Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИХIІІ. Визначення відстаней, безпечних за розкиданням кусків породи

1.1. Відстань rроз, що є небезпечною для людей за розкиданням окремих кусків породи під час МВ свердловинних зарядів, розрахованих на дроблення та розпушування гірського масиву, визначають за формулою

(1)
де ηз - коефіцієнт заповнення свердловини ВР;
  ηзаб - коефіцієнт заповнення свердловини забійкою;
  f - коефіцієнт міцності породи за шкалою проф. М.М. Протод’яконова;
  d - діаметр свердловин, м;
  a - відстань між свердловинами в ряду або між рядами, м.
         

Коефіцієнт заповнення свердловини ВР чисельно дорівнює відношенню довжини заряду в свердловині lз, м, до глибини пробуреної свердловини L, м:

ηз=lз/L. (2)

Коефіцієнт заповнення свердловини забійкою ηзаб дорівнює відношенню довжини забійки lзаб, м, до довжини вільної від заряду верхньої частини свердловини lн, м:

ηзаб=lзаб/lн. (3)

У разі цілковитого заповнення забійкою вільної від заряду верхньої ділянки свердловини ηзаб=1, у разі вибуху без забійки - ηзаб=0.

Коефіцієнт міцності породи:

(4)
де σст - границя міцності породи на одновісне стискання за стандартного випробування зразків правильної форми, кгс/cм-2 (1 кгс/см-2 = 98066,5 Па).
         

Під час ведення підривних робіт у гірських породах, класифікацію яких здійснено за будівельними нормами та правилами, у разі недостатньої показності даних з міцносних характеристик ґрунтів, що розробляються, (σст), коефіцієнт міцності f визначають за формулою

f=(F/2,5)-2, (5)
де F - номер групи ґрунтів, що підлягають вибуху, за будівельними нормами.
         

1.2. Під час підривання серії свердловинних зарядів однакового діаметра зі змінними параметрами a, ηз, ηзаб розрахунок безпечної відстані за формулою (1) треба проводити за найменшими значеннями a, ηзаб і найбільшим ηз з усіх наявних у цій серії.Якщо ділянка масиву, що підлягає підриванню, представлена породами з різною міцністю, необхідно в розрахунку rроз приймати максимальне значення коефіцієнта міцності ґрунту f. Під час підривання паралельно зближених (кущів, пучків) свердловинних зарядів діаметром d необхідно приймати їхній еквівалентний діаметр:

, (6)
де Nз - число паралельно зближених свердловин у кущі (пучку).
         

1.3. Під час визначення небезпечних відстаней необхідно враховувати можливі в процесі проведення підривних робіт відхилення окремих параметрів свердловинних зарядів a, ηзаб, ηз, від прийнятих проектних значень. Тому розрахунок rроз за формулою (1) необхідно проводити з певним запасом, приймаючи для цього мінімально можливі в процесі ведення підривних робіт значення параметрів a, ηзаб і максимально можливе значення ηз.

1.4. У разі ведення вибухів на косогорах, а також в умовах перевищення верхньої відмітки вибухової ділянки над ділянками границі небезпечної зони більше ніж на 30 м розміри небезпечної зони rроз у напрямку донизу по схилу треба збільшувати відповідно до формули

, (7)
де Rроз - небезпечна відстань за розкиданням окремих кусків породи в бік нахилу косогору або місцевості, розташованої нижче ніж 30 м від верхньої відмітки вибухової ділянки;
  Kp - коефіцієнт, що враховує особливості рельєфу місцевості.
         

Під час проведення підривних робіт на косогорі:

(8)
де β - кут нахилу косогору до горизонту, град.
         

У тих випадках, коли замість кута β відоме перевищення місця підривання над границею небезпечної зони:

, (9)
де H - перевищення верхньої відмітки вибухової ділянки над ділянкою границі небезпечної зони, м.
         

Якщо в якомусь напрямку границя небезпечної зони, розрахована за формулою (1) або (7), проходить схилом, треба враховувати можливе скочування окремих кусків породи та збільшувати в цьому напрямку безпечну відстань. Відстань скочування кусків треба визначати експериментально в конкретних умовах. Так само необхідно враховувати вплив сили вітру на можливе збільшення дальності розкидання кусків породи. Вплив цього чинника потрібно визначати за вимогами типових методик згідно з результатами кінозйомки розкидання породних кусків при МВ.

1.5. Розрахункове значення небезпечної відстані округлюють у бік збільшення до значення, кратного 50 м. Остаточно прийнята у цьому разі безпечна відстань не повинна бути меншою за мінімальні відстані, зазначені в цих Правилах.

1.6. Безпечні відстані від місця вибуху до механізмів, будинків, споруд визначають у проекті ведення підривних робіт з урахуванням конкретних умов.

1.7. Відстані, безпечні за розкиданням окремих кусків породи під час вибухів на викидання та скидання, визначають за табл. 1 (додаток 37) залежно від показника дії вибуху заряду n і лінії найменшого опору W.

1.8. Під час вибухів серії зарядів з різними значеннями W радіус небезпечної зони визначають за табл. 1 (додаток 37). За початкову величину приймають найбільше значення W за умови однакових n або найбільше значення n за умови однакових W. Якщо ж обидва значення (W і n) є змінними, знаходять такі заряди, у яких сполучення W і n дають відповідно до табл. 1 (додаток 37) найбільший радіус зони. Останню приймають як небезпечну зону для підривання такої серії зарядів.

1.9. Прийняті значення радіусів небезпечних зон для людей повинні бути не менші, ніж у табл. 1 (додаток 37).

1.10. Для зарядів з істотно різними значеннями W і n у разі утворення протяжної виїмки (0,5 км і більше) радіус небезпечної зони для людей можна прийняти різним для різних її ділянок.

1.11. Радіуси зон, небезпечних за розкиданням кусків породи, під час вибухів зосереджених зарядів розпушування (n<1) визначають таким чином. З усіх зарядів цієї серії вибирають заряд з найбільшою лінією найменшого опору - Wmax. Для цього заряду розраховують значення довжини умовної лінії найменшого опору (Wнв), при якій він був би зарядом нормального викидання (n=1).

Оскільки значення Wнв прийнято визначати із співвідношення Wнв=5Wрихл/7, то для цього випадку Wнв=5Wmax/7.

Отримане значення Wmax є відправним для визначення радіусів небезпечних зон для людей за розкиданням окремих кусків. Шукані значення радіусів rроз знаходять у тих самих графах табл. 1 (додаток 37), що відносяться до зарядів з n=1 і показані на горизонтальному рядку, що відповідає розрахунковому значенню Wнв.

1.12. Безпечні відстані, що забезпечують збереження механізмів, будинків і споруд від пошкодження кусками породи, що розлітаються, необхідно встановлювати в проекті (паспорті) ведення підривних робіт, враховуючи конкретні умови.

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.