Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВизначення показників внутрігосподарської оцінки земель

Внутрігосподарська оцінка земель зводиться до визначення показників порівняльної оцінки земельних ділянок за продуктив­ністю, ефективністю використанню і доходністю на основі затверд­жених шкал оцінки земель по земельнооціночному району з враху­ванням технологічних властивостей і місцеположенню земель. Внут­рігосподарська оцінка земель за продуктивністю по величині уро­жайності культур при часткових оцінках та по вартості валової продукції передбачає визначення середньозваженого балу ділянок, масивів земель в залежності від якості окремих ґрунтових відмін.

При визначенні таких показників внутрігосподарської оцінки земель, як окупність затрат і диференціальний доход необхідно враховувати конкретні технологічні умови, тому розрахунок балів оцінки земель проводиться за формулою:

, [56]

Земельнооціночний процес починається з визначення показників оцінки земель по окремих ділянках, масивах, щоб потім науково обгрунтовано вирішувати питання організації і упорядкування їх території. Такий підхід оправдовує себе у тих випадках, коли приходиться вперше упорядковувати територію, що на нинішньому етапі зустрічається рідко. Тому в умовах існуючої організації території, внутрігосподарську оцінку земель доцільно проводити по полях сівозмін, сівозмінних масивах /табл. 25/ Порівнюючи одержані результати з аналогічними даними по проектній організа­ції території, робляться висновки про її ув’язку з якістю земель

Для наглядності, доступності, зручності при користуванні з практичній діяльності дані внутрігосподарської оцінки земель відображається на планово-картографічному матеріалі, зокрема

 


Таблиця 25

 

Фрагмент відомості загальної внутрігосподарської оцінки земель

ціна балу за: валовою продукцією – 103,3 тис. крб; окупністю затрат – 20,2 тис. крб. / 100 крб. затрат;

диференціальним доходом – 14,62 крб. – 70,2 тис. крб.

Структура посівів культур: зернові без кукурудзи – 30%; кукурудза на зерно – 7,0 %; цукрові буряки – 6,8 %;

льон /соломка/ - 8,1 %; картопля – 0,7%; кормові культури – 48,7%.

№ поля, робочої ділянки Площа, га Агрогрупа грунтів Урожайність, ц/га
шифр площа, га зернові кукурудза на зерно цукровий буряк льон /соломка/ картопля кормові культури
                   
  І-24 -23 по полю ІІ – 25 ІІІ – 31 ІV – 48 V - 98 По сівозміні     5,1 3,8 8,9 9,0 9,0 9,0 10,5 48,4   45г 45г   45г 45г 37г 37г   5,1 3,8 8,9 9,0 9,0 9,0 10,5 48,4   33,1 19,1 27,1 23,5 23,5 8,9 10,8   58,4 30,4 46,4 42,4 42,4 16,0 19,2       356,5 96,2 245,4 260,0 266,0 84,9 101,9   31,5 19,7 26,5 23,9 23,9 8,5 9,9     153,9 96,9 129,6 129,2 129,2 45,6 55,1   66,7 29,9 47,5 44,9 44,9 11,4 12,3

 

Продовження таблиці 25

Затрати, тис. крб Показники оцінки земель за
зернові кукурудза на зерно Цукровий буряк Льон /соломка/ картопля Кормові культури Валовою продукцією Окупністю затрат Диференціальним доходом
тис. крб бал тис. крб./100крб затрат бал тис. крб бал
                       
1991,5 1427,0 1750,6 1739,5 1775,5 896,2 953,8 2437,9 1704,5 2124,5 2172,0 2172,0 1103,5 1165,9 10576,8 5335,2 8338,6 8949,6 9198,7 3800,6 4128,5 4812,06 3182,0 4116,5 4006,1 4129,9 997,9 1072,8 17144,6 12542,4 15179,5 15700,8 14609,8 8587,7 9173,3 3494,4 2280,5 2976,0 3090,7 3143,0 1000,8 1050,2 6225,6 2964,0 4832,6 4564,3 4564,31399,7 1608,5 3737,0   995,0 705,6 871,7 834,2 834,2 669,6 725,8 805,2   2171,0 242,4 1347,4 1020,5 956,6 45,1 172,8 646,0  
                         

 

 


 

на плані оцінки земель /рис. 9/. Спеціальним навантаженням плану оцінки земель будуть оцінювані групи грунтів, їх шифри, площі, показники часткових і загальної оцінок земель. З практиці земельнооціночних робіт склалось два підходи до відображення даних внутрігосподарської оцінки земель на планово-картографічному ма­теріалі. Перший, коли на плані даються показники кожної оцінюва­ної групи грунтів в цифровому вигляді і другий, коли оцінка груп грунтів показується способом якісного, локалізованого фону або штрихуванням в вигляді інтервальних груп цифрових величин. Виходячи із теоретичних положень земельного кадастру, кожної його складової частини, в тому числі і оцінки земель, повинна бути забезпечена необхідна точність і повнота даних. Оскільки інфор­мація про оцінку земель представлена з точністю до цілих балів, на плані внутрігосподарської оцінки земель показники оцінюваних груп грунтів необхідно з цією точністю відображати в цифровому вигляді.

Складений таким чином план оцінки земель вихідним планово-картографічним матеріалом при складанні планів і картограм, необхідних для вирішення конкретних, планово-економічних і інже­нерних завдань. Зокрема, показники оцінки землі можуть бути ві­дображені на проектному плані внутрігосподарського землевпорядку­вання, що дозволить одержати порівняльну оцінку якості земель окремо оброблюваних ділянок полів сівозмін, середньозважені по­казники оцінки земель по полях сівозмін, бригадних, гуртових і інших проектних ділянках, сівозмінних і бригадних масивах земле­володінню. па основі плану оцінки земель можна скласти картогра­му масивів екологічної придатності земель для розміщення посівів сільськогосподарських культур.

 Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.