Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИФорма заняття: практичне заняття

Тема: Зміна та розірвання договору: проблемні питання судової практики

Мета вивчення:

Метою вивчення даної теми є розгляд окремих питань підстав, форми, правових наслідків зміни, розірвання договору, у тому числі односторонньої відмови від виконання зобов'язання та розірвання договору в судовому порядку.

 

Результати навчання

Після практичного заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний):

1. виявляти та досліджувати проблемні питання у сфері договірного права

2. застосовувати знання у сфері права договірного права у науково-дослідницькій та практичній діяльності

3. формулювати пропозиції щодо адаптації національного законодавства до законодавства ЄС у сфері договірного права

 

Література

1. Бобровник О.В. Зобов'язання у цивільному процесі / О.В. Бобровник // Юриспруденція: теорія і практика. – 2007. – № 4. – С. 24-26.

2. Боднар Т.В. Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві : моногр. / Тетяна Валеріївна Боднар. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 272 с.

3. Боднар Т.В. Договірні зобов'язання як категорія цивільного права / Тетяна Валеріївна Боднар // Вісник : Юридичні науки : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – 2004. – №60-62. ─ С. 73-75.

Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова та ін.; за ред. О.В. Дзери. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 896 с.

5. Кучерук К.І. Договір у цивільному праві // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип.16.- К.: Ін-т держави і права НАН України,2002.- C.179-185.

6. Луць В.В. Договірне право України: сучасний стан і тенденції розвитку. Юридчний вісник, 2009.- № 2, С. 52-54.

7. Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России. – М.: Юристъ, 2001. – 496с.8. Саватье Р. Теория обязательств. Юридический и экономический очерк. Пер. с франц. и вступ. статья Р.О. Халфиной. – М.: Издательство «Прогрес», 1972. – 440с.

9. Сібільов М. Зміст цивільно-правового договору // Вісник Академії правових наук України.- № 1.- 2003 р. Х.: Право, 2003.- С.27-31.

10. Цивільне законодавство України (основні категорії, принципи та концепти) : моногр. / авт. кол. ; за заг.ред. Є.О. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2012. – 344 с.

11. Цивільне право : підручн. : у 2 т., т. 2. / В.І. Борисова, Л.М. Баранова, Т.І. Бєгова та ін.; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х.: Право, 2011. – 816 с.

12. Цивільне право України (традиції та новації) : моногр. / авт. кол.; за заг. ред. Є.О. Харитонова, Т.С. Ківалової, О.I. Харитонової ; наук. ред. Н.Ю. Голубєва. – Одеса : Фенікс, 2010. – 700 с.

13. Цивільне та сімейне право України : підруч. / ред. Є.О. Харитонов, Н.Ю. Голубєва. – К. : Правова єдність, 2009. – 968 c.

14. Цивільний кодекс України : науково-практ. коментар / Є.О. Харитонова, Ю.Л. Бошицький, Р.О. Стефанчук та ін. ; за заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – К. : Правова єдність, 2008. – 740 с.

 

Питання заняття

1. Підстави зміни, розірвання договору

2. Форма зміни та розірвання договору

3. Правові наслідки зміни та розірвання договору

4. Розірвання договору в судовому порядку

5. Істотне порушення договору як основа його розірвання

6. Істотна зміна обставин як підстава зміни або розірвання договору

7. Одностороння відмова від виконання зобов'язання

8. Доля виконаного за договором. Підстави для кондикційного позову

9. Судова практика щодо неукладених та недійсних договорів (за ЦК та ГК)

Завдання або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти

Задача 1.

Петренко здав під заставу 20 квітня 2015 року в ломбард діамантові сережки, які були оцінені в 1000 000,00 гривень на строк 1 місяць. Від ломбарду він отримав позику у розмірі 500 000,00 гривень. 2 травня Петренко звернувся до ломбарду за поверненням його діамантових сережок та вніс у ломбард заставлену суму з процентами 550 000,00 гривень. Однак, йому було відмовлено ломбардом на підставі того, що ще не пройшов місяць та зараз сережки знаходяться на виставці у музеї на виставці. Петренко звернувся до суду.

Вирішить спір.

 

Задача 2.

75-річна Федорук пред’явила у суд позов про розірвання договору довічного утримання, укладеного з Носиком. У позовній заяві Федорук вказала, що жилий будинок, який належав їй на праві власності, вона нікому не збиралась відчужувати, так-як має намір передати його згідно заповіту своїй внучці, яка не має житлової площі. Що ж стосується договору довічного утримання, то він був укладений без її відома – племінником Васильковим. Набувач будинку Носик, заперечуючи проти позову, пояснив, що він дійсно уклав договір з Васильковим, але у останнього є в наявності належним чином оформлена генеральна довіреність на управління майном Федорук. Тому він вважає, що підстав для розірвання договору нема. Він запевнив суд, що буде виконувати всі прийняті на себе зобов’язання належним чином, що інтереси Федорук, яка дійсно потребує засобів та додаткового піклування, ніяким чином ущемлені не будуть. Не дивлячись на це, Федорук наполягала на розірванні договору.

Яке рішення повинен прийняти суд?

 

Критерії оцінювання під час поточного контролю

У відповідності до визначених критеріїв поточний контроль здійснюється за визначеною силабусом (робочою навчальною програмою) системою.

Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти

Оцінка за шкалою силабусу Кількість набраних балів Критерії оцінювання
Здобувач вищої освіти
A 90-100 ВІДМІННО – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок
B 82-89 ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками
C 74-81 ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок
D 64-73 ЗАДОВІЛЬНО – непогано,але зі значною кількістю недоліків
E 60-63 ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії
Fx 35-59 НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік
F 0-34 НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібна серйозна подальша робота

 

Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів, які проводять семінарські / практичні заняття

Практичні заняття націлені на засвоєння основних теоретичних положень та відпрацювання практичних навичок застосування норм цивільного права шляхом розв’язання задач та надання конкретних відповідей при вирішенні питань, які виникають при розгляді цивільно-правових відносин.

Викладачі, які проводять практичні заняття повинні надати теоретичні і практичні знання студентам із сучасного цивільного і господарського законодавства і права, систематизації отриманих ними знань для подальшого використання у практичній діяльності, системного пізнання змісту основних положень чинного законодавства та проведенню аналізу опублікованої судової практики, а також отриманні практичних навичок застосування правових норм при вирішенні конкретних навчальних завдань.

 

Підготовлено Голубєва Неллі Юріївна – д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного процесу Національного університету «Одеська юридична академія», nelli@email.ua , тел. 048 719 88 19
Переглянуто  

 

 

Заняття№ 3

Форма заняття: практичне заняття

Тема: Особливості виконання, припинення, забезпечення та наслідків порушення договірних зобов’язань

Мета вивчення:

Виявити проблемні питання виконання договірних зобов'язань, розглянути особливості виконання грошових договірних зобов’язань, висвітлити судову практика щодо стягнення неустойки та відшкодування збитків, заподіяних порушенням умов договору, у тому числі випадки стягнення компенсаціїморальної шкоди у договірних зобов’язаннях

 

Результати навчання

Після практичного заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний):

1. застосовувати знання у сфері договірного права у науково-дослідницькій та практичній діяльності

2. вирішувати питання реалізації та захисту прав, що в иникають з договору

3. узагальнювати практику застосування чинного законодавства з питань відповідальності за порушення договору

4. обирати ефективні способи судового та позасудового захисту прав сторін договору

Література

1. Боднар Т.В. Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві : моногр. / Тетяна Валеріївна Боднар. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 272 с.

2. Боднар Т.В. Предмет виконання договірного зобов'язання у цивільному праві / Тетяна Валеріївна Боднар // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 3. – С.174-179.

3. Боднар Т.В. Теоретичні проблеми виконання договірних зобов’язань (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Тетяна Валеріївна Боднар. – Київ, 2005. – 34с.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.