Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВідображення в ІКП сум погашення податкового боргу та заборгованості зі сплати єдиного внеску

Відображення в підсистемі, що забезпечує облік платежів, відомостей про надані платникам податків розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу), здійснюється відповідно до статті 100 глави 9 розділу ІІ Податкового кодексу України та порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків.

Кожний випадок розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань або податкового боргу оформлюється окремим рішенням.

Первинними документами, що є підставою для розстрочення (відстрочення) сплати грошових зобов’язань (податкового боргу) перед бюджетом та скасування наданих розстрочень (відстрочень), є:

Рішення про розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу);

– договір про розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу);

– рішення про скасування розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу);

– додаткова угода до договору у разі дострокового погашення розстрочених (відстрочених) сум;

– додаткова угода до договору у разі прийняття рішення про перенесення раніше визначених строків розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу);

– графік погашення розстрочених (відстрочених) сум боргу, складений на підставі рішення суду або відповідного закону, що передбачає надання платнику податків розстрочення (відстрочення).

Розстрочення (відстрочення) заборгованості (недоїмки) зі сплати єдиного внеску надається відповідно до рішення суду або законодавства, яким передбачено надання такого розстрочення (відстрочення), а первинним документом для відображення такої операції в інформаційній системі органів ДФС є графік погашення розстрочених (відстрочених) сум заборгованості (недоїмки) зі сплати єдиного внеску.

Занесена та збережена інформація одразу відображається в журналі відстрочок (розстрочок).

Визначення первинних показників документів органів ДФС, відображених в підсистемі, що забезпечує облік платежів, які підлягають перенесенню до ІКП, щодо сум погашення податкового боргу та заборгованості зі сплати єдиного внеску.

Первинними документами, на підставі яких в ІКП здійснюється погашення (зменшення) суми податкового боргу та заборгованості зі сплати єдиного внеску, є:

відомості органів Казначейства про надходження сум податків, зборів, єдиного внеску у вигляді технологічних файлів @В та @Е;

подана платниками звітність, в тому числі уточнена (зменшення суми податкового боргу / заборгованості зі сплати єдиного внеску за рахунок зменшення платником сум грошових зобов’язань / сум єдиного внеску);

декларація з ПДВ із заявленою сумою від’ємного значення у рахунок погашення боргу, сумою до відшкодування з державного бюджету на поточний рахунок платника податків;

скарга (заява) платника податків або ухвала суду про порушення провадження у справі, інформацію про які внесено після настання граничного строку сплати грошових зобов’язань / сум єдиного внеску, визначених органом ДФС;

рішення органу ДФС, прийняте за результатами оскарження в адміністративному порядку податкового повідомлення-рішення / вимог та рішень щодо єдиного внеску, яким скасовується або змінюється сума грошового зобов’язання та пені / сума єдиного внеску;

рішення суду про вирішення питання по суті (скасування раніше прийнятих рішень щодо нарахування суми грошового зобов’язання та пені / суми єдиного внеску за результатами судового оскарження);

договір про розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) / графік погашення розстрочених (відстрочених) сум податкового боргу на підставі рішення суду або відповідно до закону, яким передбачено розстрочення (відстрочення) / графік погашення розстрочених (відстрочених) сум заборгованості зі сплати єдиного внеску, прийнятих на підставі рішення суду або відповідно до закону, яким передбачено розстрочення (відстрочення);

рішення про списання безнадійного податкового боргу, прийняте за наявності підстав, визначених статтею 101 глави 9 розділу ІІ Податкового кодексу України;

рішення про списання безнадійного податкового боргу, прийняте за наявності підстав, визначених статтею 97 глави 9 розділу ІІ Податкового кодексу України;

рішення про прощення (списання) податкового боргу, прийняте згідно з відповідним законом;

рішення про списання боргу (недоїмки) з єдиного внеску, прийняте за наявності підстав, визначених законодавством про збір та облік єдиного внеску;

рішення керівника (заступника керівника) органу ДФС про скасування пені.

У разі наявності у платника податкового боргу (заборгованості зі сплати єдиного внеску) кошти, що надходять від такого платника або в результаті здійснених щодо стягнення податкового боргу, простроченої заборгованості органами ДФС (Державної виконавчої служби України, органами Казначейства) заходів, зараховуються в рахунок погашення податкового боргу (заборгованості зі сплати єдиного внеску) згідно з черговістю його виникнення незалежно від напряму сплати, визначеного платником: у першу чергу кошти зараховуються в рахунок погашення основної суми боргу, далі - в рахунок погашення штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих на такий борг, в останню чергу - в рахунок погашення пені, нарахованої на такий борг.

У разі погашення податкового боргу (заборгованості зі сплати єдиного внеску) у спосіб, інший ніж надходження коштів, таке погашення здійснюється згідно з черговістю його виникнення: в першу чергу кошти зараховуються в рахунок погашення основної суми боргу, далі - в рахунок погашення штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих на такий борг, в останню чергу - в рахунок погашення пені, нарахованої на такий борг.

Відображення в підсистемі, що забезпечує облік платежів, сум списання заборгованості зі сплати єдиного внеску здійснюється відповідно до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року № 449, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 травня 2015 року за № 508/26953.

Первинними документами, що є підставою для списання податкового боргу, заборгованості зі сплати єдиного внеску, є:

рішення про списання безнадійного податкового боргу, прийняте відповідно до підстав, визначених статтею 101 глави 9 розділу ІІ Податкового кодексу України;

рішення про списання безнадійного податкового боргу, прийняте відповідно до підстав, визначених статтею 97 глави 9 розділу ІІ Податкового кодексу України;

рішення про прощення (списання) податкового боргу, прийняте згідно з відповідним законом;

рішення про списання боргу (недоїмки) з єдиного внеску, прийняте відповідно до підстав, визначених законодавством про збір та облік єдиного внеску.

Первинним документом, що є підставою для поновлення списаних сум податкового боргу (у тому числі розстрочених (відстрочених)), заборгованості зі сплати єдиного внеску, є рішення керівника органу ДФС, прийняте відповідно до рішення суду, що набрало законної сили.

Усі рішення про списання після збереження відображаються в журналі списання.

У разі надходження до органу ДФС рішення суду, що набрало законної сили, яке є підставою для поновлення списаних сум податкового боргу (у тому числі розстроченого (відстроченого)), заборгованості зі сплати єдиного внеску, керівником органу ДФС приймається рішення про поновлення списаних (прощених) сум заборгованості, яке відображається в інформаційній системі органів ДФС до дня формування зведених показників за звітний місяць, в якому органом ДФС отримано рішення суду.

Для відображення в інформаційних системах органів ДФС поновлення списаних сум заборгованості в журнал списання заносяться такі дані:

документ, що є підставою для поновлення списаних сум;

номер та дата рішення керівника органу ДФС про поновлення списаних (прощених) сум заборгованості;

код платника;

код платежу та вид бюджету;

сума поновлення.

У день укладання договору про розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу), складання графіка погашення розстрочених (відстрочених) сум заборгованості зі сплати єдиного внеску працівник підрозділу, до компетенції якого належить розстрочення (відстрочення) платежів, заносить до інформаційної системи органів ДФС первинні показники рішення та договору про розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу), графіка погашення розстрочених (відстрочених) сум заборгованості зі сплати єдиного внеску, здійснює візуальне звіряння занесених даних та у разі виявлення розбіжностей між занесеними даними та їх відображенням в ІКП вносить відповідні виправлення.

Не пізніше дня, наступного за днем внесення до інформаційної системи органів ДФС відомостей про укладений договір, складений графік погашення розстрочених (відстрочених) сум заборгованості зі сплати єдиного внеску, копія такого договору (графіка) передається підрозділу, який здійснює облік платежів та інших надходжень, для проведення звірки повноти та правильності відображення розстрочених (відстрочених) сум в ІКП.

У разі внесення змін до договору про розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) (при достроковому погашенні розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань (податкового боргу), при прийнятті рішення про перенесення раніше визначених строків розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу)), надходження судового рішення щодо зміни попередньо визначеного режиму розстрочення (відстрочення) сум заборгованості зі сплати єдиного внеску, первинні показники додаткових угод до договору у день їх укладання заносяться працівником підрозділу, до компетенції якого належить розстрочення (відстрочення) платежів, до журналу відстрочок (розстрочок). При цьому здійснюється візуальне звіряння занесених даних з показниками додаткової угоди до договору (графіка погашення розстрочених (відстрочених) сум заборгованості зі сплати єдиного внеску), перевіряється правильність відображення занесених змін в ІКП та у разі виявлення розбіжностей між занесеними даними та їх відображенням в ІКП забезпечується їх виправлення.

Після цього витяг із журналу відстрочок (розстрочок) не пізніше наступного робочого дня передається підрозділу, який здійснює облік платежів та інших надходжень, для проведення відповідної звірки.

Надання розстрочок (відстрочок) грошових зобов’язань (податкового боргу) відображається в ІКП як зменшення суми грошових зобов’язань (податкового боргу) за датою укладання договору про розстрочення (відстрочення).

Для відображення розстрочених (відстрочених) сум грошових зобов’язань (податкового боргу) в ІКП відображається обліковий показник (операція) щодо надання розстрочення (відстрочення) усієї суми розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань (податкового боргу) згідно з договором про розстрочення (відстрочення).

При нарахуванні чергової частки розстрочення (відстрочення) сум податкового боргу в ІКП відбувається нарахування пені за несвоєчасну сплату на суму нарахованої частки податкового боргу за період:

з 91-го дня після останнього дня граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного Податковим кодексом України, і по дату надання розстрочення (відстрочення) податкового боргу (у випадку, коли податковий борг виник в результаті несплати платником податків грошового зобов’язання, визначеного у поданій ним звітності);

з 1-ого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні, і по дату надання розстрочення (відстрочення) податкового боргу (у випадку, коли податковий борг виник в результаті несплати платником податків грошового зобов’язання, визначеного органом ДФС).

З метою контролю за відповідністю показників, відображених в ІКП, даним показників, занесених до підсистеми, що забезпечує облік платежів, засобами вказаної підсистеми формується електронний реєстр розбіжностей даних журналу відстрочок (розстрочок) та ІКП (далі - Реєстр розбіжностей (відстрочки/розстрочки)).

До Реєстру розбіжностей (відстрочки/розстрочки) включається інформація щодо рішень про розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) та графіків погашення розстрочених (відстрочених) сум податкового боргу, заборгованості зі сплати єдиного внеску, які помилково відсутні/наявні в ІКП або мають невідповідність сум в ІКП даним журналу відстрочок (розстрочок).

Облік сум податкового боргу та заборгованості зі сплати єдиного внеску боржників, що перебувають у процедурах банкрутства, а також погашення таких сум здійснюються з урахуванням особливостей, визначених законодавством з питань банкрутства.

Після надходження до органу ДФС відповідного рішення (ухвали, постанови) господарського суду (про затвердження плану санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство та введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, про порушення провадження у справі про банкрутство і введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, про припинення провадження у справі про банкрутство, про введення процедури санації, про затвердження мирової угоди та припинення провадження у справі про банкрутство, про визнання мирової угоди недійсною та/або поновлення провадження у справі про банкрутство, про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури) дані судового рішення реєструються підрозділом судового оскарження в інформаційній системі органів ДФС, яка забезпечує відображення результатів судового оскарження, днем отримання від структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу ДФС, або відповідальної особи, визначеної керівником органу ДФС для виконання таких функцій, із занесенням дати ухвали/постанови суду.

Після отримання від підрозділу судового оскарження відповідного рішення (ухвали/постанови) господарського суду підрозділ, до компетенції якого належить погашення заборгованостей, забезпечує відкриття в інформаційній системі органів ДФС справи банкрута шляхом внесення таких даних:

податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

найменування платника податків;

назва документа;

номер та дата прийняття рішення (ухвали, постанови) господарського суду.

Станом на дату винесення ухвали суду про порушення провадження у справі про банкрутство і введення мораторію на задоволення вимог кредиторів в ІКП платника-банкрута здійснюється остаточний розрахунок суми податкового боргу (заборгованості з єдиного внеску), що складається із:

суми несплачених зобов’язань;

суми штрафних санкцій;

суми пені;

плати за податковий кредит,

та відображаються облікові показники (операції), що фіксують (виділяють) суми боргу (заборгованості).

Суми податкового боргу (основного платежу, штрафних санкцій та пені), заборгованості зі сплати єдиного внеску (недоїмки, штрафних санкцій, пені), які обліковувались в органі ДФС на дату ухвали суду про порушення провадження у справі про банкрутство і введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, фіксуються та погашаються виключно після зазначення в платіжному дорученні спрямування коштів на таке погашення.

Грошові зобов’язання (єдиний внесок), що нараховуються за даними звітності платника протягом дії процедури банкрутства (після дати реєстрації в органі ДФС ухвали суду про порушення провадження у справі про банкрутство і введення мораторію на задоволення вимог кредиторів), погашаються у порядку черговості, передбаченому пунктом 87.9 статті 87 глави 9 розділу ІІ Податкового кодексу України.

У період провадження у справі про банкрутство кошти, сплачені боржником, у день внесення до інформаційної системи органів ДФС відомостей про їх надходження на рахунки з обліку доходів бюджетів (рахунки для сплати єдиного внеску) зараховуються в рахунок грошових зобов’язань (єдиного внеску), термін сплати яких настав після дати реєстрації ухвали суду про порушення провадження у справі про банкрутство.

Ухвала суду про затвердження мирової угоди та припинення провадження у справі про банкрутство є підставою для прощення (списання) податкового боргу або розстрочення (відстрочення) податкового боргу (заборгованості зі сплати єдиного внеску).

Заборгованість зі сплати єдиного внеску не підлягає прощенню (списанню) на умовах мирової угоди.

На підставі мирової угоди керівник органу ДФС приймає рішення про прощення (списання) податкового боргу. Первинні показники такого рішення заносяться до інформаційної системи органів ДФС з відповідним відображенням в ІКП у порядку, визначеному у пункті 1 глави 1 цього розділу.

 ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.