Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИНеобхідної для обслуговування товарного обігу

У кожній країні рух грошей між фірмами, домогосподарствами та державою у готівковій і безготівковій формах називають грошовим обігом. Держава регулює грошовий обіг і формує національну грошову систему.

Обіг грошей здійснюється на основі притаманних йому законів. Закон грошового обігу визначає кількість грошей необхідних для обігу.

Згідно з класичним підходом кількість грошей, необхідних для обігу, може бути визначена за такою формулою:

 

,

 

де КГ — кількість грошей, необхідних для обігу; СЦ — сума цін товарів, реалізованих протягом року; К — сума цін товарів, про­даних у кредит; П — платежі за кредити минулого року; ВП — платежі, які взаємно погашаються; О — швидкість обороту однієї грошової одиниці за рік.

В умовах заміни золотомонетного обігу паперовими гро­шима діяв закон їхнього обігу. Сутність закону обігу папе­рових грошейполягає в тому, що випуск їх повинен дорів­нювати тій кількості замінених ними золотих грошей, яка необхідна для забезпечення нормального товарного обігу. Переповнення каналів обігу паперовими грошима немину­че призводить до знецінення їх.

Більшість сучасних західних економістів для визначен­ня кількості грошей, необхідної для обігу, базуються на нео­класичній теорії збалансованості грошової і товарної мас, запропонованої американським економістом І. Фішером:

 

 

MV = PQ

 

де М — маса грошей в обігу; V— середня швидкість обігу гро­шей; Р— середній рівень цін на товари та послуги; Q— кількість товарів та послуг, представлених на ринку.

З цього рівняння можна визначити кількість грошей, необхідних для обігу:

 

M = PQ/V

 

Однак у сучасних умовах потреба в грошах не обмежується лише товарними угодами. Вона доповнюється попитом на гроші, зумовленим заощадженнями готівкових грошей насе­ленням, придбанням комерційних та державних цінних папе­рів тощо. Якщо позначити цей попит на гроші показником L(r),то формула кількості грошей набуде такого вигляду: 

M= PQ/V + L(r)

 

Різноманітність грошових засобів, які функціонують у сучасній економіці, потребує виміру грошової маси.

Грошова маса — це сукупність усіх грошових за­собів у готівковій і безготівковій формах, які забезпе­чують реалізацію товарів, послуг і всі нетоварні пла­тежі у народному господарстві.

Оскільки грошова маса неоднорідна за своєю структу­рою, то для її характеристики застосовуються різні підхо­ди і показники.

Насамперед грошову масу можна поділити на дві части­ни — активні гроші, які постійно використовуються в готівковому й безготівковому обігу, і пасивні гроші (або "квазігроші"), які потенційно можуть бути використані як гроші за певних умов.

 
 

 

 


Рис. 6.8. Структура грошової маси


Залежно від рівня ліквідності грошові засоби ранжуються і зводяться у грошові агрегати М0, М1, М2, М3, L. Грошові агрегати – це сукупність грошових засобів у визначеній конкретній формі, поєднаних особливими якісними ознаками (ступенем ліквідності, швидкістю обігу, функціональною роллю в економіці) в окремий елемент грошової маси. Склад: структура грошової маси визначається рівнем розвитку і характером грошового ринку в кожній країні, а також особливостями монетарної політики, яку проводить Центральний банк. Так, Національний банк України визначає чотири агрегати грошової маси – M0, M1, M2, M3.

 
 

 


- готівка: монети і банкноти, що перебувають в обігу поза банками

 

 

поточні рахунки та інші безстрокові чекові депозити у банках

 

заощаджу вальні й невеликі строкові депозити у банках

 

 

внески у спеціалізованих установах і великі строкові вклади у

банках

 

облігації, скарбничі векселі та інші аналогічні кредитні

інструменти

 

Рис. 6.9. Агрегатні показники грошової маси

 

Структура грошової маси відображає структуру і рівень розвитку економіки країни. У розвинутих країнах на готівку припадає лише 5—10 % грошової маси, а в Україні поза банками обертається близько 50 % готівки.

У кожній країні існує своя методика створення грошо­вих агрегатів. Так, у Франції розраховують і використову­ють 2 агрегати, в Німеччині і Швейцарії – 3, США — 4,Англії — 5, Україні — 4 (M0, М1, М2, М3).

 

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.