Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЛекція 5-6. Організація бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів господарювання

Лекція 5-6. Організація бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів господарювання

1. Облікові регістри, їх класифікація і призначення.

2. Помилки в бухгалтерських записах та способи їх виправлення.

3. Характеристика основних форм бухгалтерського обліку (меморіально-ордерної, журнально-ордерної, спрощеної та комп’ютерної).

 

1. Облікові регістри - це носії інформації встановленої форми і змісту, призначені для реєстрації, відображення, накопичення, гру­пування й узагальнення господарських операцій, оформлених від­повідними первинними документами, на рахунках бухгалтерського обліку.

Записи господарських операцій у регістрах називаються обліковою реєстрацією.

Для обліку та реєстрації господарських операцій підприємства застосовують різноманітні за формою, змістом, способом відображення і нагромадження інформації облікові регістри. Склад облікових регістрів залежить від прийнятої на підприємстві форми бухгалтерського обліку.

У бухгалтерському обліку за зовнішнім виглядом використовують такі облікові регістри: книги, журнали, відомості, картки, машинограми, окремі листки.

Бухгалтерські книги являють собою зброшуровані та пронумеровані аркуші паперу, що мають спеціальну форму графлення. Вони застосовуються як для синтетичного, так і для аналітичного обліку, наприклад касова книга, головна книга, журнал — головна.

На обкладинці бухгалтерської книги зазначається назва господарства чи установи, назвакнигиі звітний рік. З метою посилення контролю всі сторінки кожної книги нумеруються і прошнуровуються. На звороті останньої сторінки книги зазначається загальна кількість пронумерованих, прошнурованих сторінок за підписом головного бухгалтера.

Бухгалтерськікниги — найбільш надійний спосіб зберігання облікових регістрів синтетичного, а особливо аналітичного обліку. Проте вони мають ряд недоліків; ускладнюється раціональний розподіл облікової роботи між працівниками бухгалтерії, важко визначити оптимальний обсяг книги, значно знижуються можливості використання їх для оперативного контролю й управління, не можна використовувати обчислювальні машини для їх заповнення.

Картки — окремі аркуші, виготовлені на твердому папері стандартного розміру, щоб їх можна було вміщати у спеціальні ящики (картотеки). Вони використовуються, як правило, для аналітичного обліку ТМЦ, основних засобів і бувають різноманітної форми.

У сучасних умовах комп'ютеризації і впровадження прогресивних носіїв інформації значного поширення набули електромагнітні картки з штриховими кодами, показники яких зчитуються технічними пристроями і використовуються у електронній пошті, базах даних ПЕОМ для подальшого застосування у бухгалтерському обліку.

Окремі аркуші (відомості) — це окремі таблиці різного формату зі спеціальним графленням. Це виготовлені друкарським способом на окремих аркушах паперу відомості, облікові регістри, реєстри при здаванні первинних документів до бухгалтерії та ін. Вони використовуються для синтетичного і аналітичного обліку, не брошуруються. Записи в окремих відомостях здійснюються на підставі первинних документів.(відомість по нарахуванню з/пл., обігові відомості).

 

За своєю будовою (формою) облікові регістри розрізняються односторонні, двосторонні, багатографні та шахові.

В односторонніх регістрах уся облікова інформація розміщена з однієї сторони (як правило, праворуч). Прикладом можуть бути усі типові картки аналітичного обліку.

Двосторонні регістри складаються з двох частин: ліва призначена для обліку дебетових записів, права — для кредитових. До таких регістрів належить Головна книга.

У багатографних регістрах одна із граф (найчастіше дебетова) поділена на кілька граф для деталізації записів. Прикладом такого регістру є картка аналітичного обліку витрат виробництва, в якій за дебетом рахунка «Виробництво» розшифровуються витрати, що списуються з багатьох інших рахунків.

Шахові облікові регістри побудовані за принципом шахової дошки. Записи суми господарських операцій в таких регістрах роблять тільки один раз у клітинці на перетині стовпчика і рядка таблиці, що означає кредит одного рахунка та дебет іншого. Така будова значно скорочує кількість записів, оскільки подвійний запис здійснюється в один робочий прийом. Шахова форма є характерною ознакою журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку.

 

Повна оборотна шахова відомість

Дебет рахунків Сальдо на початок місяця За кредитом рахунків Обороти за місяць Сальдо на кінець місяця
        Д-т К-т Д-т К-т
                   
                     

 

Порядок облікової реєстрації регламентується Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та інструкцією про його застосування.

Облікові регістри повинні мати назву, період реєстрації господарських операцій, прізвище і підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні.

Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

У разі складання та зберігання облікових регістрів на машинних носіях інформації підприємство зобов’язане за свій рахунок виготовити їхні копії на паперових носіях на вимоги інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їхніх повноважень, передбачених законами.

Підприємство повинне вживати всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечувати їхнє належне зберігання протягом встановленого строку.

Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і облікових регістрів та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Первинні документи та облікові регістри можуть бути вилучені у підприємства тільки за рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень. Посадова особа підприємства має право в присутності представників органів, які здійснюють вилучення, зняти копії документів, що вилучають. Обов’яз­ковим є складання реєстру документів, що вилучаються, у порядку, встановленому законодавством.

2. Помилки, що виникають у процесі записів у бухгалтерському обліку, можна поділити за причинами виникнення, значенням і місцем виникнення.

ЖУРНАЛ 1, ВІДОМОСТІ ДЕБЕТОВИХ

Лекція 5-6. Організація бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів господарювання

1. Облікові регістри, їх класифікація і призначення.

2. Помилки в бухгалтерських записах та способи їх виправлення.

3. Характеристика основних форм бухгалтерського обліку (меморіально-ордерної, журнально-ордерної, спрощеної та комп’ютерної).

 

1. Облікові регістри - це носії інформації встановленої форми і змісту, призначені для реєстрації, відображення, накопичення, гру­пування й узагальнення господарських операцій, оформлених від­повідними первинними документами, на рахунках бухгалтерського обліку.Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.