Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЩо таке оборотні кошти?Яку вони мають структуру?Вкажіть вплив кожної складової оборотних фондів на становище та поведінку (у відповідній ситуації) підприємства

Оборотні кошти являють собою сукупність коштів, авансованих для створення оборотних виробничих фондів і фондів обігу, що забезпечують їхній безперервний кругообіг. Оборотні кошти забезпечують безперервність виробництва і реалізації продукції підприємства.Структура оборотних коштів – це питома вага вартості окремих статей оборотних виробничих фондів і фондів обігу в загальній сумі оборотних коштів. Структура оборотних коштів має значні коливання в окремих галузях господарства.

Вона залежить від складу і структури витрат на виробництво, умов поставок матеріальних цінностей, умов реалізації продукції (виконаних робот, наданих послуг), проведення розрахунків.Структура оборотних коштів:1) Виробничі оборотні фонди: - виробничі запаси; - засоби у виробничих витратах.2) Фонди обігу: - готова продукція; - грошові кошти і розрахунки.Фін. стан підприємства значною мірою залежить від наявності та ефективності використання оборотних коштів. Ефективності використання оборотних коштів, являє собою невід’ємну складову ефективності використання майна, бо раціональне використання оборотних коштів впливає на основні показники господарської діяльності промислового підприємства: на зростання обсягу виробництва, зниження собівартості продукції, підвищення рентабельності підприємства. Аналіз ефективності використання оборотних коштів повинен допомогти виявити додаткові резерви і сприяти поліпшенню основних економічних показників роботи підприємства.
21.Що таке якість продукції?Якими показниками визначають її рівень?Які ви знаєте способи підвищення якості продукції на підприємстві?

Якість продукції - це сукупність її споживчих властивостей, що здатні задовольняти потреби споживачів. Якісною вважається продукція, що відповідає вимогам стандартів і технічних умов і задовольняє потреби споживачів.Основними показниками, що характерезують якість поліграфічної продукції є її зміст, зовнішній вигляд, поліграфічне виконання, якість основних матеріалів, а також зручність і практичність у використанні. У процесі господарської діяльності важливо не тільки правильновильно оцінювати якість окремих виробів, але й визначити загальний рівеннь якості прдукції підприємства. Для цього використовується система загальних показників, основними з яких є :- коефіцієнт оновлення асортименту; - частка сертифікованої продукції; - частка продукції, призначеної для експорту; - обсяг товарів, реалізованих за зниженими цінами; - коефіцієнт сортності; - питома вага браку в загальному випуску товарної продукції. У тісному взаємозв'язку з якістю продукції перебуває її конкурентоспроможність.

Конкурентоспроможність - це характеристика товару, що відображає її відмінність від товару-конкурента як за ступенем задоволення конкретної потреби, так і за витратами на його забезпечення.Основними шляхами підвищення якості та конкурентнороможності продукції є: - виробничо-технічні - організаційні - економічні (система прогнозування і планування якості встановлення прийнятних для виробника і споживача цін, економічне стимулювання виробництва високоякісної продукції); - соціальні (правильна кадрова політика, створення належних умов праці і відпочинку, мотивація праці, активізація людського чинника). Умови ринку вимагають комплексного використання перелічених можливостей забезпечення виробництва якісної конкурентоспроможної продукції.
22.Яка різниця між прибутком і доходом?Які існують джерела отримання прибутку?Як розрахувати прибуток на підприємстві?

Дохі́д — 1) Гроші або матеріальні цінності, одержувані державою, юридичною та фізичною особою внаслідок якої-небудь діяльності

2) прирощення вартості підприємства за рахунок продажу товарів і послуг.Доходи підприємства - економічний показник роботи підприємства,що відображає фінансові надходження від всіх видів діяльності. Це - загальна сума грошей, отримана від продажу.Прибу́ток — це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.Сума, на яку зріс власний капітал компанії за даний період в результаті діяльності цієї компанії. визначається як різниця між виручкою від господарської діяльності і сумою витрат на цю діяльність.У світовій практиці виділяють три основних джерела формування прибутку:– за рахунок монопольного положення підприємства по випуску тієї або іншої продукції або унікальності продукту. пов’язано безпосередньо з виробничою і підприємницькою діяльністю. Ефективність його використання залежить від знання кон’юнктури ринку і уміння пристосовувати розвиток виробництва під цю постійну зміну кон’юнктури, успішності маркетингової діяльності підприємства;– отримання прибутку виникає з інноваційної діяльності підприємства. Воно передбачає постійне використання продукції, що випускається, забезпечення її конкурентоспроможності, зростання обсягів реалізації і збільшення обсягу прибутку.Прибуток розраховується тк: П = Д - В . На підприємствах виробничої сфери можуть бути використані три методи розрахунку прибутку від реалізації продукції: прямого розрахунку, за показником витрат на одну гривню продукції, економічний (аналітичний) метод. Метод прямого розрахунку. Прибуток розраховується за окремими видами продукції, що виробляються і реалізуються. Розрахунок прибутку на підставі показника витрат на одну гривню продукції. Метод передбачає використання даних про виробничі витрати та реалізацію продукції за попередній період, а також очікувану їх зміну, що прогнозується в наступному періоді. Економічний метод. Він відрізняється від уже розглянутих методів розрахунку прибутку тим, що дає змогу визначити не тільки загальну суму прибутку, а й вплив на неї зміни окремих чинників: обсягу виробництва (реалізації) продукції; собівартості продукції; рівня оптових цін і рентабельності продукції; асортименту та якості продукції.
23.Які види спрацювання основних фондів вам відомі? Обгрунтуйте вплив зносу обладнання на амортизаційну політику.Як покращити використання основних фондів на підприємстві?

Основні фонди протягом свого тривалого функціонування зазнають фізичного (матеріального) і економічного спрацювання, а також морального старіння.

Види зносу:-Моральний знос це знецінення об'єктів основних фондів унаслідок нових досягнень технічного прогресу ще задовго до повного їх фізичного зносу. -Фізичний знос пов’язан з впливом природнокліматичних умов і не залежить від того, використовуються основні фонди у виробництві чи ні -Технологічний знос – втрата вартості внаслідок здешевлення відтворення таких самих машин, тобто коли нові машини такої конструкції можуть бути придбані дешевше, ніж ті, що встановлені на підприємстві

-Функціональний знос – втрата вартості діючих фізично придатних машин внаслідок того, що випущено нові, кращі, більш потужні.-Соціальний знос – втрата споживчої вартості основних фондів внаслідок незадоволення умов безпеки праці та ергономічності (зручність робочого місця).-Екологічний знос – втрата споживчої вартості внаслідок невідповідності умовам екологічної безпеки.Однією з найважливіших задач підвищення ефективності використання капітальних вкладень і основних фондів є своєчасне введення в експлуатацію нових основних фондів і виробничих потужностей, швидке їхнє освоєння. Скорочення термінів введення в експлуатацію новихфабрик і заводів дозволяє швидше одержати потрібну для народногогосподарства продукцію з технічно більш озброєних основних фондів,прискорити їхній оборот і тим самим сповільнити моральний знос основних фондів підприємств, підняти ефективність суспільного виробництва в цілому.Поліпшення використання діючих основних фондів можна досягти завдяки:1) підвищенню інтенсивності використання виробничих потужностей і основних фондів;2) підвищенню екстенсивності їхнього навантаження.

Більш інтенсивне використання виробничих потужностей і основних фондів досягається насамперед за рахунок технічного удосконалювання останніх.
24.Які види, форми та система оплати праці вам відомі?Опишіть їх.Які доплати і надбавки
включає заробітна плата?

Види оплати праці:1)основна заробітня платня 2)додаткова з/п3) інші заохочувальні і компенсаційні виплати.Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків).Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми за трудові успіхи та винахідливість, за особливі умови праці.Основою організації оплати праці на підприємстві є тарифна система, яка включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники). Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт за їх складністю, а працівників - залежно від їх кваліфікації й відповідальності за розрядами тарифної сітки. Вона служить підставою для формування і диференціації розмірів заробітної плати. Система оплати праці розподіляється на дві форми : погодинна та відрядна. Відрядна оплата праці - система заробітної плати, при якій заробіток залежить від обсягів виконаної роботи, потребує якості. Відрядна оплата праці має два різновиди : пряма відрядна та відрядно-преміальна. Різновид відрядної форми оплати праці є відрядно-прогресивна та акордна форми.Погодинна заробітна плата - форма оплати праці, коли обсяг виконаної роботи не піддається обліку та нарахуванню. Відомі дві форми погодинної оплати праці - проста погодинна та погодинно-преміальна.За функціональним призначенням доплати й надбавки є самостійними елементами заробітної плати, які призначаються для компенсації або винагороди за суттєві відхилення від нормальних умов праці, котрі не враховано в тарифних ставках і посадових окладах. Вони відрізняються від тарифної заробітної плати (посадового окладу) необов'язковістю і непостійністю, а також рухливістю залежно від співвідношення фактичних і нормативних умов праці.
25.Які існують види витрат на виробництво продукції?Опишіть їх.

Постійні витрати — витрати, величина яких не змінюється залежно від зміни обсягу випуску продукції і які фірма повинна сплачувати навіть тоді, коли вона нічого не виготовляє. Змінні витрати— витрати, величина яких змінюється залежно від зміни обсягу виробництва. Динаміка їх нерівномірна: починаючи з нуля, вони спочатку зростають дуже швидко разом зі зростанням виробництва. Валові витрати є сумою постійних і змінних витрат за кожного конкретного обсягу виробництва

Середні витрати — витрати на одиницю продукції, що випускається. Витрати на одиницю продукції — це середні валові витрати, які дорівнюють загальним витратам, поділеним на обсяг виробництва товарів. Прямі витрати — витрати, що можуть бути безпосередньо пов'язані з визначеною діяльністю чи видом продукції.Поточні витрати — витрати, що визнаються в період їх здійснення та відображаються в обліку за рахунками витрат.Граничні витрати витрати необхідні для випуску додаткової одиниці продукції найефективнішим чином. Альтернативні витрати це вигода, втрачена внаслідок невикористання економічного ресурсу в найдохіднішій зі всіх можливих сфер і галузей господарювання. Витрати майбутніх періодів — грошові витрати, що були здійснені в даному періоді, але на будуть віднесені в майбутньому періоді, частинами

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.