Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИІнституційне право Європейського Союзу

Правознавство». Юридичний факультет

 

 

Київ -2015 рік

Опис навчальної дисципліни

Інституційне право ЄС

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

 

Галузь знань  
Напрям підготовки Правознавство 6.030401
Спеціальність  
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

 

Характеристика начальної дисципліни
Вид Вибіркова
Загальна кількість годин
Кількість кредитів ECTS
Кількість змістовних модулів
Курсовий проект (робота)  
Форма контролю залік

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

 

  Рік підготовки денна форма навчання заочна форма навчання
Семестр
Лекційні заняття
Практичні, семінарські заняття
Самостійна робота
Індивідуальне завдання    
Кількість тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних самостійної роботи студента 2 год. 2 год.  

 

ВСТУП

Робоча програма з навчальної дисципліни "Інституційне право Європейського Союзу"

Актуальність вивчення навчальної дисципліни зумовлена оволодінням знаннями у якісно новій сфері правового регулювання, утворенням специфічного інституційного об’єднання – Європейського Союзу.

Дисципліна є продовженням вивчення галузі міжнародного публічного права, а її виокремлення пов’язано з тим, що Європейський Союз хоча і має своєю основою міжнародне право, проте його не можна віднести до традиційних міжнародних організацій. Це обумовлює потребу всебічного аналізу правової природи, договірних та організаційних засад специфічного регіонального об'єднання.

Потреба у даній дисципліні обумовлена стратегічною метою зовнішньої політики України на набуття членства у Європейському Союзі та необхідністю підготовки спеціалістів, що володіють комплексом теоретичних знань у сфері європейської інтеграції.


НУБіП України Ф-7.5-2.1.8-04

 

«Структурно-логічна схема викладання дисципліни»

"Інституційне право Європейського Союзу"

 

Номер змістового модуля Розділ дисципліни   Тема лекції Тема практичного (лабораторного) заняття Форма контролю знань
Загальні положення інституційного механізму ЄС 1.Поняття інституційного механізму ЄС та його особливості. Механізм правового регулювання інтеграційних процесів в рамках ЄС та його складові елементи. 2.Становлення і розвиток інституційного механізму ЄС. Основні етапи формування інституційного механізму ЄС.   1.Поняття інституційного механізму ЄС та його особливості. Механізм правового регулювання інтеграційних процесів в рамках ЄС та його складові елементи. 2.Становлення і розвиток інституційного механізму ЄС. Основні етапи формування інституційного механізму ЄС.   Модульна контрольна робота
Особливості діяльності інституцій в Європейському Союзі 3.Система органів ЄС. Принципи побудови системи органів ЄС. 4. Європейська Рада як верховна інстанція ЄС. жилого приміщення 5. Комісія – основний виконавчий орган ЄС 6. Європейський парламент – орган демократичного контролю у системі ЄС 7. Суд ЄС та інші судові органи Союзу. 8. Консультативні органи Європейського Союзу Органи. 9. Допоміжні установи ЄС. 10. Інституційний механізм зовнішніх зносин ЄС. 3. Європейська Рада як верховна інстанція ЄС. жилого приміщення 4. Комісія – основний виконавчий орган ЄС 5. Європейський парламент – орган демократичного контролю у системі ЄС 6. Суд ЄС та інші судові органи Союзу. 7. Консультативні органи Європейського Союзу Органи. 8. Допоміжні установи ЄС.   Модульна контрольна робота

 


НУБіП України Ф-7.5-2.1.8-05

«Календарний план навчальних занять»

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Декан факультету Яра О.С.
___________________/___________
к.ю.н. Кідалов С.О.
(Звання, ступінь, прізвище та ініціали викладача)
Число тижнів
Лекцій
Семінарські заняття
Самостійна робота
Всього
Національний університет біоресурсів і
природокористування України

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
для бакалаврів
З дисципліни "Інституційне право ЄС”
Факультет ”юридичний
8 семестр 2015-2016 навчальний рік

 

 

Тижні Лекції Кількість ггодин Практичні заняття Кількість ггодин  
Поняття інституційного механізму ЄС та його особливості. Механізм правового регулювання інтеграційних процесів в рамках ЄС та його складові елементи. Поняття інституційного механізму ЄС та його особливості. Механізм правового регулювання інтеграційних процесів в рамках ЄС та його складові елементи.    
Становлення і розвиток інституційного механізму ЄС. Основні етапи формування інституційного механізму ЄС. Становлення і розвиток інституційного механізму ЄС. Основні етапи формування інституційного механізму ЄС.    
Система органів ЄС. Принципи побудови системи органів ЄС.   Система органів ЄС. Принципи побудови системи органів ЄС.    
Європейська Рада як верховна інстанція ЄС. жилого приміщення   Європейська Рада як верховна інстанція ЄС. жилого приміщення    
Комісія – основний виконавчий орган ЄС Комісія – основний виконавчий орган ЄС  
Європейський парламент – орган демократичного контролю у системі ЄС Європейський парламент – орган демократичного контролю у системі ЄС  
Суд ЄС та інші судові органи Союзу. Суд ЄС та інші судові органи Союзу.  
Консультативні органи Європейського Союзу Органи. Консультативні органи Європейського Союзу Органи.  
Допоміжні установи ЄС. Допоміжні установи ЄС.  
Інституційний механізм зовнішніх зносин ЄС. Інституційний механізм зовнішніх зносин ЄС.  
Загальна кількість 40 годин

 

 

Викладач Кідалов С.О._______________/__________________

Завідувач кафедрид.ю.н. Ладиченко В.В. ______________/_______________

 


КРИТЕРІЇ оцінки знань

студентів юридичного факультету з дисципліни

«Житлове право»

У зв’язку з введенням модульно-рейтингової системи навчання на юридичному факультеті змінено систему оцінювання знань студентів, що сприятиме вдосконаленню процесу управління навчальним процесом та оптимальній його організації.

У рейтинговому показнику враховуватиметься будь-яка форма діяльності студента, якість аудиторної та самостійної роботи, здатність творчо реалізовувати свій інтелектуальний потенціал на практиці. Велике значення має облік поточної успішності студентів, який викладач здійснює згідно графіку організації навчальної роботи.

Семестровий розрахунковий рейтинг студента з дисципліни складає 100 балів. Відтак рейтингові оцінки із змістових модулів, так само як і рейтинг з атестації обчислюються за 100-бальною шкалою.

На практичному занятті студент може заробити максимум 10 балів, з яких: 5-6 балів – „відмінно” (за вичерпну, бездоганну відповідь), 3-4 бали – „добре” (за окремі неточності), 1-2 бали – „задовільно” (за слабку відповідь), до 4 балів – доповнення.

Якщо відповіді як такої немає або вона неадекватна поставленому завданню, містить грубі помилки, то у журналі обліку успішності ставиться „–1” бал. За кожну пропущену лекцію чи практичне заняття застосовується штрафна санкція „–1” бал. Відпрацювання таких заборгованостей проводиться лише в усній формі по 1 заборгованості в день (згідно графіку).

Студент має право на повторну і додаткову перевірку його знань (згідно графіку); на отримання додаткових завдань для підвищення свого рейтингу; на отримання „автоматично” з іспиту або заліку.

Рівень засвоєння студентом матеріалу модуля визначається шляхом тестування. Оцінки результатів виконання тестових завдань диференційовані за рівнем їхньої складності (див. графу 8 табл.1). За несвоєчасне тестування до студента застосовується штраф до 5 % від рейтингу оцінки кожного модуля.

Загалом рейтингові оцінки із змістових модулів складають:

Табл.1. Рейтингові оцінки із змістових модулів

Термін навчання Номер змістового модуля Навчальне навантаження, год. Кредити ECTS Рейтиногова оцінка змістового модуля, бали
мінім. розрах. практ. тест-ня   самост. Робота
-
1-9 -
11-13 0,5
15-18 0,5 -
  0,5 -
Всього: 2,5      

Оцінка за семестр визначається загальним рейтингом Рдис, який складається із суми рейтингів з навчання Рні з атестації іспиту або заліку Ра.

При визначенні рейтингу студента з навчання застосовується система штрафних санкцій Рш :за кожну пропущену лекцію чи практичне заняття, за непідготовленість до практичних занять „–1” бал. За несвоєчасне тестування до 5 % від рейтингу оцінки кожного модуля.

За виконання робіт, не передбачених навчальним планом (доповідь на студентській конференції, доповідь на засіданні студентського наукового гуртка, захист реферату чи ессе), введено рейтинг з додаткової роботи Рдр, кількість балів якого становить 10% від рейтингу з дисципліни, тобто 10 балів. Рейтинг з додаткової роботи надається студентам за рішенням кафедри.

Для допуску до атестації студенту необхідно набрати з навчальної роботи менше, ніж 42 бали з Рн. Якщо рейтинг студента з навчання нижчий мінімальної кількості балів, необхідних для його засвоєння, то він до атестації не допускається і зобов’язаний до початку іспитово-залікової сесії підвищити свій рейтинг. Інакше такі студенти до іспиту (заліку) не допускаються і мають академічну заборгованість.

Студенти, які набрали за семестр необхідну кількість балів для отримання позитивної оцінки з дисципліни – не менше 60% від розрахункового рейтингу з дисципліни, мають можливість:

1) не складати іспит (залік), а отримати екзаменаційну оцінку (залік) „автоматично”, відповідно до набраної кількості балів, переведених для іспиту (заліку) в національну оцінку.

2) складати іспит (залік) з метою підвищення рейтингу з дисципліни (екзаменаційної оцінки).

Студенти, які протягом навчального семестру набрали кількість балів, що менше 60 % від розрахункового рейтингу з дисципліни (60 балів), зобов’язані складати іспит (залік).

Сума балів, отриманих протягом семестру та на заліку, складають рейтинг з дисципліни за І семестр навчання. За цим рейтингом у залікову відомість та залікову книжкувиставляються відповідні оцінки.

Табл.2. Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом дисципліни

Оцінка національна Оцінка ECTS Рейтинг з дисципліни, бали
„відмінно” А 90 – 100
  „добре” B 82 – 89
C 75 – 81
  „задовільно”   D 66 – 74
E 60 – 65
  „незадовільно”   FX 35 – 59
F 01 – 34

 

Модуль 1.Загальні положення інституційного механізму Європейського Союзу

1.Поняття інституційного механізму ЄС та його особливості. Механізм правового регулювання інтеграційних процесів в рамках ЄС та його складові елементи.

2.Становлення і розвиток інституційного механізму ЄС. Основні етапи формування інституційного механізму ЄС.

 

Модуль 2.Особливості діяльності інституцій в Європейському Союзі

1.Система органів ЄС. Принципи побудови системи органів ЄС.

2. Європейська Рада як верховна інстанція ЄС. жилого приміщення

3. Комісія – основний виконавчий орган ЄС

4. Європейський парламент – орган демократичного контролю у системі ЄС

5. Суд ЄС та інші судові органи Союзу.

6. Консультативні органи Європейського Союзу Органи.

7. Допоміжні установи ЄС.

8. Інституційний механізм зовнішніх зносин ЄС.

 


Індивідуальні завдання для

самостійної роботи студентів

Державними освітніми стандартами вищої освіти передбачено години, які відводяться на самостійну роботу студентів. Головним моментом в організації самостійної роботи є її планування, визначене у календарному тематичному плані дисципліни.

Підготовка до практичного заняття вимагає передусім прочитання рекомендованих нормативних і монографічних праць, їх реферування, підготування доповідей і повідомлень. Особливо це актуально при використанні нових форми навчання: семінарів-конференцій, колоквіумів, ділових ігор і т.п.

В процесі організації самостійної роботи не останнє місце займають консультації викладача, які дозволяють з’ясувати складні питання навчальної дисципліни.

 

Перелік рефератів для самостійної роботи студентів

1. Поняття інституційного механізму ЄС.

2. Організаційно-правова структура Європейського об’єднання вугілля і сталі (ЄОВС).

3. Європейська Рада як верховна інстанція ЄС.

4. Рада Міністрів – головний законодавчий орган ЄС.

5. Комісія – основний виконавчий орган ЄС.

6. Європейський парламент – орган демократичного контролю у системі ЄС.

7. Суд ЄС та інші судові органи Союзу.

8. Консультативні органи Європейського Союзу.

9. Фінансові установи: Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

10. Створення та функціонування інституційної системи Європейського валютного союзу. Правовий статус Європейського валютного інституту (ЄВІ).

11. Основні завдання Європейської системи центральних банків (ЄСЦБ).

12. Основні органи Європейського Центрального Банку (ЄЦБ).

13. Європейський фонд аграрної орієнтації та гарантування (ЄФАОГ).

14. Структура інституційного механізму зовнішніх зносин ЄС.

15. Правова основа функціонування інституційного механізму співробітництва ЄС з іншими державами, міжнародними органами та організаціями.

16. Інституційні інструменти реалізації зовнішніх зносин Європейського Союзу.

17. Функція представницького характеру Європейської Комісії у правовідносинах ЄС та держав-членів з третіми державами та міжнародними організаціями.

18. Форми представництва ЄС в міжнародних органах та організаціях.

19. Інституційний механізм співробітництва між Україною та ЄС.

 
 

 

 

Білети на залік

1. Інституційна система Європейських Спільнот спирається на такі головні інституції:

Європейський Парламент
Європейська Комісія
Рада Європейського Союзу
Комітети Регіонів
Європейський Інвестиційний Банк

2. Який з вищевказаних договорів є чинним установчим договором ЄС? Договір про … .

Європейський Союз у редакції Маастрихтського договору;
Європейський економічний простір;
заснування Європейського співтовариства;
Європейський Союз у редакції Лісабонського договору.

3. Після Другої світової війни за пропозицію Робера Шумана створений (-ні), (-но) … .

Європейський Союз;
Європейські співтовариства;
Європейське співтовариство вугілля і сталі;
ЄСВС та ЄЕС.

4. Першим Співтовариством за часом створення було Європейське … .

економічне співтовариство;
політичне співтовариство;
співтовариство вугілля і сталі;
оборонне співтовариство.

5. Контроль за виконанням бюджету ЄС здійснює … .

Європейський парламент;
Рахункова палата;
Суд ЄС;
Комісія ЄС.

6. Бюджет ЄС ухвалює … .

Рахункова палата ЄС;
Рада ЄС за погодженням з Європейським парламентом;
Європейська рада за погодженням з державами-членами;
Європейський центральний банк.

7. Компетенція Європейського Союзу має … характер.

необмежений;
делегований;
обмежений і делегований;
необмежений і делегований.

8. Джерелом влади в Європейському Союзі виступає … .

народ Європейського Союзу;
Європейські співтовариства;
глави держав або урядів держав – членів ЄС;
національні парламенти держав-членів.

9. Україна щодо ЄС … .

є державою-кандидатом;
є державою-заявницею;
є асоційованим членом ЄС;
не має жодного із зазначених статусів.

10. Територія Європейського Союзу охоплює територію … .

усіх держав-членів;
держав-членів та їхніх колишніх колоній;
усіх держав-членів з окремими виключеннями відповідно до установчих договорів;
держав-членів та держав ЄАВТ.

11. До інститутів Європейського Союзу не належить … .

Президент Європейської ради;
Рада ЄС;
Європейська рада;
Європейський центральний банк.

12. Принципом побудови інституційного механізму ЄС є принцип … .

солідарності;
наділення повноваженнями;
заборони зворотної дії права ЄС;
pacta sunt servanda.

 

13. Організаційний механізм Європейського Союзу складається з … .

інститутів та установ;
інститутів, органів та агенцій;
інститутів та органів;
інститутів.

14. Інституцією, що розробляє політичні орієнтири ЄС, є … .

Рада ЄС;
Європейська рада;
Рада Європи;
Європейська комісія.

15. Який з інститутів Європейського Союзу виконує здебільшого виконавчі функції? Виконавчі функції здебільшого виконує … .

Рада Європейського Союзу;
Європейська комісія;
Рахункова палата;
Європейська рада.

16. До судової системи Європейського Союзу входять … .

Суд ЄС, Загальний суд, Трибунал з питань цивільної служби;
Суд ЄС, суд першої інстанції, Трибунал з питань цивільної служби;
Суд ЄС, Загальний суд;
Суд ЄС та суд першої інстанції.

17. Органом, що обирається шляхом прямого волевиявлення громадян ЄС, є … .

Президент Європейської ради;
Рада ЄС;
Європейський парламент;
Європейська рада.

18. Статус інституту після набуття чинності Лісабонського договору отримав … .

Загальний суд;
Європейський центральний банк;
Рада ЄС;
Рахункова палата.

19. Судовим органом ЄС, що має право давати оцінку сумісності міжнародного договору, до якого ЄС має намір приєднатися або його укласти, положенням установчих договорів ЄС, є … .

Суд ЄС;
Загальний суд;
Суд ЄС та Загальний суд;
Суд ЄС, Загальний суд, Трибунал з питань цивільної

20. Орган ЄС, який має право надавати офіційне тлумачення установчим договорам ЄС, є … .

Суд ЄС;
Європейська комісія;
Європейська рада;
Європейський парламент.

21. “Інституційний трикутник”, на який покладено обов’язок виконувати законодавчу функцію, утворюють … .

Європейська комісія, Європейська рада, Рада ЄС.
Рада ЄС, Європейська комісія, Європейський парламент;
Європейська комісія, Європейська рада, Європейський парламент;
Європейський парламент, Європейська комісія, Суд ЄС.

22. Консультативні висновки Економічного та соціального комітету і Комітету регіонів (не) мають юридичну (-ої) силу (-и) для … .

законодавчих органів Європейського Союзу при прийнятті нормативних актів у певних галузях;
законодавчих органів Європейського Союзу, але при прийнятті нормативних актів у певних галузях їх отримання є обов’язковим;
третіх осіб;
суб’єктів господарювання Європейського Союзу.

23. Які правоохоронні агенції має Європейський Союз? … .

Інтерпол;
Інтерпол та Європол;
Європол, Євроюст, Європейське відомство з боротьби з шахрайством;
Європейський Союз не має власних правоохоронних агенцій.

24. Дорадчими органами ЄС є … .

Економічно-соціальний комітет;
Комітет регіонів;
Економічно-соціальний комітет та Комітет регіонів;
Економічно-соціальний комітет та Європейський центральний банк.

25. Європейський Омбудсмен в інституційній системі ЄС є … .

інституцією ЄС;
одноособовим органом ЄС;
колегіальним органом ЄС;
агенцією ЄС.

26. Європейський Омбудсмен – це уповноважений … .

Європейського Парламенту з прав особи;
національних парламентів з прав людини, кандидатуру якого затверджує Рада ЄС;
Ради ЄС з прав людини, кандидатуру якого рекомендують депутати національних парламентів;
Європейської ради з прав людини, кандидатуру якого затверджує Європейський парламент.

27. Члени Економічно-соціального комітету та Комітету регіонів … .

є цілковито незалежними у виконанні своїх обов’язків у загальних інтересах Союзу;
залежать у своїх діях від позиції Європейського парламенту та Ради ЄС;
залежать у своїх діях від урядів держав-членів, з яких вони походять;
залежать у своїх діях від урядів держав-членів та комісарів ЄС.

28. COREPER (Комітет постійних представників урядів держав-членів) відповідає за підготовку роботи … .

Європейської ради;
Ради ЄС;
Комісії ЄС та Європейського парламенту;
Ради ЄС та Європейської ради.

29. Яку назву мають щорічні офіційні зустрічі представників України та ЄС? … .

міжнародна конференція;
міжнародний симпозіум;
саміти;

30. Нова Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає … .

набуття Україною членства в ЄС;
створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС;
безвізовий режим між Україною та ЄС;
повну уніфікацію законодавства України з нормами права ЄС.

 

 

Плани лекційних та семінарських занять з курсу "Інституційне право ЄС"Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.