Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИГігієна навколишнього середовища.

2.1. Сучасні уявлення про біосферу та її гігієнічне значення. В.І. Вернадсь-кий і його внесок в розробку цих уявлень.

2.2. Клімат і його роль в житті людини. Акліматизація, її закономірності. Кліматичні зони України, їх гігієнічна характеристика.

2.3. Сонячна радіація і здоров'я людини. Гігієнічне значення інфрачервоного та ультрафіолетового діапазонів сонячної радіації.

2.4. Штучні джерела ультрафіолетової радіації як засоби профілактики і лікування та як фактори виробничої шкідливості.

 

2.5. Погода, її медичні класифікації та вплив на перебіг різних захворювань і станів.

2.6. Повітря, вода, грунт як елементи біосфери та їх гігієнічне значення.

2.7. Геліо-, геофізичні фактори та їх вплив на організм і здоров'я. О.Л.Чижевський і його внесок у розвиток сучасної геліобіології.

2.8. Хімічне забруднення навколишнього середовища і його вплив на здоров'я населення.

2.9. Радіоактивне забруднення навколишнього середовища і його вплив на здоров'я населення

2.10. Техногенні фізичні фактори навколишнього середовища (шум, вібрація, електромагнітні поля різних частот), їх вплив на здоров'я людини.

2.11. Біологічні фактори навколишнього середовища (мікроби, грибки, гельмінти, простіші, комахи, гризуни), їх вплив на здоров'я людини.

2.12. Алергени, канцерогени та віддалені наслідки їх впливу на організм людини.

Гігієна харчування.

3.1. Гігієнічні норми харчування різних категорій населення та їх наукове обгрунтування.

3.2. Харчування як соціально-гігієнічна проблема. Науково-технічний прогрес та його роль у рішенні проблеми харчування населення.

3.3. Раціональне харчування та його значення у профілактиці серцево-судинних захворювань та хвороб шлунково-кишкового тракту і обміну речовин.

3.4. Наукові основи та гігієна харчування хворого. Парентеральне харчування та його гігієнічна оцінка.

3.5. Фізіолого-гігієнічна оцінка вегетаріанського харчування. Сучасні уявлення про лікування голодом та його практичне застосування (фізіолого-гігієнічні аспекти). Роздільне харчування.

3.6. Гігієнічні проблеми використання фарбників, антиокислювачів, емульгаторів, ароматизаторів та інших добавок у харчові продукти.

3.7. Консервування харчових продуктів, гігієнічні вимоги до нього, використання консервованих продуктів у харчуванні.

3.8. Харчові алергії у дорослих та у дитячому віці. Гігієнічна характеристика дитячих годувальних сумішей.

3.9. Океан як джерело харчових продуктів. Гігієнічна характеристика "продуктів моря" та їх використання у харчуванні людини.

3.10. Мікроелементи та їх роль у харчуванні здорової і хворої людини.

3.11. Лікувально-профілактичне харчування, його значення та використання в системі заходів по зниженню несприятливого впливу шкідливих професійних факторів та умов праці.

3.12. Особливості харчування працівників розумової, фізичної праці, дітей, осіб похилого віку.

3.13. Молоко і кисло-молочні продукти, їх роль у забезпеченні раціональним харчуванням різних за віком груп населення.

3.14. Гігієнічне значення у раціональному харчуванні білків, жирів, вуглеводів.

3.15. Гігієнічне значення у раціональному харчуванні вітамінів, макро-, мікроелементів, смакових речовин.

3.16. Харчові отруєння, класифікація, характеристика, профілактика.

3.17. Профілактика отруєнь, пов'язаних з використанням штучних добрив і отрутохімікатів у сільському господарстві, їх гігієнічна регламентація.

3.18. Полімерні матеріали та поліграфічні фарби, гігієнічні питання їх використання у харчовій промисловості (для пакування, транспортування харчових продуктів та з іншою метою).

3.19. Геохімічні провінції та біогеохімічні ендемії, їх профілактика.

3.20. Харчові гельмінтози, їх класифікація, поширення, шляхи профілактики.

3.21. Переїдання як фактор ризику в патології людини, методи профілактики ожиріння.

3.22. Харчування і хвороби зубо-щелепного апарату. Роль білків, цукрів, мікроелементів, інших харчових речовин у розвитку стоматологічних захворювань.

3.23. Залізодефіцитні та інші аліментарні анемії, їх профілактика. Кальцій та фосфор у харчуванні людини.

3.24. Гігієнічна проблема афлотоксикозу (її значення для країн Африки та Латинської Америки).

3.25. Харчування і проблема довголіття. Холестериновий обмін, його роль у патології осіб похилого віку.

3.26. Синтетична їжа як нова гігієнічна проблема.

Комунальна гігієна

4.1.Гігієнічні вимоги до планування та облаштування житла (квартири).

4.2.Гігієнічні вимоги до планування та облаштування колективних жи-тел(гуртожитків, бараків).

4.3. Каркасно-надувні та збірно-розбірні житла для польових умов (для будівельників, ліквідаторів наслідків катастроф та ін.), їх гігієнічна характеристика.

4.4. Гігієнічна характеристика елементів санітарного благоустрою сільських жител (опалення, вентиляції, водопостачання, збору, видалення та знешкодження твердих і рідких відходів).

4.5. Гігієнічна характеристика методів і засобів очистки, знезараження води на водопровідних станціях, при місцевому водопостачанні.

4.6. Гігієнічні обгрунтування норм якості питної води.

4.7. Спеціальні види обробки води (фторування, опріснення, дезактивація), їх гігієнічна характеристика.

4.8. Гігієнічна характеристика децентралізованого (місцевого) водопостачання. Правила обладнання та експлуатації колодязя, каптажу.

4.9. Порівняльна гігієнічна характеристика джерел водопостачання.

4.10. Самоочищення води відкритих водойм, його сутність та гігієнічне значення.

4.11. Використання водойм для знешкодження комунально-побутових та промислових стічних вод.

4.12. Інфекційні захворювання з водним механізмом передачі збудників. Методи і засоби їх профілактики.

4.13. Методи очистки стічних вод при сплавній системі їх видалення (каналізації).

4.14. Методи очистки нечистот при вивозній системі їх видалення.

4.15. Гігієнічна характеристика систем малої каналізації (поля підземного зрошення, фільтрації, штучні очисні системи).

4.16. Грунт, його гігієнічне, епідеміологічне значення, фактори та механізми самоочищення. Показники санітарного стану грунту.

4.17. Використання грунту для знешкодження відходів та виробничої діяльності людей.

Гігієна праці.

5.1. Праця - як соціально-гігієнічна проблема. Професійні шкідливості, їх класифікація, характеристика.

5.2. Науково-технічний прогрес і гігієнічні аспекти його впливу на характер та умови трудової діяльності людини.

5.3. Охорона та гігієна праці в Україні. Законодавчі документи про охорону здоров'я трудівників промисловості та сільського господарства. Кодекс законів про охорону праці (КЗОП).

5.4. Професійні захворювання та отруєння, їх причини і профілактика.

5.5. Стомлення та перевтома при фізичній та розумовій праці, їх профілактика.

5.6. Гігієна розумової праці. Операторська праця - нова гігієнічна проблема.

5.7. Гігієна праці та побуту студента, учня ПТУ, школи-інтернату.

5.8. Кесонна, висотна хвороби, їх причини, прояви, невідкладна допомога, профілактика. "Вибухова декомпресія".

5.9. Професійні інфекції та інвазії, їх профілактика.

5.10. Ультра-та інфразвук, як фактори виробничого середовища, їх вплив на організм, методи профілактики.

5.11. Шум як фактор виробничого середовища, його вплив на здоров'я та працездатність, шумова хвороба, заходи профілактики.

5.12. Вібраційна хвороба, її причини, прояви, профілактика.

5.13. Гігієна виробничого освітлення , принципи його нормування.

5.14. Вентиляція виробничих приміщень, її гігієнічне обгрунтування.

5.15. Мікроклімат як виробнича шкідливість в різних галузях промисловості, вплив на здоров'я, заходи профілактики.

5.16. Виробничий травматизм, гігієнічні аспекти його профілактики.

5.17. Гігієна та охорона праці механізаторів у сільському господарстві. Сільськогосподарський травматизм, його профілактика. Гігієна праці тваринників.

5.18. Гігієна та охорона праці при застосуванні отрутохімікатів у сільському господарстві.

5.19. Гігієна і охорона праці жінок та підлітків.

5.20. Гігієна та охорона праці будівельників.

5.21. Гігієна та охорона праці шахтарів.

5.22. Засоби індивідуального захисту тіла, зору, слуху, органів дихання та їх застосування в різних галузях виробництва.

5.23. Гігієна праці при роботі з відкритими та закритими джерелами іонізуючого випромінювання. Законодавчі та організаційно-технічні засоби захисту.

5.24. Виробничий пил, його вплив на організм працюючих. Пневмоконіози, їх причини, прояви, шляхи профілактики.

5.25. Гігієна праці при роботі з джерелами електромагнітних випромінювань радіочастот, методи і засоби захисту.

5.26. Задачі, зміст, і методи лікувально-профілактичної роботи лікаря здо-ровпункту та медико-санітарної частини.

5.27. Профілактика несприятливого впливу на організм прямолінійних (позитивних, негативних) та кутових прискорень. Перевантаження та їх профілактика.

5.28. Канцерогенні фактори в умовах промислового виробництва, профілактика їх несприятливої дії.

Гігієна дітей та підлітків.

6.1. Зміст і роль гігієнічних заходів в збереженні та зміцненні здоров'я дітей та підлітків. Санітарне законодавство по охороні здоров'я дітей і підлітків.

6.3. Профілактика порушень нормальної діяльності органів травлення у зв'язку із особливостями їх у дітей та підлітків.

6.4. Профілактика короткозорості у дітей та підлітків.

6.5. Перевтома у дітей та підлітків, її ознаки, основні закономірності, методи оцінки, профілактика.

6.6. Фізичний розвиток дітей та підлітків, його основні закономірності, показники, методи оцінки. Фізичне виховання школярів, медичний контроль за ним.

6.7. Основні принципи, методи та засоби загартування і профілактика ультрафіолетової недостатності у дітей та підлітків.

6.8. Гігієнічні вимоги до дитячого одягу, взуття, школярського спорядження.

6.9. Гігієнічні вимоги до планування приміщень дошкільних дитячих закладів, їх санітарного благоустрою, до меблів, устаткування та іграшок.

6.10. Профілактика інфекційних захворювань у дитячих дошкільних закладах.

6.11. Гігієнічні вимоги до планування шкіл, шкіл-інтернатів, класних кімнат, навчальних кабінетів, їх санітарного благоустрою (освітлення, вентиляції), до шкільних меблів та підручників.

6.12.Гігієнічні вимоги до організації учбових занять у школі, до розкладу занять. Режим дня школяра і його фізіологічне обгрунтування.

6.13. Гігієна політехнічного та виробничого навчання школярів загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних училищ.

 

 
Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.