Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема: Особливості виконання, припинення, забезпечення та наслідків порушення договірних зобов’язань

 

Мета вивчення

Метою самостійної роботи в рамках теми «Особливості виконання, припинення, забезпечення та наслідків порушення договірних зобов’язань» є поглиблене вивчення окремих питань цивільно-правової відповідальністі за невиконання договірних зобов'язань, а також способів захисту сторін зобов’язання, визначення особливостей відповідальності за порушення грошових зобов’язань.

 

Результати навчання

Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої освіти буде (спроможний):

1. застосовувати знання у сфері договірного права у науково-дослідницькій та практичній діяльності

2. вирішувати питання реалізації та захисту прав, що в иникають з договору

3. узагальнювати практику застосування чинного законодавства з питань відповідальності за порушення договору

4. обирати ефективні способи судового та позасудового захисту прав сторін договору

 

Література

11. Боднар Т.В. Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 272 с.

12. Голубєва Н.Ю. Зобов’язання у цивільному праві України : методологічні засади правового регулювання : монографія / Голубєва Н.Ю. – Одеса: Фенікс, 2013. – 642 с.

13. Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова [та ін.] ; за ред. О. В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.

14. Зобов’язальне право України: Підручник / За ред. Є.О.Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. – К.: Істина, 2011.

15. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності. — К.: Юрінком Інтер, 2001.

16. Новицкий И.Б. Реальное исполнение обязательств // Труды научной сессии Всесоюзного института юридических наук 1– 6 июля 1946 г.– М.: Юриздат МЮ СССР, 1948. – С. 143 – 171.

17. Ткачук А.Л. Значення вини у відносинах відповідальності за порушення договірних зобов’язань. Автореф.дис....канд.юрид.наук. – К.: 2002.

18. Харитонов Є.О., Голубєва Н.Ю. Цивільне право України: посібник для підготовки до іспиту. Частина друга. Зобов’язальне право. – Х.: Одіссей, 2013. – 256 с.

19. Цивільне право України: Підручник: У 2 томах. Том 2 / За ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. – Харків: Одіссей, 2008.

20. Цивільний кодекс України: науково-практ. комент. – [6-е вид.] /За ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. – Х.: Одіссей, 2009. – 1200 с.

 

 

Зміст самостійної роботи

1. Цивільно-правова відповідальність за невиконання договірних зобов'язань. Способи захисту сторін зобов’язання

2. Судова практика щодо наслідків настання форс-мажору

3. Загальні положення щодо неустойки.

4. Проблемні питання стягнення неустойки

5. Забезпечення кредитних договорів заставою

 

 

Задачі, або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти

 

Завдання

1. Розкрийте поняття форс –мажору (непереборної сили) використовуючи діюче законодавство Зверніть увагу на постанову НКРЕ України від 31.07.1996 р. № 28 (у редакції постанови НКРЕ України від 17.10.05 р. № 910), а також Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11.04.1980 р.

2. Як співвідноситься поняття «форс-мажор» та «непереборна сила» у судовій практиці.

3. Складіть позовну заяву щодо визнання недійсним договору купівлі- продажу частки у статутному капіталі у зв’язку з укладенням попереднього договору з іншою особою.

 

Тести:

1. Заміна кредитора у зобов'язанні іншою особою називається:

а) гарантією

б) відступленням права вимоги

в) порукою

г) заставою

2. Неустойкою є:

а) лише грошова сума, яку боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання

б) грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання

в) грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові

г) відсотки від грошової суми, яку боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання

3. Особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність:

а) за наявності її вини

б) тільки за наявності умислу

в) незалежно від наявності вини

г) тільки за наявності прямого умислу

 

4. Особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося:

а) з необережності

б) внаслідок випадку або непереборної сили

в) відсутності на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання

г) відсутності у боржника необхідних коштів

5. У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою:

а) боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники

б) відповідає тільки поручитель

в) поручитель відповідає перед кредитором тільки по сплаті основного боргу

г) поручитель відповідає перед кредитором тільки по сплаті процентів, неустойки та відшкодуванню збитків

Теми рефератів (докладів)

1. Неустойка та її види

2. Особливості випадку та непереборної сили як підстав звільнення від

цивільно-правової відповідальності

3. Відповідальність поручителя за договором поруки.

 

Критерії оцінювання під час поточного контролю

У відповідності до визначених критеріїв поточний контроль здійснюється за визначеною силабусом (робочою навчальною програмою) системою.

 

Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти

Оцінка за шкалою силабусу Кількість набраних балів Критерії оцінювання
Здобувач вищої освіти …
A 90-100 ВІДМІННО – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок
B 82-89 ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками
C 74-81 ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок
D 64-73 ЗАДОВІЛЬНО – непогано,але зі значною кількістю недоліків
E 60-63 ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії
Fx 35-59 НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік
F 0-34 НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібна серйозна подальша робота

 

Підготовлено Голубєва Неллі Юріївна – д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного процесу Національного університету «Одеська юридична академія», nelli@email.ua , тел. 048 719 88 19
Переглянуто  

№ 4

Тема: Проблемні питання договорів купівлі-продажу, міни

 

Мета вивчення

Метою самостійної роботи в рамках теми «Проблемні питання договорів купівлі-продажу, міни» є поглиблене вивчення окремих питань співвідношення понять „міна”, „бартер”, „товарообмінна операція”, характеристика змісту зобов’язання з договору купівлі-продажу.

 

Результати навчання

Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої освіти буде (спроможний):

1. виявляти та досліджувати проблемні питання укладання, виконання різноманітних договорів купівлі-продажу

2. застосовувати знання у сфері права договірного права у науково-дослідницькій та практичній діяльності

 

Література

9. Голубєва Н.Ю. Зобов’язання у цивільному праві України : методологічні засади правового регулювання : монографія / Голубєва Н.Ю. – Одеса: Фенікс, 2013. – 642 с.

10. Голубєва Н.Ю. Права вимоги як об’єкти цивільних прав // Римське право як підґрунтя сучасного права Європи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Римське право і сучасність»: актуальна проблема. (м. Одеса, 27 травня 2016 р.). – Одеса: Фенікс, 2016. – С.36-38.

11. Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова [та ін.] ; за ред. О. В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.

12. Зобов’язальне право України: Підручник / За ред. Є.О.Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. – К.: Істина, 2011.

13. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності. — К.: Юрінком Інтер, 2001.

14. Харитонов Є.О., Голубєва Н.Ю. Цивільне право України: посібник для підготовки до іспиту. Частина друга. Зобов’язальне право. – Х.: Одіссей, 2013. – 256 с.

15. Цивільне право України: Підручник: У 2 томах. Том 2 / За ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. – Харків: Одіссей, 2008.

16. Цивільний кодекс України: науково-практ. комент. – [6-е вид.] /За ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. – Х.: Одіссей, 2009. – 1200 с.

 

Зміст самостійної роботи

1. Співвідношення понять „міна”, „бартер”, „товарообмінна операція”.

2. Захист прав покупця-споживача

3. Дискусійні питання співвідношення договорів міни та обміну, їх загальна характеристика.

4. Судова практика визнання договору купівлі-продажу майнових прав недійсним.

 Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.