Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВказати різницю між вартісними показниками обліку продукції.

В чому полягає різниця між організаційними типами виробництва?Опишіть їх за наступними факторами техніко-економічної характеристики: номенклатура продукції, повторюваність випуску собівартість продукції, спеціалізація робітників, обладнання, що використовуються.

Організаційні типи вир-ва:ОДИНИЧНЕ-вир-во,що характеризується широкою номенклатурою продукції і малим обсягом випуску однакових виробів,повторне виготовлення яких здійснюється через тривалі проміжки часу або й зовсім не передбачається.СЕРІЙНЕ-вир-во,що має обмежену номенклатуру продукції ,а виготовлення окремих виробів періодично повторюється певними партіями;Воно буває дрібно-,середньо-,великосерійним.МАСОВЕ вир-во,що відрізняється вузькою номенклатурою продукції,зате великим обсягом і тривалим часом її виготовлення.Номенклатура продукції:1)Необмежена; 2)Обмежена кількістю типів; 3)Один тип.Повторюваність типу:1)НЕ повторюється; 2)Періодично повторюється; 3)Постійно випускається.Спеціалізація робітників:1)Висока; 2)Середня,висока на автоматиз.системах; 3)Невисокий на простих операціях,високий у автоматиз.системах.Обладнаня,що використовується:1)Універсальне; 2)Універсальне і спеціальне; 3)Переважно спеціальне.

Вказати різницю між вартісними показниками обліку продукції.

Обсяг продукції у вартісному вираженні визначається показниками товарної, валової, чистої продукції. Товарна продукція-показник,що лає хмогу підсумувати виготовлення різних видів продукції і завдяки цьому визначати загальний обсяг вир-ва на тому чи тому під-ві,а також обчислювати низку макроекономічних та узагальнюючих похідних показниківрозвитку народного господарства(заг.вар-ть усіх видів готової продукції,напівфабрикатів,робіт і послуг вир-го хар-ру ,признач.для реалізації різним споживачам).2.Показник валової продукції,окрім елементів,які входять до складу тов.прод.,включає зміну залишків незавершеного вир-ва протягом розрахункового періоду,вар-ть сировини й матеріалів замовника та деякі ін.елементи залежно від галузевих особливостей виробничої діяльності під-ва.3.Показник чистої продукції відбиває наново створену на під-ві вар-ть і завдяки цьому характеризує результати використання саме власного трудового потенціалу.Його доцільно застосовувати для об'єктивної оцінки рівня ефективності виробничо-госп. діял. під-ва.

З. Дайте визначення поняттю «інвестиції».Які основні види інвестицій ви знаєте ? обґрунтуйте джерела фінанасування інвестицій на підприємстві

інвестиції — це вкладання капіталу з метою подальшого його збільшення. Приріст капіталу в результаті його інвестування є компенсацією за ризик втрат від інфляції та неодержання процентів від банківських вкладень капіталу.Інвестиції в об'єкти підприємницької діяльності здійснюються в різних формах. З метою обліку, аналізу та планування інвестиції класифікуються за різними ознаками:-За об'єктами вкладень розрізняють реальні та фінансові інвестиції. Під реальними інвестиціями розуміють вкладення коштів у реальні активи: як матеріальні, так і нематеріальні . Під фінансовими інвестиціями розуміють вкладення коштів у різні фінансові активи, серед яких найбільш значну частку посідають вкладення у цінні папери.-За характером участі в інвестуванні розрізняють прямі і непрямі інвестиції. Під прямими інвестиціями розуміється безпосереднє вкладення коштів інвестором в об'єкти інвестування. Під непрямими інвестиціями розуміється інвестування, опосередковане іншими особами За періодом інвестування розрізняють короткострокові та довгострокові інвестиції. Під короткостроковими інвестиціями розуміють звичайно вкладення капіталу на період не більше одного року . Під довгостроковими інвестиціями розуміють вкладення капіталу на період більше одного року.-За формами власності інвесторів розрізняють інвестиції приватні , державні, іноземні та спільні.-За регіональною ознакою розрізняють внутрішньодержавні та закордонні інвестиції. Під внутрішніми інвестиціями розуміють вкладення коштів у об'єкти інвестування, розміщені в межах даної країни. Під іноземними інвестиціями розуміють вкладення коштів у об'єкти інвестування, розміщені за межами даної країни.Джерела фінансування інвестицій на підприємстві:- власні – прибуток, амортизаційні відрахування, грошові заощадження фіз.. та юр. осіб, страхове відшкодування, кошти від продажу акцій, пайові та інші внески членів трудових колективів, громадян, юр.осіб- залучені – банківські і бюджетні кредити, облігаційні позики, інші кошти- безоплатне фінансування – грошові кошти централізованих об*єднань підприємств, бюджетні інвестиційні асигнування, позабюджетні фонди, іноземні інвестиції

Дати характеристику документам на основі яких функціонують під-ва.

Документи на основі яких функціонують підприємства: Статут підприємства - це офіційно зареєстрований документ, який визначає форму власності підприємства, сферу його діяльності, спосіб управління та контролю, порядок утворення майна підприємства та розподілу прибутку, порядок реорганізації та інші положення, які регламентують діяльність юридичної особи.. Установчий договір - це угода, яка укладається між двома або кількома засновниками щодо створення підприємства певним шляхом, суть установчого договору полягає в тому, що він є одним із різновидів згоди про спільну господарську діяльність з утворенням самостійної юридичної особи ..Засновницькі документи - важливий атрибут підприємницького бізнесу. Вони підтверджують юридичний статус підприємства, тому потребують професійного підходу до укладання, таку роботу, як правило, доручають фахівцям . Разом із тим, користуючись кваліфікованими довідковими матеріалами, а також ознайомившись з основними положеннями законодавчих актів щодо підприємницьких структур, можна провести цю роботу самостійно. Ліцензія - отримання дозволу на здійснення конкретного виду підприємницької діяльності - за необхідності.

Які методи розрахунку продиктивності праці вам відомі?Які існують шляхи підвищення продуктивності праці на підприємстві?

Показники і методи вимірювання продуктивності праці.Отже, продуктивність праці - це показник ефективності, результативності, що характеризується співвідношенням обсягу продукції, робіт чи послуг, з одного боку, та кількості праці, витраченої на виробництво цього обсягу, з іншого боку. Методи вимірювання продуктивності праці: -прямий (виробіток = обсяг продукції / чисельність працюючих). -обернений (трудомісткість = тродовитрати в годинах (чисельність працюючих) / обсяг продукції).Основними шляхами підвищення продуктивності праці є: - розвиток і впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу; - піднесення загальноосвітнього, культурно-технічного та професійного рівня працівників; - раціональне використання природних, матеріальних, трудових ресурсів; - поліпшення організації та управління виробництвом; - впровадження ефективних матеріальних і моральних стимулів до праці

В чому полягає різниця між організаційними типами виробництва?Опишіть їх за наступними факторами техніко-економічної характеристики: номенклатура продукції, повторюваність випуску собівартість продукції, спеціалізація робітників, обладнання, що використовуються.

Організаційні типи вир-ва:ОДИНИЧНЕ-вир-во,що характеризується широкою номенклатурою продукції і малим обсягом випуску однакових виробів,повторне виготовлення яких здійснюється через тривалі проміжки часу або й зовсім не передбачається.СЕРІЙНЕ-вир-во,що має обмежену номенклатуру продукції ,а виготовлення окремих виробів періодично повторюється певними партіями;Воно буває дрібно-,середньо-,великосерійним.МАСОВЕ вир-во,що відрізняється вузькою номенклатурою продукції,зате великим обсягом і тривалим часом її виготовлення.Номенклатура продукції:1)Необмежена; 2)Обмежена кількістю типів; 3)Один тип.Повторюваність типу:1)НЕ повторюється; 2)Періодично повторюється; 3)Постійно випускається.Спеціалізація робітників:1)Висока; 2)Середня,висока на автоматиз.системах; 3)Невисокий на простих операціях,високий у автоматиз.системах.Обладнаня,що використовується:1)Універсальне; 2)Універсальне і спеціальне; 3)Переважно спеціальне.

Вказати різницю між вартісними показниками обліку продукції.

Обсяг продукції у вартісному вираженні визначається показниками товарної, валової, чистої продукції. Товарна продукція-показник,що лає хмогу підсумувати виготовлення різних видів продукції і завдяки цьому визначати загальний обсяг вир-ва на тому чи тому під-ві,а також обчислювати низку макроекономічних та узагальнюючих похідних показниківрозвитку народного господарства(заг.вар-ть усіх видів готової продукції,напівфабрикатів,робіт і послуг вир-го хар-ру ,признач.для реалізації різним споживачам).

2.Показник валової продукції,окрім елементів,які входять до складу тов.прод.,включає зміну залишків незавершеного вир-ва протягом розрахункового періоду,вар-ть сировини й матеріалів замовника та деякі ін.елементи залежно від галузевих особливостей виробничої діяльності під-ва.3.Показник чистої продукції відбиває наново створену на під-ві вар-ть і завдяки цьому характеризує результати використання саме власного трудового потенціалу.Його доцільно застосовувати для об'єктивної оцінки рівня ефективності виробничо-госп. діял. під-ва.

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.