Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 6. Управління комерційною діяльністю на оптовому ринку товарів та послуг

Тема 6. Управління комерційною діяльністю на оптовому ринку товарів та послуг

 

План

 

Поняття та класифікація підприємств оптової торгівлі

Функції оптових торговельних підприємств

Суть та цілі оптових закупівель підприємств оптової торгівлі. Етапи закупівель.

Планування надходження товарів .

Формування товарного асортименту підприємств оптової торгівлі.

Види оптового обігу та чинники що його визначають

Методи оптового продажу товарів

 

Поняття та класифікація підприємств оптової торгівлі

 

Основним суб'єктом підгалузі гуртової торгівлі є оптовепідприємство. Як і решта торговельних підприємств,оптове функціонує назасадах організаційно-правової та господарської самостійності;вільноговибору власної товарної спеціалізації,асортиментного профілю,контингентуконтрагентів; самоокупності — забезпечення повернення витрат і отримання норми прибутку; самофінансування — самостійного пошуку джерел фінансування власної діяльності; конкурентоспроможності — ефективного функціонування в умовах ринкового конкурентного середовища.

Оптовим (гуртовим) торговельним підприємством є підприємство підгалузі оптової торгівлі, яке має економічні,організаційні та юридичні ознаки суб'єкта господарської діяльності, від власного імені і за власний кошт набуває права власності на придбані партії товарів, спеціалізується на веденні оптового торгу і має необхідні передумови для виконання повного комплексу закупівельно-збутових і складських технологічних

 

Таким чином, основною умовою віднесення торговельного підприємства до числа оптових торговельних є фактична наявність у нього власних або орендованих складських приміщень.Підприємства оптової торгівлі можна класифікувати за такими ознаками:

 

Функціональним рівнем; організаційно-правовою формою; формою власності і належністю; місцем і роллю в товаропросуванні; їх товарною спеціалізацією.

 

Функціональний рівень масштабів діяльності (зон впливу) оптових

 

торговельних підприємств за значенням розподіляє їх на три основні групи:

 

оптові підприємства національного,міжрегіонального(регіонального)і

 

Функції оптових торговельних підприємств

 

Оптові торговельні підприємства, зміст основної роботи яких полягає в опосередкуванні комерційних зв’язків між сферою товарного виробництва і сферою споживання, покликані забезпечувати виконання низки основних і допоміжних, комерційних і виробничих функцій.Основніфункції оптовихформувань полягають у безперебійному забезпеченні потреб товаровиробників у збуті і роздрібних торговців у постачанні товарами, а допоміжні – у наданні своїм партнерам комплексу організаційно-технологічних послуг.

 

Комерційнимифункціями оптових торговців є:

вивчення кон’юнктури й окремих сегментів товарного ринку; планування, організація і проведення оптових закупівель товарів;

 

організація товаропостачання і здійснення оптового продажу;

 

оперативне управління товарними запасами; створення системи надання до- і після реалізаційних послуг;

 

рекламно-інформаційне забезпечення гуртової торгівлі.

 

Виробничіфункції оптових торговельних підприємств включають низкуоперацій, що є по-суті, продовженням процесу виробництва – комплекс внутрішньо складських технологічних операцій (при ймення, зберігання тощо);

 

операції доведення і фасування; операції транспортного забезпечення товарного руху.

 

 

Суть та цілі оптових закупівель підприємств оптової торгівлі. Етапи закупівель.

 

Оптові закупівлі товарів є основою комерційної діяльності оптових торгових підприємств. їхня мета полягає в забезпеченні планомірного і безперебійного забезпечення товарами роздрібної торговельної мережі.

 

Операції оптових закупівель товарів властиві не тільки оптовим підприємствам.

 

Закупівельну діяльність здійснюють також і роздрібні торговельні підприємства.

Оптові закупівлі — це придбання товарів великими партіями з метою їх дальшого перепродажу. Прийняття комерційного рішення щодо оптових закупівель товарів констатує наявність ринкової потреби в певних товарах, передбачає відбір конкретних товарів і їх постачальників з числа наявних на ринку і забезпечує реальне просування товарів зі сфери виробництва до сфери обігу.

 

Адже оптові закупівлі опосередковують, з одного боку, вплив торгівлі на виробництво щодо визначення його обсягів, удосконалення асортименту і підвищення якості товарів, а з другого — вплив на роздрібну торгівлю щодо формування нею торгового асортименту, розширення реалізації, поліпшення організації торговельного обслуговування і, нарешті, на підвищення рівня задоволення матеріальних і культурних потреб населення.

 

Для виробників товарів та послуг оптові закупівлі є гарантією їх збуту і,

 

відповідно, гарантією забезпечення безперервності виробництва, забезпечення ефективного функціонування підприємств. Для підприємств торгівлі вони є гарантією своєчасного надходження товарів для досягнення власної мети, а для всіх учасників товаропросування — гарантією виживання в умовах ринкової конкуренції.

 

Планування надходження товарів .

 

 

На другому етапі (оперативний план оптових закупівель) складається план оптових закупівель товарів. Якщо план надходження товарів покликаний визначити, які товари і в якій кількості треба закупити, то план закупівель має містити вказівки щодо джерел цих закупівель, строки їх здійснення та відповідальних за проведення закупівель.

 

Даний план складається за формою табл. 1.

 

При розробленні плану оптових закупівель товарів важливе значення має досягнення точки беззбитковості закупівель товарів по окремих товарних групах і від кожного постачальника.

 

 

          Таблиця 1.  
  План оптових закупівель ________ базою на 20_р  
               
Найменуванн Найменуванн       Строки  
Сум Відповідальни        
подання   уточнення  
я товарних я джерел укладаня  
а й за закупівлю замовленн специфіка  
груп закупівель договору  
    я ції  
           
               
               

 

 

Точка беззбитковості закупівель — такий обсяг закупівель товарів у і-го постачальника, при якому сума валового доходу від реалізації даних товарів покриває суму поточних витрат (1):

 

(1)

 

де Оі — мінімальний обсяг закупівель товарів у і-го постачальника; Вп — витрати обігу постійні; Рд — рівень валових доходів при реалізації даних товарів; Рвт — рівень змінних витрат обігу.

 

План оптових закупівель затверджуються керівником підприємства або начальником комерційного відділу.

Товарів.

 

Найпростішою формою оптового продажу є безпосередній продаж товарів виробничими підприємствами роздрібним торговельним підприємствам. У цьому разі ланковість в оптовому продажу не утворюється.

Така форма найчастіше застосовується під час продажу товарів простого асортименту. Якщо ж між виробництвом і роздрібною ланкою з'являється посередник, обіг товарів ускладнюється,набуваючи форму одноланкового

 

оптового продажу. Якщо ж у договірних відносинах бере участь два, три і більше посередників, оптовий продаж стає ще більш складним, значно збільшується час обігу товарів, рівень витрат на його здійснення, а сам продаж набуває дво-, три ланкової форми. Практичне застосування таких складних форм оптового продажу обумовлено різним ступенем концентрації виробництва товарів народного споживання, транспортними і торговими факторами.

Підприємства оптової торгівлі більшу частину товарів продають оптовим покупцям зони своєї діяльності, а частину товарів можуть вивозити за її межі.

Залежно від форми товаропросування розрізняють складський і транзитний товарообігу.

 

За складського товарообігу оптова база завозить товари на свої склади, здійснює на них складську обробку і зі складів відпускає товари в роздрібну торговельну мережу зони своєї діяльності (рис 1).

 

Рис 1.Схема складського товарообігу

Складський товарообіг має велике значення для поліпшення товаропостачання роздрібної торговельної мережі. Його застосовують, як правило, під час поставок товарів складного асортименту, оскільки при концентрації товарів на складах оптового підприємства можливе підсортування, комплектування асортименту, регулярна доставка невеликих партій товарів у магазини. Через склади може здійснюватися також продаж товарів простого асортименту в тих випадках, коли покупці за розмірами свого обігу не мають можливості (через відносно високі мінімальні норми відвантаження) одержувати ці товари безпосередньо з виробничих підприємств.

 

Тому сукупні запаси в оптовій і роздрібній торгівлі за складського обігу, як правило, виявляються меншими, ніж під час транзитного обігу.

 

Разом з тим складський обіг пов'язаний зі збільшенням деяких витрат: на здійснення транспортно-експедиційних і складських операцій (приймання,

 

зберігання, підсортування і відпускання товарів). Крім того, при складському обігу сповільнюється оборотність товарів, що, у свою чергу, також викликає збільшення витрат.

Транзитний товарообіг передбачає відвантаження товарів постачальниками-виробниками товарів безпосередньо в роздрібну торговельну мережу, минаючи склади оптових баз, але за їх рознарядками в рахунок плану постачання (договору) конкретної оптової бази. Транзитом направляються окремі товари і товарні групи, як правило, стійкого і простого асортименту, а

 

також товари складного асортименту великим торговельним підприємствам.

 

 

При транзитному обігу скорочуються зайві ланки на шляху руху товарів у роздрібну торгову мережу, зменшуються транспортні витрати; немає витрат на вантажно-розвантажувальних операціях і збереження товарів на проміжних складах, знижуються товарні втрати, зменшуються капіталовкладення на будівництво й обладнання складів. Водночас транзитний обіг призводить до збільшення розмірів партій товарів, що завозяться у магазини, а це викликає зростання запасів і витрат на їх збереження.

 

При цьому важливо визначити оптимальне співвідношення між складським і транзитним товарообігом. Для тих магазинів, які можуть отримувати товари без підсортування їх на складах бази, застосовують транзитну форму постачання і, відповідно, планують транзитний товарообіг. В

 

іншому разі застосовують складську форму товаропостачання

 

Для правильної організації оптового продажу товарів важливе значення має його оперативне планування, для чого оптові бази розробляють оперативні плани. В оперативному плані вказують по кожній товарній групі загальну суму постачання, у тому числі продаж зі складу і транзитом, терміни укладання договорів, видачі рознарядок, посадових осіб, відповідальних за організацію продажу. Такі плани дозволяють базам успішно виконувати свої договірні зобов'язання, маневрувати товарними ресурсами, ритмічно поставляти товари оптовим покупцям.

 

 

Тема 6. Управління комерційною діяльністю на оптовому ринку товарів та послуг

 

План

 

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.