити необхідне лікування.

Мозочок та його патологія

Функції мозочка Координація рухів Забезпечення рівноваги Регуляція м’язового тонусу
Ознаки порушення функцій - ністагм - адіадохокінез - скандована мова - мегалографія - симптом Стюарта-Холмса - інтенційний тремор - мимопопадання при пальце-носовій та п’ятковоколінній пробах   - хиткість в позі Ромберга - п’яна хода - малий вплив зорового аналізатора на вираженість симптомів   - м’язова гіпотонія  

Види атаксій

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.